Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 21.04.2022

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi


4.  Interpelácie poslancov


5.   Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2021 (riaditelia škôl)


6.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.   Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ

B.   Správa z kontroly procesu inventarizácie majetku – pohľadávky , ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021 v podmienkach mestskej samosprávy – pohľadávky fyzických osôb /FO/ a právnických osôb /PO/ ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021.

C.   Správa z kontroly - Správnosť postupu mesta Sereď pri prevzatí a odovzdaní majetku mesta spoločnosťou GreenCon Recycling s.r.o - povinnosti účastníkov z Nájomnej zmluvy zo dňa 30.12.2021


7.   Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2021 (Mgr. František Čavojský - riaditeľ Domu kultúry)


8.   Záverečný účet mesta Sereď za rok 2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

-   Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)


9.  Správy o hospodárení mestských spoločností za rok 2021

A.   Mestský bytový podnik s.r.o., Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ spoločnosti)

B.   Naša domová správa, s.r.o. (Ing. Miroslav Marko - konateľ spoločnosti)


10.  Schválenie uzatvorenia zmlúv nad 100 tis. € (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

A.   Sadzby základného cestovného autobusovej mestskej hromadnej dopravy , opis a kritéria súťaže pre obstaranie poskytovania služby v autobusovej mestskej hromadnej doprave na území mesta Sereď formou obchodnej verejnej súťaže na rok 2023.

B.   Centrálne verejné obstarávanie el. energie mesta Sereď a jeho organizácií 2023-2024


11.  Príprava a realizácia projektov

A.   Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)

B.   Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta – pozemok pod atletickou dráhou v areáli ZŠ Komenského (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

C.   Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi

D.   Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Seredi


12.   II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


13.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)

A.   Zámer nájmu majetku mesta - Pozemok na Spádovej ul. – Naša domová správa s.r.o.

B.   Nájom majetku mesta

1.  Pozemok na Čepeňskej ul.

2.  Budova a pozemok na Školskej ul. – Gymnázium Sereď

C.   Výpožička majetku mesta - budova a pozemok na Fándlyho ul. – Špeciálna základná škola

D.   Zámer nakladania s bytom č. 14 na Garbiarskej ul. 51/52 vo vlastníctve mesta Sereď (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)

E.   Zriadenie vecného bremena - Pozemok na Ul. SNP

F.   Predĺženie nájmu pozemkov MŠ Fándlyho (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca oddelenia ŠRKŠ)


14.  Záver


21.04.2022 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď