Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017

[2019-07-02]

Prílohy

  • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017 PDF [219 KB]
  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu všeobecne záväzného nariadenie mesta Sereď PDF [212 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond