Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa

[2019-01-29]
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa, 37 radových rodinných domov a príslušná technická infraštruktúra“, stavebné objekty: SO.19 Káblová prípojka VN a SO.20  Káblové rozvody NN, prevádzkový súbor: PS.01 Transformačná stanica

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond