Návrh programu mimoplánovaného Mestského zastupiteľstva v Seredi 26.05.2022

[2022-05-19]

 

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

mimoplánované

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

 

26. mája 2022 o 16,30 hod. 

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

 

Návrh programu:

 

  1. Otvorenie

 

  1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

  1. Zámer prevodu majetku mesta – nehnuteľnosti v k.ú. Sereď – zámena mesto Sereď – Trnavský samosprávny kraj                                                                                                    /primátor mesta/                                                                                                            

                                                                                                                     

  1. Aktuálna správa o príprave a realizácii niektorých projektov                                      /prednosta úradu/

A.   Havarijný stav elektrických rozvodov na budove „A“ ZŠ J. A. Komenského

B.   Havarijný stav rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody na ZŠ J. Fándlyho

C.   Inštalácia fotovoltaických zdrojov energie na budovy Mestského úradu v Seredi a Mestskej polície v Seredi

 

  1. Záver                                                            

                                                                                             

 

 

                                                                                                                      Ing. Martin Tomčányi, v.r.    

 

 

MATERIÁLY

 

Prílohy

  • Návrh programu mimoplánovaného Mestského zastupiteľstva v Seredi 26.05.2022 PDF [63 KB]
Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy 2022
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond