Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 13.04.2023

1   Otvorenie


2  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (primátor mesta)


4  Interpelácie poslancov


5  Správy hlavnej kontrolórky (hlavná kontrolórka)

A   Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Seredi

B   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach rozpočtovej organizácie ZUŠ J. Fischera Kvetoňa, Sereď v časti: - Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/

C   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej dodržiavania zákonnosti: - pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Sereď na kapitole 06.6.0 – bývanie a občianska vybavenosť – výdavky na cintorín ako aj príjmy mesta získané za prenájom. - dodržiavania ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

D   Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta Sereď za rok 2022


6   Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2022 (riaditelia škôl)


7   Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2022 (riaditeľ DK)


8   Správy o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o., Sereď za rok 2022 (konateľ spoločnosti)


9   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva /vedúca právneho a majetkového referátu/ (vedúca právneho a majetkového referátu)


10   Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 10/2022 (vedúca odd. ÚP a SP)


11   Štatút Seredských noviniek (Bc. Miroslava Sabová Dudášová)


12   Súhlas so zaradením súkromnej materskej školy do Siete škôl a školských zariadení SR (vedúca odd. ŠRKaŠ)


13   Informácia o príprave koncepčných materiálov mesta Sereď na roky 2024 – 2028 (zástupkyňa primátora mesta)


14  Príprava a realizácia projektov (projektový manažér, vedúca odd. ŠRKaŠ)

A   Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

B   Vybudovanie nového športového areálu v zámockom parku v Seredi

C   Inštalácia fotovoltaických zdrojov energie na budovy ZŠ Juraja Fándlyho a MŠ Komenského A

D   Schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B – časť strecha“

E   Projekt „Zvýšenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi“


15   Záverečný účet mesta Sereď za rok 2022 (vedúca fin. odd.)


16   2. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (vedúca fin. odd.)


17   Žiadosť ŠKF Sereď o prehodnotenie výšky poskytnutej dotácie (vedúca odd. ŠRKaŠ)


18  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (vedúca právneho a majetkového referátu)

A   Zámer nájmu majetku mesta

1   Pozemok na Spádovej ul. – Šuláková

2   Pozemok na Ul. Považský breh – Tóth

B   Nájom majetku mesta - Zmena nájomnej zmluvy – futbalový štadión Športová ul. – Správa majetku Sereď, s.r.o.

C   Zámer prevodu majetku mesta

1   Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Švecová

2   Zámer prevodu/zmena nájomcu – pozemok na Pažitnej ul. – Kurucová

3   Zámer prevodu – zámena pozemkov – pozemok na Čepeňskej ul. – POMOCNÍČEK o.z.

4   Pozemok na Čepeňskej ul. – Banášová

5   Zámer prevodu/zmena nájomcu – pozemok na Trnavskej ul. – manželia Pappoví

6   Pozemok na Trnavskej ul. – manželia Chlebíkoví

D   Zriadenie vecného bremena

1   Pozemok na Hornočepeňskej ul. – GS Reality, s.r.o.

2   Pozemok na Čepeňskej ul. – Ďurišová

3   Zriadenie vecného bremena/zámer nájmu – pozemok na Hornomajerskej ul. – Jelšic

4   Pozemok na Vojanskej ul. – Halabrín, Hudek


19   Ponuka spoločnosti Slovak Estate, s.r.o. na odkúpenie pozemkov na Hornomajerskej ulici (vedúca právneho a majetkového referátu)


20   Prekládka chodníka na Pribinovej ul. (vedúci odd. rozvoja mesta)


21  Záver


13.04.2023 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe