Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 10.12.2020

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.   Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.  Správa o kontrole plnenia uznesení

B.  Správy z vykonaných kontrol

C.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021


6.   Informatívna správa o príprave a realizácia projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manager)


7.   Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)


8.   Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiast. úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení VZN č. 4/2020 (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)


9.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 14/2019 (Bc. Zuzana Vohláriková )


10.   VII. zmena rozpočtu na rok 2020 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)


11.   Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 – 2023 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

A.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)


12.  Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2020

A.   Návrh rozpočtu Mestský bytový podnik, s.r.o (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ)

B.   Návrh rozpočtu Správa majetku Sereď, s.r.o. (Ing. Karol Andrášik - konateľ)

C.   Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. (Ing. Miroslav Marko - konateľ)


13.   Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2021 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


14.   Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


15.   Žiadosť o súhlas k obstaraniu urbanistickej štúdie resp. žiadosť o zmenu Územného plánu mesta Sereď (lokalita OV-10) (Ing. Anna Halabrínová - vedúca odd. ÚP a SP)


16.  Nakladanie s majetkom (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca PaM referátu)

A.   Zámer nájmu pozemku – Dolnočepeňská ulica

B.   Nájom majetku

1.  Pozemok na Školskej ul.- LSE Life Star Emergency

2.  Pozemok na Šulekovskej ul. – Strabag

3.  Pozemok na Novomestskej – BAU TRADE SK

C.   Prevod majetku mesta - pozemok na ul. 8.mája – Vaculová

D.   Rozhodnutie o prebytočnosti majetku – mobilné basketbalové koše (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)


17.  Rôzne


18.  Záver


10.12.2020 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe