Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Obnova kaštieľa v Seredi“

[2019-05-02]
Mesto Sereď v súlade s § 4 ods. 3, písm. b) v spojení s  § 11 ods.  4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo uznesením č. 111/2019 dňa 11.4.2019 dobrovoľnú zbierku „Obnova  kaštieľa v Seredi“.
 
Účel dobrovoľnej zbierky:
Získanie finančných prostriedkov na obnovu národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa v Seredi
 
Miesto konania dobrovoľnej zbierky:
Územie mesta Sereď
 
Čas konania dobrovoľnej zbierky:
Od 01.05. 2019 do 01.05.2021
 
Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:
1. zasielaním príspevkov na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.  č. účtu v tvare IBAN: SK5609000000005153360093, variabilný symbol: 12019, s možnosťou uvedenia mena a priezviska, resp. obchodného mena prispievateľa  v správe, transparentný účet je na: https://www.transparentneucty.sk/#/,  pod názvom „Kaštieľ Sereď“,
2. vložením hotovosti do prenosnej pokladničky,  označenej „Dobrovoľná zbierka na obnovu kaštieľa“,  umiestnenej v kancelárii „prvého kontaktu“ v priestoroch budovy Mestského úradu v Seredi.
 
Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:
O priebehu a  výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená Mestskému zastupiteľstvu v Seredi.
Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1, písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu mesta.
Finančné prostriedky  získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená.
Kontrolu  použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavná kontrolórka mesta Sereď.
Správa o výsledku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle vyhlasovateľa po jej prerokovaní v mestskom zastupiteľstve.
 
V Seredi dňa 30.4.2019
                                                                        
Ing.  Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď

Prílohy

  • Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „Obnova kaštieľa v Seredi“ PDF [217 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond