Návrh programu mestského zastupiteľstva 17.7.2019

[2019-07-10]

P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď

z v o l á v a

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

17. júla 2019 o 18,15 hod. 

do malej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

 

 

 

Návrh programu:

 

 

  1. Otvorenie

 

  1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

  1. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017                          /prednosta úradu/

 

  1. Návrh VZN mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom                              /prednosta úradu/

 

  1. Základné cestovné mestskej autobusovej dopravy v meste Sereď                               /prednosta úradu/

                                                  

  1. Zmena uznesenia                                                                   /vedúca právneho a majetkového referátu/

 

  1. Záver                                                            

                                                                                              

 

 

                                                                                                                      Ing. Martin Tomčányi, v.r.         

 

 

MATERIÁLY

                                                          

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond