• 30. máj 2018 (streda)
 • Úradná tabuľa / Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - pozemky na Jasnej a Čepenskej ul.

 • Mesto Sereď zverejňuje v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer nájmu  nehnuteľného majetku:

   uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa:  

  • parcely  č. 126/166 - orná pôda  vo výmere 212 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“,  na  LV č.  591,  pre k. ú. Stredný Čepeň,  na  dobu   určitú do 30. 09. 2023, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, žiadateľovi Ing. Róbertovi Chatrnúchovi, bytom v Seredi, Jasná 3151/7.

  - časti parcely č. 606 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 70 m2,časti parcely č. 596 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, obe zapísanéOkresným úradom v Galante na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, na dobu neurčitú, z dôvodu , žiadateľovi Polis development, s.r.o., Lúčna 2082/66, Sereď.

   formou priameho nájmu

  • časť plochy na parcele 3723/2, evidovanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ v k. ú. Sereď, na parkovanie nákladných motorových vozidiel, na dobu určitú, do 30.06.2019.Minimálna cena je 40,00 €/vozidlo/mesiac

  Ing. Martin Tomčányi

   primátor mesta, v. r.