Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN mesta Sereď č. XX/2021 zo dňa 22.04.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného

[2021-04-07]
Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. XX/2021 zo dňa 22.04.2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 11/2020

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond