Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2019, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond