Štatút mesta - návrh na pripomienkovanie

[2019-02-11]
Mesto Sereď pripravuje nové znenie Štatútu mesta Sereď, ktorý bude schvaľovať Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 11 ods. 4 písm. k) zákona  č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 
Návrh Štatútu mesta Sereď bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi.
    
Pripomienky k návrhu Štatútu mesta Sereď možno podať najneskôr do 11. marca 2019 na Mestskom úrade v Seredi poštou na adresu Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď alebo elektronickou poštou na mailovú adresu podatelna@sered.sk.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond