Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 12.11.2020

1.  Otvorenie a schválenie programu MsZ (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie poslancov


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.   Kontrola plnenia uznesení

B.   Kontrola vývoja dlhovej služby


6.  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2019/2020 (riaditeľky škôl)

A.   MŠ Dionýza Štúra

B.   MŠ Komenského

C.   ZŠ Komenského

D.   ZŠ Juraja Fándlyho

E.   ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa


7.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov zákl. škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď, v znení neskorších nariadení (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)


8.   Organizácia a rozsah technických prostriedkov MsP a návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 4/1991 o zriadení mestskej polície. (Mgr. Ladislav Fabo - náčelník MsP)


9.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (Ing. Marián Šišo - vedúci oddelenia RM)


10.   Návrh na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď za rok 2020 (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


11.   Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manager)

A.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

B.  Zriadenie odbornej komisie pre projekt „Zriadenie pamätníka – socha legionára v Seredi“


12.   Vyhodnotenie účasti poslancov na MsZ a členov stálych komisií na zasadnutiach komisií za 11/2019 – 10/2020 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


13.   VI. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)


14.   Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 – 2023 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


15.   Urbanistická štúdia: Polyfunkčná zóna „Prúdy“- Zmena č.3/2020 (Ing. Anna Halabrínová - vedúca odd. ÚP a SP)


16.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca PaM referátu)

A.   Nájom majetku mesta

1.  budova na Školskej ul. – Gymnázium Sereď

2.  Nájom majetku mesta - pozemok v k. ú. Stredný Čepeň – Henček

3.  pozemok na Vonk. rade – Miloš Hracho (zmena predmetu nájmu)

4.  Časť stavby v objekte futbalového štadióna

5.  Zásady hospodárenia – prehodnotenie minimálnej výšky nájomného určeného v prílohách č.3,4,5 a 6

B.   Zámer nájmu majetku mesta

1.  pozemok na Školskej ul.- LSE Life Star Emergency

2.  pozemok na Hornomajerskej ul. – Jozef Sokol –DIZZY

3.  pozemok na Šulekovskej ul. - Strabag

C.   Zámer prevodu majetku mesta

1.  pozemok na Ul. Ľ. Podjavorinskej – Stehel

2.  pozemok na Trnavskej ul. – Lakatoš

3.  pozemok v Priemyselnom parku – Rebod SK

4.  pozemok na ul. 8.mája - Vaculová

D.   Technické zhodnotenie majetku - budova na I. Krasku - MsPK

E.   Usporiadanie užívania pozemkov v súkromnom vlastníctve - pozemok na Kuzmányho - Ján Králik


17.   Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca odd. ŠKRŠ)


18.  Záver


12.11.2020 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe