Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 08.04.2021

1.  Otvorenie a zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva


2.  Schválenie programu MsZ


3.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


4.   Oznámenie o zániku mandátu poslanca (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


5.   II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


6.   Nadobudnutie nehnuteľného majetku do majetku mesta (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)


7.  Záver


08.04.2021 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond