Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 09.02.2023

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (Ing. Ondrej Kurbel - primátor mesta)


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.   Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Ondrej Kurbel - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavný kontrolór mesta Sereď)

A.   Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Seredi

B.   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach obchodnej spoločnosti /Správa majetku Sereď s.r.o/ v časti: Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/

C.   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď v časti: Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/

D.   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach rozpočtovej organizácie mesta ZŠ J.Fándlyho v Seredi v časti: Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/

E.   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly ochrany majetku mesta – Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov v zmysle § 185 Zákonníka práce a kontrolu vedenia evidencie kľúčov od budov a vstupov, ktoré sú súčasťou areálu mestského úradu


6.   Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


7.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)


8.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď (Bc. Zuzana Vohláriková - vedúca oddelenia ŽP)


9.   Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2022 (Mgr. Ladislav Fabo - náčelník MsP Sereď)


10.   Správa o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik s.r.o., Sereď za rok 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ MSBP)


11.  1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)

A.   1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023

B.   Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023


12.   Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie sociálnej a bytovej, Komisie školskej a športovej a Komisie kultúrnej (Ing. Mária Fačkovcová - zástupkyňa primátora mesta Sereď)


13.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

A.   Zámer nájmu majetku mesta

1.  Hnuteľné veci a nebytové priestory v cintoríne na Kasárenskej ul. – E. Kašíková

2.  Pozemky v intraviláne mesta (umiestnenie výdajných boxov) – Packeta Slovakia, s.r.o.

3.  Stĺpy verejného osvetlenia (umiestnenie smerových tabúľ) – DUO CREATIVE, s.r.o. – priamy prenájom

B.   Nájom majetku mesta

 Pozemok na Spádovej ul. (bezbariérový vstup) – Naša domová správa, s.r.o.

C.   Prevod majetku mesta

1.  Pozemok pod garážou na Šulekovskej ul. – Pavol Baláži a manž.

2.  Pozemok na Ulici Ivana Krasku – Kvetoslava Andrássyová

3.  Pozemok na Vinárskej ul. – HUBERT J.E., s.r.o.

4.  Pozemok v extraviláne – Národná diaľničná spoločnosť

5.  Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Anton Dulák

D.   Zriadenie vecného bremena

1.  Pozemok na Hornomajerskej ul. – Ondrej Jelšic

2.  Pozemok na Pekárskej ul.- ZDIS, a.s.

3.  Pozemok na Bratislavskej ul. – EnviGeo Group s.r.o.

4  Pozemok v lokalite Malý háj – farma Majcichov, a.s.

E.   Výpožička majetku mesta Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecéze


14.   Zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)


15.   Delegovanie členov do dozorných rád SMS, s.r.o., MsBP, s.r.o. a Rady pre určenie ceny tepla (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)


16.  Záver


09.02.2023 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe