Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta Sereď - pozemky na uliciach D. Štúra, Novomestskej a Fándlyho

[2019-08-28]
Mesto Sereď zverejňuje v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer nájmu  nehnuteľného majetku:
 
1. časti parcely č. 2835/6 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 176 m2zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape   ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, vo výmere 176  m2,  na dobu neurčitú,   s podmienkou vybudovania  parkovacej plochy zo zatrávňovacích rohoží,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  z dôvodu, že  ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri prevádzke  žiadateľa,  bude ňom vybudované verejne prístupné parkovisko,  a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, Vladimírovi Tomčányimu - AB,  so sídlom v Seredi, D. Štúra 759/35
 
2. časti parcely č. 3063/1 - ostatná plocha vo výmere 60 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, na  dobu  neurčitú z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred rodinným domom žiadateľov, dlhodobo využívaný ako oplotený prístrešok pred rodinným domom, a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie dočasne  inak nevyužiteľný, Kamilovi Farskému a manželke Márii,  obaja bytom v Seredi, Novomestská 3049/47.
 
3. časti parcely  č. 3478/12 - ostatná plocha vo výmere 3,5 m2, zapísanej Okresným  úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, na dobu neurčitú, z dôvodu, že ide o pozemok  spĺňajúci podmienky umiestnenia vodovodnej stavby,  stanovené Západoslovenskou vodárenskej spoločnosťou, a. s.,  pozemok bude slúžiť na vybudovanie vodovodnej šachty k pripravovanej výstavbe dvoch dvojbytových  rodinných domov a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie dočasne inak nevyužiteľný, spoločnosti LU Invest spol. s r.o., Opoj č. 377.
 
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta, v. r.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond