Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi na 8. apríla 2021

[2021-04-01]

 

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

8. apríla 2021 o 18,00 hod. 

do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

 

Návrh programu:

 

  1. Otvorenie a  zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva

 

  1. Schválenie programu MsZ

 

  1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

      4.     Oznámenie o zániku mandátu poslanca                                            /vedúca organizačného oddelenia/

 

  1. II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021                                                               /prednosta úradu/

 

  1. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do majetku mesta      /vedúca právneho a majetkového referátu/

                                                                                                                  

  1. Záver                                                             

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                                      Ing. Martin Tomčányi, v.r.         

 

 

MATERIÁLY

 

 

 

Z dôvodu prijatých pandemických opatrení a kapacitných možností Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi je počet prítomných na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Seredi obmedzený.              

Prílohy

  • Návrh programu Mestského zastupiteľstva v Seredi na 8. apríla 2021 PDF [258 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond