Diskusia - Pridať príspevok

Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e-mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.

REAKCIA NA PRÍSPEVOK

05-04-2011 16:07 - Otázky časť.1 [Dušan Slahučka]
Dobrý deň Mám na zodpovedných pracovníkoch mesta resp. nami zvolených zástupcov nasledovné 3. otázky : 1.otázka. Kam sa podela diskusia na web. stránke mesta Sereď s predchádzajúceho volebného obdobia? 2. otázka. Podľa web. stránke mesta by mali byť zverejňované Zápisnice MsZ. Zápisnicu z MsZ konaného dňa 15.02.2011 som k dnešnému dňu nenašiel. Je chyba medzi mojou stoličkou a klávesnicou k môjmu počítaču alebo si niekto na MsÚ, rovnako ako za vlády V. Vranoviča, nemusí plniť svoje pracovné povinnosti ? 3.otázka. Mesto Sereď zverejnilo v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) Zákona č. 138/199l Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa tieto nehnuteľnosti: v bode 2. sa uvádza nasledovné - pozemok registra E, p.č. 1893, vo výmere 28m2 za účelom vybudovania nevyhnutnej parkovacej plochy – 2 parkovacích miest pre pripravovanú stavbu „rodinný dom a ambulancia“. V zmysle Vyhl. MŽP z 8. júla 2002 musí mať každá stavba odstavné a parkovacie stojisko, riešené ako súčasť stavby. Moja otázka k danému bodu. Prečo bola povolená stavba stavebníkom bez toho aby mali zabezpečené požiadavky v zmysle Vyhl. MŽP z 8. júla 2002 - odstavné a parkovacie stojisko, riešené ako súčasť stavby, t.j. na pozemku stavebníkov? Za konkrétne odpovede vopred ďakujem. S pozdravom Dušan Slahučka
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond