Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 17.07.2019

01.  Otvorenie/Program


02.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


03.   Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č. 9/2017 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


04.   Návrh VZN mesta Sereď o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


05.   Základné cestovné mestskej autobusovej dopravy v meste Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta MsÚ)


06.   Zmena uznesenia (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)


07.  Záver


17.07.2019 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe