Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle
[2024-07-02]
 
Zmena  sa  týka  najmä  odídencov.  Už  sa  nebude  poskytovať  príspevok  za  ubytovanie všetkých odídencov, ale len niektorých, a to:
 • počas  120  dní  od  prvého  poskytnutia  dočasného  útočiska  na  území  Slovenskej republiky
 • alebo je zraniteľnou osobou
 • člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,
 • osoba  so  závažným  zdravotným  postihnutím,  ktorej  sa  poskytuje  dotácia  na
 • podporu  humanitárnej  pomoci  osobe  so  závažným  zdravotným  postihnutím  podľa osobitného predpisu,
 • osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
 • jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu,
 • dieťa do piatich rokov veku osoby podľa predchádzajúceho bodu.

Prílohy

 • Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle PDF [138 KB]
 • Čestné vyhlásenie odídenca k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi PDF [477 KB]
 • Zmluva o ubytovaní odídenca PDF [670 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď