Celý text v PDF
Celý text v PDF Dokument vo formáte pdf [605KB]
Prílohy
Výkaz výmer a harmonogram Dokument vo formáte pdf [145KB]
Zámer Dokument vo formáte pdf [87KB]
Fotodokumentácia Dokument vo formáte pdf [3MB]
Skutkový stav Dokument vo formáte pdf [93KB]
Zmluva o dielo Dokument vo formáte pdf [170KB]
Zmluva o dielo .docx [36KB]
Výkaz výmer a harmonogram .docx Dokument vo formáte doc [103KB]