Materiály pre mestské zastupiteľstvo zo dňa 11.04.2019

1.   Otvorenie/Program


2.  Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov


3.  Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)


4.  Interpelácie a otázky


5.  Správy hlavnej kontrolórky (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

A.   Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

B.  Správy z vykonaných kontrol

1.   Kontrola 01 (Správa hlavnej kontrolórky o kontrole dodržiavania zákonnosti v procese inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky)

2.   Kontrola 02 (Správa hlavnej kontrolórky o kontrole dodržiavania zákonnosti v procese inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky. )

3.   Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2018

C.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)


6.  Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2018 (Riaditelia škôl)

A.   Správa o hospodárení Materskej školy Ulica D. Štúra č. 2116/36, Sereď 926 01 za rok 2018 (Beata Lukáčová - riaditeľka MŠ)

B.   Správa o hospodárení Materskej školy, ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi (Bc. Iveta Fraňová - riaditeľka MŠ)

C.   Správa o hospodárení za rok 2018 Základná škola Jana Amosa Komenského (PaedDr. Paulína Krivosudská - riaditeľka školy)

D.   Správa o hospodárení za rok 2018 Základná škola Juraja Fándlyho (PaedDr. Jaroslav Čomaj - riaditeľ školy)

E.   Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi za rok 2018 (Dagmar Šajbidorová, DiS.art. - riaditeľka ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi)


7.   Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


8.   Dodatok č. 1/2019 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď - Návrh (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


9.   Návrh Štatútu mesta Sereď (PhDr. Silvia Adamčíková - vedúca organizačného oddelenia)


10.   Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2018 (Mgr. František Čavojský - riaditeľ DK)


11.   Záverečný účet mesta Sereď za rok 2018 (Ing. Eva Florišová - vedúca finančného oddelenia)

A.  Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta (Mgr. Zuzana Horváthová - hlavná kontrolórka mesta)

B.   Správa audítorky


12.   Správa o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď s.r.o. za rok 2018 (Ing. Tibor Krajčovič - konateľ spoločnosti)


13.  Zmena rozpočtu na rok 2019

A.   Žiadosť OZ Deťom pre život – „Na bicykli deťom pre život 2019“ (Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta)

B.   II. zmena rozpočtu na rok 2019 (Ing. Tibor Krajčovič - prednosta mestského úradu)


14.   Informatívna správa o príprave a realizácii projektov (Ing. Branislav Bíro - projektový manager)

A.  Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III

B.  Informatívna správa o príprave a realizácii projektov


15.  Nakladanie s majetkom mesta Sereď

A.   Nájom majetku mesta (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)

1.  Nebytové priestory na Jesenského ul. – OZ Mamaklub – OZ Stonožka

2.  Pozemok na Hornočepeňskej ul. – zmena nájomcu

3.  Pozemok na Pažitnej ul.

B.   Zámer nájmu majetku mesta (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)

1.  1. Pozemok na Mlynárskej ul.

2.  Kaštieľ – návrh na vyhlásenie OVS na nájom objektu

3.  Pozemok na Vonkajšom rade

C.   Zámer prevodu majetku mesta (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)

1.  Pozemok na Novomestskej ul.

2.  Pozemok na ul. 8. mája

D.   Prevod majetku mesta (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)

1.  Stavba v areáli „kasární Váh“ – výsledok ponuky (JUDr. Ing. Daniela Vargová - vedúca právneho referátu)

2.  Pozemok na ulici Starý most – Kovorenova – zákonná výnimka

E.   Vecné bremeno (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)

1.  Pozemok na Bratislavskej ulici – súhlas s uložením inžinierskych sietí – Rehoľné charitatívne združenie OZ Sereď

2.  Pozemok na Vonkajšom rade – súhlas so zriadením vecného bremena

F.   Dobrovoľná zbierka (JUDr. Ing. Vargová, vedúca právneho a majetkového referátu)

1.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky: „Obnova kaštieľa v Seredi“

2.  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky: „Spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna v Seredi“


16.   Urbanistická štúdia pre lokalitu OV-10 Sereď - Zadanie (Ing. Anna Halabrínová - vedúca ÚPaSP)


17.  Záver


11.04.2019 - Mestské zastupiteľstvo

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe