Diskusia - Registrácia užívateľa

Vážení prispievatelia, ponúkame Vam možnosť registrácie. Registráciou získate originalitu mena v diskusii a tým zabránite možnému zneužitiu obsahu príspevku inou osobou.

Po odoslaní formulára Vám bude do mailovej schránky odoslané heslo. Zadaním kombinácie MAILu a HESLA pri vkladaní príspevku zabránite možnému zneužitiu mena inou osobou.

Ochrana osobných údajov

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich zverejnením na webovej stránke www.sered.sk. pri mojom príspevku a ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu. Mesto Sereď bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: návštevníci webovej stránky mesta
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do pominutia účelu spracovania.

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
• súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, Sereď. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
• Poskytovateľ má právo požadovať od mesta Sereď prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Mám menej ako 16 rokov a môj rodič, nositeľ rodičovských práv a povinností, súhlasí so spracovaním mojich osobných údajov.
Mám viac ako 16 rokov.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond