Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 12.03.2020

01.  Otvorenie


02.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


03.   Návrh VZN mesta Sereď o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


04.   Vyhotovenie rekonštrukčnej kópie sochy „Legionára“ v meste Sereď s umiestnením na Námestí republiky (Ing. Branislav Bíro - projektový manažér)


05.   II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


06.   Technické zhodnotenie majetku mesta (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)


07.   Zámer nájmu majetku mesta a zriadenie vecného bremena (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho a majetkového referátu)


08.  Záver


12.03.2020 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe