Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď

[2018-11-06]
Navrhovateľ:
SPP-distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739, v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Ireneja Denkocyho,   v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Miroslava Hronca  
 
Stavba:  
„Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď
 ulice: Priečna, Spádová, J. Jesenského, Hviezdoslavova, Železničná, Legionárska, Obežná, Cukrovarská, M.R.Štefánika, Školská, Kukučínová, D.Štúra.   

Prílohy

  • Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania verejnou vyhláškou „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď PDF [398 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond