Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 21.10.2020

[2020-10-15]

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení mimoplánované

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

21. októbra 2020 o 17,30 hod. 

do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi

 

 

 

 

Návrh programu:

 

 

  1. Otvorenie a schválenie programu MsZ

 

  1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

  1. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                              

A.    Zámer nájmu majetku                                                  

 1. časť stavby v objekte futbalového štadióna   /vedúca práv. a majetkového referátu/

 2. pozemky v lokalite „Malý háj“ – návrh OVS                                /prednosta úradu/

B.      Nájom majetku mesta – budova na Garbiarskej ul. – dodatok k nájomnej zmluve

                                                                           /vedúca práv. a majetkového referátu/

C.      Nadobudnutie verejného osvetlenia do majetku mesta     /vedúci odd. rozvoja mesta/

           

4.     Návrh realizácie projektu „Obnova klampiarskych prvkov v objekte NKP – Kaštieľ Sereď“                                                                                                  /projektový manažér/

 

  1. Záver

 

 

 

                                                                                               Ing. Martin Tomčányi, v.r.                     

 

MATERIÁLY

 

 

Prílohy

  • Návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 21.10.2020 PDF [254 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond