Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi 24. novembra 2022

[2022-11-18]

 

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

24. novembra 2022  o 17,00 hod.

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

 

 

Návrh programu:

 

 1. Úvodné náležitosti

a)         Otvorenie zasadnutia

b)        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c)     Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva

d)        Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom

e)         Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva

f)         Vystúpenie primátora mesta

 

 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

 

 1. Voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie

 

 1. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

 1. Zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

 

 1. Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho poslanca

 

 1. Určenie platu primátora mesta

 

 1. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl

 

 1. Diskusia

 

 1. Záver

                         

     

   Ing. Martin Tomčányi  v.r. 

 

MATERIÁLY

Prílohy

 • Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi 24. novembra 2022 PDF [254 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond