Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda NR SR rozhodnutím č. 203/2018 zo dňa 6. júla 2018 vyhlásil voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí a určil deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018.
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č. 126/2018 zo dňa 14.6.2018 určilo, že pre volebné obdobie 2018 – 2022 bude mať Mestské zastupiteľstvo v Seredi 19 poslancov, ktorí budú volení v 3 volebných obvodoch. Pre voľbu primátora mesta je v zmysle § 166 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeden jednomandátový volebný obvod.
 

Komunálne voľby 2018

 • Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Seredi 126/2018 PDF [215 KB]
 • Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí PDF [127 KB]
 • Informácie pre voliča PDF [216 KB]
 • Počet obyvateľov mesta Sereď PDF [201 KB]
 • Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov PDF [210 KB]
 • Volebné okrsky PDF [358 KB]
 • Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Seredi PDF [230 KB]
 • Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta SEREĎ PDF [189 KB]
 • Umiestňovanie volebných plagátov PDF [337 KB]
 • Oznámenie pre občanov s trvalým pobytom Sereď PDF [295 KB]
 • Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 v meste Sereď PDF [54 KB]
 
Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
 
 

Delegovanie členov a náhradníkov do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií

 
Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a do okrskových volebných komisií je možné doručiť:
osobne do podateľne Mestského úradu v Seredi, Námestie republiky 1176/10, Sereď – v úradných hodinách MsÚ
písomne na adresu: Primátor mesta Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
emailom na adresu: silvia.adamcikova@sered.sk
 

 

Organizácia voliebOrganizačné zabezpečenie volieb a zapisovateľka mestskej volebnej komisie:  
Adamčíková Silvia, PhDr.
tel. č. 031/7892094, klapka 254
tel. č. 0905 556 879
e-mail: silvia.adamcikova@sered.sk
Kancelária č. 9
 
 
Sídlo : Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10. Sereď
 
Úradné hodiny: 

Pondelok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Utorok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Streda 
8,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Štvrtok 
8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Piatok 
8,00 – 12,00
 

Volebné obvody


Volebný obvod 1 – Ulice: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad

Volebný obvod 2 – Ulice: A. Hlinku, Čepeňská, Dolnomajerská, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Fraňa Kráľa, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Krásna, Kúpeľné ná-mestie, Legionárska, M.R.Štefánika, Námestie republiky, Nová, Orechová, Pekárska, Poštová, Priečna, Rovná, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Šulekovská, Vinárska, Vysoká, Záhradná, Železničná

Volebný obvod 3 – Ulice: 8. mája, Dlhá, Dolnočepeňská, Družstevná, Hornočepeňská, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Kuzmányho, Lipová, Lúčna, Ľ. Podjavorinskej, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Obežná, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, Sládkovičova, Strednočepeňská, Stromová, Sväto-plukova, Športová, Štefana Moyzesa, Tehelná, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská
Tlač stránky | Posledná aktualizácia: 2023-10-13
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe