Zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2022: požiadajte si oňho do 30. januára

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2022: požiadajte si oňho do 30. januára
[2022-12-09]
Správca dane mesto Sereď upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinnou od 1.11.2022 bola upravená možnosť uplatnenia si nároku na zníženie a odpustenie poplatku.
 
Po novom je poplatník povinný svoj nárok na zníženie, resp. odpustenie poplatku uplatniť najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie, resp. odpustenie zaniká.
 
To znamená, že poplatníci, ktorí si chcú uplatniť nárok na zníženie poplatku za rok 2022 z dôvodu, že sú držiteľmi preukazu ZŤP alebo poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, resp. si chcú požiadať o odpustenie poplatku z dôvodu, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období roku 2022 nezdržiavali na území mesta Sereď majú možnosť tak urobiť najneskôr do 30.1.2023. Na žiadosti podané po tomto termíne správca dane nebude prihliadať.
 
Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za zdaňovacie obdobie roku 2023 si môže poplatník uplatniť kedykoľvek v jeho priebehu, najneskôr však do 30.1.2024. Pre viac informácií môžete správcu dane kontaktovať na tel. č. 0948 340 037, mailovej adrese – lucia.opatova@sered.sk alebo osobne na MsÚ Sereď, kancelária č. 4A.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe