Návrh programu mestského zastupiteľstva 6.12. 2018

[2018-11-29]

 

PRIMÁTOR MESTA SEREĎ

zvoláva

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení

v platnom znení ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

 

6. decembra 2018  o 17,00 hod.

do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

 

 

 

 

Návrh programu:

 

 1. Úvodné náležitosti

a)      Otvorenie zasadnutia

b)      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

c)      Oznámenie výsledkov voľby primátora mesta a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva

d)      Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta

e)      Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva

f)       Vystúpenie primátora mesta

 

 1. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

 

 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

 

 1. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

 1. Zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

 

 1. Poverenie výkonom funkcie sobášiaceho poslanca

 

 1. Schválenie platu primátora mesta

 

 1. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl

 

 1. Delegovanie členov do dozorných rád SMS, s.r.o., MsBP, s.r.o. a Rady na určenie ceny tepla

 

 1. Doplnenie harmonogramu zasadnutí MsZ v roku 2018

 

 1. Diskusia

 

 1. Záver

                         

Ing. Martin Tomčányi  v.r. 

 
MATERIÁLY TU

Prílohy

 • Návrh programu mestského zastupiteľstva 6.12. 2018 PDF [342 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond