Verejná vyhláška - stavebné povolenie „ DS_OKS_ Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK “, líniová stavba

[2019-03-14]
Žiadateľ:    
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518), v zastúpení  Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO: 47 793 091), v zastúpení  Ing. Vladimírom Čurgali 
 
Stavba:   
Predložená dokumentácia pre stavebné konanie  rieši  obnovu zariadení po životnosti a prekládku káblových vedení, pre zabezpečenie vyššej spoľahlivosti a kvality dodávanej elektrickej energie. So stavbou súvisí aj priloženie optokábla, ktorý bude preložený zo starej hrádze rieky Váh do novej v celkovej dĺžke cca 200 m.
 
Stavebné objekty:
SO 01   NN káblové vedenie
V rámci  tohto SO  je navrhnuté nové NN zemné káblové vedenie typu NAYY-J 4x240 mm2, ktoré bude vychádzať z nového NN rozvádzača existujúcej trafostanice  TS 0807-015 do nového rozvádzača SR5, ktorý bude umiestený blízko NN betónového stĺpa č. 29,  kábel NN pokračuje ďalej na stĺp č. 26, kde cez skriňu VRIS-k pripojí do NN vzdušnej  siete. Trasa kábla z TS najprv povedie cez betónovú plochu  a potom vo voľnom.  teréne pokračuje smerom k hrádzi, v ktorej sa kábel uloží do chráničky, ktorá podkrižuje hrádzu od vzdušnej k návodnej strane podľa  vyjadrenia správcu hrádze. Trasa NN kábla po dosiahnutí 0,5 m za korunou  od návodnej strany sa lomí  a pokračuje  súbežne s korunou hrádze  až k novému SR rozvádzaču.   tento úsek bude  realizovaný mikrotunelovaním  pričom spolu s NN káblom bude v samostatnej chráničke zatiahnutý aj prekladaný optokábel. Chránička pre uloženie NN kábla mikrotunelovaním – HDPE 110 m/chránička  pre optokábel  HDPE 40 resp. až 110 podľa požiadavky prevádzkovateľa vlastníka. Pokládka optokábla bude realizovaná súčasne s pokládkou NN kábla, aby nedošlo k opätovnému zásahu do hrádzového telesa. Trasa vo vzdialenosti 0,5 m od okraja koruny hrádze má dĺžku asi 200 m. NN kábel pokračuje do rozvádzača umiestneného na stĺpe č. 29 . Z rozvádzača trasa podkrižuje v chráničke asfaltovú cestu a pokračuje v zelenom páse  k NN   stĺpu č. 28. Na NN stĺpe č. 26 cez skriňu VRIS - k  sa NN kábel prepojí s existujúcou NN vzdušnou sieťou, ktorá sa v rámci SO02 zrekonštruuje na NFA2X.  V trase NMN kábla sa okrem predpokladaného  optokábla  môže uložiť aj HDPE 40 pre budúce  optické siete ZSE resp.- ZSD.
 
SO 02   NN vzdušné vedenie
V rámci tohto  SO sa demontuje existujúce NN vzdušné vedenie typu 4x25 Alfe od NN stĺpa č. 24 a č. 29 v celkovej dĺžke 133,2 m a nahradí sa vzdušným vedením typu NFA2X 4 x 95. V úseku medzi stĺpmi č. 24 a č. 26 na namontuje izol. vedenie 2x NFA2X 4x95 v celkovej predpokladanej dĺžke 40,2 m a v úseku medzi stĺpmi č. 26. a č. 29 izol. vedenie NFA24 x98 v celkovej dĺžke 93 m. Na prechodovom stĺpe č. 26 – prechod  NN kábla na vzduch sa namontujú obmedzovače prepätia, ktoré sa uzemnia na max. hodnotu 10 ohmov. Prechod sa zrealizuje  cez skriňu VRIS. Zvodiče prepätia  budú aj v novom rozvádzači v TS 0807-015.
 
PS 01    Technológia TS
V transformačnej stanici TS 0807-015 sa demontuje existujúci NN rozvádzač a namiesto  neho namontuje nový NN rozvádzač – krytím IP 40/20, menovitý  prúd do 1000A. počet vývodov  podľa požiadaviek prevádzkovateľa. Hlavný istič DTVE – In = 550A. NN rozvádzač sa prepojí s existujúcim uzemnením TS.

Prílohy

  • Verejná vyhláška - stavebné povolenie „ DS_OKS_ Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK “, líniová stavba PDF [505 KB]
  • Situácia PDF [4.92 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond