Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022

[2021-11-19]
V pripravovanom rozpočte na rok 2022 plánuje mesto Sereď vyčleniť finančné prostriedky na podporu občianskych združení a klubov formou poskytnutia dotácií. Oproti minulým rokom sa rozšíri okruh možných žiadateľov o dotáciu o novú oblasť rozvoja mesta Sereď a životného prostredia. Mesto Sereď bude v roku 2022 poskytovať dotácie na financovanie projektov realizovaných v 5 oblastiach:
- kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity,
- charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých,
- rozvoja telovýchovy a športu,
- mládeže,
- rozvoja mesta a životného prostredia.
Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Sereď alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Sereď alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Sereď.
Termín na podávanie žiadostí o dotáciu je do 17. januára 2022 (vrátane).
Celé znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022 nájdete na úradnej tabuli na webovom sídle mesta Sereď www.sered.sk spolu s tlačivom  žiadosti o poskytnutie dotácie:
 
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých
 
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť mládeže
 
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity
 
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť rozvoja telovýchovy a športu
 
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2022 pre oblasť rozvoja mesta a životného prostredia
 
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond