Návrh programu mestského zastupiteľstva 14.11.2019

[2019-11-05]

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na

 

štvrtok 14. 11 2019 o 16,00 hod. 

do Veľkej zasadačky MsÚ v Seredi

 

 Návrh programu:

1.      Otvorenie a schválenie programu MsZ

 

2.      Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

3.      Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2018/2019

                                                                                                                         /riaditelia škôl/

 

4.      Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011                                              /prednosta úradu/

 

5.       Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani z nehnuteľností                        /prednosta úradu/

 

6.      Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za  predajné automaty, za nevýherné hracie automaty a za jadrové zariadenie                                        /prednosta úradu/

 

7.      Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva     

                                                                                                                     /prednosta úradu/

 

8.      Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č.7/2019, prerokovanie návrhu v štádiu rozpracovanosti                                                                                /vedúca odd. ÚP a SP/

 

9.      Nakladanie s majetkom mesta                             /vedúca právneho a majetkového referátu/

A.    Zriadenie vecného bremena – pozemok na Parkovej ul.                                            

B.     Technické zhodnotenie majetku mesta -  na ul. I. Krasku – poliklinika

C.     Prehodnotenie kúpnej ceny pozemku -  Strabag

 

10.  Schválenie dohody o urovnaní súvisiacej s výkonom funkcie zástupcu primátora mesta                                                                                /vedúca právneho a majetkového referátu/

 

11.  Príprava rozpočtu mesta na rok 2020                                                          /prednosta úradu/

A.    Žiadosť TV KREA o príspevok              z rozpočtu mesta Sereď         

B.     Prezentácia a výber investícií mesta Sereď na roky 2020 až 2022 

 

12.  Vyhodnotenie účasti poslancov na MsZ (12/2018-11/2019/)                     /prednosta úradu/

 

13.  Záver       

     

                                                                                            Ing. Martin Tomčányi, v.r.

 

MATERIÁLY

Prílohy

  • Návrh programu mestského zastupiteľstva 14.11.2019 PDF [260 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond