Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 12.09.2019

01.  Otvorenie a schválenie programu MsZ


02.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


03.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


04.  Interpelácie poslancov


05.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.   Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ v Seredi (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

B.   Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly - XX. Ročník Seredského hodového jarmoku (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

C.   Oprava Správy z vykonanej kontroly (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)


06.   Správa o vyhodnotení XX. Seredského hodového jarmoku (Mgr. František Čavojský - riaditeľ DK)


07.   Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2019 (Mgr. František Čavojský - riaditeľ DK)


08.  Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2019 (Riaditelia škôl)

A.   Materská škola D. Štúra

B.   Materská škola Komenského ul.

C.   ZŠ Jana Amosa Komenského

D.   ZŠ J. Fándlyho

E.   ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa


09.   Správa o činnosti Mestskej polikliniky Sereď , s.r.o (Ing. Kornélia Horváthová, PhD., MPH - riaditeľka polikliniky)


10.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


11.   Zmena Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Seredi (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)


12.  Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)

A.   Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2019

B.   Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2019


13.   Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manager)

A.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

B.  Spolufinancovanie projektu elektromobil

C.  Spolufinancovanie projektu elektromobilné nabíjacie stanice


14.  Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019

A.   Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2019 pre oblasť športu – druhý polrok (Mgr. Silvia Kováčová - vedúca ŠRKaŠ)

B.   IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


15.   Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020 – 2022 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

A.  Zmena termínu zasadnutia MsZ

B.  Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020 – 2022


16.   Urbanistická štúdia – Polyfunkčná zóna Prúdy (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚPaSP)


17.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď (JUDr. Ing. Daniela Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)

A.   Nájom majetku mesta

1.  Pozemok na ul. D. Štúra

2.  Pozemok na Novomestskej ulici

3.  Pozemok na Fándlyho ulici

B.   Zámer nájmu majetku mesta

1.  Pozemok na Poštovej ul.

2.  Pozemok na M. R. Štefánika – SBD

3.  Pozemky v poľovnom revíri Sereď – PZ Pokrok Sereď

4.  Kaštieľ – OVS (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)

C.   Prevod majetku mesta

1.  Pozemok na Šulekovskej ul.

2.  Pozemok na Novomestskej ul.

3.  Pozemok na ul. Starý most

D.   Zámer prevodu pozemku

E.   Vecné bremeno

1.  Pozemok na Parkovej ul.

2.  Pozemok na Poštovej ul.

3.  Pozemok na Priemyselnej ul.

4.  Pozemok na Trnavskej ul.

5.  Pozemok na Trnavskej ul.

6.  Pozemok na ul. M.R. Štefánika

7.  Pozemok na Fándlyho ul.

F.   Usporiadanie užívania súkromných pozemkov mestom

1.  Pozemok na Športovej ul.

2.  Pozemok na Vinárskej ul.

G.   Zaradenie vodovodu na uliciach Trnavská, Poľná, Kasárenská a Bratislavská do majetku mesta Sereď (Ing. Marián Šišo - vedúci ORM)


18.   Voľba prísediacich pre Okresný súd Galanta na volebné obdobie od 18.9.2019 do 17.9.2023 (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


12.09.2019 - Mestské zastupiteľstvo - kino NOVA

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe