Návrh programu mimoriadne MsZ dňa 31.05.2023

Návrh programu mimoriadne MsZ dňa 31.05.2023
[2023-05-24]
Zverejnené od: 2023-05-24
Zverejnené do: 2023-05-31
V zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

mimoplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

31.mája 2023 o 16,00 hod.
do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.
 
Návrh programu:
1. Otvorenie a schválenie programu MsZ.

2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov.

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 2/2015, ktorým sa
upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území
mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko a príležitostné trhy, a ktorým sa
zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď v znení VZN č. 5/2021.
/poverená ved. organizačného oddelenia/

4. Havarijný stav elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže ZŠ Jana Amosa Komenského - súhlas
s realizáciou a spolufinancovaním.
/poverená ved. oddelenia školstva, športu a kultúry/

5. Použitie rezervného fondu na projekt „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi“.
/riaditeľ Domu kultúry Sereď/

6. Žiadosti o prehodnotenie výšky dotácií poskytnutých na rozvoj telovýchovy a športu na prvý polrok
2023.
/poverená ved. oddelenia školstva, športu a kultúry/

7. Záver.

Ing. Ondrej Kurbel, v.r.
primátor                       
 
 

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe