Mám rád cyklistiku

Mám rád cyklistiku - Logo
 

Hlavná činnosť

Úlohou oz Mám rád cyklistiku je pôsobiť na rôznych úrovniach pri podpore cyklistickej dopravy a cyklistiky všeobecne, čo vytvára priestor na organizáciu rôznych aktivít a podujatí podporujúcich ich rozvoj.
Ako hlavné činnosti môžeme označiť organizovanie podujatí, vzdelávanie, šírenie cyklistickej osvety, združovanie priaznivcov cyklisitky, podpora cyklistických projektov, propagácia cyklistiky a presadzovanie jej prínosov pre zdravie či životné prostredie v širokej spoločnosti.
 

Ochrana životného prostredia

Jedným z hlavných významov cyklistickej dopravy je práve ochrana životného prostredia a zdravia. Cyklistika dokáže vo veľkej miere nahradiť individuálnu automobilovú dopravu a pomáha tak znižovať emisie v ovzduší. Najmä menšie a rovinaté mestá akým je aj Sereď umožňujú efektívne využívať bicykel pri ceste za prácou, nákupom či oddychom.
Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
Rozvoj a plánovanie cyklistickej infraštruktúry patrí takisto medzi dôležité činnosti združenia. Cyklistická doprava ako moderná a ekologická forma dopravy je ideálnym riešením pre alternatívu motorovej dopravy pri pohybe v rámci miest a obcí a vyžaduje si preto primeranú pozornosť a kvalitnú infraštruktúru.
 

Osveta a propagácia cyklistiky

Po vzore západných krajín, ale už aj niektorých slovenských krajov je potrebné dostať cyklistiku čo najviac do povedomia, presvedčiť kompetentných o jej výhodách a prínosoch ako pre jednotlivca, tak aj pre celú spoločnosť. V tejto oblasti preto organizujeme rôzne podujatia a kampane lokálneho ale aj národného rozmeru.
 

Publikačná činnosť

V rámci šírenia osvety sa združenie venuje aj tvorbe informačných materiálov v tlačenej aj elektronickej forme. Takéto materiály obsahujú potrebné informácie a rady, ako aj návody či majú vzdelávací charakter. Určené sú či už pre širokú verejnosť alebo aj s priamim zameraním napr. pre deti základných škôl. Všetky materiály sú k dispozícii v rámci organizovaných podujatí alebo na vyžiadanie bezplatne.
 

Zastupujeme obyvateľov - cyklistov

Aktívnym sledovaním diania v meste, účasťou na komisiách ako aj prostredníctvom komunikácie s poslancami a zástupcami mesta pravideľne dohliadame na riešenia týkajúce sa oblasti cyklistickej dopravy. Komunikácia s úradmi ako aj členstvo v národnej a krajskej cyklistickej platforme napomáha a uľahčuje prácu združenia.
 
Adresa:
oz Mám rád cyklistiku
Mlynárska 37/27
926 01 SEREĎ
Slovenská republika

IČO: 42403227 | DIČ: 2120066300
IBAN: SK94 1100 0000 0029 4201 7542
Tel.: +421 910 189 800
Email:         cyklistika@mrc.sk
Web:           www.mrc.sk
 
 

OZ Mám rád cyklistiku

OZ Mám rád cyklistikuOZ Mám rád cyklistikuOZ Mám rád cyklistikuOZ Mám rád cyklistikuOZ Mám rád cyklistikuOZ Mám rád cyklistikuOZ Mám rád cyklistiku
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe