Diskusia

Vážení prispievatelia do diskusného fóra, poskytujeme Vám možnosť zaradenia Vášho názoru k problematike, ktorá býva predmetom rokovania poradných komisií v meste Sereď.
Reagujte prosím stručne.
Príspevky, ktoré šíria rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť, alebo inak porušujú zákony Slovenskej republiky či dobré mravy, budú zmazané.

Vážení prispievatelia, ak máte úprimný záujem o riešenie problémov v meste , získať viac informácií , nadviazať kontakt s poslancami alebo vedením mesta navrhujem Vám spoločné stretnutie v termíne a mieste po vzájomnej dohode. Vedenie mesta má záujem o každý konštruktívny návrh a je otvorené aj kritike. Pre správne riešenia je potreba správnych argumentov a tie sa dajú predložiť len na stretnutí ktoré Vám ponúkame.
Kontakt na stretnutie: Bc. Ľubomír Veselický,
e-mail: viceprimator@sered.sk , tel.: 0905 592 707

Do diskusného fóra je povinná jednoduchá registrácia pre zabránenie zneužitia mena prispievateľa.

Posledný príspevok 17-01-2011 14:44
Otázka pre poslancov a vedenie mesta ARCHÍV
15.01.2011 14:06 - výtlky na cestách [mimi]
Dobrý deň, Zaujímalo by ma či niekto kompetentný bude riešiť výtlky na Spádovej ulici (pri garážach za Hokejkou) a takisto na výjazde smerom k Detskému domovu. Sú tam také jamy, že to pripomína slalomovú dráhu. Ak áno tak kedy? Ďakujem.
+ zobraziť odpovede (1)
17.01.2011 14:44 - RE: výtlky na cestách [zástupca]
Problémom vzniknutých výtlkov na miestnych komunikáciach sa zaoberal osobne primátor mesta Ing. M. Tomčányi na dnešnom stretnutí s pracovníkom firmy TIMS. Vzhľadom na potrebu odstránenia týchto závad dal pokyn na vyhotovenie objednávky odstránenia výtlkov. Použitie vhodných materiálov je limitované teplotnými pomermi, preto s objednanými prácami začne dodávateľ ihneď, ako to klimatické podmienky v našom meste dovolia. Odpoveď na Vašu otázku teda znie, že štatutár mesta problematiku výtlkov riešil 17.1.2011 a ihneď urobil kroky na ich odstránenie. Pri opravách bude dodávateľ prihliadať na dôležitosť a zaťaženosť komunikácií. Ďakujem Vám za Váš príspevok. Ľ.Veselický
12.10.2010 20:29 - Predaj polikliniky [Dušan Slahučka]
Dobrý večer, nami zvolení zástupcovia mesta Sereď. V tomto volebnom období ste rozhodli o predaji licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti firme ProCare, a. s., tzv. predaj polikliniky. Preto ako občan tohto mesta, dovolím si všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na predaji tejto licencie firme ProCare, a. s., položiť dve triviálne otázky. Otázka č.1: Vstupom firmy ProCare, a. s. do Seredskej polikliniky sa zlepšila alebo zhoršila zdravotná starostlivosť o občanov mesta Sereď? Otázka č. 2: Zvýšili alebo znížili sa finančné náklady na zdravotnú starostlivosť pre občanov mesta od doby čo sa vlastníkom licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti stala firma ProCare, a. s.? Za konkrétne odpovede vopred ďakujem a prajem pekný večer. Dušan Slahučka
+ zobraziť odpovede (5)
13.10.2010 10:14 - RE: Predaj polikliniky [zástupca]
Pekný deň pán Slahučka, na Vašu prvú otázku by mali odpovedať pacienti lekárov na poliklinike , mesto by sa v prípade neodpredaja licencie určite lepšie nepostaralo a ani to nemá v úlohách samosprávy.Firma PRO CARE investovala okrem toho do prístrojového vybavenia a rekonštrukcií v zmysle zmluvy podľa správy konateľa Ing. Bagara nasledovne: V bode 7.7 Zmluvy o prevode obchodného podielu sa nadobúdateľ, ProCare, a.s., zaviazal, že najneskôr v lehote 2 rokov odo dňa nadobudnutia Obchodného podielu podľa tejto zmluvy vynaloží (investuje) do majetku Spoločnosti a/alebo sama Spoločnosť vynaloží investície minimálne vo výške 15.800.000,-Sk s DPH, t.j. 524 463,92 EUR, pre úplnosť táto lehota uplynie 8.12.2010. V období od podpisu Zmluvy do 31.12.2009 Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. zaobstarala hmotný majetok v celkovej výške 393 724,88 EUR. Medzi najvýznamnejšie položky patria: rekonštrukcia ambulancií ŠAS, rekonštrukcia vstupného vestibulu a vybudovanie lekárne, Ultrazvukové prístroje Aloka SSD 3500 a Aloka Prosound 4, automatický refrakto-keratometer Canon, bezkontaktný tonometer Canon, kombinované elektroliečebné prístroje BTL s vákuovými jednotkami, rehabilitačný hydrogalvanický kúpeľ Elektra a výmena nábytku a zariadenia v takmer všetkých ambulanciách polikliniky. 2. ProCare a.s. sa zaviazal zabezpečiť po dobu 10 rokov odo dňa účinnosti Zmluvy zachovanie minimálne 19 ambulancií a oddelení SVaLZ na poliklinike. K 31.12.2009 bolo na poliklinike v činnosti 31 ambulancií a oddelení SVaLZ a teda záväzok ProCare, a.s. za rok 2009 bol splnený. Za rok 2010 bude správa tiež predložená poslancom. Na druhú otázku sa dá jednoznačne odpovedať, že mesto nemalo žiadne výdavky na prevádzku polikliniky ,teda nemuselo z rozpočtu mesta dotovať zdravotnú starostlivosť celej spádovej oblasti seredskej polikliniky. Pozdravuje Vás Peter Rampašek
15.10.2010 19:15 - RE: RE: Predaj polikliniky [Dušan Slahučka]
Dobrý večer, pán Rampašek. Súhlasím s Vami, že iba pacient vie posúdiť či sa zvýšila alebo znížila úroveň zdravotnej starostlivosť na seredskej poliklinike. Ako čítam, tak ani jeden z poslancov si nedal toľko námahy, aby si preveril ako sú spokojní občania s úrovňou zdravotnej starostlivosti po vstupe firmy ProCare, a. s. do seredskej polikliniky. Ako si nami zvolení zástupcovia overili, či rozhodnutie predať licenciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti firme ProCare, a. s. bolo tým správnym krokom? Vôbec im nechýba spätná informácia od tých, ktorí im prejavili dôveru a odovzdali im svoj hlas? Napriek všetkým možným prekážkam zo strany mesta som sa zúčastnil viacerých zasadnutí MsZ. Na zasadnutí MsZ kde poslanci odsúhlasili zmluvu o predaji licencie som bol svedkom pre mňa nepredstaviteľnej veci - poslanci MsZ svojím hlasovaním odsúhlasili zmluvu medzi mestom Sereď a firmou ProCare, a. s bez toho, aby si časť zmluvy(dodatky) aspoň prečítali!!!!!!!! A že mesto nemalo žiadne výdavky na prevádzku polikliniky? A čo občania mesta? Tým sa ako zvýšili náklady na zdravotnú starostlivosť? Asi občan tohto mesta je pre terajších poslancov mesta a primátora zaujímavý len v predvolebnom období. Prajem pekný večer. S pozdravom Dušan Slahučka
18.10.2010 08:56 - RE: Predaj polikliniky [zástupca]
Pekný deň pán Slahučka, mohli by ste napísať kto Vám robil prekážky , keď tvrdíte citujem: Napriek všetkým možným prekážkam zo strany mesta som sa zúčastnil viacerých zasadnutí MsZ. Veď rokovanie bolo verejné. Financie ,ktoré vynakladá mesto sú verejné financie , takže sú to peniaze občanov a tie nemuseli byť použité na chod polikliniky. V mimulosti sme peniazmi Seredčanov dotovali aj iné obce v spádovej oblasti polikliniky.
18.10.2010 21:22 - Predaj polikliniky [Dušan Slahučka]
Dobrý večer p. Rampašek. K Vašej otázke - KTO mi robil prekážky aby som sa mohol zúčastňovať zasadnutí MsZ? Napríklad také obyčajné dvere MsU. Napriek tomu, že prebiehalo verejné zasadnutie MsZ boli dvere v tom čase spoľahlivo zamknuté ( pre osvieženie pamäti, raz ste dokonca aj Vy osobne pribehli k dverám MsU keď sme trieskali na vchodové dvere, aby ich niekto otvoril), nevhodný čas zasadnutie MsZ, atd . KTO menovite za takýmito aktivitami zo strany mesta stál neviem a ak máte záujem KTO, tak si to musíte zistiť sám. Potom dajte vedieť, vopred ďakujem. Táto časť DF bola určená pre otázky pre poslancov a vedenie mesta. Domnieval som sa, že v tomto volebnom období si občania mesta Sereď zvolili 19 svojich zástupcov ako poslancov a jedného ako primátora, ale podľa reakcii na otázky občanov sú čísla 19 +1 asi len štatistický údaj. Drvivá väčšina odpovedí, presnejšie reakcií na otázky od občanov sú len od Vás. Tušia Vaši kolegovia poslanci, že existuje oficiálne web. stránka mesta Sereď a toto DF? Ak vedia o existencií tohto DF, prečo tak zaryto mlčia? S pozdravom Dušan Slahučka.
19.10.2010 08:29 - RE: Predaj polikliniky [zástupca]
Pekný deň pán Slahučka, rokovania MsZ začínajú o 8 hod a štandartne trvajú do 17 hod. Dvere na úrad sú otvorené počas pracovnej doby pracovníkov Msu do 15:30 . Po pracovnej dobe sa na úrade upratuje a ak niekto chce prísť na rokovanie MsZ alebo komisie stačí zazvoniť na upratovačku. Zvonček je hneď pri dverách. Poslanci vedia samozrejme o DF a je na ich rozhodnutí, či sa budú zapájať alebo nie. Ak máte dotaz na poslanca je možné využiť aj kontakt na našej stránke v sekcií " pošta" . Nachádza sa na ľavej strane webovej stránky. S pozdravom Peter Rampašek
05.08.2010 19:04 - Motocyklové preteky - Mestský okruh Sereď [Dušan Slahučka]
Dobrý deň Touto cestou by som sa chcel spýtať predstaviteľov mesta ako sú spokojní s úrovňou celoprázdninových rýchlostných motocyklových pretekov - Mestský okruh Sereď (pozn.: prebiehajú 7 dní v týždni). Výkony, aké predvádzajú naše seredské „talenty“ využívajúce mestské komunikácie dávajú tušiť, že zakrátko niektorý z nich vytlačí z čelnej pozície Moto GP aj takú hviezdu tohto športu, ako je Valentino Rossi. Možno by bolo dobré, zaoberať sa touto problematikou aj na mimoriadnom zasadnutí MsZ (ako im vylepšiť ich pretekárske prostredie). Našim zvoleným zástupcom prajem pekný deň a prekrásny zvukový zážitok.
11.06.2010 18:30 - Material k zasadnutiu MsZ-p.Kubala [Dušan Slahučka]
Dobrý deň, p.Kubala Na seredonline som si prečítal Vašu reakciu na článok Ing. Sklenára „Materiálové podklady ku zasadaniu MsZ pripravované na 15.6.2010“ [odkaz]. Neviem dokedy je Vaša pracovná doba a odkiaľ Ste zaslali predmetnú reakciu k danému článku. Uvedené skutočnosti vo Vašom prípade ani nemienim zisťovať. Na Vás mám len dve konkrétne otázky: Otázka č.1. Vy, ako znalý zákona o ochrane osobných údajov. Aký je Váš názor na zverejňovanie materiálov k zasadnutiu MsZ v meste Šaľa [odkaz] . Zverejňované mat. mestom Šaľa sú alebo nie sú v súlade zo zákonom o ochrane osobných údajov? Otázka č.2. K dnešnému dňu som sa od p.Vranoviča nedostal vyjadrenie ohľadne zvukového záznamu - zdokumentovanie priebehu mimoriadneho MsZ vo veci ručenia mesta v hodnote 180 mil. pre firmu Rebod SK a.s. ( p. primátor zaryto mlčí). Bol Ste prítomný na MsÚ počas mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi konanom dňa 15.1. 2010? (Prerokovanie ponuky spoločnosti Rebod SK a.s. Nová Dedinka na spoluprácu pre vznik a rozvoj priemyselného parku „Zelený park Sereď, Nový Majer“)? Za konkrétne odpovede vopred ďakujem a prajem pekný deň. S pozdravom Dušan Slahučka
+ zobraziť odpovede (2)
16.06.2010 23:20 - ODPOVEĎ PRE p. SLAHUČKU - Material k zasadnutiu MsZ-p.Kubala [Bc. Radovan Vančo]
Pán Slahučka, Nie je žiadny problém, aby som vám odpovedal na všetky otázky, ktorých odpoveď vás zaujíma. Kedykoľvek sa môžete opýtať, prípadne sa kedykoľvek zastavte u mňa v práci (ak pôjde o pracovné záležitosti – kancelária č.7). Som ochotný s vami podiskutovať a zodpovedať vám všetky vaše otázky, na ktoré budem vedieť odpovedať. Chcem však upozorniť, že Otázka č.1 sa týka môjho súkromného názoru vyjadrenému v komentári k článku v internetových novinách SeredOnline.sk, takže prosím takto to aj berte. Išlo o vyjadrenie môjho súkromného názoru ako čitateľa týchto novín, ako ktoréhokoľvek občana, ktorý vyjadruje svoje názory v týchto novinách. Takže k vašim otázkam, ktoré ste verejne položil v diskusnom fóre na internetovej stránke mesta. Neviem dokedy je Vaša pracovná doba a odkiaľ Ste zaslali predmetnú reakciu k danému článku. Moja pracovná doba, zamestnanie ani funkcia s názorom, ktorý som napísal na SeredOnline.sk nemá veľký súvis. Písal som ju mimo pracovnej doby v svojom osobnom voľne na svojom súkromnom počítači a vyjadroval som v danom komentári svoj osobný súkromný názor. Myslím, že vo svojom voľnom čase a na svojom počítači, prostredníctvom internetového pripojenia, ktoré si platím z vlastného, môžem ako ktorýkoľvek iný občan v internetových novinách vyjadriť slobodne akýkoľvek súkromný názor na akúkoľvek vec. To čo robím v pracovnom čase a za čo som platený si myslím vykonávam zodpovedne a snažím sa svoj pracovný čas využiť čo najlepšie, pretože ako informatik som dlhé roky na úrade sám a keby som vám dal prečítať svoju siahodlhú pracovnú náplň, plus vymenoval to čo robím navyše, pochopil by ste, že to množstvo práce pri toľkých počítačoch, serveroch a systémoch,... na to je aj 8 hodinová pracovná doba pre jedného človeka málo. A aj keby som chcel nemám čas počas pracovnej doby čítať a už vôbec nie komentovať články zo SeredOnline.sk, napriek tomu, že si články rád prečítam a osobne tiež prispievam (ako občan nie ako informatik Mestského úradu). Aj na odpoveď na vaše otázky som si musel odkrojiť zo svojho osobného voľna. Ale poďme konkrétne na odpoveď na vašu konkrétnu otázku. Moja pracovná doba je nasledovná: pondelok 7:30 hod – 15:30 hod., utorok 7:30 hod – 15:30 hod., streda 7:30 hod – 17:00 hod., štvrtok 7:30 hod – 15:30 hod., piatok 7:30 hod – 14:00 hod. Reakciu na článok pána Sklenára som napísal z vlastného bytu a odoslal hodinu po pracovnej dobe. Táto informácia sa dá veľmi ľahko overiť nielen pracovnou dobou, ale aj mojím záznamom v elektronickom dochádzkovom systéme v mieste môjho pracoviska. Takisto sa dá overiť u majiteľa alebo prevádzkovateľa internetových novín SeredOnline.sk konkrétna IP adresa, z ktorej bol komentár k uvedenému článku napísaný a odoslaný. Poprosil by som vás predsa len, aby ste si tieto informácie overil, pretože veta , citujem „ ... Neviem dokedy je Vaša pracovná doba a odkiaľ Ste zaslali predmetnú reakciu k danému článku....“ trošku jemne navodzuje u čitateľa dojem, že uvedenú reakciu som písal v svojej pracovnej dobe a istým spôsobom tak zneužil svoj pracovný čas, ktorý som mal venovať práci, za ktorú som platený. Čitateľ, ktorý vašu vetu čítal, a ešte nepoznal odpoveď, môže nadobudnúť tento pocit. Pán Slahučka, veci neoverené a slová napísané alebo vyslovené, ktoré môžu vyvolať u čitateľa dojem, že niekto, niečo .... už nikdy nevezmete späť. Isté aj nevyslovené a nepriame obvinenia môžu človeku ublížiť, môžu ho znechutiť ale takmer naisto postavia prekážku medzi ľudí, vyvolajú nedôveru a to môže zabrániť vzájomnej komunikácií do budúcna. Ja si vážim vašu snahu o informácie, viem, že aj vďaka vám a vašej snahe dnes materiály určené poslancom Mestského zastupiteľstva sú zverejňované a občan si môže prečítať, o čom poslanci budú rozhodovať. Nemyslím si však, že je celkom správne „púšťať von“ takú vetu, ktorá u čitateľa môže vzbudzovať dojem, ktorý môže danému človeku ublížiť. Verte, že je mojou už dlhoročnou snahou presadiť zverejňovanie informácií, ktoré sú alebo môžu byť pre občana zaujímavé. Ak pravidelne čítate či už moje články alebo reakcie na SeredOnline.sk, verím, že vám neunikol ani môj názor, ktorý som v týchto súkromných internetových novinách prezentoval a to, že som za to, aby samospráva zverejňovala informácie pre občanov a širokú verejnosť už hneď pri ich zrode a v maximálnom množstve a kvalite a aby boli zverejňované všetky informácie, ktoré by mohli občana zaujímať. Pretože ak samospráva disponuje akýmikoľvek informáciami, o ktoré môže občan v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadať, podľa môjho názoru, by mali byť takéto informácie zverejnené hneď pri ich zrode. Jednak by občan nemusel o nič žiadať, lebo informácia by už bola už zverejnená a jednak by samospráve odbudlo práce s tým, že by informáciu muselo nanovo spracovávať, lebo si to občan žiada. Cesta k tejto mojej, možno až príliš idealistickej predstave je možno nie celkom reálna, aspoň nie v tejto dobre, ale cieľom by to do budúcnosti snáď mohlo byť a verte, že sa o to budem vždy snažiť. Moje názory zverejnené na SeredOnline.sk prosím berte ako názory bežného občana, nie ako pracovníka tej či onej organizácie. Nevystupujem tam ako pracovník, ani ako zamestnanec ale ako každý iný občan, ktorý má na niektoré veci svoj osobný názor, ktorý sa možno v niektorých prípadoch ani nemusí zhodovať s názorom môjho zamestnávateľa. Na SeredOnline.sk ma berte prosím ako bežného občana a aj tam vyjadrené moje názory berte ako názory občana, určite nie ako hovorcu kohokoľvek. Prosím nemiešajme moju prácu, pracovnú náplň a ani pracovnú dobu s mojim súkromným časom, súkromnými prostriedkami a súkromným názorom. Myslím, že tak ako každý čitateľ SeredOnline.sk, tak ako vy, tak aj ja, ako ktorýkoľvek bežný občan môžem aj ja vyjadriť svoj súkromný názor v súkromných novinách aj keď reagujem na vec verejnú aj keď reagujem na vec, ktorá sa týka môjho zamestnávateľa. Myslím, že v dnešnej dobe sme si snáď už všetci mohli zvyknúť, že demokraticky sa vyjadriť slušnou formou k čomukoľvek, bez emócií a urážok autora, by nemal byť pre nás problém. Otázka č.1. Vy, ako znalý zákona o ochrane osobných údajov. Aký je Váš názor na zverejňovanie materiálov k zasadnutiu MsZ v meste Šaľa Názor na zverejňovanie materiálov k zasadnutia MsZ v meste Šaľa je taký, že pokiaľ sú osobné údaje zverejnené v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z.z. tak je to v poriadku. Pokiaľ nie, je to ich problém. Zákon na ochranu osobných údajov nie je jednoduchý zákon a v niektorých častiach jeho výklad nie vždy je celkom jednoznačný. Zákon nestačí čítať raz a určite nie bez toho, aby ste mal po ruke spústu ďalších zákonov, na ktoré sa buď priamo alebo nepriamo zákon o ochrane osobných údajov odvoláva. V zákone je často „čarovná“ vetička, že to, čo je v ňom napísané platí, ak iný zákon nehovorí inak. Ale tých iných zákonov je spústa a blúdiť v tomto labyrinte zákonov a paragrafov nie je jednoduché ani pre odborníka na právo. Preto ani ja sa nestaviam do úlohy najmúdrejšieho a vo veciach, v ktorých nemám jasno sa snažím radšej obrátiť na odborníkov, v tomto konkrétnom prípade priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. V stanovisku daného úradu sa uvádza, citujem „...osobné údaje o dotknutej osobe možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak tento zákon neustanovuje inak ...“ Samozrejme tých zákonov, ktoré hovoria, že to má byť inak je viac. Napríklad zákon NR SR 369/1990 Zb., ktorý hovorí, že pokiaľ ide o prevody majetku vo vlastníctve obce musí byť rokovanie verejné. Tiež to možno všetci považujeme za samozrejmosť. Dnes po novelizácií niektorých zákonov je to už jasne ale čítal som aj stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov s pred asi 5 rokov, podľa ktorého ak Mestské zastupiteľstvo išlo rozhodovať o akejkoľvek veci, kde sa mali pri prerokovávaní zverejniť osobné údaje, malo byť podľa stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov vyhlásené v tejto časti zasadnutie Mestského zastupiteľstva za neverejné, ak nedisponovalo písomným súhlasom na zverejnenie osobných údajov. Určite sa to bude zdať mnohým z nás za silne prehnané, ale v období s pred roku 2006, čo nebolo dávno, to tak malo byť. Dnes však ešte stále ostáva otázka, či osobné údaje môžu alebo nemôžu byť zverejnené na internetovej stránke mesta. Ďalším osobitným zákonom samozrejme bude aj zákon č. 211/2002 Z.z., ktorý ukladá mestu povinnosť zverejňovať informácie vrátane istých osobných údajov čo sa týka zápisníc, uznesení a pod. ale zasa ide iba o materiály PO a nie PRED rozhodovaním Mestského zastupiteľstva. Takisto sa obci ukladá povinnosť, ak sú splnené isté podmienky, zverejniť pri predaji majetku vymedzené osobné údaje. Ale zasa pripomeniem, aj tu sa píše, o tom, keď obec majetok previedla na inú osobu, teda PO predaji, teda PO hlasovaní poslancov. Pred predajom, keď materiály idú do Mestského zastupiteľstva, nie je známa dokonca ani cena, o tej rozhodnú poslanci, takže sa nie je možné odraziť ani od tejto informácie. Dokonca, keď sa zverejňujú 3-5 dní pred zasadnutím, nie je jasné, či vôbec k predaju, príde, dokonca nie je jasné, či žiadosť o predaj, resp. prenájom nebude stiahnutá zo zasadnutia príde (ako tomu bolo na ostatnom Mestskom zastupiteľstve 15.6.2010). Zverejniť isté osobné údaje pred tým, ako sa bude o danej veci rokovať, keď nie je vylúčené, že k rokovaniu o prevode majetku možno nakoniec nepríde, by podľa mňa nebolo celkom správne. Zverejnili by sme o osobe niečo, k čomu napríklad vôbec nepríde. Treba si tiež uvedomiť skutočnosť, ktorá môže byť dosť citlivá. Ak osobné údaje zverejníme na internetovej stránke mesta, táto informácia je zverejnená „všade“ takže sa k nej dostane ktokoľvek a tým nemyslím, len občana mesta, Slovenska ... ale táto informácia je k dispozícií úplne každému aj z druhého konca sveta. Pozrime sa na zákon o ochrane osobných údajov, pozrime sa na príslušný paragraf, v ktorom sa hovorí o zverejňovaní osobných údajov ale hlavne o prenose informácií mimo našu republiku do ostatných krajín. Pozrime sa na obmedzenia, ktoré sú tam na takýto prenos kladené. Uvedomme si, že zverejnením informácií na internete prichádza v zmysle zákona na ochranu osobných údajov k cezhraničnému prenosu údajov a to aj do krajín s nezabezpečenou ochranou osobných údajov. Nechcem tu teraz robiť výklad zákona na ochranu osobných údajov ale ... s tým prenosom osobných údajov, pri cezhraničnom toku osobných údajov do krajín s nezabezpečenou primeranou ochranou osobných údajov, tu už treba byť trošku opatrný. Zverejniť niečo a zverejniť niečo na internete, môže byť dosť veľký rozdiel. Pýtate sa však konkrétne aký je môj názor na zverejňovanie materiálov v meste Šaľa. Podľa môjho súkromného názoru sú materiály dosť neprehľadné čo do štruktúry, ťažko sa v nich orientuje. Pokiaľ ide o zverejnenie osobných údajov v niektorých materiáloch, vidieť že ide o snahu ich nezverejňovať a uvedené sú len meno a priezvisko (teda ak som ich za tu hodinku, čo som sa v nich prehrabával niečo neprehliadol). Ide však o to, či meno a priezvisko je v tomto prípade osobným údajom. To sú musia zodpovedať oni sami. Podľa môjho súkromného názoru aj v tomto prípade o osobné údaje ide a to vzhľadom na to, že sú k týmto údajom pripojené aj iné údaje, ktoré z údajov meno a priezvisko robia osobný údaj. Inak by to bolo iste vo veľkom meste, napr. v Bratislave, tam by som zverejnenie mena a priezviska, samozrejme bez iných dodatočných informácií za osobný údaj nepovažoval. Viem, že formulácia pojmu osobný údaj nie je jednoduchá, ale vždy ju treba vnímať spolu nielen s ostatnými údajmi priraditeľlnými k týmto údajom ale aj z geografického hľadiska. Treba si dobre zvážiť či údaj, ktorý sa zverejňuje je alebo nie je podľa zákona na ochranu osobných údajov skutočne osobným údajom, pretože nie vždy to tak musí byť. Ak zverejním údaje „Janko Mrkvička“ tak v Seredi to osobný údaj bude ale v Bratislave iste nie. Takže môj názor na zverejnenie osobných údajov v materiáloch - mesto Šaľa je, že pokiaľ majú v tom jasno, že nejde o osobný údaj, nevidím problém meno a priezvisko zverejniť aj PRED zasadnutím MZ, ide o to ako veľké mesto Šaľa je a ako sa dá jednoznačne identifikovať daná osoba na základe zverejnených údajov. Na skúmanie či meno a priezvisko tak ako je zverejnené mestom Šaľa je alebo nie je osobným údajom, na to by som potreboval ďaleko viac času na preštudovanie všetkých materiálov, ktoré sa zverejňujú. Z môjho pohľadu vzhľadom na to, že k údajom meno a priezvisko sú pripojené aj iné údaje, na základe ktorých sa dá priamo či nepriamo identifikovať daná osoba, sú údaje meno a priezvisko osobnými údajmi aj v materiáloch mesta Šaľa a bez písomného súhlasu ich nie je možné PRED zasadnutím Mestského zastupiteľstva zverejniť na internete aj z pohľadu toho, že aj v tomto prípade ide o cezhraničný tok údajov aj do krajín s nezabezpečenou primeranou ochranou osobných údajov, čo podľa mňa nie je v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. To je môj názor. To však neznamená, že som proti zverejneniu takýchto údajov. Práve naopak som zástanca zverejňovania čo najširšieho množstva údajov pokiaľ ide o samosprávu, ale zákony sú také aké sú. To, že v mnohom so znením niektorých zákonov nesúhlasím ani ja, mi nedáva žiadne právo ich nedodržiavať. Môžem prehlásiť, že ja osobne som za to, aby takého aj osobné údaje boli zverejnené aj pred zasadnutím Mestského zastupiteľstva, ale zatiaľ s tým vzhľadom na platnú legislatívu súhlasiť nemôžem, pretože tá hovorí o inom. Pokiaľ ma nejaký odborník, právnik alebo stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov nepresvedčí, že sa mýlim, tak žiaľ, inak nemôžem. Viete, je ťažko sa porovnávať s iným mestom a v Seredi to robíme často. Porovnávame sa hlavne s Galantou, Šaľou, .... hľadáme mestá, kde to robia tak, ako by sme chceli aby to bolo, ale treba sa zamyslieť či to robia správne. To, že v Šali zverejňujú to, čo zverejňujú, neznamená, že je to celkom správne a určite nám to nedáva oprávnenie zverejňovať podobe tiež, neznamená to, že to máme robiť podobne aj my, pokiaľ nie sme presvedčení, že je to v súlade so zákonom. Časy, keď nám niekto diktoval ako a čo máme robiť, už dávno uplynuli a časy, keď sme len odpozerávali od ostatných a ťahali rozumy z iných by už tiež mali byť preč. Sme zodpovední ľudia, rozhodujeme sa slobodne a v súlade s legislatívou, rozhodujeme sa, čo a ako urobiť aby to bolo najlepšie aj smerom k občanovi ale zároveň, aby sme nevybočili a neprekročili isté hranice, hlavne pokiaľ ide o zákon a myslím, že v tom sa zhodneme. Nemám rád porovnávania s inými a často krát s tými istými mestami. Vari sme mi horší, vari nevieme sa sami rozhodnúť čo je správne? Myslím, že každý ma nejaký názor, nejako sa rozhodne ale samozrejme si za to aj zodpovedá. Ak príde odborník a povie mi - toto robíte zle, ja som ochotný svoj názor poopraviť, veci zmeniť a ak som urobil chybu, aj si ju priznať. Taktiež rozlišujme prosím sprístupnenie a zverejnenie osobných údajov. Teda, ak osobne prídete na Mestský úrad a požiadate o nahliadnutie do materiálov, bez problémov uvidíte aj mená žiadateľov o predaj nehnuteľností, ktorí sú na internetovej stránke označení ako ZIADATEĽ 1, ŽIADATEĽ 2, ... Mesto vám takúto informáciu nezatajuje, ako sa na prvý pohľad zdá. Mesto ju len nezverejňuje, lebo mu to tak káže zákon. Pretože medzi sprístupnením a zverejnením osobných údajov je veľký rozdiel. Osobný údaj v rozsahu meno a priezvisko vám na úrade sprístupníme a vy už s ním môžete nakladať ďalej ako sám uznáte. Samozrejme mali by ste to robiť v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. Ak sa rozhodnete takto sprístupnené osobné údaje zverejniť pred ich prerokovaním v Mestskom zastupiteľstve, v čom vám nemôže nikto zabrániť, podľa môjho názoru zákon na ochranu osobných údajov porušíte. Otázka č.2 Bol Ste prítomný na MsÚ počas mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi konanom dňa 15.1. 2010? Teraz sa priznám, že ste ma zaskočil, lebo je to už viac ako 5 mesiacov dozadu a veru si celkom nespomínam. Dal som si to preveriť v dochádzkovom systéme a sekretárka mi potvrdila, že áno, bol som práci. Snažil som si spomenúť na to mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Ale je to už dávno, možno bola nejaká iná dôležitá práca, možno sa zdalo zbytočné, aby som tu bol po pracovnej dobe a zabezpečoval jedno jediné hlasovanie (nakoniec boli dve, prvým sa prijímal program zastupiteľstva), možno .... naozaj neviem, ale isté je, že som na tomto Mestskom zastupiteľstve osobne nebol a hlasovanie nezabezpečoval a hlasovalo sa ručne. Pokiaľ vám však ide o zvukový záznam, ten síce „ide cez“ hlasovací systém ale ja osobne ho nezabezpečujem, zvukový záznam a od toho sa odvíjajúcu zápisnicu zo zasadnutia ako aj uznesenia z rokovania Mestského zastupiteľstva, to všetko zabezpečuje iná pracovníčka Mestského úradu, konkrétne najčastejšie pracovníčka sekretariátu primátora. Tiež si myslím, že kvôli jednému hlasovaniu by bolo neekonomické, aby som zostával približne dve hodiny po pracovnej dobe na pracovisku, pretože by som mal nárok na nadčas, prípadne náhradne voľno, čo by kvôli jednému hlasovaniu, ktoré nebolo problematické, iste ekonomické nebolo. To, že bolo rozhodnuté, že nie je potrebné zabezpečovať na tomto mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve elektronické hlasovanie, ale odhlasuje sa ručne viedlo napokon k tomu, že počnúc týmto Mestským zastupiteľstvom som povinný zabezpečovať elektronické hlasovanie na každom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Opakujem elektronické hlasovanie, nie vyhotovovanie zvukového záznamu. To ma v pracovnej náplni iná pracovníčka. Ak vám ide o to ako, ktorý poslanec konkrétne hlasoval, myslím, že vzhľadom na to, že išlo prakticky o jedno hlasovanie, dalo by sa to zistiť, resp. spomenúť si vzhľadom na tú skutočnosť, že z 15 prítomných poslancov (mená sa dajú zistiť z prezenčnej listiny) boli okrem dvoch (zdržali sa) všetci ostatní (13 poslancov) za prijatie uznesenia, ktoré nájdete aj s hlasovaním na internetovej stránke mesta.
21.06.2010 20:28 - RE: ODPOVEĎ PRE p.Kubalu - Material k zasadnutiu MsZ-p.Kubala [Dušan Slahučka]
Dobrý deň,p.Kubala Po prečítaní Vašej reakcie na moje otázky som Vám niečo dlžný a to je ospravedlnenie. Bez overených informácií som na Vašu adresu uviedol to čo sa teraz ukázalo, že bola len domnienka. Tak aspoň zatiaľ takto - Sorry. Pokúsim sa zareagovať na Vašu veľmi obšírnu odpoveď ohľadne zverejňovania informácií na web. stránke mesta. Pevne verím, že sa Vás moje názory k danej téme nijakým spôsobom nedotknú – nie je to mojím úmyslom. Bežný občan mesta a pracovník MsÚ. Napriek tomu, že Ste sa vyjadril k téme zverejňovanie informácii k MsZ na Seredonline ako bežný občan, vyjadroval Ste sa k veci, ktorá úzko súvisí s MsU. Preto aj moja otázka na tomto DF. Ochrana osobných údajov. Prečo sa nezverejňujú mená a priezviská FO v materiáloch k MsZ pred jeho prejednaním na zasadnutí MsZ asi viete doložiť korešpondenciou medzi Vami a Úradom na ochranu osobných údajov - nemám dôvod spochybňovať. Na druhej strane je na škodu veci, že Ste sa nekontaktoval s kompetentnými na MsU Šaľa. Možno by Ste sa dozvedel iné skutočnosti, ktoré umožňujú zverejňovať meno a priezvisko žiadateľa FO a pritom neporušiť zákon. Vlastná cesta. Aj ja osobne som veľmi rád, že časy, keď nám niekto diktoval ako a čo máme robiť sú už nenávratne preč (aspoň v to dúfam). Ale som za to keď niečo dobré funguje v iných mestách a občania sú s tým spokojní aby sa realizovalo aj v našom meste. Ďalej píšete, že nemáte rád keď občania porovnávajú naše mesto s okolitými mestami. Podľa mňa by to bolo super, keby Sereď aspoň v niečom dávali za vzor, ale v dobrom. Zatiaľ Sereď slúži pre všetky okolité mestá a dedinky ako odstrašujúci príklad. Bohužiaľ tzv. "seredská cesta" je cesta netransparentnosti (mútne vody),s ktorou sa rozhodli ísť nami zvolení zástupcovia a ktorá im umožňuje presadzovať ich vlastné sebecké záujmy na úkor mesta a radových občanov mesta. Dodržiavanie zákonov. Uvádzate „Sme zodpovední ľudia, rozhodujeme sa slobodne a v súlade s legislatívou, rozhodujeme sa, čo a ako urobiť aby to bolo najlepšie aj smerom k občanovi ale zároveň, aby sme nevybočili a neprekročili isté hranice, hlavne pokiaľ ide o zákon a myslím, že v tom sa zhodneme.“ Čo sa týka dodržiavanie legislatívy ohľadne zverejňovanie mater. k MsZ na tom by sme sa aj zhodli. Pri zákone č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám, stavebnom zákone, zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní či zákone č.138/1991 Zb. o majetku obcí je situácia opačná. Terajšie vedenie mesta, tieto zákony účelovo využíva resp. zneužíva, podľa toho o akého občana ide. Takéto konštatovanie už nie je z mojej strany o domnienkach, ale o faktoch, ktoré môžem zdokladovať. S pozdravom Dušan Slahučka
06.06.2010 19:56 - Mestská polícia [decc]
Má veľmi ťažké srdce na našich mestských policajtov. Veci ktoré by mali tu v Seredi riešiť tak tie prehliadajú a riešia banality. Neviem načo sú nám tu taký policajti. Veľmi rada sem umiestnim aj foto ako riešili parkovanie na garbiarskej ulici. Boli sme zaparkovaný na mieste označenom invalidom ale iba na zemi, ktoré je už dávno neplatné lebo človek ktorý si to tam dal tak nemal na to ani tabulu a už tu ani nebýva. Každý večer tu stojí niekto iný lebo sitácia s parkovaním je tu katastrofálna a zrazu teraz sa rozhodli dávať pokuty neprávom. Dokonca ani sami zaparkovali vedľa áut ktoré stáli na zebre a na zakázanom mieste a to očividne prehliadli. Podaktorý sa tu vozia aj po chodníkoch ale to oni nikdy nevidia a to nehovoriac o tom ako kontrolujú majiteľov psov čo si voľne na detskom ihrisku nechávajú pustených takže po zemi kde by sa mohly deti hrať samý humus. Môžete mi povedať kedy sa mieni táto situácia s mestskými policajtami zlepšiť. Rada uverejním aj foto ako niektoré veci ignorujú.
+ zobraziť odpovede (2)
07.06.2010 09:34 - RE: Mestská polícia [Peter Sokol]
Vážená pani Kubovičová, vo svojom príspevku uvádzate a potvrdzujete, že ste parkovali so svojim vozidlom na mieste určenom pre osoby ZŤP vyznačenom vodorovným dopravným značením. Uvedené dopravné značenie nie je pridelené žiadnemu vozidlu, čiže je všeobecne platné pre všetky osoby ZŤP, ktoré tam chcú zastaviť. Po vzhliadnutí fotodokumentácie je tiež zjavné, že s vozidlom parkujete na vyhradenom mieste pre osoby ZŤP. V zmysle novely zákona o cestnej premávke sa parkovanie na vyhradenom mieste považuje od 1.6.2010 za závažné porušenie predpisov, kde môže policajt v blokovom konaní udeliť blokovú pokutu do 150,-€ a do 300,-€ v riadnom konaní, takže Vaše parkovanie by som nenazýval ako banalitu. V prípade, ak hliadky MsP vykonávajú kontrolu na Garbiarskej ul. zameriavajú sa aj na kontrolu psíčkárov, ktorých pri zistení porušenia predpisov aj riešia. Situácia s parkovaním na Garbiarskej ul. je taká ako je aj z toho dôvodu, že niektoré rodiny vlastnia aj dve vozidlá, ktoré majú odstavené pred činžiakom a taktiež okrem týchto vozidiel tam parkujú aj obyvatelia s firemnými vozidlami, ako vo vašom prípade a preto sú parkoviská preplnené. Občania danej lokality majú svojich volených zástupcov a v prípade, ak pociťujú vo svojom obvode určité nedostatky, ako málo parkovacích miest, majú sa obrátiť na nich a požadovať nápravu a riešenie stavu.
08.06.2010 13:55 - RE: RE: Mestská polícia [decc]
Dobrý deň. Zaujímavé je že každý deň tam parkovalo vždy nejaké auto a chodievali okolo aj policajti a nikoho nepokutovali. Čo sa týka toho miesta neviem na čo nám je také miesto keď je tu všeobecne nedostatok miest a to vyznačené je už dva dni prázdne. Tak to má naozaj zmysel. My sme dva krát parkovali na boku a jeden krát nám ukradli kolesá z auta a druhý krát značku ale očividne je nechávať prázdne parkovacie miesto. No a čo sa týka to už keď si robili svoju povinnosť prečo teda nepokutovali aj ostatné autá ktoré stáli na zákaze a na zebre a dokonca sa odparkovali aj oni vedľa tých áut ale to si určite nevšimli ako obvykle. A čo sa týka tých psíčkarov tak to by bolo naozaj na dlho ale ešte nikdy som ich tu nevidela riešiť takéto niečo.
18.04.2010 12:48 - čistenie mesta [evonela]
Zaujímalo by ma, či sa už celom skončilo čistenie mesta od kamienkov, ktoré sa používali pri zomnom posype. Ide mi o chodník od železničného nadjazdu smerom do Pečivární a FM logistiku. Bohužiaľ, chodím tadiaľ denne ráno aj poobede peši a je to hrozné. Za dva týždne som tam zničila opätky na dvoch pároch topánok. Bude sa to tam zametať alebo čakáme do budúcej zimy aby sa nemuselo znovu posýpať?? Po tomto úseku chodí veľa ľudí pešo a zaslúžili by sme si ten chodník čistý.
+ zobraziť odpovede (2)
21.04.2010 00:24 - RE: čistenie mesta [andrea]
To by zaujímalo aj mňa..plus ešte ulica Dolnomajerská,kde sú kamene po krajoch cesty.Síce sa tam už zametalo,ale asi niečo iné,kamene sú tam kde boli.
22.04.2010 08:00 - RE: čistenie mesta [zástupca]
Dobrý deň, na základe Vášho konkrétneho dotazu na čistenie mesta od chodníkov v lokalite železničného nadjazdu Vám zasielame nasledovnú odpoveď: Chodníky železničného nadjazdu boli čistené v marci 2010, po ukončení zimnej údržby. Chodník od Stavebnín po Pečivárne na Trnavskej ulici bol dočistený 20.4.2010 R-pracovníkmi mesta. V prípade, že by ste chcela ešte reklamovať tento úsek, môžete sa obrátiť na pracovníka odd. ŽP p. Viskupa tel. 0918194924. Záverom Vám ďakujem za Váš záujem o čistejšie mesto a ubezpečujem Vás, že nám rovnako záleží ako Vám na tom, aby mesto bolo čistejšie a vyčistené od zimného posypu čo najskôr. Avšak je treba pripomenúť, že máme cca 90 komunikácií v rámci celého mesta, ktoré čakajú na vyčistenie. V súčasnosti máme z nich 45 vyčistených a každý občan by chcel mať tú svoju komunikáciu aj s chodníkom vyčistenú čo najskôr. To sa samozrejme technicky naraz zvládnuť nedá, iba postupne, pretože máme obmedzený počet personálu ako aj čistiacu techniku. Ako iste viete, mesto Sereď nemá technické služby a o to ťažšie sa zabezpečuje čistenie mesta. S pozdravom Mgr. Róbert Gablík vedúci oddelenia životného prostredia mesta Sereď
26.03.2010 18:30 - Obnova kaštieľa? [Dušan Slahučka]
Je tu možnosť získať financie z EU v hodnote 2,5 mil € na obnovu aspoň časti kaštieľa. Využije mesto túto šancu?(otázka na terajšieho p. primátora). K predloženiu žiadosti je ale potrebné predložiť projekt, ktorý ešte nie je vypracovaný. Peniaze na vypracovanie projektu v cene asi 150 tis.€ by nemalo byť teraz až taký problém. Mesto predalo pozemky v priemyselnom parku za cca 550 tis. €. Je len na našich poslancoch a hlavne na vedení mesta či použije časť z predaja pozemkov na vypracovanie projektu. Ak bude projekt, bude aj možnosť získať peniaze z fondov EU na riešenie problému, ktorý trápi väčšinu občanov mesta! Pred nedávnom sme mohli byť svedkami ako niektorí nami zvolení zástupcovia boli „mimoriadne aktívni“ pri získavaní finančných prostriedkov z EU pre súkromnú firmu Rebod SK a.s (Zelený park Sereď, Nový Majer). Budú rovnako aktívny pri získavaní financií z EU AJ PRE MESTO?
+ zobraziť odpovede (1)
13.04.2010 08:27 - RE: Obnova kaštieľa? [B.Bíro]
Dobrý deň, Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza v apríli 2006 vyzvala mesto na základe zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam o prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam. Výzva cirkvi však neobsahovala špecifikácie nehnuteľností a neboli preukázané ani rozhodujúce skutočnosti pre vrátenie vlastníctva. Tento nedostatok výzvy cirkev neodstránila a 20. 4. 2007 podala žalobu o vydanie nehnuteľných vecí na Okresnom súde v Galante. Identifikáciu nehnuteľností doložila cirkev súdu až v roku 2008, čím vyšpecifikovala nehnuteľnosti, ktoré od mesta požaduje, okrem iného kaštieľ, park a amfiteáter. Okresný súd Galanta vydal vo veci 13. 1. 2010 rozsudok, ktorým návrh cirkvi zamietol. Napriek viacerým osobným rokovaniam primátora mesta za účasti právneho zástupcu predstaviteľmi arcidiecézy cirkev v zákonnej lehote podala proti rozsudku Okresného súdu v Galante odvolanie a rozsudok nenadobudol právoplatnosť. Súdne konanie v predmetnej veci pokračuje. Čo sa týka čerpania eurofondov, bolo mojou prvoradou úlohou pripraviť projekt na kaštieľ v súvislosti s čerpaním eurofondov. V roku 2009, presne 22. 10. 2009 sa stretla pracovná komisia pre riešenie otázok kaštieľa za účasti pánov J.Matisa a Mgr. arch R. Petroviča, poslancov a projektantov. Na tejto komisii som prezentoval výzvu ROP-3.1b-2009/02, určenú na obnovu kultúrnych pamiatok umožňujúcu čerpanie eurofondov, ktorá bola v tom čase aktuálna. Prezentoval som, že na splnenie podmienok výzvy mestom bolo, a aj v novej, pripravovanej výzve stále bude potrebné splniť dva hlavné body: 1. Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov na objekt kaštieľ a 2. Vypracovanie projektovej dokumentácie. Nakoľko spor o kaštieľ trvá naďalej a možnosť čerpania eurofodov na opravu kaštieľa je časovo ohraničená, nie je možné presne určiť, či tento projekt mesto podá. Táto situácia bola konzultovaná s dvomi špecializovanými poradenskými agentúrami na čerpanie eurofondov (Centire, StarEU), ktoré mestu neodporučili podávať projekt, pokiaľ nebudú vyriešené majetkovo-právne vzťahy medzi cirkvou a mestom. Ak by tento projekt mesto podalo vo výške približne 2,49 mil. € (maximálna suma oprávnených nákladov na projekt) a po niekoľkých rokoch súd s cirkvou prehralo, muselo by všetky finančné prostriedky vrátiť EÚ a štátu. Predpokladám, že vrátenie tejto čiastky by bolo obrovským rizikom pre rozpočet mesta.
14.03.2010 21:50 - "čistota" nášho mesta [rastislav jakubovič]
chcela by som sa spýtať, či zástupcom nášho mesta, resp. kompetentným nevadí ten doslova bordel, ktorý je v meste /myslím centrum/. Odpadky sú skoro všade. Mám pocit, že hádam neexistuje kúsok miesta, kde by sa nenašli psie výkaly. je to fakt katastrofa, hlavne ako sa roztopil sneh. neviem, či mestská polícia nemá nejaké páky ako s týmto problémom niečo spraviť. nebolo by namieste zdvihnúť poplatok za psov, ktorí okupujú okolie činžiakov a ihrísk? lebo zdá sa, že majitelia sa tak skoro móresom nenaučia, hlavne keď nie sú sankcionovaní. ďakujem
05.03.2010 17:39 - Zápis z MsZ [Ivan Sklenár]
Môžete vysvetliť dôvod, prečo ani po 10 dňoch od posledného zasadania MsZ (23.2.10) nie je na web stránke mesta v rubrike "Uznesenia" žiadna zmienka o jeho konaní??
+ zobraziť odpovede (1)
06.03.2010 09:09 - RE: Zápis z MsZ [zástupca]
Pán Sklenár, v zmysle § 14 rokovacieho poriadku MsZ , podpisuje uznesenia primátor do 10 dní od ich schválenia a následne do troch pracovných dní sa uverejňujú na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Viď:www.sered.sk/data/2_samosprava/rokovaci_poriadok.pdf
03.03.2010 18:18 - OTAZKA [michal.m.]
Dobry den chcel by som sa opytat KOHO to bol napad rozsirovat parkovisko na Nam.slobody pri ceste do Sintavy KOMU nestacilo to parkovisko ktore je tam teraz? ved bolo plne iba z Nedele na Pondelok ??? to kvoli jednemu dnu muselo padnut par stromou? myslim ze v seredi je ovela viac problemou ktore treba riesit a nie stavat nove parkovisko miso
+ zobraziť odpovede (1)
04.03.2010 15:28 - RE: OTAZKA [Seredcan]
Nejde sa stavat parkovisko ale zdravotnicke zariadenie.
01.03.2010 00:40 - Posypový materiál [daniel]
Pri riešení dôležitých záležitostí okolo poslaneckého sporu akosi kompetentným nášho mesta uniklo,že sa roztopil sneh a treba zdvihnúť zo zeme spadnuté peniaze, ktoré sú tam vo forme posypového invertného a recyklovateľného materiálu. Nakoľko zo skúseností z minulých rokov ani v najmenšom nedúfam,že by sa tu objavil nejaký zametací mechanizmus,vyčistil som komunikáciu v okolí svojho domu sám. Odmenu za vynaložený môj čas a spotrebný materiál darujem svojmu mestu. Od kompetentných na túto činnosť požadujem len to, aby si tento posypový materiál, ktorý je uložený pri krajnici môjho domu tak, aby neobmedzoval cestnú prevádzku odviezli na svoju skládku. Ďakujem, Vanko Daniel
+ zobraziť odpovede (1)
03.03.2010 08:30 - RE: Posypový materiál [Branislav Koričanský]
Dobrý deň, pán Vanko Mesto aj správa ciest začína s čistením ulíc po zimnej údržbe až po ukončení samotnej zimnej údržby, teda po termíne 15.3.2010 rovnako ako každý iný rok. Zároveň Vás musíme informovať, že toto čistenie začína štandardne v centre mesta a až potom sa dočisťujú okrajové ulice. Keďže mesto disponuje obmedzeným počtom pracovníkov i finančných prostriedkov nie je možné ani efektívne vykonávať takúto údržbu priebežne pred jednotlivými domami. S pozdravom KoriČanský, referent ŽP
13.02.2010 09:16 - Zvukový záznam [Dušan Slahučka]
Kedy bude na web. stránke mesta zverejnený zvukový záznam z mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi konaného dňa 15.1. 2010 (Prerokovanie ponuky spoločnosti Rebod SK a.s. Nová Dedinka na spoluprácu pre vznik a rozvoj priemyselného parku „Zelený park Sereď, Nový Majer“)?
+ zobraziť odpovede (8)
15.02.2010 11:06 - RE: Zvukový záznam [zástupca]
Pán Slahučka, 15.1.2010 nebolo elektronické hlasovanie a preto nebol robený ani zvukový záznam. Uznesenie máte k dispozícií na [odkaz]
15.02.2010 16:46 - RE: RE: Zvukový záznam [Dušan Slahučka]
Pán Rampašek, kto rozhodol, že nebude hlasovanie elektronické a tým ani zvukový záznam? Poprosím uviesť konkrétne meno a priezvisko. Uznesenie som našiel, ale na web. stránke mesta chýba informácia o účasti poslancov na tomto zasadnutí MsZ a tiež konkrétne hlasovanie jednotlivých poslancov. Ak nebolo elektronické hlasovanie prečo tieto údaje (účasť a hlasovanie ) nie sú uvedené v uznesení?
18.02.2010 10:50 - RE: RE: RE: Zvukový záznam [zástupca]
Pekný deň pán Slahučka, primátor ako predsedajúci zasadania vyhodnotil zasadnutie s jedným bodom rokovania ako jednoduché s jedným závažným hlasovaním. Hlasovanie je súčasťou uznesenia . Poslanci sa vyjadrili, že sú za spoluprácu s Rebodom okrem dvoch /Kyselý a Tvrdík / , ktorí sa zdržali hlasovania. V prílohe posielam aj zápisnicu z rokovania. S pozdravom Peter Rampašek Uznesenia z mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi konaného dňa 15.1. 2010 Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo Uznesenie č. 1/2010 A. Schvaľuje Program rokovania 1. Prerokovanie ponuky spoločnosti Rebod SK a.s. Nová Dedinka na spoluprácu pre vznik a rozvoj priemyselného parku „Zelený park Sereď, Nový Majer“ Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0 Uznesenie č. 2/2010 A. Berie na vedomie 1. Ponuku spoločnosti REBOD SK a.s. Nová Dedinka na spoluprácu pre vznik a rozvoj priemyselného parku „Zelený park Sereď Nový Majer „ B. Súhlasí 1. So spoluprácou Mesta Sereď a spoločnosti REBOD SK a.s. Nová Dedinka k získaniu nenávratného finančného príspevku z výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, kód výzvy KaHR – 12 VS – 0901 , Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 OP KaHR – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenia 1.2 OP KaHR – Podpora spoločných služieb pre podnikateľov, Podpora budovania hnedých a zelených priemyselných parkov pod podmienkou, aby spoločnosť REBOD SK a.s. Nová Dedinka znášala všetky náklady a výdavky súvisiace s vypracovaním a predložením projektu až po doručenie akceptačného listu potvrdzujúceho úspešnosť projektu „Zelený park Sereď, Nový Majer“ C/ Schvaľuje Komisiu v zložení: JUDr. Michal Irsák Ing. Bystrík Horváth Ing. Ľubomír Kyselý Ing. arch. Róbert Kráľ Mgr. Marek Tóth Bc. Ľubomír Veselický Ing. Martin Tomčányi, ktorá prehodnotí návrh Zmluvy o spolupráci Mesta Sereď a spoločnosti REBOD SK a.s. Nová Dedinka pre vznik a rozvoj priemyselného parku „Zelený park Sereď, Nový Majer“ s dôrazom na elimináciu všetkých možných rizík pre Mesto Sereď vyplývajúcich z realizácie uvedeného projektu 2 D/ Vyzýva 1. Spoločnosť REBOD SK a.s. Nová Dedinka na predloženie Zmluvy o spolupráci v lehote do 7 dní od konania mimoriadneho Mestského zastupiteľstva dňa 15.1. 2010. Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržali a 2 V Seredi, dňa 18.01. 2010 Zapísala: Kolláriková Mgr. Vladimír Vranovič primátor mesta Návrhová komisia : Božena Vydarená .................... Ing. Ľubomír Kyselý ..................... Pavol Kurbel ....................
18.02.2010 11:04 - Pozvanie [zástupca]
Pekný deň pán Slahučka, Primátor mesta SereďVás pozýva na osobné stretnutie v termíne ,ktorý Vám vyhovuje a k témam , ktoré Vás zaujímajú . Kontakt na primátora mobil:0905 556 879 S pozdravom Peter Rampašek
15.03.2010 17:11 - RE: RE: RE: RE: Zvukový záznam [Dušan Slahučka]
Dobrý deň p. Rampašek. Napriek tomu, že téma „Zelený park Sereď, Nový Majer“ bola podrobne prediskutovala v SN a tiež na Seredonline .sk zostalo nezodpovedaných niekoľko otázok. Vo svojej odpovedi ohľadne zvukového záznamu uvádzate, že primátor ako predsedajúci zasadania vyhodnotil zasadnutie s jedným bodom rokovania ako jednoduché s jedným závažným hlasovaním Pripusťme, že p. primátor má oporu v zákone a môže rozhodnúť, že aj pri takej závažnej veci ako je ručenie mesta za čerpanie z fondov EU v hodnote 6 mil. € (180 mil.sk) pre súkromnú firmu sa nebude robiť na zasadnutí MsZ zvukový záznam. Otázka č.1. Prečo, ale potom p. Vranovič uviedol poslancom, že zasadnutie MsZ nebude elektronicky zabezpečené (a tým nebude ani zvukový záznam) z dôvodu neprítomnosti p. Kubalu, ktorý ma na starosti elektronicky zabezpečovať priebeh zasadnutí MsZ. Pán Kubala však v tom čase bol prítomný na MsÚ. Otázka č.2 Prečo v zápisnici nie je ani zmienka o skutočnosti, že nebol robený zvukový záznam a dôvod takéhoto rozhodnutia? Zápisnica by mala verne zachytiť priebeh rokovania MsZ. Zachytila? Otázka č.3 Prečo nekonkrétna formulácia záruky v zmluve medzi mestom a spoločnosťou REBOD SK,a.s predložená ako procedurálny návrh - p. B.Horváth. Prečo nie jednoznačné - banková zábezpeka alebo vinkulovaný vklad (otázka na p. Horvátha a p. Irsáka)? Otázka č.4 Prečo nebol p. Tóth ako jeden z členov komisie, ktorá bola poverená hodnotením návrhu zmluvy o spolupráci medzi Mestom Sereď a spoločnosťou REBOD SK a.s., ktorá spoluprácu medzi mestom a spoločnosťou NEODPORUČILA prizvaný na rokovanie Legislatívno -právnej komisie, ktorej je tiež členom? Legislatívno-právna komisia na rozdiel od komisie, ktorá bola poverená hodnotením návrhu zmluvy o spolupráci medzi Mestom Sereď a spoločnosťou REBOD SK a.s. ODPORUČILA pokračovať v spolupráci s spoločnosťou REBOD SK,a.s.(otázka na p. Irsáka) Otázka č. 5. Prečo mesto v tomto volebnom období neskúpilo pozemky v kat. uz. Sereď ako to urobilo v predchádzajúcom volebnom období (primátor p. Lehota )? Teraz mohlo mesto cez fondy EU zhodnocovať majetok mesta a nie majetok cudzej firmy. P.S. P. Rampašek ohľadne pozvania od p. Vranoviča na osobné stretnutie. Jedno pozvanie vo veci Cyklotrasa Sereď - Kaskády som už od p. Vranoviča dostal. Napriek tomu, že som poslal na seba telefonický kontakt k dnešnému dňu sa stretnutie neuskutočnilo. Neviem načo potom takéto verejné výzvy, veď stačí zavolať na moje telefóne číslo. Ak je na tom mesto až tak finančne zle, že p. Vranovič nemá na jeden telefonát, stačí len prezvoniť. Zavolám naspäť. P. Rampašek, táto časť DF nesie názov „Otázka pre poslancov a vedenie mesta“ . Moje otázky smerujú aj na poslancov MsZ nielen na vedenie mesta. S pozdravom Dušan Slahučka
18.03.2010 12:45 - re: p.Slahučka [zástupca]
Pekný deň p. Slahučka. Napriek snahe primátora dovolať sa na váš nedostupný mobil sa spoločné stretnutie neuskutočnilo, kolegovia poslanci ktorých menujete vo svojich otázkach sú informovaní sa ešte neozvali skúsim zareagovať .Projekt „Zelený park Sereď, Nový Majer“ je naozaj za nami. Primátor vám osobne chce vysvetliť svoj postoj. Ručenie mesta v prípade úspešnosti za čerpanie NFP z fondov EU v plánovanej výške 6 mil. € (180 mil.sk) v tomto projekte v zmysle výzvy nebolo vôbec potrebné .Oprávneným žiadateľom o NFP v zmysle výzvy z OP KaHR bolo len mesto a mesto malo v zmysle výzvy podporiť vybudovaním infraštruktúry podnikateľov v priemyselnom parku.Súkromná firma mala záujem spolupracovať , pretože nie je povinnosť podať projekt zo strany mesta , ale len možnosť a tak sa snažila spolupracovať vo vlastnom záujme, aby mesto projekt podalo. Projekt nebol podaný a ak by bol, tak by ho hodnotiaca komisia na riadiacom orgáne výzvy do 100 dní posudzovala a vyhodnotila. V prípade úspechu by bola mestu zo strany MH predložená zmluva o poskytnutí NFP na podpis. Bez sankcie sa dalo aj od tejto zmluvy odstúpiť. Viac na [odkaz] sario.sk
19.03.2010 16:04 - RE: RE: RE: RE: RE: Zvukový záznam [Bystrík Horváth]
Dušan prepáč, že reagujem tak neskoro, bol som odcestovaný a nemal som prístup na mail. Na Tvoj dotaz ohľadne procedurálneho návrhu o zabezpečení zo strany REBOD chcem povedať, že tento som dával z dôvodu, aby bolo zabezpečenie , s ktorým bude súhlasiť Mesto Sereď. Nie je potrebné presne citovať formu zabezpečenia, je to na dohode. Každý z poslancov sa vyjadril, že čerpanie fondov bude musieť byť podmienené \\\"dostatočnými\\\" zárukami, hotovosť alebo banková záruka sú jednou z možností. Nechcel som kategoricky stopnúť nejakú inú možnosť /neviem akú, možno drahými kovmi alebo niečim iným/, každopádne ponúkané pozemky boli aspoň z mojej strany /ako viem aj viacerých poslancov/ absolutne neakceptovateľné. Netreba sa brániť iným možnostiam, aj keď neboli pravdepodobné. Strikne niečo nepovoliť môže byť prekážkou v dohode. Mohlo byť ponúknuté niečo, s čím by Mesto Sereď súhlasilo, ale nemohli by sme to akceptovať vzhľadom na definovanie v zmluve. Bystrík Horváth
19.03.2010 21:51 - Re p. Rampašek a p. Horváth [Dušan Slahučka]
Odpoviem v chronologickom poradí Dobrý večer p. Rampašek. Telefonický kontakt som p. primátorovi poslal asi v polovici novembra 2009, medzitým som sa už s nim aj stretol. Naposledy sme spolu komunikovali na riadnom zasadnutí MsZ konanom dňa 23.02.2010 . Zo strany p. primátora žiadna zmienka, že by bol nejaký problém k dostupnosti môjho mobilu. Tak neviem? P. Rampašek, môj názor o spôsobe komunikácie na tomto DF poznáte. Na verejne položenú otázku neanonymným občanom by mala byť verejná odpoveď od kompetentného pracovníka resp. konkrétnej osoby. Domnievam sa, že takýto postup by mal byť prijateľný pre obidve strany. Vo veci ručenia za finančné prostriedky z EU fondov. Ručiť za prijate NFP z fondov EU bude len ten kto ich príjme. V našom konkrétnom prípade by to bolo výlučné mesto Sereď. Ahoj Bystro. Mohol som si zvoliť aj iný spôsob komunikácie, ale domnievam sa ,že veci verejné by sa mali riešiť verejne. Argumenty, ktoré uvádzaš by som za normálnych podmienok akceptoval. V tomto volebnom období som ako jeden z mála občanov absolvoval niekoľko zasadnutí MsZ lepšie povedané časti zasadnutí MsZ. Preto si dovolím uviesť nasledovné. Bohužiaľ, v tomto volebnom období je v MsZ drvivá väčšina poslancov len z jedného prozaického dôvodu - MAŤ Z TOHO OSOBNÝ PROSPECH presnejšie povedané „Dobre naryžovať“. Ak by táto skupina poslancov bola patrične motivovaná mohol prejsť aj návrh ručenia, ktorý predložila spoločnosť REBOD a ktoré, ako uvádzaš vo svojom príspevku, sú pre teba absolútne neakceptovateľné t.j. ručenie pozemkami. Nie je lepšie jednoznačne definovať podmienky ručenia ako nekonkrétnou formuláciou poskytnúť možnosť pre natŕčanie dlaní a tým umožniť odhlasovania zmluvy v neprospech mesta ? S pozdravom D. Slahučka.
24.01.2010 22:17 - Prečo? [Jozko Mrkvicka]
Vážený pán primátor, páni poslanci môže mi niekto z vás vysvetliť prečo sa vyberajú poplatky od chovateľov psíkov na rodinných domoch? Keď napríklad za hrádzou v čepeni pobehuje a robí smrad, špinu v letných mesiacoch asi 50 oviec a aj na Mlynárskej ulici za hrádzou sú podobné problémy so stádom koní a neplatia mestu žiadne poplatky. Taktiež chovatelia ktorí chovajú v rodinných domoch aj iné zvieratá neplatia nič tak prečo práve chovatelia psíkov ? Nezdá sa vám to nespravodlivé?
+ zobraziť odpovede (2)
25.01.2010 08:33 - Pre Jožka Mrkvičku alias Roba [zástupca]
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z.z, ktorý upravuje daň za psa, je zákon, na ktorom sa uzniesla Národná rada Slovenskej republiky. Mesto môže ukladať len tie dane, na ktoré ju splnomocňuje zákon.
27.01.2010 15:21 - RE: Pre Jožka Mrkvičku alias Roba [Robo]
Vážený pán primátor, pán zástupca a poslanci ďakujem za odpoveď p. zástupcovi za odpoveď v ktorej ma odkázal na zákon: Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z.z, ktorý upravuje daň za psa. Veľmi rád som si prečítal tento zákon. Ale v tomto zákone sa ďalej píše v § 98 Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h), poplatok podľa § 2 ods. 2 a miestnu daň podľa § 2 ods. 3 možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Takže ako sami vidíte mesto môže kľudne túto daň zrušiť. Pretože si myslím že táto daň je nespravodlivá a diskriminačná voči chovateľom psíkov. Keďže nemôžu a neplatia iní chovatelia rôznych druhov zvierat tak psici by mali patriť tiež medzi nich. Myslím si že tie poplatky ktoré mesto vyberie za psíkov chovaných na rodinných domoch nerobia až takú čiastku ktorá by mala zruinovať alebo zachrániť mestský rozpočet. Teraz nepíšem o tých chovateľoch ktorí chovajú psíkov na činžiakoch alebo majú dvoch a viac psíkov na kšeft. K tomu som sa už vyjadroval. Ide hlavne o princíp spravodlivosti výberu daní za psíka. Dovolte aby som vás ešte upozornil na jeden problém pri výbere daní z nehnuteľnosti. A to \\\\\\\"informácie k dani z nehnuteľnosti o schválených ročných sadzbách na rok 2010 pre mesto Sereď \\\\\\\" kde nechápem prečo občan ktorý býva na poschodí a na prízemí má zriadenú prevádzku na podnikateľský účel platí ročnú daň 1,899€/1m². A občan ktorý má zriadenú prevádzku na podnikateľský účel tiež v osobnom vlastníctve pod bytovým domom napr.(činžiakom,okolie Narelu, pod hokejkou, vzadu pod perlovkou a rôzne i.) platí len 0,729€/1m² za priestor ktorý je uvedený ako nebytový priestor v bytovom dome slúžiaci ako podnikateľský objekt. Myslíte že je to spravodlivá daň medzi podnikateľom ktorý podniká v obchode v rodinnom dome a podnikateľom ktorý podnika v obchode pod činžiakom ? Rozdiel v cene je skoro trojnásobný. Myslím že mesto by sa nemalo k podnikateľom tohto mesta a hlavne k domácim podnikateľom správať ako k triednym nepriateľom a neustále im zvyšovať dane a rôzne ďalšie poplatky. Hlavne v tejto ťažkej krízovej dobe. Pretože ak sa vám podarí týmto prístupom ich zlikvidovať tak neviem neviem ako to pôjde ďalej v tomto našom meste. Na Kaufland, Billu a Lidl, poprípade Tesco sa moc nespoliehajte tí si svoj zisk a teda aj ďalšie investície zoberú úplne inde.
18.01.2010 16:19 - Vysvetlenie [Robo]
No tak páni poslanci čo keby ste odpovedali na otázku p. Jožka Mrkvičku? Určite by to zaujímalo aj vašich starších voličov. Len škoda že práve tí nečítajú túto stránku nakoľko nemajú tú možnosť. Ale môžete si prečítať diskusiu aj na [odkaz] o tejto problematike. Je len veľká škoda že ste tento váš zámer neprezentovali pred voľbami. Určite by to zvýšilo vašu popularitu.
16.01.2010 22:32 - Vysvetlenie [Jozko Mrkvicka]
Vážený poslanci môže mi niekto z vás vysvetliť prečo v dnešnej ťažkej krízovej situácii zdvíhate dane z nehnuteľnosti v našom meste? A môžete mi napísať aj kto z poslancov podporil tento návrh aby sme mi obyčajní vaši voliči vedeli kto a ako hlasuje za takéto návrhy.
12.11.2009 21:29 - Pre p. Vranoviča [Dušan Slahučka]
P. Vranovič, dovolím si o sebe povedať, že som bol vychovaný v spoločnosti, kde áno znamenalo áno a kde nie znamenalo nie. Ak chcete diskutovať o projekte cyklotrasa Sereď – Kaskády obráťte sa priamo na mňa, nie na moju matku, napr. na tomto DF. Som už dospelý občan a za svoje názory som ochotný znášať aj dôsledky. Preto sa pod svoje príspevky, ktoré reprezentujú moje názory podpisujem ako Dušan Slahučka.
+ zobraziť odpovede (5)
13.11.2009 09:46 - Pre p. Slahučku [zástupca]
Vážený pán Slahučka, od vašej mamičky som chcel iba vaše tel. číslo, aby som s vami mohol hovoriť o chronológii a faktoch pri cyklotrase Kaskády. Ak máte záujem a verím ,že máte tak vás zavolám na rokovanie, na ktoré pozvem aj starostu obce Kajal . Táto obec ako jediná sa v roku 2004 sa aktivizovala v otázke cyklotrasy a dala vypracovať štúdiu, ktorú pán Možiešik autor štúdie nazval projektom , čo mi potvrdil v telefonickom rozhovore. Túto štúdiu starosta ponúkol v roku 2005 okolitým obciam i Seredi ale nikto sa do ďaľších pokračujúcich aktivít nezapojil. Teším sa na stretnutie s vami v záujme objasnenia tohto problému S úctou primátor mesta Vladimír Vranovič
13.11.2009 16:47 - RE: Pre p. Slahučku [Dušan Slahučka]
Dobrý deň p. Vranovič. Ohľadne môjho tel. čísla uvádzam nasledovné. Do diskusného fóra [odkaz] je povinná registrácia. Asi jeden z mála som uviedol svoje meno a priezvisko a tiež e-mailovú adresu. Stačilo napísať na uvedenú e -mailovú adresu a moje tel. číslo by Ste mali k dispozícií (také niečo podobné urobil p. Rampášek alias zástupca). Nemuseli Ste stresovať moju maminu.( Niečo podobné by som si nedovolil urobiť voči Vašej p. mamičke ani voči Vaším deťom) K projektu pre stavebné povolenie Cyklotrasa Sereď - Kaskády: Ak mi to moje pracovné povinnosti dovolia veľmi rád sa zúčastním predmetného rokovania. Verte alebo neverte, urobím pre to maximum. Pre objektívnosť pozvite na rokovanie aj p. Ferdinanda Szalaya starostu Váhoviec, p. Tomčányiho poslanca MsZ Sereď ,p. Šúriho starostu Dolná Streda. Budete milo resp. NEMILO prekvapený, čo všetko okolité dediny urobili pre cyklotrasu smer Kaskády. Aby Ste mali všetky potrebné informácie k dispozícií pre dané stretnutie (nie ako ja pri zasadnutiach MsZ) uvádzam text e -mailu pre p. Cipára VÚC Trnava: "Dobrý deň. Nadväzujem na náš rozhovor zo dňa 04.08.2008 vo veci "CYKLOTRASA SEREĎ - KRÁĽOVÁ". V predmetnej veci som zistil, že p. Ferdinand Szalay, starosta Váhoviec, cca pred 5 rokmi odovzdal kompletnú dokumentáciu na RRA v Galante Ing. Barošovi a svoje paré zapožičal obci Horná Kráľová, kde sa táto stratila. Túto dokumentáciu by sme chceli použiť ako pilotnú pri vybavovaní nášho zámeru (cyklotrasy).Týmto Vás prosím o pomoc pri vyhľadaní zmienenej dokumentácie u Ing. Baroša. S pozdravom Slahučka." Nie som poslanec MsZ a tiež nemienim kandidovať za poslanca ani za primátora mesta vo voľbách do MsZ. Som rodený Seredčan a preto mi záleží na osude a rozvoji môjho rodného mesta. S pozdravom Dušan Slahučka.
15.11.2009 10:44 - Pre p. Slahučku [adam]
Tak konečne som to pochopil pán Slahučka , podľa vášho posledného príspevku .Projekt obce Kajal resp. štúdia je nepoužiteľná do stavebného konania. Obec Váhovce si dala urobiť iný projekt ,len sa im ho podarilo zapatrošiť a už nevedia ani ktorý projektakt ho robil ,lebo inak by ho už dávno / za posledných 5 rokov/oslovili aby im prichystal kópiu. Som nemilo prekvapený vašim postojom . Ak máte k dispozícií použiteľný projekt ako tvrdíte ,tak ho dajte na pokračovanie stavebného konania a ušetríte robotu starostovi Váhoviec a Dolnej Stredy. Poďme ďalej a nekecame o cyklotrase. Ak existuje kompletná dokumentácia je najvyšší čas.Ak neexistuje, tak naozaj pravdu mal primátor Serede a treba ju dať urobiť. Stretnite sa s zástupcami obcí ako vám navrhuje primátor Vranovič. Veď PRAVDA o použiteľnom projekte musí byť len jedna.
16.11.2009 11:40 - RE: RE: Pre p. Slahučku [zástupca]
Súhlasím Vami navrhnutými účastníkmi nášho stretnutia pridávam k tomu Ing. Baroša z RRA a starostu Kajalu p. Kosztolányiho. Teším sa na stretnutie a verím, že urobíme v tejto oblasti posun dopredu. S úctou Vladimír Vranovič
16.11.2009 16:22 - RE: RE: RE: Pre p. Vranoviča [Dušan Slahučka]
Dobrý deň, mne osobne je jedno kto bude účastník stretnutia. Dôležitý bude výsledok a hlavne, aby to bolo v prospech občanov Serede. Ak budete organizovať účastníkov stretnutia zohľadnite niektoré moje povinnosti. Pondelok do 19:30 hod mám na starosť synátora a pracovnú dobu mám denne od 7:00 do 15:00 hod. Mne by vyhovovalo stretnutie v poobedňajších hodinách čo najneskôr. S pozdravom, Dušan Slahučka.
11.10.2009 14:51 - odpoveď p.Slahučka [Martin Tomčányi]
Váž.p.Slahučka Projekt cyklodráhy okruh okolo VD Kráľová ktorého súčasťou je aj cesta SEREĎ-most - KASKÁDY z r.2004 exisuje,nachdáza sa na MsÚ Sereď,obecných úradoch Dolná Streda,Váhovce,Šoporňa,Šintava,Kajal,VÚC TRNAVA... Autorom je Doc.Ing.Možiešik Csc.akol. zo Stavebnej fa.SVŠT Bratislava .Zastavte sa kedykoľvek,CD máte pripravené.0905 601174. P.S.S ľudskou blbosťou a klamstvami treba bojovať...
+ zobraziť odpovede (2)
12.10.2009 20:14 - RE: odpoveď p.Slahučka [Dušan Slahučka]
P. Tomčányi, Vaša odpoveď opäť potvrdila, akého primátora sme si zvolili v tomto volebnom období. Na akých praktikách je založená činnosť vedenia mesta názorne a veľmi výstižne popísal práve p. Vranovič v článku „Dokedy ešte, priatelia?“ len stým rozdielom, že z čoho obviňoval vydavateľa SN p. Kováča to robí práve vedenie mesta a on osobne – učebnicový príklad projekt cyklotrasy. Zverejňovanie nepresných informácií, klamstiev, resp. nezverejňovanie žiadnych informácií to je agenda, s ktorou sa teraz pracuje na MsÚ v Seredi.
07.11.2009 02:13 - RE: odpoveď p.Slahučka [adam]
Martin Tomčányi, už dlho čítam DISKUSIU aj Sereďské novinky, poznám trochu Vás, primátora a Dušana Slahučku a stále neviem aká je pravda o projektoch cyklodráh Horný Čepeň – Sereď a Sereď – Kaskády. Komu veriť ? No pre občanov Serede (detí, dospelých, chudobných, bohatých) je nápad vybudovať najprv úsek Sereď - Horný Čepeň lepší pre jeho každodennú a všestrannú využiteľnosť. V súčasnosti sú prechádzky po tomto úseku skôr stresom, lebo občanov ohrozujú psy bez náhubku, vodítka. Namiesto pohody riešite ako sa môžu pohybovať psy na verejných priestranstvách (dokonca sú tam aj súkromné pozemky) s ich majiteľmi, často pritom nadobudnete názor, že pes je viac ako človek, a nie je ničím neobvyklým, že po návrate z hrádze čistíte topánky – a spomínate na psov. Občania dúfajú, že po vybudovaní sa nebudú po hrádzi preháňať malé deti a ich mamičky, mládež a iní na štvorkolkách, ktoré ničia prírodu a spôsobujú neuveriteľný hluk. Aký paradox. Vraj to boli práve Strednočepeňania vlastniaci pozemky na Váhu, ktorí ich poskytli mestu na ťažbu štrku, ktorý bol použitý na obchvat mesta Sereď, aby pomohli odstrániť hluk z mesta. Zostala im tam vodná plocha, ktorú tiež využívajú naši občania na kúpanie a rybolov. PS: Martin, neviem koho blbosť spomínate a proti akým klamstvám treba bojovať, no myslím si, že primátor Vranovič nemá prečo klamať o projektoch. Skôr skúsme tak ako primátor tešiť sa z detí, vnúčat – veď oni tu budú žiť a spolu!!! Robme všetko pre naše deti, deti Sereďanov, bez rozdielu.
10.10.2009 12:23 - Otázka pre p.Tomčányiho -Cyklotrasa Kaskády [Dušan Slahučka]
V SN č.8 Október 2009 ma zaujal článok „Dokedy ešte, priatelia?“, v ktorom autor článku p. Vranovič okrem iného „vytkol“ vydavateľovi SN p. Kováčovi zverejňovanie nepresných informácií, resp. zámerných lží. Ako príklad takéhoto informovania občanov uviedol projekt cyklotrasy na Kaskády. Dovolím si citovať: „Ilustrovať to možno na informácii o projekte cyklotrasy na Kaskády. Tvrdenie o projekte na celý okruh, jeho existencii je nepravdivé. Projekt má zatiaľ iba naše mesto na násype pri Váhu v rozsahu katastra od Dolnej Stredy po Šúrovce. Tvrdilo sa, že mesto nekoná. Pritom dotknuté obce majú zatiaľ iba záujem o cyklotrasu.“ Touto cestou by som chcel položiť otázku p. M. Tomčányimu ohľadne cyklotrasy Kaskády: Existuje projekt cyklotrasy na celý okruh Kaskády? Ak áno, mohli by ste uviesť kto a kedy ju vypracoval, resp. uviesť aj iné identifikačné údaje ohľadne stavby a investora a hlavne kde by sa mohol prípadný záujemca s daným projektom oboznámiť?
27.09.2009 17:34 - Pitná voda [Dušan Slahučka]
Je nedeľa, 26.09.2009, 16:26 h. Z vodovodného potrubia na ul. A. Hlinku 18 opäť, neviem už po koľký raz za posledný rok, vyteká tekutina farebne podobná tej, ktorá je zobrazená na obr. v článku: [odkaz] Nájde sa konečne medzi poslancami MsZ aspoň JEDEN SLUŠNÝ ČLOVEK, ktorý sa týmto neutešeným stavom pitnej vody začne zaoberať na pôde MsZ?
+ zobraziť odpovede (21)
28.09.2009 09:54 - RE: Pitná voda [zástupca]
Je pondelok 28.9.2009 a na porade vedenia mesta sme sa zaoberali aj pitnou vodou v meste. Popísaný stav bol spôsobený poruchou vodovodu na Šulekovskej ulici . Vodárenská spoločnosť , spravuje sieť vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia má vo svojom investičnom pláne rekonštrukciu oboch sietí v Seredi. Náročná rekonštrukcia si vyžaduje veľmi veľa financií a preto sa VS snaží podávať projekty aj na eurofondy na nové siete na Kasárenskej ulici a v Hornom Čepeni kde chýba kanalizácia. Investičné akcie začínajú na Cukrovarskej a Dolnostredskej ulici .Dodávaná voda do Serede na vstupe do potrubí je kvalitná.
28.09.2009 20:29 - RE: RE: Pitná voda [Dušan Slahučka]
Je veľmi pekné, že na vstupe do potrubia je kvalitná voda, ale podstatné je čo vyteká na výstupe z potrubia občanom namiesto pitnej vody. Je to „hnoj“. Kto nemá z gašparovej kravy oči a pozrie si obrázok už v spomínanom článku [odkaz] kde je reálne zachytená farba tzv. pitnej vody musí mi dať za pravdu. Voda takejto farby sa nemôže predsa považovať za pitnú vodu! Patrí medzi základné povinnosti mesta riešiť tento havarijný stav. Tu už nejde o peniaze, ale tu už ide o zdravie! Namiesto toho, aby vedenie mesta niečo konkrétne podniklo s týmto rokmi pretrvávajúcim problémom, existujú len samé výhovorky, zavádzajúce informácie a - „skutek utek“. Touto cestou by som chcel ešte raz apelovať na SLUŠNÝCH POSLANCOV z MsZ, aby donútili vedenie mesta tento roky pretrvávajúci stav ohľadne pitnej vody zmeniť!! Záverom by som chcel len podotknúť, že by bolo rozumnejšie, najskôr vymeniť potrubné rozvody a až potom vyasfaltovať povrchy ciest.
29.09.2009 08:03 - RE: RE: RE: Pitná voda [smiesko]
ozaj,co hovorite teraz na tu reklamu v tv ci v radiu...pite pitnu vodu z vodovodu...vrelo odporuca Ministerstvo zdravotnictva SR... inak tiez sa musim pripojit k aktivite Ministerstva a p.Slahucku, a bol by som rad, keby som z pracky netahal zlte pradlo a mal istotu ked si idem spravit caj, ze predsa tam treba dat to vrecusko caju aby tu vodu zafarbilo, a aby to ta voda nespravila sama i bez toho vrecuska...i ked si cenim jej snahu pomoct... Inak si na margo reklamy myslim, ze lobouju za farmaceuticke firmy ktore predavaju pripravky na bolesti traviaceho ustrojenstva...:-) Este neviem naco sa zatepluje, ked vam kazdy energetik povie ze sa tie naklady nevratia pocas nasho bezneho ludskeho zivota...co si vie kazdy ziacik spocitat, ked si porovna naklady za kurenie a napr. zeby, vodu...HESLO DNA:NEZATEPLUJME, PIME CISTU VODU!!!howgh
30.09.2009 18:19 - RE: RE: RE: RE: Pitná voda [Dušan Slahučka]
Ministerstvo zdravotníctva sa zapojilo do celoslovenskej propagačnej kampane s názvom Pijem zdravú vodu - nápoj z vodovodu. Jej ambíciou je od 15. septembra až do 31. októbra tohto roka informovať obyvateľov o kvalite pitnej vody z vodovodu. [odkaz] Nemá vedenie mesta ambíciu zapojiť sa do tejto celoslovenskej propagačnej kampane so spresneným názvom "Pijem zdravú vodu - nápoj z "mestského" vodovodu ?" Možno by sa táto snaha zo strany mesta stretla zo záujmom občanov -:(.
30.09.2009 22:17 - RE: RE: RE: RE: RE: Pitná voda [zástupca]
Môžem Vás ubezpečiť ,že pijem vodu z vodovodu v Seredi a nik ma k tomu nemusí vyzývať. Ak sa u mňa zastavíte ,môžme si vodu vypiť aj spolu. Monitoring vody robí v Seredi Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta. Výsledky monitoringu z celého okresu sú dostupné na stránke [odkaz] ruvzga.sk. Vodovody v Seredi neprevádzkuje mesto ,ale vodárenská spoločnosť čo dokazujú aj Vaše faktúry za odber vody. Kontaktujte dodávateľa so svojím podnetom.
01.10.2009 08:39 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pitná voda [bodo]
V nedeľu 27.9.2009 ste vodu z vodovodu určite nepili, pretože by ste už nestihli reagovať na príspevok p. Slahučku. V nedeľu pitná voda určite netiekla, dokonca odvážny bol ten, kto sa v nej pokúšal umyť. Takú vodu ste museli mať aj u Vás p. Zástupca, pretože bývam kúsok od Vás. Mesto síce neprevádzkuje "vodovody", ale nie je náhodou akcionárom vodárenskej spoločnosti?
01.10.2009 10:01 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pitná voda [Dušan Slahučka]
Každý človek má nejaké záľuby, ale pitie takejto tzv. pitnej vody z mestského vodovodu [odkaz] to je už úchylka. Vzťahy Mesto Sereď - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (ZsVS) a ich personálne prepojenie som už podrobne popísal v článku viď. [odkaz] .Treba len čítať. Odporúčam aj diskusiu k tomuto článku. Postoj, ktorý tu prezentuje p. Zástupca hovorí jasnou rečou. Problém s pitnou vodou z mestského vodovodu netrápi žiadneho vyvoleného občana mesta. Ak by mal problém bývalý zamestnanec MsÚ resp. spriaznená firma, ako to bolo pri Zámene pozemkov a pri hľadaní parkovacieho miesta pre autobusy firmy SAD, iste by to neskončilo odporúčacou vetou - KONTAKTUJTE DODÁVATEĽA SO SVOJÍM PODNETOM. Keby si dal p. Zástupca aspoň toľko námahy, že by napísal tel. kontakt na zodpovednú osobu dodávateľa pitnej vody zo ZsVS. P. S. Pre p. Zástupcu: Odkaz vo Vašej poslednej reakcií nefunguje - „chybička se vloudí“ napr. nedeľa bola 27.09.2009 a nie 26.09.2009 ako som omylom uviedol, ale chyby si treba vedieť priznať.
01.10.2009 10:13 - Bodo, RE: Pitná voda [zástupca]
Máte pravdu pán Ternény ,v nedeľu som bol mimo mesta.Stav vody v nedeľu bol spôsobený poruchou vodovodu na Šulekovskej ulici . Pri nábehu po oprave sa z potrubia uvoľňujú prímesy čo neovplyvním.Vodárenská spoločnosť , spravuje sieť vodovodného potrubia a kanalizačného potrubia má vo svojom investičnom pláne rekonštrukciu oboch sietí v Seredi. Ano mesto je akcionárom a uplatňuje si svoje práva prostredníctvom primátora.
20.04.2010 20:00 - p.Vranovič, RE: Pitná voda [Dušan Slahučka]
Dobrý večer. Na ul. A. Hlinku 18 občanom mesta, daňovým poplatníkom, namiesto pitnej vody opäť tečie akési „hnedé čudo judo“. Bude dodávateľ pre bytové družstvo, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (ZsVS), konečne riešiť tento mnohoročný havarijný stav pitnej vody pre občanov mesta Sereď? - otázka na p. Vranoviča, primátora mesta a zároveň aj člena predstavenstva (ZsVS).
21.05.2010 21:59 - p.Vranovič, RE: Pitná voda [Dušan Slahučka]
Dobrý večer p. Vranovič, Včera, dňa 20.05.2010, nevie už po koľký krát v tomto roku, nám tiekla z mestského vodovodu tekutina, ktorá s pitnou vodou má spoločné len ak tak cenu za m3. Vraj, mesto ako akcionár Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti si uplatňuje svoje práva prostredníctvom Vás. Viem, že riešenie problému pitnej vody nie je také „zaujímavé“ ako investícia v hodnote 180 mil. SK , ale vodu z mestského vodovodu deklarovanú ako pitná voda pije chtiac nechtiac aj veľa deti. Možno by bolo načase aspoň na konci volebného obdobia niečo spraviť aj pre obyčajných občanov mesta a ich deti. Prajem pekný večer.
22.05.2010 20:52 - RE: p.Vranovič, RE: Pitná voda [sladkym]
bohvie či v tomto čase sa moc vyskytujúce črevné potiaže v meste Sereď nemá na svedomí aj naša voda z vodovodu
04.06.2010 19:33 - RE: p.Vranovič, RE: Pitná voda [Dušan Slahučka]
Dobrý deň p. Vranovič Ani tomu neuveríte, ale obyvateľom na ul. A. Hlinku dnes opäť tečie z mestského vodovodu voda, vodička pre potešenie tela a ducha. KTO NEVYSKÚŠAL, TEN NEPOCHOPÍ. Ak máte záujem, môžete si prísť osobne vyskúšať v čom sa chtiac - nechtiac kúpu deti radových občanov mesta Sereď. Áno, p. primátor, deti tých občanov, ktorí Vám prispievajú na Váš kráľovský oficiálny príjem.
14.06.2010 21:19 - RE: RE: p.Vranovič, RE: Pitná voda [Dušan Slahučka]
Dobrý večer p. Vranovič. Dnes 14.06.2010 o 19.36 hod nám opäť tiekla z mestského vodovodu kvázi pitná voda. Vážený p. Vranovič, dokedy sa budete hrať na „mŕtveho chrobáka“, ohľadom tzv. pitnej vody, ktorá vyteká z mestského vodovodu, pre občanov mesta a ich deti?
13.07.2010 21:18 - Pitná voda - Koštovka -Degustátor p. Vranovič [Dušan Slahučka]
Dobrý večer p. Vranovič. V týchto horúčavách lekári odporúčajú dodržiavať pitný režim a prednedávnom Ministerstvo zdravotníctva organizovalo propagačnú kampaň „Pijem zdravú vodu - nápoj z vodovodu“ Na základe vyššie uvedeného som si Vám dovolil zaslať cez podateľňu mesta Sereď (č. podacie 4746/2010), 1 liter tekutiny ktorá pravidelne, viac krát za mesiac, vyteká z mestského vodovodu na ul. A. Hlinku 3058/18. P. Vranovič, touto cestou by som sa Vás chcel spýtať - Ako Vám chutila táto tzv. pitná voda? Je naozaj pitná?
15.07.2010 06:31 - RE: Pitná voda - p. Vranovič 15.07.2010 [Dušan Slahučka]
Dobré ráno, p. Vranovič. Napriek tomu, že sa ponáhľam do práce, nedá mi nenapísať. Zasa ta naša tzv. pitná voda z mestského vodovodu má svoju štandardnú žltú farbu. Inak prajem pekný deň. S pozdravom Slahučka
15.07.2010 09:12 - RE: RE: Pitná voda - p. Slahučka [primator]
Vážený pán Slahučka, mrzí ma stav vašej vody.Netradične ste mi z nej poslali i vzorku. Požiadal som o odpoveď kompetentných zástupcov Vodárenskej spoločnosti, ktorí sa prípadne na váš problém, momentálne ojedinelý, pozrú a dajú vám i kontakty na zodpovedné osoby, ktoré treba pri výskyte hrdzavej vody informovať. Vedia zaistiť i nápravu. S úctou V. Vranovič
15.07.2010 19:35 - RE: RE: RE: Pitná voda - p. Vranovič [Dušan Slahučka]
Dobrý deň p. Vranovič. STAV VODY, KTORÝ POPISUJEM VO SVOJICH PRÍSPEVKOCH, TO NIE JE STAV MOJEJ VODY, ALE TO JE STAV VODY VEĽKEJ ČASTI OBČANOV MESTA SEREĎ , KTORÍ SÚ ODKÁZANÍ POUŽÍVAŤ VODU Z MESTSKÉHO VODOVODU !!!!!!Tu máte jasný dôkaz, že sa nejedná o ojedinelý problém [odkaz] . O uvedenom havarijnom stave vody, Ste bol ako primátor niekoľkokrát informovaný. Napr. na Verejnom zhromaždení občanov so svojimi volenými predstaviteľmi, ktoré sa konalo dňa 7. marca 2008 v kine NOVA (Ing. Sklenár). Prajem pekný deň a buďte veľmi rád, že Vy a Vaše deti resp. vnuci nie ste odkázaní používať na pitie vodu z mestského vodovodu. S pozdravom D. Slahučka
15.07.2010 23:30 - RE: RE: RE: RE: Pitná voda - p. Vranovič [Roman P.]
Dobrý deň, Ing. Slahučka. Po prečítaní príspevkov na tomto DF ohľadom kvality dodávanej pitnej vody z verejného vodovodu na ul. A.Hlinku v Seredi mi na podnet pána primátora mesta to celé nedalo, aby som sa k uvedenej problematike touto cestou „v skratke“ nevyjadril. Naša vodárenská spoločnosť zásobuje pitnou vodou a odkanalizováva obyvateľstvo aj priemysel v oblasti západného Slovenska, od Šamorína až po Bánovce n.B. Vodu pre vodovod mesta Sereď ťaží v oblasti okolia obce Jelka. Tieto vodné zdroje sa využívajú už dlhšiu dobu, majú svoje kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele a sú pre nás veľmi dôležité a veľmi citlivé na znečistenie. V letných mesiacoch, kedy je pri zvýšených teplotách vzduchu charakteristická zvýšená spotreba pitnej vody u obyvateľstva, môže dochádzať k zmene senzorickej vlastnosti vody – k farebnému zákalu dodávanej pitnej vody z verejného vodovodu. Tento farebný zákal je spôsobený výskytom vyššej koncentrácie chemického prvku železo (Fe), ktorý sa v pitnej vode prirodzene nachádza spolu s ďalšími chemickými prvkami, napr. mangán (Mn) v stanovených hodnotách. Tieto chemické prvky sú obsiahnuté v pitnej vode, už pri jej ťažbe z podzemných vrtov. Okrem týchto chemických prvkov, ktoré sa v dodávanej pitnej vode nachádzajú prirodzene, sa do pitnej vody – aby si vedela zachovať svoje charakteristiky počas celej cesty z vrtu až k konečnému spotrebiteľovi, pridávajú ešte stopové množstvá chlórdioxidu (Cl2O), ktorý slúži na jej dezinfekciu. Kedysi, pred rokom 1989 sa na dezinfekciu pitnej vody používal plynný chlór, ktorý bol značne jedovatý, náročný na obsluhu a veľmi nebezpečný pri jeho používaní. Okrem týchto aspektov, mal plynný chlór za následok skutočnosť, že umožňoval vyzrážanie usadenín chemických prvkov obsiahnutých v dodávanej vode na stenách vodovodných potrubí, tzv. inkrustovanie. S prechodom na používanie chlórdioxidu na dezinfekciu dodávanej pitnej vody už k tomuto javu nedochádza, ale dochádza k javu opačnému. Pri používaní chlórdioxidu a pri zvýšených prietokoch pitnej vody vo vodovodnom potrubí, môže dôjsť k javu vytrhávaniu usadeného inkrustu na stenách potrubia a unášaniu jeho čiastočiek ďalej do vodovodnej siete. Používanie chlórdioxidu je jedna z možností, ako môže dôjsť k zmenám senzorických vlastností pitnej vody, ale vzhľadom na tu obmedzený priestor sa im tu nebudem dopodrobna venovať. Aby sme tomuto javu mohli predchádzať, je potrebné neustále periodicky monitorovať senzorické a mikrobiologické vlastnosti dodávanej pitnej vody vo verejných vodovodoch. Ďalej je potrebné venovať sa neustálej údržbe a rozvoju vodovodnej sieti, a s tým následne súvisiacej aj kanalizačnej sieti. Je to však otázka nemalého objemu financií, ktoré len-tak z klinca doma nezvesíme, mestá a obce na Slovensku takýmito veľkými objemami financií nedisponujú a pre štát Slovenská republika je veľmi ťažké získať potrebný objem na tento účel. Jednou z možností je nájsť zdroj financovania z eurofondov, ale táto cesta je zložitá najmä z pohľadu priorít, pretože väčšiu prioritu majú vodné zdroje a ich ochrana, a tak je na Slovensku prioritnejšia otázka odkanalizovania povodia Dunaja, ako výmena rozvodov pitnej vody v našom regióne . Investície do odkanalizovania majú za následok ochranu regionálnych vodných zdrojov, pretože ich znehodnotenie by v budúcnosti znamenalo obmedzenie zásobovania obyvateľstva a priemyslu pitnou vodou na Slovensku. Samotný štát Slovenská republika, sa pri prístupových rokovaniach do EÚ zaviazal, že zabezpečí odkanalizovanie miest a obcí, čím sa zlepší kvalita životného prostredia obyvateľov. Preto som sem nadniesol otázku priorít. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ako správca verejného vodovodu v meste Sereď a priľahlom okolí, kladie za veľmi dôležité venovanie sa otázke údržby a rozvoju vodovodnej siete, avšak disponuje iba obmedzeným množstvom finančných prostriedkov, ktoré môže na tento účel poskytnúť. Ťažisko investícií je v súčasnej dobe investovaných do výstavby a modernizácie kanalizačnej siete a výstavby a intenzifikácie čistiarní odpadových vôd, spolufinancovaných zo zdrojov EÚ, SR a ZsVS, a.s. Keďže potrubia slúžiace na rozvod pitnej vody vo verejnom vodovode sa používajú už niekoľko desaťročí, miestami sú už veľmi opotrebované, prípadne poškodené, nachádzajú sa v takom stave v akom sú dnes. Za tento stav je ťažké z tohto pohľadu obviniť konkrétnu osobu alebo spoločnosť. Sú tu limitujúce faktory, ako napríklad to z akého zdroja je získavaná pitná voda, aký objem môže tá-ktorá vodárenská spoločnosť investovať na účely údržby a rozvoja v tom-ktorom regióne, aká je napojenosť obyvateľstva v tom-ktorom regióne, atď....atď. Na základ uvedeného je zrejmé, že na tomto fóre asi ťažko zmeníme priority EÚ, SR, alebo ZsVS, a.s. Skôr si položme otázku, čo vieme v tejto chvíli urobiť preto, aby kvalitu dodávanej pitnej vody udržali, prípadne zlepšili. Pre radového spotrebiteľa je asi najrýchlejšia cesta nahlásenia problému prechodne zhoršených senzorických vlastností dodávanej pitnej vody na našom pracovisku na tel. čísle 031/7894810 v čase od 7:00 do 15:00 počas pracovných dní, alebo mimo nich na tel. číslach 031/7892322 , 0902957607 alebo 0902957817. Dnes, pán inžinier sme vykonali skúšobný odber vzorky dodávanej pitnej vody u Vás doma na ul.A.Hlinku 18, za prítomnosti Vašej manželky, o výsledku ktorého Vás budeme touto cestou informovať. V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na tel. čísle 0902957812. Uvedené tel. čísla ďalšie informácie nájdete aj na našej firemnej stránke [odkaz] Ja osobne by som nehanil vedenie mesta, ale skôr je potrebné si všimnúť pozitíva o ktorých hovoril na tomto DF v úvode pán zástupca primátora mesta. Nie všetky mestá a obce, ktoré sú akcionármi ZsVS, a.s. majú tú možnosť, alebo nazvime to „šťastie“ mať k dispozícii prostriedky potrebné na rekonštrukciu vodovodov a kanalizácie v ich lokalite, nakoľko ich objem je v rámci investičného programu ZsVS, a.s. značne obmedzený. Navrhujem, že sa ak sa podobný prípad naskytne v budúcnosti, nedehonestujme na tomto DF vedenie mesta, ale snažme sa ohlásiť udalosť čo najskôr na uvedených tel. číslach. Uvediem tu len tak, niečo zo skúsenosti z včerajšieho dňa. Oznámili nám z vedenia mesta vo večerných hodinách senzorické zhoršenie dodávanej pitnej vody na ul. A.Hlinku 18, čiže „červenkastý zákal vody“. Poslal som tam pohotovostného montéra, aby vykonal náležitý preplach na príslušnej vodovodnej sieti v danej lokalite. Namiesto toho, aby boli Vaši susedia z ul. A.Hlinku 18 spokojní, že vykonávame nápravu v prípade ohlásenej udalosti, sťažovali sa „že im vypúšťaná voda strieka a tečie pod autá“. Potom je pre našu vodárenskú spoločnosť ťažké zjednávať v takýchto prípadoch nápravu, keď s obyvateľmi takého bytového domu nie je možné jednať ani z voza ani na voz. Jeden mlčí, ďalší vedie o vode debatu na DF, iný sa rozčuľuje ale nič nevykoná. Pritom stačí zodvihnúť telefón a celý problém sa dá jednoducho našej spoločnosti nahlásiť. S pozdravom, Roman Peťovský, riaditeľ OZ Galanta, ZsVS, a.s. Nitra.
16.07.2010 17:14 - RE: RE: RE: RE: RE: Pitná voda - p. Peťovský [Dušan Slahučka]
Dobrý deň. Ďakujem za odborné vysvetlenie daného „ ojedinelého „ stavu, ohľadne vody vytekajúcej z mestského vodovodu v Seredi. Čo sa týka zdvíhania telefónu a nahlasovania neutešeného stavu ohľadne pitnej vody v tom problém nemám. Tel. čísla 031/789 4810 p.Krajča 0902 957 607 p.Valentovič 0902 957 817 p.Hulák - stredisko Dolná Streda. 031/ 789 4335 p.Kochan - bytové družstvo som obvolal cca pred 3 rokmi (na ul. A.Hlinku pritom bývam cca 4 roky). Ich odpoveď, podľa mňa pravdivá: Zanesené potrubie resp. potrubie v dezolátnom stave a bez výmeny potrubia bude daný stav vody pretrvávať. Od vedenia mesta som žiadal tel. kontakt na osobu, ktorá môže zabezpečiť korektný odber vzorky vody. ( na vašej web. stránke som takýto kontakt nenašiel.) K dnešnému dňu zo strany mesta ani „obraz ani zvuk“. Kontaktoval som aj hygienu v GA s požiadavkou ako mám postupovať pri zabezpečení vzorky pre rozbor vody s mestského vodovodu - to radšej nekomentujem...atd. Pán Peťovský, bol Ste u nás urobiť odber vzorky. Prečo Ste ma dopredu nekontaktoval? Veľmi rád by som bol prítomný. P. Vranovič má na mňa telefonicky kontakt stačilo zdvihnúť telefón. Mohol by som Vám veľmi veľa vecí zdokumentovať a verte alebo neverte z mojej strany to nie je len o rozčuľovaní a písaní na DF. Osobne sa domnievam, pokiaľ nebude tlak zo strany mesta na vašu firmu, tak občanom mesta bude vytekať z mestského potrubia to čo doteraz s rovnakým odôvodnením ako píšete - Nie sú peniaze. Občan mesta platí za tekutinu vytekajúcu z mestského vodovodu ako za pitnú vodu a predpokladám, že jednou z kritérií, že ide o pitnú vodu je aj jej čírosť. Ak sa mýlim tak ma opravte. Mám dve deti vo veku 11.mesiacov a 4.roky resp. moja p. manželka. Vážený p. Peťovský keby Ste mali deti vo veku mojich detí použili by Ste pre ne vodu v stave v akom je zdokumentovaná v nasledovnom článku? [odkaz] Za Vašu odpoveď, ohľadne používania do hneda sfarbenej vody z mestského vodovodu pre deti, vopred ďakujem a prajem pekný deň. S pozdravom Dušan Slahučka.
16.07.2010 22:33 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pitná voda - p. Peťovský [Roman P.]
Dobrý večer p. inžinier, na web stránke našej vodárenskej spoločnosti je už 4-tý rok uverejnený kontakt v sekcii /Iné služby -> Objednávka rozboru vody – v ľavej dolnej časti, veľkým modrým písmom/, kde sú uvedené aj konkrétne telefónne a faxové čísla pre ten ktorý región. Upozorňujem však, že táto služba službou platenou (cca 150€ + 19% DPH). Áno, bol som u Vás urobiť kontrolný odber vzorky dodávanej pitnej vody spolu s mojimi kolegami, tak ako to robíme na našej distribučnej sieti. Priniesli sme si vydezinfikované nádoby, riadne označené dátumom, časom a miestom odberu. Poprosím Vás, uvádzajte na tomto DF pravdu, nakoľko sme sa s kolegami dopredu ohlásili u Vašej manželky, bytom ul. A.Hlinku 18, 3. poschodie. Vaša manželka spolu s dvomi veľmi roztomilými deťmi nás ochotne vpustila k Vám do kúpeľne na kontrolný odber zvorky bez akýchkoľvek námietok. Skúšal som na Vás získať kontakt prostredníctvom [odkaz], ale po zadaní mena Dušan Slahučka mi tam nič nenašlo, vyhľadalo mi tam ďalších 15 s rovnakým priezviskom, tak som skúsil zadať meno Slahučková a našlo mi v Seredi meno Terézia na Vašej adrese. Nie som jasnovidec, aby som uhádol číslo Vášho nezverejného telefónu, prepáčte. Rovnako som netušil, že číslo na Vás má pán primátor (pán primátor máte telefónne číslo aj na ďalších 21 400 obyvateľov, vrátane aj tých nezverejnených, alebo je Ing. Slahučka niečím v tomto výnimočný?). Môžete mi veriť, aj pán primátor ako člen predstavenstva, tak aj vedenie našej vodárenskej spoločnosti vyvíja dostatočný tlak na to, aby bola k obyvateľom a teda k našim koncovým zákazníkom dodávaná pitná voda v čo najlepšej kvalite. Tiež mám doma maloleté dieťa, a verte, mesto Sereď nieje jediným miestom na okolí, kde sa podobný problém kedy vyskytol alebo môže ešte v budúcnosti vyskytnúť. Všade sa ho snažíme riešiť v rámci našich možností náležitými opatreniami. Ako sám píšete, je to otázka peňazí. Urobte si predstavu koľkom km vodovodnej siete je v meste Sereď a jeho blízkom okolí, vynásobte si tieto tisíce km vedení stovkami € za 1 m potrubia + náležitá práca k tomu, zistíte, že sa hýbete v intenciách rádovo stoviek tisíc, miliónov alebo niekedy až miliardy € pre taký región akým je Sereď a okolie, alebo na porovnanie hoci aj Galanta. Zistíte jednoducho, že žiadne Okresné stavebné družstvo, alebo mestský podnik služieb, alebo hocaký iný správca bytového fondu v danej lokalite takouto finančnou hotovosťou len-tak ľahko nedisponuje. Poďme vyššie, viete alebo máte predstavu, alebo dokonca znalosť o tom, že by niektoré mesto na Slovensku disponovalo takým rozpočtom, aby samo, z vlastných zdrojov, najmä v súčasnej dobe, kedy samosprávy zápasia s výpadkom z príjmovej časti komunálnych rozpočtov, dokázalo previesť bez ohľadu vplyvu na okolitú hustú zástavbu a spätné úpravy, iba za cenu materiálu a nevyhnutnej práce, kompletnú rekonštrukciu verejného vodovodu na svojom území? Poďme ešte vyššie, ak chceme pátrať po možnostiach odkiaľ získať potrebné financovanie pre takéto veľké projekty, je tu cesta, akou sú v súčasnej dobe eurofondy. Avšak ich čerpanie, je podmienené spolufinancujúcim podielom investora, čiže vodárenskej spoločnosti (nie nezanedbateľná čiastka), potom podielom Slovenskej republiky (tiež rovnako nie zanedbateľná čiastka) a až nakoniec nenávratným finančným príspevkom z fondov EÚ. Nie jednoduchým v takomto prípade, je kritérium investovania do majetku, ktorý musí byť dopredu majetkoprávne vysporiadaný ...atď. Sám vidíte z médií, že všetky členské štáty EÚ zápasia s nedostatkom financií, musia dodržiavať prísne pravidlá k ktorým ich zaväzuje eurozóna, preto nieje jednoduché hľadať v rozpočtoch týchto krajín financie na kompletné rekonštrukcie a výmeny. Deje sa to formou intenzifikácie a rekonštrukcie už existujúcich objektov, lebo tam je skôr záruka, že majetok ktorý sa ide investične zhodnocovať, je majetkoprávne vysporiadaný. Ak by ste si podrobnejšie preštudoval informácie uvedené na stránkach našej vodárenskej spoločnosti v sekcii Eurofondy, zistil by ste, že je v príprave veľký projekt Dolná Streda-Sereď (Aglomerácia Sereď). Nie je mojou úlohou na tomto DF obhajovať vedenie mesta, ale bez jeho iniciatívneho prístupu ako samosprávy by sa záujem dotknutých približne 21 400 obyvateľov asi ťažko pohol z projekcie do praxe. Napomôcť Vám urobiť si predstavu o cene výmeny potrubia Vám môže pomôcť skutočnosť, že keď budete chcieť vykonať rekonštrukciu neverejnej časti Vášho vodovodu, teda vodovodnej prípojky v dome a náležitých rozvodov v ňom + spätné úpravy v kuchyniach, kúpeľniach a toaletách bytov, koľko to bude stáť a v akom rozsahu si to ten-ktorý správca bytového fondu bude môcť dovoliť, a o koľko Vám navŕši platbu za mesačné poplatky za nájomné, prípadne ak si na to zoberiete úver. Ešte v tejto diskusii dodám, že financie, o ktorých tu hovoríme sú vo svojom rozsahu či už v rámci štátu, alebo v rámci celej EÚ svojim limitom obmedzené, čo je žiaľ fakt. Niektoré krajiny ako som posledne zachytil z Internetu, ako napr. Česká republika sa vraj rozhodli ísť cestou zvýšenia ceny vody o 50%, aby našli zdroj financií na podobné projekty. Položme si na tomto mieste teda otázku, bola by spoločnosť v Slovenskej republike ochotná akceptovať takýto rapídny nárast cien za vodu aj u nás? Tak ako napríklad v Poľsku? Ako by sa to dotklo nižších príjmových skupín (myslím nezamestnaných a dôchodcov), ktorý už dnes niektorí bežia v splátkovom režime a šetria s vodou kde sa len dá, aby mali ešte aj na lieky, potraviny a ostatné základné životné potreby? Pre predstavu, keď naposledy voda zdražela u nás o percentá, prejavilo sa to poklesom spotreby vody, u niektorých skupín obyvateľstva až pod 60 l/deň, čo je pod hygienickým limitom. Ale takmer vôbec sa to neprejavilo v ochrane vodných zdrojov u samotného obyvateľstva. Ak sa ozvete a budete mať čas, tak Vás osobne prevediem po okolí, ako občania nakladajú s odpadom v ochranných pásmach vodárenských objektov, budete prekvapený ako si všetci tu na okolo vážime vodné zdroje a ochraňujeme ich pre naše deti. Áno, zdraženie ceny vody (aby som bol presný, platby za vodné a stočné) je jednou z ciest, ale položme si ruku na srdce pán inžinier pri pohľade na ročný stav vodomeru v štvorčlennej domácnosti akou ste napríklad Vy doma, o koľko viac by ste zaplatil ročne, alebo boli by ste ochotní zaplatiť, aby ste zabezpečil Vám, manželke a dvom maloletým deťom rovnaký hygienický štandard ako máte dnes? O koľko viac by ste zaplatili, ak by ste si chceli dať vymeniť vnútorné rozvody v dome, mali by ste na to? A o koľko viac, ak by išlo o výmenu vonkajších rozvodov na území mesta. Nechcem byť na záver megalomanský, ale uvoľnenie cien vody cestou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, by znamenalo rovnako nepopulárny dopad na domácnosti, ako príklad stačí regulované uvoľnenie cien liekov, alebo plynu a iných. Ale to je už na rozsiahlejšiu, skôr celospoločenskú diskusiu, nielen na DF stránok mesta Sereď. A tie výsledky rozboru, ktorý som minule spomínal Vám osobne doručím do schránky v ďalšom týždni, a časť výsledkov zverejním aj na tomto DF. Číslo na mňa som Vám uviedol tiež v minulom diskusnom príspevku, tak sa ozvite, nech si aj ja uložím to Vaše, prípadne stretnime sa na pôde ZsVS, a.s. Zatiaľ prajem Vám, aj všetkým čitateľom tohto DF, pekný a ničím nerušený víkend.
18.07.2010 22:07 - Pitná voda - p. Peťovský [Dušan Slahučka]
Dobrý večer, p. riaditeľ. Pokúsim sa odpovedať stručne, vecne a bez osobných invektív. Na tomto DF je povinný údaj e-mailová adresa. Stačilo napísať pár viet a ja by som Vám na seba tel. kontakt poslal. (Rovnaké odporučenie dostal aj p.primátor - vec projekt cyklotrasa). Keď sa problém pitnej vody neriešil 3 roky, nejaký deň by to ešte počkalo. Keď ste u nás odobrali vzorku vody tiekla voda hnedej farby? Ak nie, tak je zbytočné robiť rozbor vzorky. Výsledok rozboru v takomto prípade pre mňa nemá žiadnu výpovednú hodnotu a budem požadovať odber vzorky keď potečie hnedá voda. Práve z vyššie uvedeného dôvodu som chcel byť prítomný pri odbere vzorky. Z rovnakého dôvodu som požadoval aj tel. kontakt na kompetentného pracovníka, aby sme sa mohli operatívne dohodnúť, kedy vykonať odber vzorky. Teraz ho už mám aj ho využijem. Vážený p. riaditeľ na Vašu požiadavku, aby som na tomto DF uvádzal pravdu uvádzam nasledovné. Zo zásady neklamem a preto Vám ponúkam 0,7 červeného vína (od slovenského výrobcu D.B.- Alibernet,) za každú nepravdu ,ktorú som uviedol na tomto DF a to nielen vo veci pitná voda. S pozdravom Dušan Slahučka. P.S. Tel. kontakt – moje súkromné číslo máte v e-mailovej správe a v priebehu zajtrajšieho dňa Vás ešte prezvoním.
13.09.2009 21:56 - Osvetlenie [sladkym]
mám otázku na vedenie mesta. po investovaní peňazí do trávniku ostali ešte nejaké verejné financie v kase mesta? pýtam sa len preto, lebo minimálne tretí deň nesvieti verejné osvetlenie na Garbiarskej ulici. tma je tu ako v .... a keď vás prepadnú, neviete komu máte poďakovať. dá sa s tým niečo urobiť?
+ zobraziť odpovede (1)
14.09.2009 08:27 - RE: Osvetlenie [zástupca]
Je to bežná porucha osvetlenia - dnes by to už malo byť v poriadku.
22.07.2009 14:10 - Kupalisko [Lucia]
Dobry den, rada by som sa spytala, ci sa planuje v Seredi stavba kupaliska. V letnych mesiacoch by ho obcania mesta isto uvitali (najma pre rodiny s detmi, co je aj nas pripad, vela moznosti letneho "vyzitia" v nasom meste nie je). Vopred dakujem za odpoved.
+ zobraziť odpovede (3)
23.07.2009 08:04 - RE: Kupalisko [zástupca]
V Seredi sa zatiaľ neplánuje výstavba kúpaliska. Počas školského roka sa verejnosťou dá využívať školský bazén na ZŠ Fándlyho. Pre malé deti v letných mesiacoch sa dá využiť detský bazén s toboganom v bývalom campingu. V okolí Serede sa dajú na kúpanie využiť dostupné termálne kúpaliská alebo prírodné plochy. Ak by sa našiel investor na výstavbu kúpaliska bude vítaný. Mesto v súčastnosti dotuje prevádzku bazéna . Za desať mesiacov prevádzky bazéna v roku je to cca. 33 000€ .
11.09.2009 22:18 - RE: RE: Kupalisko [viera]
už som na túto tému reagovala a nebolo mi odpovedané. môžem sa spýtať kde som spravila chybu?
14.09.2009 08:23 - RE: RE: RE: Kupalisko [zástupca]
Pani Viera, nevidel som v DF vašu otázku. Chybu ste neurobila ,len je lepšie písať elektronicky priamo na vedenie úradu . Mail: mu@sered.sk
19.07.2009 18:30 - knižnica [zuzka]
Neviem, ako ste monitorovali záujem čitateľov, ale minimálne jeden deň v týždni mali zostať otváracie hodiny do 18. 00 hod - napr. od 10-18.00 hod. Nemôžeme mať všetci práve v mesiacoch júl-august dovolenku.
+ zobraziť odpovede (1)
19.07.2009 22:20 - RE: knižnica [Yveta Kayserova]
ten jeden dlhy den v tyzdni mozeme vyskusat a uvidime aky bude zaujem. Mohlo by to mat uspech.Dakujeme za navrh
19.07.2009 09:38 - mestská knižnica [zuzka]
Dobrý deň, chcem sa spýtať prečo ma mestská knižnica otváracie hodiny počas prázdnin od 8.00 do 16.00v pondelok až piatok a v sobotu zatvorené. Myslíte, že deti, ktoré sú na prázdninách už o 8.00 sú v knižnici? Kedy majú vrátiť knity dospelí, ktorí sú zamestnaní? Včera t.j. 18.7. sme sa stretli pred zamknutými dverami domu kultúri traja, ktorí sme šli vrátiť požičané knihy do knižnice. Bolo by fajn, keby knižnica mala otváracie hodiny s prihliadnutím na svojich klientov a nie na zamestnancov knižnice. S pozdravom
+ zobraziť odpovede (1)
19.07.2009 14:36 - RE: mestská knižnica [Yveta Kayserova]
Mestska kniznica ma prisposobene otvaracie hodiny prave podla poziadaviek navstevnikov kniznice. Pocas letnych prazdnin citatelia vyuzivaju uz dlhodobo najviac ranne a dopoludnajsie hodiny, ako deti tak aj dospeli. Ale ak by sa zvacsil zaujem citatelov o sluzby aj v inom case, mozeme upravit otvaracie hodiny tak, aby sme vyhoveli poziadavkam nasich citatelov. Y.Kayserova, ved.Mestskej kniznice
07.06.2009 14:57 - Skate park v Seredi [Anonym]
Dalo by sa vybaviť nejaké miesto na skate park v Seredi ? Pre cyklistov ste postavili už dve dráhy a my skateboardisti by sme tiež chceli skate park,v ktorom by sme jazdili a neničili mesto Sereď a aby sa na nás hlavne starší ludia nesťažovali.
22.05.2009 14:55 - Zasielanie hesla [M.Sidor]
Chcel by som tymto poprosit administratora stranky, alebo inu kompetentu osobu o spristupnenie moznosti zasielania hesla na email, potrebneho pre vstup do tejto diskusie. Ak clovek dlhsie nepouziva forum, heslo zabudne, uz sa k nemu nema ako dostat. Dakujem. Tento prispevok patri do inej skupiny asi, ale taka nie je vytvorena.
22.05.2009 13:40 - Nie je občan ako občan - učebnicový príklad Mesto Sereď [Dušan Slahučka]
K informácií o cene pozemku za m2 pod garážou p. Vydareného na Cukrovarskej ul, ktorú nie sú schopní, resp. ochotní poslanci poskytnúť. „Nezdar nie je hanbou, hanbou je strach z pokusu. A naozaj ste sa mohli páni poslanci aspoň pokúsiť informovať občanov o cene za m2 za predmetnú parcelu . Súhlasíte p. Rampašek? :-) Cena pozemku a hlavne spôsob, ako sa k nemu dostal p. Vydarený, sú pre radového občana mesta nedostupné. Keby väčšina poslancov MsZ mala chrbtovú kosť a kožu na tvári, tak by sa takýmto praktikám zo strany vedenia Mesta a MsÚ zabránilo a tiež by sa radový občan vopred dozvedel za akú cenu Mesto Sereď predáva takéto pozemky vyvoleným občanom! Ak by takéto informácie (spôsob získania pozemku a cena za pozemok) mali občania vopred k dispozícií, tak by určite zasadačka MsÚ nezívala prázdnotou pri zasadnutiach MsZ ako je to v súčasnosti! Možno práve o to poslancom MsZ, vedeniu mesta a pracovníkom MsÚ ide - mať neinformovaného občana !!!!
+ zobraziť odpovede (20)
22.05.2009 13:57 - RE: Nie je občan ako občan - učebnicový príklad Mesto Sereď [zástupca]
Pán Slahučka , naozaj neviem o čo vám ide ,uznesenia zastupiteľstva sú dostupné pre každého občana . Tiež sú dostupné minimálne ceny pozemkov podľa prílohy VZN 1/2006 a tie sa dajú zvýšiť. Bol som na rokovaní a viem , že pán Vydarený nemal predaný pozemok pod svojou garážou - uznesenie 73/2009 [odkaz] Vy máte v rukách iné uznesenie ak áno tak ho zverejnite.....
26.10.2009 15:48 - RE: RE: Nie je občan ako občan - učebnicový príklad Mesto Sereď [Dušan Slahučka]
Vážený p. viceprimátor, ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď týkajúcu sa navrhovanej ceny za 1m2. Hanbite sa uviesť konkrétnu cenu v €/m2, resp. Sk/m2, za ktorú mal žiadateľ nadobudnúť majetok mesta do osobného vlastníctva? Ak áno, tak Ste sa mal hanbiť vtedy, keď Ste za návrh uznesenia hlasoval [odkaz] Na tom, že pozemok nebol predaný Vy a Vám podobní poslanci MsZ nemáte žiadnu zásluhu. Pre Vaše osvieženie pamäti, ako aj pre informáciu čitateľom tohto DF ohľadne konkrétnej ceny uvádzam: „N á v r h n a u z n e s e n i e: Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 21 .4. 2009 prerokovalo a 3a./ schvaľuje: predaj časti pozemku z par.č. 303-zast.pl. o výmere 19 m2, k.ú. Sereď žiadateľovi: Kamil Vydarený, bytom Sereď, Šulekovská 2915/48 za cenu: 33,193 €/m2 –minimálna cena pozemku zastavaného stavbou v zmysle Prílohy č.1 bod I. VZN č.1/2006.“ P. Rampašek, asi poznáte heslo „Nezdar nie je hanbou, hanbou je strach z pokusu“. Za pokus predať mestský pozemok za 33,193 €/m2 t.j. 1 000 Sk/ m2, t. j. za cenu, ktorá je niekoľko násobne nižšia ako je trhová hodnota v danej lokalite, sa môžu tí poslanci, ktorí hlasovali za návrh na uznesenie len a len hanbiť, samozrejme ak im slovo HANBA ešte niečo hovorí [odkaz]. Záverom si dovolím poznamenať: V zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 odst.4 a § 6 ods.6 VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže na fyzickú osobu, ktorá je blízkou osobou poslanca. Zostáva ešte jedna nezodpovedaná otázka. Žiadateľ je osoba blízka poslancovi MsZ , tak prečo sa predmetný pozemok nepredával obchodnou verejnou súťažou?!!!!!
26.10.2009 18:35 - RE: p. Slahučka [zástupca]
Hlboko si vážim Vaše poďakovanie. Nikdy som netvrdil ,že mám zásluhu na tom že pozemok nebol predaný. Napísal som na rozdiel od Vás úplnú pravdu. Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 odst.4 a § 6 ods.6 VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta poznám ale tento zákon nekončí citovaným § 6 a ods.6 (8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou ---čo je aj popisovaný prípad.
26.10.2009 21:24 - RE: Nie je občan ako občan - učebnicový príklad Mesto Sereď [Dušan Slahučka]
P. Rampašek, skúste napísať ešte raz, prečo sa predmetný pozemok nepredával obchodnou verejnou súťažou, ale začnite Mestským zastupiteľstvom konanom dňa 30.10. 2007 Dôvodou správou, stanoviskom oddelenia správy majetku mesta. A hlavne, nech Vám to písanie úplnej pravdy vydrží.
27.10.2009 06:48 - RE: p. Slahučka [zástupca]
Ak ste presvedčený o svojej pravde a bol porušený zákon ,tak prosím podajte žalobu. Budťe dôsledný a nemýľte si predaj a nájom. Na začiatku Vášho príspevku ste kritizoval predaj pozemku a citoval ste predmetný zákon. Tak konajte . Na diskusnom fóre to určite nevyriešite.
27.10.2009 17:52 - RE: Nie je občan ako občan - učebnicový príklad Mesto Sereď [Dušan Slahučka]
Hlboko si vážim Vašu radu (p. Rampašek), ale bohužiaľ musím konštatovať, že lepšie sa Vám darí radiť ako riešiť (smrad na Trnavskej ul., pitná voda z mestského vodovodu atď.) a pritom na súčasné pomery Ste celkom slušne platený z daní občanov tohto mesta. Že nebol porušený žiadny zákon to viem aj ja . Čo žalovať keď nebol porušený zákon? Možno len Vaše svedomie, ak ešte nejaké máte. Spôsob, akým sa dostal žiadateľ k predmetnému pozemku, nie je o porušení zákona, ale o charaktere poslancov a pracovníkov MsÚ, ktorí mu vtom nejakým spôsobom pomáhali. Tí poznajú a ovládajú zákony nie preto, aby ich dodržiavali, ale preto, aby ich beztrestne obchádzali a mali z toho osobný prospech. Ako sa dá s jednotlivými ustanoveniami zákona elegantne a hlavne legálne "vyhúpať"? P. Vydarený dňa 10.09. 2007 požiadal o predaj pozemku na výstavbu garáže na Cukrovarskej ulici, parcela 301/1 o výmere cca 25m2. Dôvodová správa - stanovisko Oddelenia správy majetku mesta predložené poslancom MsZ ako materiál, ktorý mal byť podkladom pre schválenie - "V zmysle zákona c.138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 odst.4 a § 6 ods.6 VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, mesto nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku bez obchodnej verejnej súťaže na fyzickú osobu, ktorá je blízkou osobou poslanca. Z TOHO DÔVODU ODPORÚČAME ŽIADOSŤ RIEŠIŤ PRENÁJMOM POZEMKU." Mestské zastupiteľstvo dňa 30.10. 2007 žiadosť prerokovalo a schválilo. Uznesenie č. 234/2007 schvaľuje "Nájom časti pozemku z par.č. č.303 o výmere cca 18 m2, k.ú. Sereď za účelom výstavby murovanej garáže na dobu neurčitú žiadateľovi Kamilovi Vydarenému, bytom Sereď, Vinárska 130/16." presne v zmysle odporúčania Oddelenia správy majetku mesta. Za uvedené uznesenie hlasovali [odkaz] + p. primátor. Aby sa nemusel predmetný pozemok predávať obchodnou verejnou súťažou, t.j.za trhovú cenu a tiež s možnosťou, že pozemok kúpi radový občan, tak najskôr mesto prenajalo pozemok žiadateľovi, ten následné tento pozemok zastavil nehnuteľnosťou a už bola otvorená cesta, ktorú opisuje p. viceprimátor v príspevku RE: p. Slahučka zo dňa 26.10.2009 18:35 - previesť vlastníctvo majetku mesta priamo fyzickej osobe, ktorá je blízkou osobou poslanca a to všetko v rámci zákona. Následne sa môže predať pozemok majiteľovi stavby za úradnú cenu, ktorá býva zvyčajne niekoľko násobne nižšia ako trhová (už aj o to sa niektorí poslanci pokúšali, zatiaľ bezúspešne). Skutočnosť, že mesto nebude mať peniaze na údržbu zelene, detských ihrísk, na vybudovanie priestorov pre psíčkárov atd., týchto poslancov nezaujíma. Blížia sa voľby do VÚC. Prinesú si niektorí terajší poslanci MsZ, kandidujúci za poslancov do VUC [odkaz], svoje návyky z hlasovaní v MsZ? Alebo sa z nich stanú úplne iní poslanci?
27.10.2009 19:19 - RE: P. Slahučka [zástupca]
Na začiatku Vášho prvého príspevku ste potreboval informácie . V našej spoločnej diskusií na fóre ste učebnicovým príkladom ukázal ako získať všetky informácie , ktoré potrebujete a to je dobré . Takže ,bez nejakých obštrukcií z Mestského úradu sa občan dostane ku všetkým potrebným informáciam . Som rád , že ste konštatoval , že zastupiteľstvo svojim hlasovaním neporušilo zákon. Ďakujem Vám zároveň za záujem riešiť veci verejné a ak sa rozhodnete vo voľbách kandidovať do Mestského zastupiteľstva , želám Vám úspech.
06.11.2009 18:21 - RE: Pre toho, kto tu píše úplnú pravdu. [Dušan Slahučka]
Na začiatku našej diskusie som položil triviálnu otázku pre poslancov a vedenie mesta „Aká bola navrhovaná cena za m2“ . Stačilo napísať 33,193 €/m2. Namiesto konkrétnej odpovedi len zavádzajúce a nič nehovoriace informácie ala p.Rampašek. Neostalo mi nič iné len postupovať štandardne podľa zákona č. 211/2000 Z.z.. Zodpovedná pracovníčka z MsÚ moju požiadavku zvládla hneď na druhý pokus a za cca 1,5 mesiaca bola informácia na svete. P. Rampašek máte pravdu, na pomery aké teraz panujú na MsÚ, bola žiadosť vybavená promptne a bez nejakých veľkých obštrukcií. Na margo hlasovania č. 26 - bod č. 9. - Návrh dodatku VZN č.7 k VZN č.1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta - zapracovanie pripomienky občana k Dodatku č.7 k VZN č.1/2006 Získavanie lukratívnych stavebných pozemkov z majetku mesta zostáva po starom. Lukratívne stavebné pozemky budú naďalej získavať do osobného vlastníctva len poslanci MsZ a ich detičky a to priamym predajom za úradnú cenu. Spôsob overený a vyskúšaný praxou. Svojím hlasovaním o tom rozhodli : Antónia Bánovská (ĽS-HZDS), JUDr. Michal Irsák (SNS), Michal Koričanský (NEKA), RSDr. Jozef Kovarovič (KSS), Pavol Kurbel (SDKÚ + KDH), Ing. Ľubomír Kyselý (SMER), Ing. Jozef Prívozník (NEKA) Mgr. Peter Rampašek (SMER toho času kandidát do VUC za SDKÚ + KDH ), Róbert Stareček (SMER), Mgr. Marek Tóth (NEKA), Božena Vydarená (NEKA)
07.11.2009 17:00 - RE: RE: Pre toho, kto tu píše úplnú pravdu. [Dušan Slahučka]
Zabudol som uviesť zdroj, kto ako hlasoval ohľadne možnosti šafárenia s mestským majetkom. Dodatočne dopĺňam. [odkaz]
07.11.2009 17:24 - RE: RE: RE: Pre toho, kto tu píše úplnú pravdu. [adam]
Pán Slahučka uverejnite aj váš návrh o ktorom poslanci hlasovali, lebo z uvedeného nie je jasné o čo ide. Prečo boli len traja poslanci "za"?
07.11.2009 20:37 - RE: RE: RE: RE: Pre toho, kto tu píše úplnú pravdu. [Dušan Slahučka]
Pán Adam, reagujem len na neanonymné príspevky. Tak sorry.
07.11.2009 21:23 - RE: RE: RE: RE: RE: Pre toho, kto tu píše úplnú pravdu. [adam]
To ste urobili veľkú chybu Dušan, že nemôžu občania, aspoň tí čo navštevujú Diskusiu zaujať stanovisko k vášmu návrhu, možno by ste získal štvrté "za" odo mňa. Vidím, že rád disktujete aj keď nechcete zverejniť o čom. Ale máte pravdu, dá sa aj o ničom. Tak sorry.
07.11.2009 22:04 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pre toho, kto tu píše úplnú pravdu. [Dušan Slahučka]
Pri narodení mi moji rodičia dali meno Dušan. Môj otec bol Viliam Slahučka. Tak preto sa aj podpisujem ako Dušan Slahučka. Bývam v Seredi ul. A.Hlinku 18. Skúste niečo takéto napísať aj Vy o sebe a môžme diskutovať.
07.11.2009 22:28 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pre toho, kto tu píše úplnú pravdu. [adam]
Nie každý má také šťastie ako vy, Dušan, za mňa sa rodičia hanbili, a ak budete naďalej diskutovať o ničom tak sa budú aj za vás.
16.11.2009 19:08 - RE: RE: RE: Nie je občan ako občan - učebnicový príklad Mesto Sereď [doncico]
Prakticky sa nezucastnujem diskusii so zastupcami mesta Sered, nakolko len malo ludi na meste povazujem za bezvyhradne oddanych svojej praci a teda moje usilie by bolo vlastne donkichotske. Aj to je dovod, kvoli ktoremu reagujem az dnes, na polemiku Dusana Slahucku a pana Rampaska. O predmetny pozemok pod garaz, ktory dostal do prenajmu od mesta Sered pan Vydareny, bol dlhodoby zaujem od znacneho poctu obyvatelov Cukrovarskej ul. Sam som bol jednym z nich. Zamietava odpoved mesta bola roky jednoznacna. Ak chcete riesit situaciu s parkovanim a mesto sporny pozemok neponuka, musite riesit situaciu ako kazdy poctivy a asi aj neschopny obcan, teda ako ja. Pred styrmi rokmi som kupil garaz takmer susednu s garazou pana Vydareneho za 190 000 SK. Mozem to cilo napisat aj slovom, aby mu bolo dobre rozumiet. Este aj dnes sa to ukazuje ako vysoka cena, ale ak nemate ine riesenie, co ine Vam ostava. Zaplatite trhovu cenu, tak ako ja. Mesto napokon dokazalo ponuknut riesenie /synovi poslankine/. Riesenim je dnesny prenajom a urcite nebudem daleko od pravdy, ked si dovolim napisat, ze raz bude tento pozemok aj v osobnom vlastnictve aktualneho najomcu. No a aka bude cena? Zodpovedni poslanci urcite odhlasuju nejaku primeranu. Zaverom sa opat vratim k mojim uvodnym slovam. Iba malo ludi na meste povazujem za srdciarov, ktori nepozeraju na osobny prospech. Za mojim nazorom stoji osobna skusenost. Skusenost s clovekom, ktory namiesto sluzby obcanom, vyplyvajucej z naplne jeho prace, bez hanby natrca dlan. Juraj Cico.
18.11.2009 10:33 - RE: p. Čičo [zástupca]
kauza pozemok pod garáž je široko oddiskutovaná. O riešení rozhodli poslanci MsZ v minulom i súčasnom volebnom období. Vážený pán Čičo, vyzývam Vás, aby ste zamestnanca s ktorým máte osobnú skúsenosť a o ktorom píšete vo svojom príspevku, že "natŕča dlaň" aj pomenovali. Len tak to môžem napraviť. Vladimír Vranovič, primátor mesta
18.11.2009 16:33 - RE: RE: p. Čičo [doncico]
V mojom prispevku je dotknuta tema ludi bezvyhradne oddanych svojej praci, tzv srdiarov. Pana primatora Vranovica poznam osobne vela rokov, nakolko bol aj mojim velmi oblubenym ucitelom. Uprimne, prave jeho za srdciara a poctiveho cloveka oddaneho svojej praci, povazujem! Uprimne si ho vazim! Vdacne, Juraj Cico.
22.12.2009 16:48 - RE: RE: p. Čičo [Dušan Slahučka]
Juraj Čičo opísal svoju osobnú skúsenosť s „natŕčaním dlaní“ a pritom konkrétne nepomenoval o koho sa jedná. Keby aj uviedol konkrétne meno úradníka, ktorý natŕčal dlaň, nedopadlo by to klasicky - Tvrdenie proti tvrdeniu? Juraj Čičo by mal len problémy a možno ich už teraz za svoju úprimnosť aj má. Ak hľadá p.Vranovič úradníkov na MsZ, ktorí „natŕčajú dlane“ nepotrebuje k tomu svedectvo Juraja Čiča. Stačí si len pozorne prečítať napr. dôvodové správy k mat. na MsZ resp. rozhodnutia, ktoré mu jednotliví vedúci oddelení MsÚ predkladajú na podpis a „dlaniarov“ má ako na dlani! Stačí k tomu maličkosť – CHCIEŤ!!!!!
04.01.2010 14:15 - RE: RE: RE: p. Čičo [primator]
Vážený pán Slahučka, Najprv Vám i celej rodine zaželám v Novom roku 2010 Veľa zdravia, šťastia a pohody. Samozrejme i úspechy vo Vašej práci. Jedným dychom Vás zároveň žiadam , aby ste sa vo veci akýchkoľvek podozrení, ktoré načrtol vo svojom príspevku pán Čičo obrátil priamo na neho. On jediný vie prečo to napísal. V telefonickom rozhovore som ho žiadal, aby upresnil adresne svoje podozrenie, čo odmietol. Ak by to bola pravda určite budem konať. Ja osobne som nepriateľ korupcie. To určite vedia všetci tí, ktoré so mnou spolupracovali. S úctou Mgr. Vranovič, primátor mesta
05.01.2010 18:55 - RE: RE: RE: RE: p. Čičo [Dušan Slahučka]
Dobrý večer p. Vranovič. Rovnako aj ja Vám, i celej vašej rodine, želám v novom roku 2010 veľa zdravia, šťastia a hlavne spokojnosti. Možno by sa patrilo napísať, že Vám ako primátorovi mesta želám aj menej takých občanov Serede ako som ja, ale to by nebolo z mojej strany úprimné. Bohužiaľ, som už raz taký, čo na srdci, to na jazyku. Z vášho príspevku som nepochopil, z akého dôvodu by som sa mal obracať s podozreniami „o natŕčaní dlaní“ pracovníkov MsÚ v Seredi na p. Čiča? Keď máte skutočný záujem riešiť napr. netransparentné a pre mesto nevýhodné nakladanie z majetkom mesta stačí si ešte raz pozorne prečítať celý príspevok „Nie je občan ako občan - učebnicový príklad Mesto Sereď“. Skúste napísať odpovede na tieto otázky: Prečo oddelenie správy majetku mesta neodporučilo poslancom riešiť predaj pozemku verejnou súťažou, ale navrhlo žiadosť riešiť prenájmom pozemku? Prečo navrhovaná cena predmetného pozemku bola „až“ 1000,- Sk/m2? Žeby pre pekné oči žiadateľa? Alebo boli pracovníci OSMM motivovaní iným, výhodnejším spôsobom ako je ich pravidelný príjem z peňazí daňových poplatníkov? Alebo to dostali príkazom? Podobných príkladov ako je predaj resp. prenájom pozemku za účelom stavby garáže na Cukrovarskej ul. je v tomto volebnom období neúrekom. Keď budete mať záujem ich riešiť, tak Vám niektoré ešte raz pripomeniem. V prípade, že my občania mesta budeme vidieť, že zo strany vedenia mesta je snaha riešiť „morálne úpadky“ niektorých pracovníkov MsÚ, tak Vám občania aj adresne uvedú mená takto „padnutých“ pracovníkov. Zatiaľ to je zo strany vedenia mesta len o slovách (sľuboch), ale nie o skutkoch! Časom overené a pravdivé „Slová povzbudzujú, príklady tiahnu“. S úctou Ing. Dušan Slahučka, daňový poplatník a občan Serede.
21.05.2009 09:20 - Ziadosť o predaj pozemku - cena za m2 [Dušan Slahučka]
Žiadosti fyzických a právnických osôb - Kamil Vydarený, Sereď - žiadosť o predaj pozemku par.č. 303-zast.pl. k.ú. Sereď - MsZ zo dňa 21.4. 2009. Aká bola navrhovaná cena za m2 ?
20.05.2009 15:06 - taky navrh [seredcanko]
Mam pre vedenie mesta taky navrh. Co keby sa oznamy, ktore idu denne v mestkom rozhlase davali aj sem na oficialnu stranku mesta. Nie vzdy som cez den doma, tak nie vzdy sa mam dozvediet o odstavke vody, el. energie a podobne. A mozno by to pomohlo aj tejto stranke k navstevnosti a popularite.....
+ zobraziť odpovede (1)
20.05.2009 17:24 - RE: taky navrh [zástupca]
Seredčanko OK. Ďakujeme za návrh. Berieme ho aj napriek tomu, že oznamy o odstávkach energií sú vždy na hlavnej stránke doteraz stále oznamované. Platené oznamy v MR o reklame výrobkov a firiem nebudú uverejňované na webe.
18.05.2009 10:53 - Sereď – Turistická cyklotrasa [Dušan Slahučka]
Vybudovanie cyklotrasy na území mesta Sereď v koridore s nadradenou diaľkovou trasou Vážska cyklomagistrála. Povážsky úsek s Vážskou magistrálou tvorí časť od. Ul. Šintavská ( Starý most ) až po Vážsku ulicu, v kat. území Sereď. Vážska cyklomagistrála ďalej pokračuje Strednočepenskou ul. a vyúsťuje na cestu III/5137 smerom cez Horný Čepeň do Šúroviec a Horných Zeleníc. [odkaz] Prečo nie prednostne trasa Sered - Dolná Streda- Váhovce- Kaskády? P.S. Žiadam odpoveď od poslancov MsZ bez zavádzajúdzich informácií od p. Rampašeka
+ zobraziť odpovede (3)
18.05.2009 12:45 - RE: Sereď – Turistická cyklotrasa [zástupca]
Pán Slahučka, neviem v čom podľa Vás zavádzam ohľadom cyklotrasy. Sám ste zástancom riešenia trasy Sereď - Kaskády. Tento projekt rieši časť trasy v katastri Serede od Horného Čepeňa / časť Serede/po most. Považujem to za správne a som veľmi rád ,že po dlhých rokoch len verbálnej komunikácie sú tu hotové plány , sú vyjadrovačky dotknutých subjektov,je schválená a podpísaná zmluva o využívaní hrádze s SVP a ako ste sám upriamil pozornosť na úradnej tabuli je aj návrh na územné rozhodnutie. Vážska cyklomagistrála je súčastou projektu, ktorý má spojiť považskú trasu s medzinárodnou podunajskou cykloturistickou trasou. Mesto Sereď v tomto projekte rieši svoju časť tejto cyklotrasy. Po rekonštrukcií ciest má mesto aj podkladový materiál na cyklotrasu a zatiaľ otvorená je otázka financovania výstavby. Verím, že v spolupráci s TTSK sa budeme zaoberať zajtra na rokovaní aj týmto zásadným problémom.
18.05.2009 13:19 - RE: Sereď – Turistická cyklotrasa [Marek Tóth]
Pokial ide o asfaltovanie hradze - myslim, ze akakolvek aktivita v tomto smere je vitana a potrebna !!! Je vsak smutne, ze ak sa "dlho hovorilo" o asfaltovani hradze smerom na Cepen a teraz konecne sa robia konkretne kroky, tak treba povedat, ze uz viac ako 2 roky su urobene konkretny kroky (plany a pod.) na asfaltovanie hradze smerom Sered-Kaskady, len kompetentni s tym nic nerobia (alebo nechcu robit). Este raz - kazdy posun v otazke asfaltovania hradze je velmi dobry, len nechapem preco sa to neriesilo skor - uz par sezon sa ludia mohli korculovat, bicyklovat na Kaskady, ale niekomu to asi nie je po voli. Neorzumiem preco, obcania by to urcite ocenili a toto presadzovalo aj MsZ, zial chybal jeden podstatny suhlas...
19.05.2009 08:25 - RE: RE: Sereď – Turistická cyklotrasa [Dušan Slahučka]
Podľa mňa, je nelogické vybudovať relatívne krátky úsek vyasfaltovanej hrádze, keď je tu možnosť vytvoriť jeden dlhý súvislý úsek cyklotrasy Sereď - Kaskády, ktorú môžu využívať na športové aktivity nielen občania mesta Sereď a ale aj občania priľahlých obcí Dolná Streda a Váhovce. p. Tóth k budovaniu trasy Sereď - Kaskády uvádzate - „žiaľ chýbal jeden podstatný súhlas“ Koho súhlas?
17.05.2009 18:42 - otváracie hodiny pohotovostných lekární [sladkym]
Rád by som sa dozvedel prečo sú pohotovostné lekárne otvorené cez sviatok a víkend len do 18-tej hodiny /resp. podľa čoho sa určila táto hodina/. Ak potrebujeme lieky /napr. moj malý syn potreboval čipky proti teplote, lebo sirup hneď vyzvracal a doteraz ich nikdy nepotreboval/, tak máme ísť do Galanty /kde sú mimochodom do 21:00 hod./ alebo do Trnavy? Ďakujem za odpoveď
+ zobraziť odpovede (1)
18.05.2009 12:15 - RE: otváracie hodiny pohotovostných lekární [zástupca]
Organizovanie otváracích hodín pohotovostných lekární je v kompetencií Trnavského samosprávneho kraja. Kraj zohľadnuje spádové územie a typ dostupného zdravotníckeho zariadenia. Takže mestá, kde sú nemocnice majú iné otváracie hodiny lekární pre ošetrených pacientov .
12.05.2009 08:45 - Komáre [Samo Košík]
V nedeľu sme absolvovali nádhernú prechádzku prrodou popor Váhu. Aj napriek tomu, že je sucho, nám dojem kazili akurát obrovské roje tohoto dotieravého hmyzu. Chcem sa spýtať kedy a či vôbec sa uskutoční celoplošný postrek proti komárom? A kto má na starosti niečo takéto zabezpečovať?
+ zobraziť odpovede (5)
13.05.2009 07:03 - RE: Komáre [sladkym]
tento rok je ich naozaj vela a pritom este nie je leto. s tym by sa malo nieco robit.
14.05.2009 09:10 - RE: Komáre [zástupca]
Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe monitoringu výskytu komárov a stavu potencionálnych liahnisk odporučí vykonanie dezinsekčného zásahu proti komárom. V čase vykonania postreku odporučenie nesmie byť staršie ako 15 dní. Výkon postreku proti komárom nariaďuje primátor svojim rozhodnutím. Postrek proti komárom na verejných priestranstvách môžu vykonávať len osoby, ktoré spĺňajú podmienky, ustanovené zákonom o ochrane zdravia ľudí sú povinné používať pri svojej činnosti len prípravky, ktorých používanie schválil príslušný orgán na ochranu zdravia a dodržiavať návod výrobcu, používať prípravky a postupy len v nevyhnutne potrebnej miere na dosiahnutie účelu vykonávanej činnosti a kontrolovať ich účinnosť. Súčasne sú povinné svoju činnosť vykonávať tak, aby minimalizovali jej vplyv na životné prostredie. Pred vykonaním postreku proti komárom je mesto povinné najneskôr 48 hodín pred vykonaním postreku zabezpečiť informovanosť obyvateľovi o dátume a čase, v ktorom má byť postrek vykonaný; rovnako v záujme ochrany zdravia alebo majetku osôb aj o potrebe vykonať nasledujúce opatrenia: a) v čase aplikácie postrekovej látky uzavrieť okná obydlí a budov pre pobyt ľudí b) obmedziť pobyt v otvorených priestranstvách na minimálnu mieru resp. podľa možností tento vylúčiť, a to najmä pre detskú populáciu c) prikryť potraviny určené na konzumáciu, ktoré sú uložené na voľnom priestranstve (balkóny, prístrešky) d) individuálne vodné zdroje (studne, nádrže) v čase postreku prekryť ochranným nepriepustným materiálom e) počas aplikácie chemického postreku zabezpečiť ustajnenie hospodárskych zvierat v prístreškoch a krmivo nenechať na otvorenom priestranstve f) nezdržiavať sa vonku s domácimi zvieratami g) zabezpečiť uzavretie úľov a ochranu včelstiev pred úletmi do terénu v čase postreku a bezprostredne po ňom. V súčasnosti sa monitoruje situácia.
14.05.2009 15:12 - RE: RE: Komáre [towneye]
Pan zastupca, vsetci ocenuju vasu snahu o vysvetlenie kedy je mozny postrek a co treba urobit ked je postrek prevadzany. Ale akosi som prehliadla informaciu - ci teda bude v Seredi prevedeny postrek komarov a kedy? Alebo p. primator nenanriadi postrek pretoze to zase nie je jeho napad??? To aby zase Seredania doplatili na nemohucnost byrokracie?
14.05.2009 16:03 - RE: RE: RE: Komáre [zástupca]
Bývam pri Váhu, včera som bol na prechádzke pri ramenách a nepoštípal ma ani jeden komár . Neviem či mám inú krv, ale dnes si to zopakujem a pozývam na prechádzku aj Vás . Poďme zvážiť, či ten stav je taký , že treba rozprášiť nad naše hlavy chemikáliu ,ktorá tiež stojí nemalé peniaze. Kde sa chcete stretnúť. Toto je výzva pre doštípaných komármi v Seredi. Prosím odpíšte ...
22.05.2009 14:50 - RE: RE: RE: RE: Komáre [M.Sidor]
Tento tyzden som bol dvakrat v priestoroch Kempingu, kde sa nedalo sediet dlhsie, ako 15 minut. Odchadzal som kompletne dostipany. Necudo, ze tam neboli ziadni navstevnici. K priestorom okolo ramien sa neviem vyjadrit, nakolko tadial nechodievam. Je vsak zjavne, ze v priestoroch pri Vahu v kempingu je situacia urcite dostatocne kriticka na uskutocnenie postreku. Otazka je, kolko taky postrek stoji a nakolko je ucinny , ci je mozne ho financovat aj z inych, ako mestskych zdrojov. Myslim si, ze toto su podstatne argumenty pre jeho aplikovanie, alebo neaplikovanie.
03.05.2009 12:35 - VRP [Ales]
Velke rybarske preteky sa uskutočnia....???
+ zobraziť odpovede (1)
03.05.2009 16:29 - RE: VRP [seredcanko]
9.maja v cepeni na ramene
14.04.2009 00:51 - Čistota mesta [daniel]
Zaujímalo by ma, ako obyvateľa skoro 18 tisícového mesta, či vedeniu mesta, ako aj poslancom vyhovuje doterajšie čistenie mestských komunikácií,prečo mesto neprevádzkuje zametacie autá,prečo sa na čistenie mesta nevyužijú projekty EU,prečo sa nespýtate našich holandských priateľov, ako sa to robí? Naša seredská gumová kára s tromi alebo štyrmi zamestnancami má len vymedzený rajón a naviac tento systém čistenia patrí do minulého storočia. Som obyvatelom Tehelnej ulice,ktorá by sa mohla menovať aj Smetisková alebo Pretekárska a o čistotu okolo svojho domu sa starám sám.Bol by som povďačný aj pani poslankine Vydarenej, ktorá by sa o túto okrajovú ulicu zaujímala aj mimo volebného obdobia.Máme tu množstvo malých detí ,ktoré musia v kúdoloch prachu sledovať miestnych pretekárov, ako sa svojimi autami a motorkami rútia okolo nich. Všade v Holandsku, ale aj ostatných častiach vyspelej Európy je v obytných štvrtiach automaticky 30 km rýchlosť a spomalovacie zóny. U nás čakáme, až sa stane nejaké nešťastie. Páni z vedenia mesta, pani poslankyňa Vydarená, prosím Vás,pričinte sa aj Vy o to,aby aj obyvatelia okrajových častí mesta mohli dôstojne žiť.Ďakujem
+ zobraziť odpovede (4)
14.04.2009 15:48 - RE: Čistota mesta [zástupca]
Pán Daniel, prešli sme dnes s ved. ŽP celú Tehelnú ulicu a smeti sme nenašli. Ozvite sa , dohodneme spoluprácu pri riešení problémov. Môj tel. kontaktl 0905 592 707
14.04.2009 21:48 - RE: RE: Čistota mesta [towneye]
pan zastupca primatora - a boli ste aj na Mlynarskej? tie kopky pri obrubnikoch su na ceste uz asi mesiac, su uz pekne ujazdene od aut. Jednoducho zbytocna praca a vyhodene AJ MOJE PENIAZE. Keby sa dalo tak mestu za jeho aktivitu nedam ani korunu ... !!!
15.04.2009 07:46 - RE: RE: RE: Čistota mesta [zástupca]
Máte pravdu, nedokončená práca pre pokazený zametací voz Tecomu. Ale už je daný pokyn na dočistenie .Ďakujem za podnet.
19.04.2009 22:59 - RE: RE: Čistota mesta [daniel]
Pán Rampašek,vážim si, že ste aj osobne preverili m oje pripomienky k čistote Tehelnej ulice,ale Vaša odpoveď ma dosť prekvapila, ale na druhej strane aj uistila v čom je problém posúdenia čistoty nášho mesta: máme inak nastavený meter. Myslím tým kompetentných z MÚ verzus občan. Ak pre niekoľkoročné nánosy pri krajnici neodteká voda a nie je takmer vidieť obrubníky,to nie je čistota. Aj naďalej ma zaujíma, akým systémom mesto čistí svoje komunikácie, či je vypracovaný nejaký harmonogram. Ľudia sa naučili na separovaný zber, pri plánovanom čistení ulíc sa určite pripoja, len treba iniciatívu Z MÚ, treba zabezpečiť len promptný odvoz "kôpok" z krajníc a parčíkov, postačí aj multikára.Na základe príspevku z Mlynárskej usudzujem, že mesto má zmluvu aj s Tecomom,takže financie k tejto činnosti sú vyčlenené.Nakoľko je to nedostatočné, prečo sa nevyhlási verejná súťaž na čistenie mesta, takisto aj vypracovanie projektu na čerpanie fondov EÚ. O čo sme horší než Galanta,Matúškovo,Váhovce,Dolná Streda,veľmi ma prekvapili Vráble.Pán Rampašek, ja som v mojom príspevku nepoukazoval na kontajnerové státie, ale na čistotu ulice a bezpečnosť nás a našich detí,na čo ste mi odpoveď nedali. Čo sa týka kontajnerov,bolo to veľmi dobre zorganizované, za čo Vám patrí poďakovanie.Ešte len informovať občanov, kam patrí drevná hmota a kam ostatný odpad pre jednoduchší odvoz.Prajem Vám veľa úspechov.
31.03.2009 14:31 - Cogito, ergo sum? [Dušan Slahučka]
P. Rampašek dovolím si Vás citovať „Piatok 27.03.2009 bude verejné zhromaždenie občanov na tému prevádzkovania autobusovej stanice v meste. Myslím, že nik sa nebude brániť po vyčerpaní tejto témy aj iným témam. Takže , pýtajte sa.“ Po tomto verejnom zhromaždení si stále myslíte, že niekto z občanov mal možnosť pýtať sa aj na iné témy ako prevádzkovania autobusovej stanice v meste?
+ zobraziť odpovede (1)
01.04.2009 07:34 - RE: Cogito, ergo sum? [zástupca]
Nezdar nie je hanbou, hanbou je strach z pokusu. A naozaj ste sa mohol pán Slahučka pokúsiť.
26.03.2009 09:29 - Riadne zasadnutie MsZ a informovanosť občanov. [Dušan Slahučka]
Mesto Šaľa - začiatok zasadnutie MsZ o 14.00 hod. Materiál, ktorý bude predmetom rokovania je pravidelne zverejnený na web. stránke mesta cca 7 dní pred zasadnutím MsZ [odkaz]. Zápisnice zo zasadnutí MsZ zverejnené na web. stránke mesta, kde je podrobne zachytený priebeh zasadnutí [odkaz] Mesto Sereď - začiatok zasadnutie MsZ o 8.00 hod. Materiál, ktorý bude predmetom rokovania zverejnený na web. stránke mesta - ŽIADNY Zápisnice zo zasadnutí MsZ zverejnené na web. stránke mesta - ŽIADNE. Prečo nemôže byť občan Serede informovaný o zasadnutiach MsZ rovnako ako občan Šale?
+ zobraziť odpovede (3)
27.03.2009 10:24 - RE: Riadne zasadnutie MsZ a informovanosť občanov. [zástupca]
Samospráva každého mesta alebo obce si prostredníctvom riadne zvolených poslancov a primátora resp. starostu organizuje riadenie vecí verejných . Na Slovensku nenájdete identické formy riadenia miest a obcí. Keď sa poslanci obce alebo mesta hlasovaním , rozhodnú pre riešenie tak to platí. Takže k veci , v Seredi poslanci rozhodnú, že zasadnutia MsZ budú o 08. hodine tak primátor ho zvolá na túto hodinu, ak sa rozhodnú inak primátor to bude rešpektovať. A informácia pre občanov o zasadnutiach MsZ je podľa môjho poznania na úradnej tabuli i webovej stránke mesta. Riadne zasadnutia MsZ sú schvaľované v zmysle harmonogramu na príslušný rok a taktiež sú k dispozícií na webovej stránke. Škoda, že Sereď porovnávate s okresným mestom Šaľa a nie s hlavným mestom Slovenska Bratislavou. Na stránke hlavného mesta majú občania Bratislavy informácie o zasadnutiach MsZ ako občania Serede. [odkaz]. Naviac občania Serede majú možnosť si vypočuť aj audio záznamy z rokovaní.
27.03.2009 11:47 - RE: RE: Riadne zasadnutie MsZ a informovanosť občanov. [Dušan Slahučka]
Tvrdíte, že občania Serede majú rovnaké informácie o zasadnutiach MsZ ako občania Bratislavy? Takto je informovaný občan o zasadnutiach MsZ v Bratislave. [odkaz] a [odkaz]. Kde nájde občan Serede na web. stránke mesta také materiály k zasadnutiu MsZ ako Blavák? Ak sa niečo odvolávate, tak si to najskôr overte. Od poslancov mesta Sereď dostať odpoveď na položenú otázky to bude asi problém. Skúsim to ešte raz: „Prečo nemôže byť občan Serede informovaný o zasadnutiach MsZ rovnako ako občan Šale?“. Je to v neochote, v neschopnosti umiestniť mat. na web. stránku mesta alebo niekomu náramne vyhovuje, že je občan neinformovaný.
27.03.2009 13:38 - RE: RE: Riadne zasadnutie MsZ a informovanosť občanov. [zástupca]
Pán Slahučka , nechcem s Vami polemizovať. Snažil som Vám len vysvetliť, že dôležité sú rozhodnutia samosprávy prístupné pre občanov vo forme uznesení na úradnej tabuli a internete.Podklady na rozhodnutia majú k dispozícií poslanci teda riadne zvolení zástupcovia občanov. V materiáloch sa častokrát nachádzajú osobné údaje občanov ,ktoré sa nemôžu zverejniť. Veľké mesta majú pracovníkov ,ktorí selektujú tieto údaje a potom je možné takto upravené materiály uverejňovať. Ani v Seredi nemáme čo skrývať . Bratislavský audiozáznam som na stránke nenašiel. Treba pripomenúť , že samospráva v našom meste ako prvá pracuje v Trnavskom kraji s prenosnými počítačmi s materiálmi v elektronickej podobe . Postupne sa dopracujeme štádia, ktorého sa domáhate.
25.03.2009 09:14 - ms. WC [ferovic]
pred časom som čítal o problémoch s Ms wc chcel som na toto niečo odpísať,ale neviem ten príspevok v diskusii nájst.
+ zobraziť odpovede (2)
25.03.2009 09:32 - RE: ms. WC [zástupca]
Pozrite si správy - videoarchív TV Krea 3.3.2009.
25.03.2009 11:52 - RE: ms. WC [ferovic]
Ďakujem. Som za variantu nadstavby- WC je na veľmi dobrom a vhodnom mieste vzhľadom na poteby človeka v terajšej dobe sa dá veľmi dobre dotvoriť a prekryť aj výsadbou zelene je po ruke uprestred mesta /Bratislava má tiež tak riešené.. /, vyjadrenie p. poslanca sa mi nepáčilo lebo takéto mesto, ako je Sereď nie je na periférii, ale na hlavnom ťahu, a okrem toho kto s nás ho koľko krát nepotreboval. Je to jeden faktov kultúry. Ak nie, môže sa chodiť aj v prípade nutnosti pod okná... a zase je to prejavom nutnosti človeka a jeho základnej potrebe a kultúra sa potom stráca. Preto WC má byť aj v meste Sereď, so všetkým, čo k tomu patrí je to potreba každého z nás a prejavuje kultúrnosť národa . A ešte niečo, dať ho na miesto \"pánu Bohu za chrbtom\" to je riešenie o ničom, takže rozhodnite správne
23.03.2009 08:36 - Verejné zhromaždenie občanov [Dušan Slahučka]
Na aký termín Mesto Sereď plánuje zvolať verejné zhromaždenie občanov vo veci hnedej vody (deklarovanej ako pitná voda), tečúcej z mestského vodovodu?
+ zobraziť odpovede (9)
23.03.2009 13:38 - RE: Verejné zhromaždenie občanov [zástupca]
Neplánujeme k tejto téme verejné zhromaždenie. Ak máte problém s pitnou vodou je to potrebné ihneď reklamovať u dodávateľa . Spôsob a lehoty na vybavenie reklamácie 1. KVALITA PITNEJ VODY a) Zjavná chyba kvality pitnej vody (zápach, zákal, farba, znečistenie a pod.) musí byť reklamovaná odberateľom najneskôr do 24 hodín od zistenia, ostatné chyby kvality bezodkladne po ich zistení. Na základe popisu reklamovanej chyby rozhodne poverený zamestnanec dodávateľa, či sa vykoná kontrolný odber vody v danej lokalite, pričom pri tomto posúdení vychádza z už vykonaných a vyhodnotených vzoriek kvality vody dodávanej rovnakým vodovodom v danej lokalite, na základe plánu kontroly podľa zákona č. 596/2002 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, schváleného orgánom ochrany zdravia a vyhlášky č. 29/2002 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody. V prípade, že odberateľ bude trvať na vykonaní kontrolného odberu vzorky a následnom rozbore aj napriek tomu, že mu poverený zamestnanec dodávateľa predložil prehľad výsledkov rozborov vody v danej lokalite a tieto spĺňali hygienické požiadavky na pitnú vodu stanovené zákonom a všeobecne záväzným predpisom a reklamácia bude po vykonaní rozboru vzorky kvalifikovaná ako neoprávnená, uhradí odberateľ náklady na vykonanie odberu a rozboru vzorky vody. b) Kontrolný odber zabezpečí dodávateľ najneskôr do 24 hodín od uplatnenia reklamácie, a to odberom vzorky vykonaným za prítomnosti odberateľa alebo ním poverenej osoby, z verejného vodovodu v bezprostrednej blízkosti napojenia vodovodnej prípojky pre príslušnú nehnuteľnosť. V prípade, že nie je možný odber vzorky z vodovodnej prípojky bezprostredne za meradlom, ak nie je osadené bezprostredne za hlavným uzáverom. Súčasne dodávateľ zabezpečí vykonanie rozboru tejto vzorky v akreditovanom laboratóriu.
24.03.2009 08:05 - RE: RE: Verejné zhromaždenie občanov [Dušan Slahučka]
Piatok 27.03.2009 bude verejné zhromaždenie občanov na tému prevádzkovania autobusovej stanice v meste. Na aké témy a kedy plánuje mesto ďalšie verejné zhromaždenie občanov ?
24.03.2009 08:21 - RE: RE: RE: Verejné zhromaždenie občanov [zástupca]
Verejné zhromaždenie občanov k SAD - ke schválilo MsZ na návrh poslanca Veselického. Mesto neplánuje verejné zhromaždenie.
24.03.2009 09:00 - RE: RE: RE: RE: Verejné zhromaždenie občanov [Dušan Slahučka]
Verejné zhromaždenie občanov resp. spoločné stretnutie občanov so svojimi volenými predstaviteľmi ako sa konalo dňa 7. marca 2008 v kine NOVA mesto neplánuje?
24.03.2009 10:11 - RE: RE: RE: RE: RE: Verejné zhromaždenie občanov [zástupca]
Piatok 27.03.2009 bude verejné zhromaždenie občanov na tému prevádzkovania autobusovej stanice v meste. Myslím, že nik sa nebude brániť po vyčerpaní tejto témy aj iným témam. Takže , pýtajte sa.
25.03.2009 08:34 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: Verejné zhromaždenie občanov [Dušan Slahučka]
Koľko občanov vie o možnosti klásť otázky aj na iné témy ako je uvedené v pozvánke? Takýto postup informovania občanov zo strany vedenia mesta - toto je ten princíp „VŠETKO PRE OBČANA“?- str.4/11 Záverečná správa z procesno-organizačného auditu Mestský úrad Sereď - cena 200 000 SK
25.03.2009 09:10 - RE: Verejné zhromaždenie občanov [zástupca]
Pán Slahučka, uznesenie č. 251/2008 znie MsZ schvaľuje Zvolanie verejného zhromaždenia občanov s poslancami MsZ na mesiac marec - vo veci prerokovania prevádzky autobusového nástupišťa v meste Sereď Hlasovanie: prítomných 17 , za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2 Možnosť klásť otázky a dávať podnety má občan nielen na verejnom zhromaždení , ale i prostredníctvom osobného stretnutia , klasickej a elektronickej pošty . Na elektonickú poštu sú vytvorené priečinky priamo na webovej stránke mesta v ľavom dolnom rohu.
25.03.2009 14:09 - RE: RE: Verejné zhromaždenie občanov [Dušan Slahučka]
Výsledok našej celej diskusie, ak som správne pochopil - Stretnutie občanov, tak ako sa konalo dňa 7. marca 2008 v kine NOVA sa neuskutoční!!! Hlavne starším občanom, v prípade ak majú záujem, nebude umožnené položiť priamo otázku svojmu volenému predstaviteľovi !!! Princíp „VŠETKO PRE OBČANA“- str.4/11 Záverečná správa z procesno-organizačného auditu Mestský úrad Sereď - cena 200 000 SK. Vox populi poslancov a primátora zaujíma asi len počas volieb.
24.03.2009 09:11 - RE: RE: RE: RE: Verejné zhromaždenie občanov [Dušan Slahučka]
Verejné zhromaždenie občanov resp. spoločné stretnutie občanov so svojimi volenými predstaviteľmi ako sa konalo dňa 7. marca 2008 v kine NOVA mesto neplánuje?
20.03.2009 19:05 - Graffiti [roman]
Kde su legalne miesta na graffiti?
+ zobraziť odpovede (3)
20.03.2009 22:57 - RE: Graffiti [zástupca]
Legálne miesto na graffiti v Seredi nie je. Ale je možné na základe povolenia určiť miesto, čas a formu realizácie takejto aktivity. Inak sa to považuje za vandalizmus. Príďte a posúdime možnosť upraviť niektoré miesta ,ktoré by sa mohli takto upraviť po súhlase majiteľov nehnuteľností.
23.03.2009 21:48 - RE: RE: Graffiti [roman]
Môžme si o tom pohovoriť aj cez e-mail ?
24.03.2009 08:18 - RE: RE: RE: Graffiti [zástupca]
Pohovoriť sa prostredníctvom mailu nedá , písať si môžeme .Dostať sa k nejakému cieľu tj. graffiti vyžaduje povolenie v ktorom bude meno , miesto a čas. Takže , odporúčam prísť za primátorom, ktorý môže takúto aktivitu povoliť.
27.02.2009 20:36 - Voľné pracovné miesta na Mestskom úrade [bebinka67]
Dobrý deň, chcel by som sa ako občan tohto mesta i ako jeden z mnoho nezamestnaných ľudí v tomto meste opýtať kompetentných ľudí na Mestskom úrade, akú šancu na zamestnanie dávajú obyčajným ľuďom. Zaujímalo by ma, akým spôsobom bolo obsadené voľné miesto vodiča na MsÚ, keďže o žiadnom vyhlásenom konkurze som sa nedozvedel. Zároveň sa budem informovať aj na VÚC, či aj u nich sa rovnako postupuje pri obsadzovaní voľných pracovných miesto ako na MsÚ v Seredi. Ďakujem za odpoveď.
+ zobraziť odpovede (6)
02.03.2009 10:03 - RE: Voľné pracovné miesta na Mestskom úrade [zástupca]
Vážený pán Bebinka, pracovnoprávne vzťahy sú v kompetencií primátora. Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania neeviduje.
03.03.2009 16:39 - RE: RE: Voľné pracovné miesta na Mestskom úrade [Ľubomír Veselický]
Ja som si doteraz myslel, že rozhodujúce je, či je na MsÚ miesto voľné, ak je, aká kvalifikácia je na výkon tejto funkcie potrebná. Podľa odpovede usudzujem, že primátor príjma koho chce a kedy chce bez ohľadu na to, či v organizačnej štruktúre pracovná pozícia je alebo nie. Mýlim sa?
03.03.2009 17:32 - RE: RE: RE: Voľné pracovné miesta na Mestskom úrade [zástupca]
Ľubo, tak ako si myslel postupoval primátor. Pracovné miesto vodiča - údržbára v súčastnej organizačnej štruktúre po skončení pracovného pomeru na dobu určitú ostalo voľné a uchádzač o zamestnanie, ktorý mal podanú žiadosť kvalifikačné predpoklady splnil.
03.03.2009 23:54 - RE: RE: Voľné pracovné miesta na Mestskom úrade [bebinka67]
A ešte dve otázky - koľko ľudí malo podanú žiadosť na uvoľnené miesto vodiča-údržbára,keď sa o tom občania mesta nemali ako dozvedieť..? Zaujímalo by ma, ako sa o tom dozvedel novoprijatý zamestnanec? Určite bol veľmi dobre informovaný o voľnom pracovnom mieste....Ale nie z webovej stránky mesta Sereď...Ani z informačných tabúľ MsÚ....Pretože ja som takú informáciu nikde nenašiel....
03.03.2009 23:27 - RE: Voľné pracovné miesta na Mestskom úrade [bebinka67]
Dobrý deň, pán zástupca, ďakujem za Vašu reakciu. Konečne mi je jasné z Vašej odpovede, že pán primátor prijíma ľudí na voľné pracovné miesta na MsÚ bez vyhláseného konkurzu, čím jasne dáva najavo, aké má sociálne cítenie s ostatnými občanmi, ktorí by spĺňali kvalifikačné predpoklady na túto pozíciu a sú dlhodobo nezamestnaní. Pýtam sa, ako som si mal podať žiadosť na uvoľnenú pozíciu vodič-údržbár, keď žiadny termín konkurzu nebol nikde zverejnený?! Odkedy sa na MsÚ praktizujú takéto metódy? Z konania pána primátora a iných vedúcich pracovníkov na MsÚ je zjavné, že týmto ľuďom sú prednejšie známosti ako čestnosť pri rozhodovaní. Ako občan -volič viem, koho voliť nebudem.....
07.03.2009 22:00 - Voľné pracovné miesta na Mestskom úrade [zástupca]
Treba sledovať úradnú tabuľu.
31.01.2009 17:39 - ceta [evonela]
Minulý rok sa (chválabohu) opravilo nemálo ciest a chodníkov v Seredi, ale zabudlo sa na jednu veľmi potrebný úsek a to k poliklinike. Je to cesta, po ktorej denne x-krát prejdú sanitky, o množstve áut s chorými ani nehovorím a tiež tam samozrejme bývajú ľudia, ktorí autami či na bicykloch chodia po tejto ceste. Nemal byť tento úsek opravený skôr ako napr.ul Pod hrádou, Pivovarská a pod??? Alebo zodpovední nechodia na polikliniku??
27.01.2009 18:11 - skolky [metalika]
Ahoj,chcela by som sa opytat,ci je pravda,ze sa budu znizovat stavy deti v skolkach,ved uz teraz niektore deti nie je mozne umiestnit do skolok,lebo tam nie je miesto.Dalej sa chcem opytat,ako sa mam zamestnat,ked nemam kam dat dieta-materska mi konci v aprily a skolky beru az od septembra,a aj to len urcity pocet deti.Dakujem.ADV
02.01.2009 20:42 - lasershow [rudo]
Mňa ako občana mesta Sereď by zaujímalo, koľko mesto zaplatilo za takúto trápnu "SHOW".
02.01.2009 13:25 - vystavba [Mirka1813]
otazka pre pana primatora ci bude v cepeni tesco ak ano tak kedy
02.01.2009 09:39 - vystavba [Mirka1813]
pitam sa pana poslanca veselickeho kedy sa postavi podzemne parkovisko a ci bude aj obchodne
+ zobraziť odpovede (3)
02.01.2009 12:43 - RE: vystavba [Ľubomír Veselický]
Podzemné parkovisko v Seredi bude vtedy, keď nájdeme investora a vhodné miesto. A mohlo by byť aj nadzemné viacpodlažné. Provinčná veľkosť Serede nedáva reálnu šancu pre vznik a realizáciu niekoľkomiliónového viacpodlažného parkoviska. Problémom nie je projekt stavebný ale finančný a najmä otázka návratnosti investície. V tomto smere je môj pohľad do budnúcnosti pesimistický. To ale neznamená, definitívne nie. Nerozumiem časti otázky, či bude aj obchodné. Obchodné čo?
02.01.2009 13:15 - RE: RE: vystavba [Mirka1813]
ako obchodne centrum s podzemnim parkoviskom
02.01.2009 13:26 - RE: RE: RE: vystavba [Ľubomír Veselický]
Rozumiem. Platí to isté, čo som písal v predchádzajúcom vstupe. Budovanie podzemného parkoviska pod obdchodným centrom má úzku súvislosť s celkovými nákladmi na plánovanú investíciu. To, že takéto centrá existujú je pravda, ale je potrebné uvedomiť si aj to, kde sa nachádzajú. Z toho sa odvíja obrátka zásob, nominálne denné tržby a náväzne schopnosť nájomnkov platiť prenajaté obchodné priestory. Ani v Trnave, ktorá je podstatne väčšia naposledy otváraný Baumax nepostavil podzemnú garáž ale klasické parkovisko. Podľa mojich znalostí v najbližšom čase v našom meste žiadne nové obchodné centrum vybudované nebude.
01.01.2009 20:36 - vystavba [Mirka1813]
chcem sa spitat poslancov na obchodne centra na rok 2009 v meste
+ zobraziť odpovede (5)
02.01.2009 08:06 - RE: vystavba [Ľubomír Veselický]
Pýtajte sa!
02.01.2009 09:01 - RE: RE: vystavba [Mirka1813]
kedy sa postavi v seredi tesco
02.01.2009 09:05 - RE: RE: RE: vystavba [seredcanko]
A naco Ti je Tesco??? Zisiel by sa nejaky velky park pre deti, ihrisko a ine aktivity... Tych zastavanych ploch je tu viac ako dost.... Tesco mas aj v GA a aj v TT. Na Sered Billa, Kaufland, Lidl staci.......
02.01.2009 10:15 - RE: RE: vystavba [Mirka1813]
ide o obchodne centra tipu galaxie v galante alebo tesco
03.01.2009 09:30 - RE: vystavba [cicvor]
mirka, vela chodis po obchodoch a malo sa ucis slovencinu, ale na druhej strane, kto sa vela pita, vela sa aj dozvye, no nye?
01.01.2009 18:59 - silvester 08 [kubo]
Zdravím mestské zastupiteľstvo.....Veľmi ma prekvapila tá dlho očakávaná lasershow,ale negatívne.Ked sme prišli pred gympel a zbadali sme tam tie tri zelené lasery ktoré svietili na Sokolovnu tak nás to dosť prekvapilo.Ešte že ten Silvester zachranili chalani z ADMIRáLU,lebo na ten ohnostroj ktorý spravili oni sa dalo vážne pozerať,A aj ked sa tu vačšinou na nich nadáva, ale ohnostroj spravili fakt dobrý.Nakoniec to bolo aj vidieť ked sa to cele spustilo a a ten ohnostroj zaujal seredanov ovela viac ako ta lasrová show......
+ zobraziť odpovede (1)
08.01.2009 07:45 - RE: silvester 08 [smiesko]
vagabundi by mohli robit vybor pre silvestrovsku veselicu v meste....urcite by to vyzeralo lepsie ako to "kulturne pokryvkavanie socialistickej zabavy", kedze zodpovedni pracovnici zial na ine bunky uz nemaju a myslia si ze to co robia je neskutocne stale uz 30 rokov IN...
01.01.2009 13:53 - "lasershow" [obcan]
DObry chcem sa spytat to co bolo za lasershow????ved to bolo uplne trapne tam trojuholniky co ukazoval trapny Dani a jeho vlnovky,??? Mna by velmi zaujimalo kolko vlastne mesto zaplatilo za tuto \"atrakciu\" Ved po prve na internete pisete ze dosah to ma 2,5 km a potom ledva to bolo vidiet na tej budove. Prosim o odpoved
+ zobraziť odpovede (6)
02.01.2009 17:48 - RE: lasrshow [obcan]
preco nikto neodpisuje na vasu genialnu lasershow??????
03.01.2009 09:33 - RE: RE: lasrshow [cicvor]
na toto ti nikto neodpovie...bolo to naozaj trapne, malo to byt vidiet az do vzdialenosti 2 km, ale videli to len, ti, ktori stali priamo pred gymplom...nevadi, niekto si aspon pekne zarobil...
05.01.2009 23:06 - RE: RE: RE: lasrshow [Marek Tóth]
páni, na toto vám naozaj nikto z MsZ neodpovie, pretože to nebol nápad nikoho z MsZ, a MsZ to ani neschvalovalo ani o tom nerokovalo, preto sa treba obrátiť inde ...
06.01.2009 13:18 - RE: RE: RE: RE: lasrshow [Ľubomír Veselický]
Zdravím pán kolega! Uskutočnené vítanie roku 2009 je zrejme ďalším dôkazom toho, že ako poslanci sme úplne zbytoční, keďže sme ticho mlčali, keď nás pán primátor Vranovič pozýval na veľkú Silvestrovskú laserovú show.
05.01.2009 23:09 - RE: RE: RE: lasrshow [Marek Tóth]
... ešte k tej "show" - osobne sa k nej vyjadriť nemôžem, pretože už niekoľlko rokov sa na Silvestra nezdržujem v meste (žeby našťastie ..?)
07.01.2009 17:58 - RE: RE: RE: RE: lasrshow [authorka]
a cenu pseudoshow sa dozvieme, alebo nie???
16.12.2008 17:40 - GRAFFITI [roman]
Chcel by som sa opítať či je v Sered´i legálny priestor na graffiti....navrhoval by som piliere pod mostom vyhlasit za "legal" .
+ zobraziť odpovede (1)
17.12.2008 08:08 - RE: GRAFFITI [Ľubomír Veselický]
Oslovte poslanca M.Koričanského - pracuje v Dome kultúry. Je predsedom komisie, ktorá by v tejto veci mohla dať relevantný návrh. Tých miest na grafiti je v meste oveľa viac a na viditeľnejších miestach.
15.12.2008 04:35 - Odpovie uradnik obcanovi konecne po 10 mesiacoch jasne a zrozumitelne? [Milos Majko]
Pan veduci OIV MsU Sered, povinnost voci obcanovi ste si od februara 2008 nestihli splnit. Preto sa pytame znovu a verejne: Pan veduci OIV MsU Sered, este vo februari 2008, sme sa snazili od Vas ziskat jednoduchu a strucnu odpoved na otazku, ci sme povinni udrziavat chodnik ktory je vo vlastnictve mesta Sered v pripade poladovice ci snezenia v zjazdnom stave. Na nasu otazku i ked bola polozena v sulade s platnou legislativou, ste nam konkretnu a nespochybnitelnu odpoved dodnes nedali. Vzhladom na situaciu s nadmernym snezenim (az kalamitnou situaciou) prakticky v celej Europe sa da predpokladat, ze podobne pocasie dorazi i k nam. Preto tymto opatovne v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam (i ked v danej veci odvolavanie sa na tento zakon povazujem za zbytocne) opakujem svoju otazku: „sme ako vlastnici sukromnej nehnutelnosti na Trnavskej ul. 53 v Seredi povinni udrziavat mestsky chodnik pred nasou nehnutelnostou v pripade snezenia alebo namrazy zjazdny?“ Odpoved pozadujem jednoduchu , nespochybnitelnu a vo forme, ktora nebude vzhladom na citlivost temy umoznovat iny vyklad, teda „ano“ alebo „nie“. Odpoved ziadam e-mailom a to v zakonom stanovenej lehote. Dakujem. Milos Majko
14.12.2008 01:07 - Ako je to vlastne? [jan novy]
A opäť tu máme nové číslo seredských noviniek. Klobúk dole pred snahou nového vydavateľa pána Kováča. Sú pestré vo farbe a vidieť a j „ducha“ jeho kreativity v skladbe novín pre Seredčanov. Ale ako nedávno , zase ma „milo“ prekvapila tretia strana s príspevkami primátora mesta. Aspoň si myslím , že aj články s pseudonymom „VV“ sú jeho výtvorom . Podľa obsahu „já,já, já,jenom já“ tomu nasvedčujú. A neviem z ďalšieho článku o “intertnetových mudžahedínoch“, či práve on nie je mudžahedínom seredských noviniek, čo zavádza. V každom čo má iný názor vidí neprajníka, svoje neúspechy kompenzuje ošúchanými rozprávkami o tom ,že toto mesta len on vždy stavia na nohy z prachu tých, ktorí ho“ položili na kolená“... Aby sa nečudoval , tí ktorí majú „nízke pudy“, a nie je ich málo, to ľahko môžu dokázať pri najbližších voľbách. Po preverení jeho konkrétnych vyjadrení , ich skutočnej reality, nabudúce napíšem ako je to naozaj.... Tak ako povedali niektorí poslanci stačí len poriadne prečítať uznesenia mestského zastupiteľstva . Aj z minulosti. Sú na internete. A máme tu aj zákon o poskytovaní informácií z činnosti verejných a štátnych inštitúcií. Pravda je, že sila verejných médií je veľká, a ľahko sa nimi masírujú „mozgy verejnosti“. A tak to potom vyzerá aj v novinách z mesta Sereď. Pán primátor, obyvatelia Serede nie sú žiaci Vašej triedy......A napíšte aj o tom ,čo sa nepodarilo v meste. Je toho v porovnaní s okolitými mestami tiež dosť.
11.12.2008 20:35 - Reakcia na vyjadrenia pána primátora v RTV Krea [Vladimír Tomčányi]
Rád by som dal na pravú mieru neúplné a skreslené informácie ohľadom postoja Dolnej Stredy k Vodnému dielu Sereď – Hlohovec. Informácie odzneli v RTV Krea v relácii „K téme“ z úst primátora Serede Mgr.Vladimíra Vranoviča. 1. Dolná Streda nebola a nie je proti výstavbe Vodného diela. My sme len upozornili, že predložená dokumentácia na územné rozhodnutie nie je v súlade s ÚPD obce Dolná Streda. 2. Pán primátor uviedol :“... Dolná Streda sa hrá s nejakými hektármi lužného lesa a pritom by sa kdesi asi dala zrealizovať náhradná výsadba.“ My odpovedáme už po x-tý krát: NEDALA, pretože nie je kde. Z jednej strany hraničíme so Sereďou, z druhej strany s „Niklovkou“, z tretej strany nás limituje diaľnica a štvrtú stranu nám má odseknúť vodné dielo. Na náhradnú výsadbu ostáva len územie za diaľnicou. Musíte uznať, že prechádzky v novovysadenom lese za diaľnicou, sa nedajú porovnať s prechádzkami pri Váhu v súčasnej Oddychovej zóne Dolnej Stredy. Navyše toto územie je veľmi zaujímavé aj pre rybárov, s ktorými sme po dvoch rokoch konečne našli spoločnú reč ohľadom využívania našej Oddychovej zóny. 3. Viackrát sme oficiálne vyhlásili, že máme výhrady k riešeniu plavebnej dráhy. Sme jednoznačne za riečny variant splavnenia Váhu v našom katastri. Tento variant neobmedzí ani v najmenšom výstavbu vodného diela Sereď – Hlohovec. Chceme jednoducho riešenie prijateľné nielen pre investora, ale aj pre občanov. Projektant vodného diela sa verejne vyjadril, že naše požiadavky sú realizovateľné. Na záver by som rád dodal, že v Dolnej Strede máme zalesnených len 3% katastra. Navrhovaným riešením lodnej cesty by sme prišli o posledné stromy. Poškodení by boli aj občania Serede, ktorí sa sem chodia prechádzať, seredskí rybári, poľovníci atď. atď. Preto mi dovoľte , vážený pán primátor, povedať, že som nepochopil Váš výrok v horeuvedenej relácii:“ Verím, že sa občania Dolnej Stredy spamätajú“. Spamätať sa môže niekto, kto poblúdil. OBČANIA DOLNEJ STREDY TO V TOMTO PRÍPADE URČITE NIE SÚ! Mgr. Vladimír Tomčányi predseda komisie pre životné prostredie obce Dolná Streda
+ zobraziť odpovede (1)
15.12.2008 10:21 - RE: Reakcia na vyjadrenia pána primátora v RTV Krea [smiesko]
inak toto dolnej strede nezavidim...ale nahradu urcite dostanu... nejakych 20 metrov stvorcovych parčíku s dvomi lavickami a nejakym jazierkom kde budu plavat 3 cinske kapre...
09.12.2008 14:46 - MsZ v Seredi zasada [Milos Majko]
a [odkaz] o nom online informuje
18.11.2008 20:27 - Ako je to vlastne? [jan novy]
Po prečítaní nového čísla ma opäť hneď na prvej strane zaujala ďalšia z poloprávd vyslovených primátorom mesta. Týka sa dotácie 8 mil. Sk na budovanie kruhovky na Šulekovskej ulici. Len nedávno so čítal v regionálnych novinách o opravách a rekonštrukciách ciest, ktoré má vo vlastníctve resp. v správe? "trnavský kraj". Deje sa to vraj z úveru, ktoré si krajská samospráva zobrala. Cesty sa opravujú v celom kraji - na Záhorí, na Piešťansku, V Dun. Strede...atď. Jeden poslanec mi povedal, že budovanie našej križovatky sa už dlho plánovalo a čakalo sa len na peniaze. Takže nič výnimočné. A vraj na križovatku prispeje aj mesto. Takže žiadna dotácia. Treba, ale písať fakty a neprihrievať si vlastnú polievočku....Len aby to nedopadlo, že tých opráv a rekonštrukcií "krajských" ciest bude v Seredi a okolí najmenej... Fakt je, že križovatka sa rekonštruuje a treba povedať, že konečne...
+ zobraziť odpovede (2)
19.11.2008 12:41 - RE: Ako je to vlastne? [Ľubomír Veselický]
Uznesenie č. 178/2008 z októbra t.r. hovorí jasne o spoluúčasti mesta na financovaní kruhovej križovatky Čepeňská, Šulekovská, Dlhá.... Mesto do tejto križovatky skutočne investuje vlastné peniaze. To je skutočnosť.
20.11.2008 14:08 - RE: Ako je to vlastne? [towneye]
Cudujete sa vobec? Len si spomente s kym si donedavna (a hadam este aj dnes) podal primator ruku... Je jasne, ze ide o propagandu, v ktorej bol vzdy dobry. A zial ludia mu to zeru i s navyjakom (pardon za vyraz "zeru")! Ale aj v tomto zastaralom meste sa este najde par jednotlivcov so zdravym rozumom. Kiez by bolo takych viac a mozno by primator pod tlakom verejnosti aj odpovedal na verejne polozene otazky - odo mna boli polozene uz dve a stale ziadna odpoved. Taki su verejny funkcionari (cest vynimkam) - tusim sa tomu hovori aj arogancia moci, nie?
14.11.2008 15:22 - 3 tyzdne a nic ... [towneye]
Pekne ... tri tyzdne ubehli od pojej otazky na primatora a on stale mlci... Zeby nevel citat? Alebo sa mu jednoducho nechce citat diskusne forum... Alebo nechce vobec odpoved, pretoze nema adekvatnu odpoved. V poriadku aj taki su ludia, zial taky je hlavou nasho mesta !!! A kedze ryba smrdi od hlavy - dalsia otazka. Pan primator: Kto stavia nove bytovky na Dolnomajerskej ul.? Bolo sice vyberove konanie - ale neboli nahodou podmienky nastavene tak, aby to vyhovovalo prave tej spolocnosti, s ktorej majitelom mate nadstandardne dobre vztahy? A vy si hovorite, ze ste bez korupcie? Tak to je vtip ! Kolko ste dostali "vsimne"? To ze podmienky boli dane tak, aby konkretna firma mala najvyhodnejsie postavenie je fakt - potvrdilo to viacero doveryhodnych zdrojov. Pan primator, odpoviete alebo zase sa budete tvarit, ze Vas sa to netyka ???
06.11.2008 15:27 - ďalší týždeň ubehol ... [towneye]
... a pán primátor stále mlčí. Ani jedno slovko odpovedi. Neunúva sa; veď prečo by aj ... veď som iba obyčajný človek, volič - jeden (jedna) z mnohých, prečo by sa mal pán "samospasiteľ" (ako sa raz sám pomenoval) snažiť byť trochu zodpovedný voči vlasnému mestu, vlastným ľuďom. Zatiaľ mu to vždy prešlo bez škrabanca ... Pán primátor: ja stále čakám na odpoveď ... a o chvíľu príde ďalšia (tiež nepríjemná) otázka ...
30.10.2008 12:12 - tyzden bez odozvy [towneye]
Uplynul tyzden a na verejnu otazku verejny funkcionar neodovedal. Zial aj takeho mame primatora. Mam pripravene aj dalsie a mozno este ostrejsie otazky. Urcite ich polozim - az dozrie spravny cas (v dalsej volebnej kampani to urcite p. Vranovicovi nepomoze). Tymto arogantnym a sebeckym spravanim pan primator ste stratili moj hlas a uprimne lutujem, ze som vas ako jeden z mnohych naivnych ludi v meste volil. Ked nedokazete (nechcete) odpovedat vlastnym volicom, ako sa spravate k tym co maju iny nazor? Hanbite sa pan primator za Vas postoj k obyvatelom mesta. Toto mesto nie je Vase ale vsetkych ludi, tak by ste si to mohli konecne uvedomit a nie ich ignorovat !!!
29.10.2008 01:08 - Traja oslavenci v obradnej sieni [Milos Majko]
Viacej na: [odkaz]
23.10.2008 09:44 - na slovicko pan primator [towneye]
- casto sa prihovarate obcanom cez media, Seredske novinky a cakate od ludia aktivitu v obcianskom zivote. Rad by som sa opytal konkretne na Vasu aktivitu - este konkretnejsie - este mam vas volebny letak z pred 2 rokov. Tam ste slubili vela a dokonca ste to potvrdili (samozrejme iba slovne, od cinov je to daleko), ze po volbach urobite vyberove konania na veducich jednotlivych oddleni. Nikto nikdy necakal, ze to bude naraz na vsetkych oddeleniach. Taktiez sa moze stat, ze by vyberove konanie vyhral sucasny veduci. ALE je takmer polovica volebneho obdobia a nedeje sa stale nic a pravdepodobne sa ani nic diat nebude. Preco? (otazka pre primatora) Vyhovuje Vam sucasna kvalita ludi? Alebo sa bojite toho, ze ak by odisli sucasni pracovnici, tak v sukromnej sfere by sa asi tazko presadili a tak chranite ich teple miestecka? Jednoducho pan primator, kedy prejdete od reci k cinom? Ste vykonny organ mesta, ale vykon teda podavate biedny. Tak potom aj cele mesto vyzera. Dakujeme !!!!!
+ zobraziť odpovede (9)
23.10.2008 14:21 - RE: na slovicko pan primator [zástupca]
Vážený pán" towneye", primátor mesta Vás pozýva na stretnutie kde Vám vysvetlí svoj postoj k téme o ktorej píšete. Ozvite sa na mobil 0905 556 879 alebo osobne na sekretariáte.
23.10.2008 15:46 - RE: RE: na slovicko pan primator [Milos Majko]
Obcan verejne polozil konkretnu otazku primatorovi mesta na oficialnej stranke mesta v DF - kapitole na to urcenej. Pan primator chce odpovedat osobne. Je odpoved voleneho zatupcu obcanov na otazku tykajucu sa neplnenia volebnych slubov danych volicom a to v polovici volebneho obdobia tajomstvom o ktorom sa ini nesmu dozvediet?
24.10.2008 07:55 - RE: RE: RE: na slovicko pan primator [Ľubomír Veselický]
Na viceprimátorovej odpovedi je pre mňa fascinujúce niečo iné. Odpovedá za primátora. Typicky hovorcovsky. Nik sa nič nedozvie.
24.10.2008 08:34 - RE: RE: RE: RE: na slovičko pan primator [zástupca]
Ľubo, nie som hovorcom primátora a nemám právo zasahovať zo zákona do kompetencií primátora v pracovnoprávnych vzťahoch. Len som ho informoval o požiadavke z DF , pretože ako sám dobre vieš, k takejto forme komunikácie on nemá žiadny vzťah. Jeho odpoveď som mal prispievateľovi poslať , pretože on nemá vytvorený prístup na DF - čo sa aj stalo.
24.10.2008 10:12 - RE: RE: RE: RE: RE: na slovičko pan primator [towneye]
Dakujem za pozvanie. Panovi primatorovi mozem odpovedat jedine. Pozvanie prijmem az vtedy co sa pan primator na verejne problemy a zmlyhania vyjadri verejne. Na osobnom stretnuti sa clovek ani nedostane k slovu, lebo primator hned spusti svoj hodinovy monolog ako on tu vsetko riesi a zachranuje. Neviem preco ma primator problem sa verejne vyjadrit. Tak nech to napise do Seredskych noviniek - ved tam velmi rad prispieva roznymi propagandistickymi vetami. Este raz - primator je verejna funkcia, tak odpoved cakam(e) verejnu a nie na osobnom stretnuti, kde sa bude vsemozne obhajovat preco to nejde. Pan primator, mesto spi zatial co okolie sa rozvyja. Ale to Vam asi vyhovuje, ked spite aj Vy.
24.10.2008 12:45 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: na slovičko pan primator [Ľubomír Veselický]
Vysvetlenie. Prvý príspevok sa mi po odoslaní nezobrazil. Preto som písal druhý a preto majú oba skoro rovnaký obsah.
24.10.2008 12:33 - RE: RE: RE: RE: RE: na slovičko pan primator [Ľubomír Veselický]
Pán viceprimátor! Oceňujem Tvoje úsilie o obrúsenie hrán. Viem, že nie si hovorca primátora, ale v tomto prípade to tak vyznelo. Je na škodu samotného primátora, že neodpovedá na konkrétnu otázku položenú v DF. Vytvorenie prístupu na DF primlátorovi predsa nemôže byť problémom. Lenže načo by mu bol prístup, keď k tejto forme komunikácie, ako sám píšeš, nemá žiadny vzťah. Poveril Ťa odpoveďou a Ty si korektne poverenie splnil. Primátor môže byť spokojný aj zástupca môže byť spokojný. Určite ale nie je spokojný ten, kto sa v preklade označuje ako oko mesta.
24.10.2008 12:42 - RE: RE: RE: RE: RE: na slovičko pan primator [Ľubomír Veselický]
Viem, že nie si hovorca a oceňujem Tvoju snahu zlepšiť obraz primátora. Ale v tomto mu nepomôžeš. Načo by mu bol prístup na DF, keď odmieta túto formu komunikácie? Splnil si požiadavku, primátor i Ty ste možno spokojní, ale určite nie je spokojný občan. Podľa obsahu jeho reakcie už mal skúsenosť s osobným kontaktom s primátorom a zrejme preto ho teraz odmieta. Ako autorovi otázky mu môžem vytýkať anonymitu, ale upierať mu právo na odpoveď určite nie.
25.10.2008 11:43 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: na slovičko pan primator [cicvor]
je uplne trapne ako primator stale ignoruje toto forum, nie kazdy ma cas stretnut sa s nim osobne, rad by som vedel dovod, preco nemoze reagovat na internete
14.10.2008 09:14 - kedy si uvedomime, ze sme sucastou EU? [towneye]
[odkaz]
+ zobraziť odpovede (1)
16.10.2008 07:23 - RE: kedy si uvedomime, ze sme sucastou EU? [Ľubomír Veselický]
Ak je to otázka pre poslanca, priznám sa, že odpoveď nepoznám. S určitosťou ale viem, ako zistíme, že sme si status člena EU už uvedomili. Bude to vtedy, keď sa každý z nás bude k verejným veciam vyjadrovať neanonymne.
10.10.2008 21:35 - demokracia a poliklinika [jan novy]
towneye, po prečítaní článku primátora na str.3 septembrových seredských noviniek je to jasné, farizejstvo na en-tú. Vyzýva všetkých voličov využívať svoje občianske práva. A vraj aj my (občania) sme zodpovední za chod vecí verejných.... Asi myslel na to ako by sa mohol stat krajským poslancom vo voľbách na budúci rok. Ale po "doriešení polikliniky" v utorok moj hlas určite stratil ako aj ostatní 14 poslanci.....čo hlasovali za predaj s.r.o.
+ zobraziť odpovede (1)
14.10.2008 07:49 - RE: demokracia a poliklinika [Ľubomír Veselický]
Kto chce pochopí, kto nechce, toho nič nepresvedčí. V prvej časti článku žiali primátor nad tým, že Sereď nie je okresom. Rozhodnutie Mečiarovej vlády o dvojnásobení počtu okresov bolo choré a tendenčné. Skrátka politické. V tomto bode s pánom primátorom vôbec nesúhlasím. V druhej časti článku hovorí primátor presne to, čo som napísal do Mostu pred ostatnými voľbami do VUC a po nich. Volebný potecniál Serede je 10 tis. hlasov oprávnených voličov. Ak by sme sa vedeli dohodnúť na siedmich kandidátoch, mali by sme siedmich poslancov vo VUC. A keďže to nechceme, nevieme a nedokážeme, tak ich tam má Galanta. Poslanecký zbor VÚC rozhoduje o peniazoch pre obce a mestá. Čaká niekto, že poslanci z Galanty budú lobovať za maximálnu finančnú podporu Serede? Načaká sa. Či primátor chce byť poslancov VÚC, to neviem, ale Vy už asi áno. No a čo? Je normálne, ak má komunálny politik ambíciu dostať sa vyššie. O problematike procesu, v ktorom sme ako lposlanci rozhodli o zverení riadenia mestskej polikliniky profesionálnej firme máte zrejme veľmi málo informácií. Ak máte záujem, rád sa s Vami stretnem osobne a pokúsim sa veci vysvetliť. Ak záujem nemáte, tak zrejme zotrváte v rade oponentov, ktorí sú vždy proti a je im úplne jedno, o čo v skutočnosti ide.
08.10.2008 07:35 - demokracia ci podozrive machinacie [towneye]
Vcera sa na mimoriadnom MsZ rozhodovalo o poliklinike. Je velkou skodou, ze tam nebolo viac obcanov. V priamom "suboji" sa ocitli dvaja zaujemcovia - lekari a spolocnost ProCare (Penta). Poslanci rozhodli v prospech druheho 14 z 19 hlasov. Ci to bolo dobre rozhodnutie sa uvidi ... ale co bolo zarazajuce je, ze akym ocividnym sposobom a obhajobov investora sa prezentoval primator. Mal byt radsej ticho a nestranne nechat rozhodnutie na poslancoch. Ale on nie - obhajoval a tvrdo branil danu firmu. Bolo to az do oci bijuce. Kazdemu kto tam bol muselo to byt minimalne zvlastne, lebo pri inych problemoch sa taketo veci asi bezne nestavaju. Preto sa tlaci otazka: Preco taka obhajoba, preco presviedcanie inych poslancov, aby hlasovali za firmu. Obcan nie je slepy - cele pocinanie primatora bolo minimalne podozrive ... Neviem, ci by mohol povedat, ze ma ciste svedomie ... ale myslim, ze nie!!!
+ zobraziť odpovede (1)
13.10.2008 07:45 - RE: demokracia ci podozrive machinacie [Ľubomír Veselický]
Fakty hovoria o inom. O žiadny priamy súboj nešlo. Bol som ten, kto navrhol vypočuť si aj zástupkyňu lekárov, ktorí na MsZ prišli. Prezetovala zámery združenia lekárov a menovala odborných lekárov, ktorí by boli ochotní zakúpiť diagnostické prístroje a vybavenie svojich ambulancií, ak by sme v zastupiteľstve rozhodli o odovzdaní poskytovaných zdravotných služieb ich združeniu. Toto som považoval za dôležité pred tým, ako budeme hlasovať. Rovnako som bol proti tomu aby uznesenie, ktorým sme pred niekoľkými mesiacmi rozhodli o variante A - poliklinika lekárom bolo zrušené. A teraz to najdôležitejšie. O výbere spoločnosti, ktorá bude následníkom terajšieho manažmentu rozhodovala 9-členná komisia, kde bolo 6 poslancov. Členov komisie sme si zvolili sami. Komisia porovnávala ponuky viacerých záujemcov. Z nich jednoznačne vyšla s najvyšším počtom bodov spoločnosť ProCare. Všetkým kritikom nášho rohodnutia uniká procesná stránka celej veci. Uznesenim MsZ bolo v pred niekoľkými mesiacmi rozhnodnuté o tom, že ak lekári MsZ založia obchodnú spoločnosť a predložia projekt budú mať zelenú. Nestalo sa ! Opakujem, nestalo sa. Lekári spoliehali na to, že majú svoje združenie ako právnickú osobu, lenže ako povedal primátor, predmetom činnosti tejto spoločnosti nie je poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. Zástupkyne lekárov som sa pýtal, či si boli pozrieť niektoré zdravotnícke zariadenie, ktoré riadia lekári samotní, aby vedeli do čoho idú. Najbližšie je v Trnave. Odpoveď bola negatívna. O čom sme teda mali rozhodnúť? O odovzdaní polikliniky profesionálom, ktorí už riadia viac ako 10 zdravotníckych zariadení v republike, alebo nepripravenej skupine lekárov, ktorí s takouto činnosťou nemajú žiadne skúsenosti? To sú fakty. Kladiem ich proti spochyňovaniu správania sa primátora i nás poslancov. Nikdy nemám problém vystúpiť a argumentovať proti jeho návrhu. V tomto prípade boli ale argumenty v jeho rukách. O tom, ktorý občan sleplý je, a ktorý nie, je to takto. Niekto je slepý účelovo, vynáša súdy na základe okrajového poznania. Nájde sa iba zopár takých, čo si zistia o veci viac a na základe poznania sa zdržia vynášania súdov. Žiaľ väčšina je takých, ktorým vyhovuje rozširovať prakticky nenapaduteľné podozrenia o podplatenom primátorovi a poslancoch. Ak sa pod vedením firmy ProCare v Mestskej poliklinike zlepšia, nájdu si iné kauzy a volení zástupcovia mesta budú v ich očiach stále nedôveryhodní a neschopní.
10.09.2008 20:28 - chodníky [evonela]
25.8.2008 som dala svoju otázku do sekcie Výstavba a doprava, pretože odpoveď k nej tam nie je, neviem, či som ju dala na správne miesto. Pýtala som sa, či je v pláne v dohľadnom čase oprava chodníka cez železničný nadjazd smerom na cintorín a ďalej do priemyselnej zóny, kde v súčasnosti chodí do podnikov do práce nemalý počet ľudí tak ako ja pešo 2x denne. Chodník je vybitý, samé jamy a hrozím sa jesenného daždivého počasia. Najhoršia časť je cez most po stavebniny.
+ zobraziť odpovede (1)
11.09.2008 05:31 - RE: chodníky [zástupca]
Milá pani Evonela asi ste nečítala oznamy Mestského úradu, lebo oznámenie pre občanov bolo už v júli . Ďalej tu : [odkaz]
10.09.2008 15:58 - Je pre kompetentnych uznesenie volenych zastupcov obcanov na srandu? [Milos Majko]
viacej na [odkaz]
29.07.2008 00:45 - Amfiteater pred dvadsiatimi rokmi a - dnes [Milos Majko]
Zostane amfiteater uz iba nostalgickou spomienkou starsej generacie a pozemok smetiskom a dzunglou snad 200 m od centra mesta? viacej na: [odkaz]
07.07.2008 10:09 - poliklinika [towneye]
Vazeny predstavitelia mesta - chcete reformu na poliklinike. Sukromnu prax lekarov a budova ostane mestu. Lekari budu platit iba najomne a sprava budovy, udrzba, opravy bude na meste. Mesto definitivne strati rajony - budu ich mat lekari ... Aku mate istotu, ze ked lekari budu sukromni v prenajatych ambulanciach, ze o par mesiacov ci rokov neodidu aj tak niekam inam (do inych priestorov) a mestu ostane iba stara budova. co potom s nou? Vazene damy a pani? Kto ma na tomto zaujem? Nenapadla vas myslienka toho, ze ponuknut lekarom participaciu na s.r.o. poliklinika? napr, ze by vstupili ako partner mesta a mali by v poliklinike 30% ci iny podiel? (nech si napr. zoberu uver) a potom by bolo aj v ich zaujme zveladovat priestory, ambulancie i budovu. Inak to vidim ako silny lobizmus a urcite za tym niekto nieco "vidi" ...
+ zobraziť odpovede (2)
07.07.2008 10:21 - RE: poliklinika [zeky]
to čo je urobené svedčí o kvalite poslaneckého zboru odhlasujú, nevedia, nepoznajú a výsledok nepreštudované veci sa už späť mnohokrát nedajú vrátiť ,vystáva otázka ako sa pripravujú poslanci na zasadnutia, získavajú si vedľajšie informácie , bavia sa o probléme so svojimi voličmi ak áno je to v poriadku ak nie, je to veľký kamen úrazu. Vid poliklinika, benzínka cesty... nikto nemá patent na rozum
08.07.2008 10:55 - RE: poliklinika [Ľubomír Veselický]
Váš príspevok je dôkazom toho, ako nepoznáte dianie okolo polikliniky. S lekármi polikliniky komunikuje mesto pravidelne a prvou ponukou na spoluprácu bol návrh mesta, aby lekári založili právnickú osobu, s ktorou by mesto uzatvorilo dohodu, na základe ktorej by pokračovali lekári v zabezpečovaní zdravotnej stratostlivosti. Na včerajšom mimoriadnom rokovaní bola prerokovaná aj ďalšia možnosť. Prevod práv Polikliniky s.r.o. na inú právnickú osobu. Ak o lobiyme niekoho viete viac, pokojne to zverejnite.
04.07.2008 00:27 - Čo chystá pán Dáni? [Alexandra Praznovska]
Na parkovisku medzi činžiakom na Mlynárskej a Dániho budovou(bývalými potravinami) sa objavili sprejom nastriekané čiary, ktoré s pomocníkmi nastriekal osobne pán Dáni. Chcem sa spýtať, či kompetentní na Msú vedia niečo o jeho zámere. Dúfam, že tento pán, ktorý si doposiaľ nezaobstaral vlastnú nádobu na smeti (veselo využíva našu činžiakovú) nejde realizovať nejakú výstavbu, ktorou by nás pripravil o cca 11 parkovacích miest, ktorých v našom meste nie je nazvyš.
01.07.2008 13:49 - jaromok [jan m.]
Organizácia hodového jarmoku sa mi zdá nedoriešená a celkovo je pohromou pre obyvateľov Mlynárskej ulici a v jej okolí. To, že sú stánky dobre, že nie pri vchode a, že autá musíme odparkovať a nikto sa nestará kde, to by som ešte bral, ale street ball na ihrisku na Mlynárskej je niečo hrozné. Vonku 30 stupňov a vy si nemôžte ani okno otvoriť, lebo od 7:30 hučí na plné kolo nepočúvateľná hudba. Ak to okno otvoríte tak nepočujete vlastné slovo. Ľutujem aj ľudí, ktorí sa nasťahujú do novovybudovaných bytov od, ktorých asi 5 m sú kolotoče. Tiež si myslím, že nie je vhodné, aby o 22:30 začali kladivami rozoberať kolotoče. Myslím, že by bolo na mieste aj v záujme ostatných obyvateľov Mlynárskej ulici a blízkeho okolia porozmýšľať nad doriešením osláv Sereďského hodového jarmoku. J.M.
+ zobraziť odpovede (1)
04.07.2008 07:47 - RE: jaromok [Edo Rak]
Ja tiež bývam na Mlynárskej, a v podstate jarmok mi vôbec nevadil, aj keď som si musel vyriešiť parkovanie, ale na tie tri dni za rok, neni problém. Stánky a aj organizácia boli celkom v pohode, samozrejme zlepšovať by bolo čo, ale mohlo to byť aj oveľa horšie. Jediným problémom boli a budú kolotoče, alebo skôr zdroj neuveriteľného hluku... ja chápem, že treba prilákať ľudí, to je v poriadku, aj štýl hudby sedel, len prečo to muselo tak strašne revať? Veď na jarmoku nebolo počuť vlastného slova, a to nehovorím o tom, že keď som šiel so synom na kolotoč, no to bolo na ohluchnutie.. a potom v sobotu, keď to vypli až pred polnocou, mal som sto chutí im tam preseknúť nejaký kábel... (samozrejme obrazne). Takže asi toľko z mojej strany, a k tomu streetballu, ja osobne si myslím že hudba im nešla moc hlasno, a dosť času som trávil práve na balkóne sledovaním zápasov, veď pokiaľ ide o šport, ide o dobrú vec, takže túto aktivitu by som podporil, a inak, niečo po obede skončili...
26.06.2008 11:53 - Poziar v Niklovke [Seredcan]
Dnes v noci bol v Niklovej hute poziar. Podla informacii tam mali horet latky ako sira, luh a pod. Chcem sa len spytat ci mesto ucinilo nejake kroky , pripadne ci bude informovat obcanov o tom co sa tam vlastne stalo kedze sa jedna o urcite velmi nebezpecne latky. Za odpoved dakujem.
+ zobraziť odpovede (4)
26.06.2008 12:19 - RE: Požiar v Niklovke [zástupca]
Vážený pán Seredčan , nevyvolávajte paniku. Áno bol požiar v areáli bývalej Niklovky, ale bol uhasený a podľa vyjadrenia hasičského zboru nie je potrebné zo strany mesta robiť opatrenia.
26.06.2008 12:26 - RE: RE: Požiar v Niklovke [Seredcan]
Nie pán zástupca nechem vyvolavat paniku to v ziadnom pripade, len teda chcel by som byt informovany pretoze predsa len je to blizko nas a je dobre byt informovany. Kazdopadne blizsie informacie by mali byt poskytnute od hasicov. Velmi pekne Vam dakujem za odpved pan zastupca. Pekny den.
26.06.2008 13:32 - RE: RE: RE: Požiar v Niklovke [zástupca]
Ja osobne som sa to dozvedel z komerčných médií kde im volal nejaký občan Serede. Po preverení u hasičov ,som Vám len poslal odpoveď. Na mesto nevolali ani občania ani hasiči. Takže len toľko.
27.06.2008 10:09 - RE: RE: Požiar v Niklovke [Milos Majko]
Otazka obcana adresovana kompetentnemu pracovnikovi mesta smerujuca k objasneniu poziaru (alebo inej udalosti) ktoru moze na zaklade nedostatku informacii samotny obcan povazovat za potencialne ohrozenie svojho zdravia, pripadne zdravia svojich blizkych, by nemal nikto povazovat za vyvolavanie paniky. Ide o legitimne konanie obcana - pravo obcana na informacie zarucuje Ustava SR. Co sa tyka konkretne zivotneho prostredia - a to mal obcan pravdepodobne na mysli - cl.45 Ustavy SR hovori jasne: "Kazdy ma pravo na vcasne a uplne informacie o stave zivotneho prostredia a o pricinach a nasledkoch tohto stavu." Pri kvalite zivotneho prostredia v nasom meste (po sluboch volenych zastupcov minulych i sucasnych nepriaznivu situaciu v oblasti ZP riesit) sa necudujem kazdemu, koho nieco take znepokoji. Uz konecne je nacase uvedomit si, ze nie vsetci obcania su telce a vsasnym a pravdivym informovanim kompetentnymi pracovnikmi o vsetkom diani v meste sa zamedzi sireniu polopravd a falosnych informacii.
25.06.2008 13:29 - jarmok [zeky]
Mne sa najviac páčil program s deťmi, úžasné kroje pekný hudobný sprievod dobré choreografie a humorný začiatok s táčkami
24.06.2008 17:35 - PERFEKTNY SEREDSKY JARMOK [branogsr]
Moj postreh z jarmoku: Ani by mi nevadili umelé poháre po chodníku na to som v Seredi zvyknutý ale na zamyslenie je to že samotní remeselníci išli radšej na hody do Šale. Nepripadalo mi to ako jarmok ale ako jeden chaos, samí šmelinári, program žiadny no proste chvalabohu že je to za nami. Lepšie by to bolo zrušiť a za vynaložené peniaze kúpiť smetné koše a upraviť zeleň v Seredi.
+ zobraziť odpovede (4)
24.06.2008 18:21 - RE: PERFEKTNY SEREDSKY JARMOK [sladkym]
Nas jarmok uz straca svoje caro. Myslim ze by sa kompetentny mali zamysliet aby buduci rok bol lepsi a nie horsi. Na zaciatok by bolo dobre zatraktivnit kulturny program. Co by sa stalo kebyze pre deticky pozvete Mariu Podhradsku a Richarda Canakyho s ich Pesnickami pre deti a pre dospelych nieco ine ako okukany Senzus. Kolko ludi by sa potesilo pozvanim napr. Michala Davida alebo niekym podobnym. Myslim ze to co pytal Senzus by stali aj iny spevaci. A co keby v ramci jarmoku bola aj Divadelna Sered, kde by vystupilo nejake amaterske divadlo.
25.06.2008 07:52 - RE: RE: PERFEKTNY SEREDSKY JARMOK [smiesko]
ale zase johny cash revival, tradicny dixieland,autodrom a drevari z polska nesklamali...tiez by so privital aspon 1,2-divadelne predstavenia-teatro tatro napr. ....je vela malych zoskupeni co nemaju problem vystupit aj na jarmoku....este kvalitnejsi rock v piatok vecer...mesto by celkom potesilo keby bolo odvaznejsie v kulturnych podujatiach a prekrocilo by hranicu takej tej sivej priemernosti a zacalo prezentovat aj nieco nad priemer...nebojte sa, je tu este dost ludi, co nebude mat problem stravit aj chutnejsi kulturny rezen...
24.06.2008 19:24 - RE: PERFEKTNY SEREDSKY JARMOK [denisa]
Seredský jarmok bol tohto roku totálny prepadák, kde som sa pohla boli len cigáni a vietnamské veci...kde zmizli klasické remeslá? na tie som sa veľmi tešila. tento jarmok je už len maškaráda, buď ho zrušte, alebo urobte anketu medzi občanmi, čo by si želali ľudia.....ďakujem za taký jarmok....
25.06.2008 13:12 - RE: RE: PERFEKTNY SEREDSKY JARMOK [zástupca]
Bol som tam všetky tri tropické dni. Mám trošku iné postrehy o spokojnosti účastníkov s kultúrnym programom, postoja predajcov a poskytovateľov atrakcií. Ale aj o problémoch ,ktoré treba riešiť je potrebné hovoriť. Ste ochotní milí kritici jarmoku sa stretnúť aj neformálne so mnou alebo kultúrnou komisiou ? Ozvite sa! Termín a miesto dohodneme aj individuálne.
24.06.2008 15:16 - platby na ruku? [towneye]
Na seredskom jarmoku bolo zivo i ludi bolo dost. Len ma mrzi, ze bol akutny nedostatok odpadkovych kosov ... nebolo kam davat prazdne plastove pohare a pod ... hl. pri tribune. Zaujimalo by ma ako sa rozdeluju "miesta" pre stanky - pre ich umiestnenie. A ci sa za to priplaca ... mozno by to mohol objasnit pan primator ked v piatok neskoro vecer prijimal od jedneho z prevadzkovatelov stankov na obcerstvenie slusny obnos penazi ... Volici to videli ... tak sa netreba hrat na "chutneho", akoby mu nestacil ten jeho plat ... Ale pravdou moze byt aj to, ze dotycny pan mu iba vratil predtam poskytnutu pozicku. v tom pripade pardon. No ale dana situacia tak nevyzerala ...
+ zobraziť odpovede (4)
26.06.2008 14:54 - RE: platby na ruku? [M-71]
Pán primátor necítite potrebu vyjadriť sa k príspevku ?!?!?! Ako to majú vnímať občania, ako korupciu ?! Príspevok asi trafil "kliniec po hlavičke", keď sa NIKTO nechce k nemu vyjadriť. Občan vidí - občan volí - občan nezabúda !!!
27.06.2008 05:49 - RE: platby na ruku? [Milos Majko]
Znovu anonymny prispevok , v ktorom anonym spomina - verejne obvinuje konkretnu osobu zastavajucu dolezitu funkciu v meste z korupcie. Znovu nebezpecna hra s doverou a povestou niekoho, kto sa iba tazko ubrani verejnemu obvineniu tak, aby svoje meno aj po pripadnom preukazani neviny ocistil uplne a bezozbytku. Znovu nikto nenesie za obvidenie ziadnu zodpovednost. Neriesim ci sa skutok stal alebo nie - nebol som pri tom - konstatujem len, ze znovu anonym neanonymne o konkretnej osobe. P.S.: Ak mate podozrenie zo spachania TC, alebo ste boli svedkom protizakonneho konania, preco ste si nesplnili zakonnu povinnost a neohlasili ste svoj poznatok Policii? Preco sa skryvate a utocite udermi pod pas? Vo Vasom prispevku ide o tak citlivu vec, ze objektivne vysetrenie je nanajvys nutne a ak ho neiniciuje kompetentny organ z uradnej povinnosti, tak by to mali navrhnut minimalne poslanci, pripadne sam primator. Inak je to obycajne verejne ohovaranie a aj to je v TZ osetrene prislusnym paragrafom.
27.06.2008 09:30 - RE: RE: platby na ruku? [smiesko]
p.majko je miestny vtipalek, ktory este stale veri na rozpravky...alebo mozno na nho prilis vplyva steven seagal a rychla spravodlivost...
27.06.2008 10:03 - RE: RE: RE: platby na ruku? [Milos Majko]
...smiesko, smiesko - alebo s velkym "S"?
20.06.2008 09:46 - Predvolebný program [M-71]
Zauiímalo by ma, kedy začnú zvolený predstavitelia mesta Sereď napĺňať svoj predvolebný program. Bolo by možné vyasfaltovať hrádzu na cyklotúry, kolieskové korčule? Alebo je to možné len v sľuboch pred voľbami? Nebolo by zlé prepojiť napr. Sereď s Únovcami (Kaskády), aj keď viem, že sú tam aj ďalšie obce (Dolná Streda, Váhovce) a spoločné rokovania sú nevyhnutnosťou, ale raz treba začať. Možno na začiatok by stačila trasa od Horného Čepeňa po zadnú bránu kaštieľa. Ďakujem
+ zobraziť odpovede (6)
23.06.2008 08:46 - RE: Predvolebný program [zástupca]
Pán Tamaškovič, pracuje sa na cyklotrase Horný Čepeň - Dolná Streda. Prídťe sa pozrieť na projektovú dokumentáciu . Hľadáme možnosti financovania v objeme cca 6 milionov.
23.06.2008 16:40 - RE: RE: Predvolebný program [M-71]
Ďakujem pán Rampašek za odpoveď, aj keď som to nemyslel práve na Vás, ale mile rád sa pozriem na projektovú dokukmentáciu. Určite ste mali predstavi finančného krytia pri zadávaní objednávky projektu, možno by sa dalo aj niečo z fondou EU, niečo z rozpočtu mesta a niečo zo sponzoringu. Stačí keď mi napíšete e-mail, ale je to na Vás, ďakujem.
23.06.2008 22:54 - RE: RE: RE: Predvolebný program [Vladimír Tomčányi]
Čo sa týka cyklotrasy, za Dolnú Stredu môžem reagovať nasledovne: Cyklotrasa smerom na Kaskády je jednou z našich priorít. Momentálne čakáme na krok zo strany povodia Váhu, keďže sme dali žiadosť o prenájom koruny hrádze v našom kartastri. Akonáhle sa dočkáme tohoto prenájmu,môžeme dať vypracovať projekt a následne podať žiadosť o financovanie z Eurofondov.
24.06.2008 08:20 - RE: RE: RE: RE: Predvolebný program [smiesko]
dufam ze po vystavbe elektrarne na vahu to nebude potom cyklotrasa pre vodne bicykle...ABčko by uz malo rozsirit sortiment bicyklov...
24.06.2008 08:41 - RE: RE: RE: RE: RE: Predvolebný program [zástupca]
Ja by som aj takúto aktivitu na vodných bicykloch prijal. Váš nápad, iste zaregistroval aj V. Tomčányi a ako ho poznám porozmýšla nad využitím malého prístavu pri moste . Spojenie cestného bicykla s vodným sa mi páči. Prinieslo by to oživenie na hrádzi i na Váhu.
24.06.2008 09:32 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: Predvolebný program [M-71]
Som veľmi rád, že sa rozbehla debata na túto tému a možno sa dočkáme aj hotovej cyklotrasy a perfektné by bolo, keby sa spojila s vodnou turistykou. Už aby to bolo.....
11.06.2008 17:33 - otázka [edo 1]
Niekto už minulý rok nieto tu, na tejto stránke, hovoril o perfektnej práci pri zriadovaní chodníka na Cukrovarskej od Billa po odbočku na ekonomickú.Nech sa ide pozrieť.Nech sa pozrie na cestu pri 12-poschodových činžiakoch.Nech si pozrie premávku na tejto ulici-hlavne ked trocu naprší.Už aj chodníky sú zaplavené.O tom ako to bude vyzerať po skončení výstavby novej čerpacej stanice a prilahlých schránok /obchodov/ to si neviem predstaviť.Prečo nie je zverejnené na iner.aj pôdorys stavby.Prečo sú informácie z mesta na iner. také mrtvé.Ved každý deň sa niečo robí,tak to zverejnite.Rozhlas je o ničom-bolo mi povedané ,že správy budú aj na nete.-už rok čakáme.Táto stránka je mrtva-POZRI INE MESTA ALEBO aj dedinky.Prečo nik nekontroluje rýchlosť na Cukrovarskej?Tých otázok by bolo vela,aspoň niečo vyriešte-nie len predaj pozemkov.
10.06.2008 01:03 - Pani poslanci a vedenie mesta.. [sladkym]
...co sme na Garbiarskej ulici spravili ze nam mesto uz druhy den nepustilo verejne osvetlenie. Je tu taka tma, ze kebyze od niekoho dostanem facku, tak ani neviem komu by som sa mal podakovat.
+ zobraziť odpovede (2)
10.06.2008 15:50 - RE: Pani poslanci a vedenie mesta.. [zástupca]
Je to len a len porucha - odstraňuje sa. Dnes by to malo byť už v poriadku.
11.06.2008 18:43 - RE: RE: Pani poslanci a vedenie mesta.. [sladkym]
Dakujem, hned je to lepsie ak tam svieti svetlo.
07.06.2008 09:55 - poslanec KURBEL - konajte ! [JUDr. Ladislav Skubeň]
VÝZVA PRE poslanca KURBELA ! --------------------------------------- Všetci občania ulice Topoľovej Vás vyzývajú, aby ste už konečane prišiel do svojho rajonu - za ktorý ste poslancom a pomohol riešiť životne dôležité otázky. Máme všetci zato, že ste poslancom, aby ste sa takto chovali , presadzovali záujmy občanov a hlavne chodili medzi ních. Od kedy ste sa stali poslancom ste v tomto volebnom obvode neboli, tak zverejnite aspon fotku, aby Vás poznali a mohli naďalej voliť ! Vaše aktivity sú pozoruhodné, ako : presadzovanie zakúpenie prenosných počitačov, samozrejme pre seba a pod. Sme presvedčení, že pre výkon Vášej funkcie-poslanca Vám plne postačuje ceruzka a zošit , ktorú Vám ochotne zakúpime. Možno máte aj iné aktivity, avšak občania volebného obvodu, za ktorý ste poslanec ,doposiaľ nemajú o tom žiadne vedomosti. Žiadame Vás, aby ste oznámili, kedy ste ochotný prísť medzi svojích voličov ! Ak by ste nevedeli ako oznámiť, tak máme mestský rozhlas, internet, vývesnú tabuľu, avšak ak budete chcieť, tak Vy si už spôsob nájdete. Čakáme !
+ zobraziť odpovede (2)
13.06.2008 20:02 - RE: poslanec KURBEL - konajte ! [kurbel]
Vážený pán Skubeň Zaujímalo by ma, ktorí všetci občania Topoľovej ulice by sa so mnou radi stretli. Preto navrhujem termín stretnutia na utorok 17.6.2006 na mestskom úrade v Seredi o 16,30 hodine v malej zasadačke. Rád si vypočujem, aké problémy vás trápia a spoločne sa ich pokúsime vyriešiť. Všetko dobré Pavol Kurbel
14.06.2008 10:03 - RE.RE.- poslanec Kurbel [JUDr. Ladislav Skubeň]
p. poslanec JA NIE SOM VÁŠ POŠTOVY OZNAMOVATEĽ, resp. DORUČOVATEĽ SPRAV OBČANOM. To je Vaša povinnosť ! Ja som Vám v príspevku navrhol aj spôsob ako máte oznámiť stretnutie, alebo vymyslite niečo nové, je to len na Vás! Tak tiež termín je krkolomný, musíte dať viacej času od zverejneného oznamu po predpokladané stretnutie. Z Vaších riadkov srší irónia a nezáujem, čo vyplýva zo slov zaujímalo by ma!! Rád si chcete vypočuť a čo ste doposiaľ robili???, iniciovali ste nejaké stretnutie a kedy???, Chcete sa spoločne pokúšať riešiť problemy občanov - to je z Vašej strany anomália, Vy ich musíte riešiť, občania len navrhujú a žiadajú, nakoľko ich podnety sú opodstatnené, na rozdiel od Vás ja o ních viem.
05.06.2008 19:35 - poliklinika [jeden]
chcel som sa len opytat vedenia mesta, ci bol niekto z nich v dohladnej dobe na poliklinike? dostupnost zdravotnej starostlivosti v nasom meste je viac ako alarmujuca. ked niekto pride napr. na ortopediu alebo neurologiu s akutnymi tazkostami a doktor(ka) mu povie ze ma prist za 2 tyzdne tak to je na zaplakanie..pytam sa Vas, ako mienite riesit tuto situaciu?
21.05.2008 11:45 - Beztrestne podvadzanie, alebo kto nas to vlastne reprezentuje? [Milos Majko]
Co sa to deje v tych nasich parlamentoch? V NR sa podla zverejnenych videozaznamov, vypovedi a zverejnenych dokazov novinarov SME, ktori niekolko dni vec dokladne sledovali, beztrestne falsuju podpisy nepritomnych poslancov. V seredskom-mestskom parlamente beztrestne hlasuje poslanec za nepritomneho kolegu. A ozraty Slovensky diplomat havaroval v Prahe, rozbil cudzie auta, zranil cloveka - a snazil sa z miesta nehody utiect. Znovu beztrestne. Ved je to diplomat. Ten, kto nas za nase peniaze v zahranici reprezentuje. Vytvara mienku o Slovensku. Ak su informacie pravdive (snad Policia preveri) , tak poslanec Rafaj a Slota podvadzali. Podvadzal a teda zlyhal aj Vas zastupca a "poslanec" Koricansky. Zlyhal ako poslanec i ako clovek. To prve by som mozno aj prepacil (clovek je tvor omylny) , no to druhe nikdy! - Dokaze existovat za kazdu cenu, poskodi meno a doveryhodnost celeho poslaneckeho zboru a to bez kuska hamby a sebareflexie - co to je za cloveka?! Zrejme su to ludia, pre ktorych je dolezite, ze kazde ich lyhanie je beztrestne. Pre nas vsak zostava neodskriepitelnym faktom, ze zlyhavaju a podvadzaju za nase peniaze, ktore dostanu podla zakona - za peniaze, ktore my vsetci musime zarobit. Aby si ich oni uzili. A ze to nie su peniaze male, o tom snad hovorit vobec nemusime. Preto sa pytam - naozaj ako Vas, tak mna musia za nase spolocne peniaze reprezentovat bezcharakterni poslaci a ozrani diplomati porusujuci nielen slub dany obcanom (niektori na Ústavu SR), ba dokonca platne zakony statu, ktory ich ciny (zase zakonmi) chrani? Hamba. Je to hamba ich vlastna, ale - a to je ovela podstatnejsie - je to hamba ostatnych poslancov, ktori sa s takymito individuami nevedia vysporiadat... P.S.: Pan Koricansky - slusny clovek nezabuda... - nezabudne!
+ zobraziť odpovede (2)
09.07.2008 10:02 - RE: Beztrestne podvadzanie, alebo kto nas to vlastne reprezentuje? [zeky]
Máte uplnu pravdu, človek bez pátere nemá čo robit na takomto /platenom mieste/ čo sa potom očakava od ostanych občanov mesta ich vzory su ... a este ked no neviem co on robi vo svojeej robote... vie aj nieco seriozne robit
09.07.2008 14:37 - RE: RE: Beztrestne podvadzanie, alebo kto nas to vlastne reprezentuje? [Milos Majko]
Mate pravdu, pan poslanec Koricansky je dlhe roky - minimalne 20 rokov aj zamestnancom organizacie (Dom kultury) - ako srandovne to v danej suvislosti znie, ktorej zriadovatelom je mesto. Teda ON skutocne NEPATRI medzi ludi, ktori by z mestskych financii (teda nasich spolocnych) netazili kolko sa da. A to za kazdeho rezimu...
17.05.2008 10:02 - Garáž na Cukrovarskej ulici [johny]
Dobrý deň. Myslím, že budem hovoriť za všetkých obyvateľov na Cukrovarskej ulici (12.posch. paneláky). Určite by sme sa radi dozvedeli, komu sa podarilo vybaviť si povolenie na stavbu garáže pri 12.poschodovom paneláku (prvý od VRAV-y). Chyrujú fámy, že tá osoba, ktorá ju stavia ani nebýva na Cukrovarskej ulici. Viem, že viacero OBYVATEĽOV Cukrovarskej ulice malo v minulosti záujem o toto miesto (na stavbu garáže) a nikomu to mesto neschválilo. Tak kto je tá NEZNÁMA osoba, čo má také vplyvné známosti? A ešte jeden dotaz, priestor, kde teraz stojí tá nová garáž sa využíval ako parkovacie miesto na minimálne 3 autá.Teraz tie 3 autá musia parkovať inde. Je známe, že pri 12. posch. panelákoch na Cukrovarskej ulici je problém s parkovaním. Je mi jasné, že hneď mi niekto navrhne parkovanie pri hlavnej ceste (väčšinou je tiež plné) alebo pri VRAVE (už mi tam 2x vykradli auto), ale to nie je riešenie...
+ zobraziť odpovede (2)
21.05.2008 18:46 - RE: Garáž na Cukrovarskej ulici [Ľubomír Veselický]
Využitie predmetného pozemku na výstavbu garáže schválilo MsZ. Ako poslanec za tento obvod som upozornil, že vzhľadom na blízkosť ohrádky na kontajnery a skutočnosť, že v tomto mieste sa komunikácia zužuje, bude výjazd z novej garáže prolematický a osobne som požiadavku na stavbu garáže nepodporil. Väčšina mojich kolegov poslancov (možno aj preto, že tam nebývajú) žiadosti žiadateľa vyhovela. Vzhľadom na to, že išlo o syna poslankyne navrhol som, aby ak má zastupiteľstvo záujem pozemok predať, bol tento vydražený a bola tak daná šanca aj iným záujemcom. Ani tento návrh nenašiel podporu a tak dnešná skutočnosť hovorí, že navzájom sme schopní schváliť si čokoľvek. Stačí iba kalkulovať, že onedlho môžem potrebovať podporu ostatných a ja. Nepáči sa mi to, ale demokratický systém vôle väčšiny dáva občas krídla aj takým rozhodnutiam, za ktoré sa môžme iba hanbiť. Pre mňa nie je rozhodujúce kto tam garáž stavia. Je to slušný chlap a pre mesto robí určite viac ako mhoho iných. Ale spôsob, akým bol zvýhodnený, robí zlé meno nie jemu, ale nám poslancom.
22.05.2008 10:26 - RE: RE: Garáž na Cukrovarskej ulici [johny]
Ďakujem za vysvetlenie. Už je to všetko jasné, veď keby nebol synom poslankyne, mohol by o stavbe garáže na tom mieste iba snívať. Ja nechcem toho pána nijako urážať. Môže to byť ozaj slušný človek. Ale ide mi o princíp. Keď som ja alebo zopár iných obyvateľov Cukrovarskej ulice v minulosti žiadal o povolenie na stavbu (aj odkúpenie pozemku) garáže na tom mieste, tak nikto sa ani nebavil so mňou o tom a nie ešte, aby o tom niekto hlasoval. Škoda, že moja mama nie je poslankyňa, mal by som to bez problémov. A toto je ďalšia vec, vďaka ktorej ľudia prestávajú dôverovať ľuďom v zastupiteľstve.
25.03.2008 16:53 - Stránky mesta [legino]
Nevedel som do ktorej kategórie svoj príspevok zaradiť a tak som sa rozhodol pre túto nakoľko je tu najživšie :-))) Ja mám iba jednu pripomienku k novej štruktúre internetových stránok mesta Sereď. Pravdupovediac ono je iba otázkou času, kedy si na novú formu, formát a pod. každý z nás zvykne takže kritizovať možno kedykoľvek a čokoľvek, nikdy sa nedá vyhovieť všetkým. Faktom je, že pokiaľ je niekto aspoň minimálne počítačovo a internetovo gramotný tak mu nebude robiť problém orientovať sa a nájsť si svoju informáciu. A práve tu by som navrhoval zobrať si trochu príklad od "konkurencie". Budem konkrétny. Často ako rodený Hlohovčan navštevujem oficiálne stránky tohoto mesta a aj keď práve neoplývajú kyprým dizajnom, konštatujem že tam možno nájsť naozaj všetko, i to čo podľa môjho názoru tým Sereďským chýba. Mňa osobne a určite i množstvo ďalších návštevníkov by potešilo, keby sa tu objavila i sekcia "INZERCIA". Možno budú niektorí namietať že inzertných serverov je na nete habadej, ale skúste niekedy pátrať vo všetkých ak hľadáte alebo chcete ponúknuť konkrétnu službu, vec alebo niečo podobné. V Seredi je naozaj problém s možnosťou zverejniť inzerciu. Tých pár naškriabaných odkazov v dvoch-troch výlohách naozaj nestačí a je to pod úroveň 21-ho storočia. Ak vás teda môj názor osloví, budem rád ak ho podporíte. Možno bude natoľko podnetný, že sa v určitej forme čoskoro na rerveri objaví. Ďakujem a želám príjemný deň.
+ zobraziť odpovede (2)
25.03.2008 19:16 - RE: Stránky mesta [edo 1]
Taktiež a Vami súhlasím-táto rubrika tu chýba.
26.03.2008 12:51 - RE: Stránky mesta [cicvor]
ja som to uz navrhoval davnejsie, ale evidentne nie je vola nieco take tu zriadit...
23.03.2008 22:21 - vase problemy [sladkym]
chcel by som mat problemy ludi ktorym vadi parkovanie autobusov na stanici cez vikend. to ze po meste lietaju smeti, ze deti sa nemaju kde poriadne hrat, lebo je vsetko znecistene, ze firmy obchadzaju Sered pre luzenec... a vas zaujima kolko plati spolocnost za parkovanie busov, resp. ci tam mozu parkovat. asi by ste tak nehovorili kebyze robite pre tuto spolocnost a musite ist pre autobusy niekolko km /a so svojim vozidlom/ aby ste boli nacas na svojom stanovisti. mimochodom mate asi vsetci auta a sluzby tejto spolocnosti nevyuzivate. No a co keby mesto zacalo vyberat aj parkovne od jednej sukromnej spolocnosti z LC ktora ma pravidelne asi cca. 20 minutovu prestavku v Seredi.
22.03.2008 20:18 - inf. pre p. zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
p. zástupca, po sviatkoch Vám osobne prinesiem parkovacie karty mesta Košíc, kde túto činnosť zabezpečuje parkovacia služba mestskej polície s vyznačením DIČ, evid. číslom a ďalších náležitostí. Túto parkovaciu kartu som si musel kúpiť a vyznačiť deň parkovania a hodinu príchodu na parkovisko. Tieto karty kontrolovala MP. Prajem Vám , ako aj všetkým dopisovateľom príjemné sviatky a žienkam doprajte aj dobrej vodičky (hlavne studenej) , určite sa štedro odmenia.
+ zobraziť odpovede (1)
23.03.2008 22:44 - RE: inf. pre p. zástupcu [zástupca]
Pán Skubeň, pravdepodobne ste parkoval v historickej časti mesta na základe tohto VZN . Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice (nariadenie o historickej časti mesta Košice) A to je jasný prípad ako sa dá daňou za vjazd riešiť parkovanie . Ale Sereď nie je Košice a ako právnik ste mal konať podnetom na preskúmanie tohto VZN. Urobil ste tak ?
22.03.2008 11:19 - Autobusy a parkovné . [JUDr. Ladislav Skubeň]
Vážení diskutujúci na tému parkovania autobusov. Dňa 22.02.2008 o 13,57 hod. som uviedol rozpočet za parkovné, ktoré by mala hradiť SAD D.S. K tomuto rozpočtu som dospel na základe skúseností, že takto to robia aj v iných mestách npr. Košice. Ja som uviedol len 10 autobusov, avšak ich počet je diametrálne väčší. Bolo mi odpovedané, že parkovné sa nemôže vyberať. Povodzme , že ano . Ale stráženie autobusov, ktoré je zabezpečené kamerovým systémom a mestskou políciou, to nie je parkovné. Táto činnosť je predmetom ochrany majetku a zatú sa v celej SR platí. Je namieste otázka, prečo sa bránia mestský konšeli vyberať poplatky za ochranu majetku iného subjektu?. Ak máte nejaký podnik a chcete jeho ochranu cestou MP, alebo štátnej polície musíte poriadne zaplatiť. Taktiež sa znova pýtam funkcionárov mesta, pre koho sú určené Seredské novinky ?, keď ulice Topoľová, podzámocká, Športová ich nedostávajú. Prečo sa ich tlačí cca 6000 ks, keď by postačovalo možno 100 ks pre vyvolených ! Je 22. marca a novinky nikde ! Možno ľudia z IBV nemusia vedieť čo poslanci a funkcionári pripravujú, alebo robia. Stačí, že len do rozpočtu mesta riadne prispievajú ako daňový poplatníci.
+ zobraziť odpovede (8)
22.03.2008 18:14 - RE: Autobusy a parkovné a SN. [zástupca]
Pán Skubeň začnem kde ste skončil, Seredské novinky mali byť v tlači 20.3. ale sviatočné veľkonočné štyri dni voľna zapríčinili , že to bude až v utorok po sviatkoch v náklade 6600 výtlačkov a Slovenskou poštou budú roznosené aj na ulice, ktoré uvádzate. Elektronickú verziu ale máte k dispozícií už od toho 20.3. na našej stránke . Ak máte informáciu , že v Košiciach vyberajú parkovné žiadam Vás o uverejnenie dôkazu . Ja som to v rozpočte Košíc nenašiel. Ani zo zákona ako som písal v príspevku to nie je možné vyberať.
22.03.2008 20:24 - RE: RE: Autobusy a parkovné a SN. [Juro]
ak nie je možné vyberať za parkovné pre autobusy, tak bolo by potrebné urýchlene im zakázať tam parkovať. Prečo sa tak na mestskom úrade bránite zakázať parkovať autobusom? Prečo je to? Čo je za tým? Skoro 20 autobusov tam každý deň celú noc parkuje a my sa tvárime že všetko je OK. Čo také ponúka SAD DS mestu? Aký je rozdiel keď tam ja budem parkovať s aviou. Čítam v SN že mala by sa postaviť nejaká fontánka , lebo v meste nie je žiadne oddychové miesto, ale pýtam sa načo by sa postavila fontánka napr. na námestí Slobody v malom parku, keď sa všetci budeme pozerať na tie autobusy, to už čo je za kultúru. Stará SAD bola len v tom dobrá, že tam neparkovali autobusy, teraz máme peknú SAD, ale s príťažou autobusov. Toto je problém čo trápi viacerých občanov, ale najvyššieho asi nie. však sme v Seredi. Toto by sa napr.v Galante nemohlo stať, že na mierovom námestí v strede mesta budú mať odstavených 20 autobusov. A s názorom p.Skubeňa súhlasím. ked by to nešlo spoplatniť, tak by sa mal vydať zákaz na parkovanie. Je to veľmi jednoduché , len treba chcieť.
22.03.2008 22:04 - RE: RE: RE: Autobusy a parkovné a SN. [zástupca]
Pán Kraus , naše mesto je dopravný uzol . Na autobusové námestie prichádzajú , odchádzajú a a niekedy aj parkujú autobusy. Presne tak ,ako na letiskách lietadlá, na železničných staniciach vlaky v iných mestách . A málo kto sa tomu čuduje. Z nášho mesta sú vypravované autobusové spoje do celého bližšieho i vzdialenejšieho okolia a vodiči autobusov nechodia z DS ale sú to obyvatelia Serede. Takže, tu máte prvý dôvod aby Seredčania- vodiči v nočných hodinách nemuseli cestovať do GA alebo DS pre autobus na prvý raňajší spoj. Ak by museli cestovať najazdili by zbytočne veľa kilometrov – bez úžitku s nezmyselným dopadom na životné prostredie. To je druhý dôvod. Tretí prichádza ako reakcia na druhý – zvýšili by sa náklady na cestovanie pre Seredčanov v cene lístka na spoj. Štvrtý dôvod – sme v území ohrozenia JE v prípade núdze sme povinní zabezpečovať evakuáciu obyvateľstva – asi ťažko by sme ju zabezpečovali Vašou aviou , ale autobusmi áno. Ak by parkovali v GA alebo v DS aký by bol časový faktor reakcie na udalosť? A ak by nám zákon umožňoval vyberať parkovné aj tak by tam autobusy stáli, takže sme na začiatku. Je pravda , že SAD vychádza v ústrety požiadavkám mesta na dopravu pre deti., zdravotne postihnutých, dôchodcov z klubov a tiež na zabezpečenie akcií mesta. Zákaz parkovania autobusov na som nevidel na žiadnej autobusovej stanici ak takú poznáte napíšte.
23.03.2008 11:44 - RE: MsP Sered a ine... [Občan]
No aj to je jeden pohľadu. A ten druhý je vypočítavosť majiteľov SAD-ky. Aspoň takto to vidím ja. Predáme si vlastné priestory za neviem koľko miliónov (zaujímalo by ma koľko z toho sa ušlo do rozpočtu mesta???) a potom budeme parkovať na mestskom a hotovo (a zadarmo relatívne za pár menších službičiek občas) - opravte ma ako to niekto vidí inak. Lebo ja so inak neviem vysvetliť. Čo sa tých poplatkov týka, treba sa informovať v rnave, mám vedomosť o tom, že poplatky nadalej vyberajú, avšak nie za parkovn, ale za prenajatie ver. priestranstva od automobilom, resp. autobusom. Podla toho zmenili VZN a ide to. Netvrdím že sa to musí spraviť za každú cenu, ale aspoň by sa tak mohlo finančne vyhodnotiť cena za prenájom \"ver. priestranstva pod autonusmi\" na celý rok a vedeli by sme si tak zrátať či ponúkaná protihodnota v podobe služieb pre mesto zo strany SAD je adekvátne. Čo vy na to, ja myslím, že by to bolo úplne korektné a spravodlivé.
23.03.2008 13:12 - RE: RE: RE: RE: Autobusy a parkovné a SN. [Juro]
Pán zástupca, nepoukazoval som na to že do mesta prichádzajú, odchádzajú autobusy, to je všetko v poriadku, ale že cez víkend na SAD parkuje 15 autobusov bez pohnutia. Prvý pohľad uvádzate že vodiči sú obyvatelia Serede, to je OK ale ked parkovali na Trnavskej vtedy to bolo tiež OK a nemuseli parkovať na námestí. Ten Váš druhý dôvod je tiež dosť od problému , nakoľko odvolávať sa na životné prostredie pri tých starých autobusov neobstojí. A hovoriť o zvýšenom cestovnom je smiešne, lebo v okolí existuje viacej SAD a na trhu je konkurencia. 4 dôvod je tiež mimo, lebo iné mestá v ktorých autobusy neparkujú v centre mesta, tak tie nemajú zabezpečenú evakuáciu. To dúfam nechcete povedať, že celá evakuácia je postavená na autobusoch parkujúcich na SAD? Myslím si že mesto len nezmyselne toleruje veľké podnikanie SAD DS. Stačilo by len vymedziť nejaké miesto na parkovanie autobusov mimo centra . Vychádzanie SAD v ústretí rôznym akciám nesúvisí s možnosťou parkovania na SAD, lebo tie poskytované autobusy nebývajú zadarmo, vždy sa musí niečo uhradiť. Športovci si musia platiť autobusy na zápasy. Tie , podľa Vás kompenzácie sú pravdepodobne výhodné iba pre jednu stranu a to SAD DS. Podľa Vašich reakcií vidím že je zbytočne sa k uvedenému problému dalej vyjadrovať, lebo vedeniu mesta parkovanie autobusov v priamom centre mesta vyhovuje, takže to je vše.
23.03.2008 18:59 - RE: RE: RE: RE: RE: Autobusy a parkovné [zástupca]
1. SAD DS je akciová spoločnosť kde 40 % akcií má štát . Získala v súťaži licenciu na prímestskú dopravu v Seredi a okolí. 2. Štát sme my všetci.Štát dotuje samospráve úlohy v krízových stavoch. Sereď je posledným mestom juhovýchodne od JE Bohunice kde je potrebné mať zabezpečovanú aj evakuáciu. 3. 15 autobusov sú prímestské linky zo Serede 4. 15 šoférov ,Sereďčanov ,nemusí cestovať pre autobus do GA a nemusí ísť prázdnych 15 autobusov z GA do Serede a späť. 5. Športovci dostávajú od mesta dotácie ročne na činnosť vyše 3 milióny korún . Pred 2 rokmi to bola len polovica z týchto peňazí.
23.03.2008 20:27 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: Autobusy a parkovné [Juro]
Fakt som už nechcel reagovať na tie autobusy lebo vidím že to nemá zmysel, ale nedá mi zareagovať .to že SAD DS získala licenciu na prímestskú dopravu v seredi a okolí neznamená že ju vykonáva zadarmo, lebo ináč by to nerobila. Dúfam že ked získali tú licenciu tak ste im neponúkli to parkovanie? Zrazu sa tu ideme vyhovárať nato že tie autobusy tu máme aj na zabezpečenie evakuácie. Predtým ked tam neparkovali sa s tým nepočítalo? Ešte raz , nikto nepovedal, aby tie autobusy parkovali v Galante, ale aby mesto im určilo iný priestor na parkovanie, mimo centra. To že športovci dostávajú od mesta 3 melóny je jedna vec, to som reagoval na to že ste spomínali určité kompenzácie za to že tam parkujú. Ked sa opýtate 100 Seredanov na názor ohladne parkovania tých autobusov v centre mesta tak určite 97 z nich by povedalo, že to môže byť iba v seredi. Niekedy v reg.TV Krea primátor spomínal že chcete z mesta dostať nákladné autá aby v noci neparkovali . Aký je rozdiel, seredan kamionista nemôže zaparkovať na ceste a autobusári budú mať volno? Toto je na hlavu postavené. Možno by ste presvedčili občanov, keby sa zverejnili napr. za posledný rok koľko SAD DS povedzme sponzorovala mesto na tých rôznych výletoch ktoré ste spomínali, či už zdravotne postyhnutých a pod.
23.03.2008 22:23 - RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Autobusy a parkovné [zástupca]
Máme iné poznatky!Ak chcete môžme sa stretnúť . Kedy Vám to vyhovuje?
20.03.2008 13:36 - Kompenzacie za parkovanie busov - pre koho? [Milos Majko]
Asi o dve hodiny odchadza autobus s niektorymi spoluobcanmi na priatelsku navstevu do Holandska. Uz dlhsiu dobu sa snazim zohnat informacie, kto a akym sposobom bol na cestu vybraty a kde bola cesta poriadana mestom propagovana. Zial -NIC! - Ani v pisomnej, ani elektronickej forme, ba dokonca relevantne informacie nedostavam ani od poslancov mesta. Pytam sa - je pravda ze na cestu SAD poskytla zdarma autobus ako kompenzaciu za parkovanie autobusov (tolko diskutovana tema na DF) na autobusovej stanici? Ak ano, bola cesta ponuknuta konkretnym parkovanim dotknutym obcanom - napr. p. D. Krivosudskemu?
+ zobraziť odpovede (2)
20.03.2008 13:45 - RE: Kompenzacie za parkovanie busov - pre koho? [Občan]
To su velmi dobre mierené a konkrétne otázky a odpoveď na ne budem očakávať aj ja! Lebo to, že autobus odvezie predstaventsvio našeho mesta do Holandska (za naftu utratia 3 - 5 tis,-sk) tak to je veľmi výhodné parkovanie a výhodná dohoda pre jednu zo spomenutých strán - hádajme pre ktorú.?? Mňa by ešte zaujímalo, či už sa pokúsil niekto aspoň všeobecne vyčísliť, aká by bola výška parkovného, keby sa im riadne rátala (vrátane stráženie busov políciami a kamer. systémom mesta) v peniazoch. A či je to, čo za to ponúka SAD-ka adekvátne??
21.03.2008 01:45 - RE: RE: Kompenzacie za parkovanie busov - pre koho? [Milos Majko]
Nehladal by som za vsetkym hned vyuzivanie ci zneuzivanie z radov predstavenych mesta ci niekoho ineho. Zaroven vsak trvam na tom, ze akekolvek pouzitie verejnych financnych zdrojov (a to i bartrovych) musi podliehat verejnej kontrole. Ziadna z akcii mesta nesmie byt zahmlievana ci netransparentna. Vo svojom prispevku som sa skorej chcel spytat, preco akcia nebola riadne zverejnena a ci bola moznost cetovat ponuknuta tym, ktori sa citia byt znevyhodneny (prip. negativne dotknuti) parkovanim autobusov na autobusovej stanici. Vedenim mesta bolo vyhlasene, ze pre mesto je dohoda so SAD vyhodna. Kto to je mesto, ked nie obcania a v danom pripade ti, ktorych sa to dotyka najviac? Co sa tyka dohody samotnej zastavam nazor, ze aplikovany sposob je hodne neprehladny, tazko vycislitelny a hodi sa skorej k obchodovaniu v sukromnom sektore. Pre instituciu spravujucu verejne financne prostriedky by som za transparentnejsie povazoval vycislenie vzajomnych sluzieb v realnych cislach, ktore je ovela problematickejsie manipulovat.
15.03.2008 13:48 - Stretnutie [cicvor]
kde by som mohol najst clanok o vysledku stretnutia obcanov s primatorom?
+ zobraziť odpovede (1)
15.03.2008 23:06 - RE: Stretnutie [zástupca]
V najbližších SN alebo spravodajstvo TV KREA tu [odkaz]
13.03.2008 21:42 - nová web stránka [jan novy]
stránka je fajn - jej obnova je po určitom čase vždy potrebná , (webmaster to určite vie). Mám jednu poznámku . V ľavej lište boli na začiatku lepšie riešené odkazy na jej cudzojazyčné texty. Trochu prehnane vyznieva text "the city of Sereď" - angličtinári asi vedia čo mám na mysli. Slovo city je na Sereď prehnané (snáď "the town"). City - veľké, významné mesto, stred veľkomesta,.. to, je význam tohto slova. Nechajte tam len symboly - vlajky tak ako to bolo v prvej verzii. A obsah treba jednoznačne rozšíriť.!!!
+ zobraziť odpovede (1)
14.03.2008 14:05 - RE: nová web stránka [zástupca]
Ďakujeme za podnet opravíme ang. slovo .
07.03.2008 22:53 - Pan (este stale) poslanec Koricansky, [Milos Majko]
kedze ste sa na dnesnom verejnom zhromazdeni poslancov s obcanmi mesta nezucastnili, kedy date obcanom mesta - Vasim volicom - moznost verejne sa Vas spytat to, co ich zaujima?
07.03.2008 19:44 - odpoved [edo 1]
Dakujem za odpoved.
06.03.2008 06:31 - otázka [edo 1]
Kde je rubrika -volné prac.miesta-alebo niečo podobné. V rubrike -všetky oznamy-chýbajú oznamy z mestského rozhlasu-prečo?
+ zobraziť odpovede (1)
06.03.2008 20:20 - RE: otázka [zástupca]
Naša stránka je inovovaná aj aby prinášala viac informácií pre občanov a návštevníkov mesta. Každý dobrý nápad na zlepšenie stránky je vítaný. Čo sa týka ponuky voľných prac miest, na internete je množstvo špecializovaných stránok napr. [odkaz], job.sk ap. Zatiaľ ste prvý ktorý sa na takúto rubriku pýta. V rubrike sú všetky relevantné oznamy mestského rozhlasu .A platené reklamné oznamy z mestského rozhlasu nebudeme uverejňovať na internete.
03.03.2008 23:58 - Parkovanie [Ľubomír Veselický]
V zmysle novej legislatívy musí byť pri každom bytovom dome určitý počet parkovísk. Koľko, to by Vám presne vedel povedať pán Ing. arch. Kráľ. Zhusťovanie statickej dopravy spôsobujú staré sídliská, kde pomer pakrovacích miest k počtu bytov bol veľmi nízky. Do bytov sa sťahujú mladé rodiny a tie potrebujú zvyčajne aj parkovacie miesto pre svoje auto. Na viacpodlažné garáže naše mesto zrejme nikdy mať nebude. Novopostavené a cca 2 roky používané sú v Žiline a vybudované boli zo združených investícií. To len ako príklad na porovnanie veľkosť mesta - veľkosť investície. Na ostatnom zastupiteľstve bol spomínaný tzv. územný generel a to práve v súvislosti s nedostatkom parkovacích miest. Na konkrétne výsledky si ale budeme musieť ešte počkať.
+ zobraziť odpovede (1)
04.03.2008 08:39 - RE: Parkovanie [kristína Slobodová]
a prečo neskúsite vypracovať nejaký projekt a peniaze získať z európskych fondov?
03.03.2008 13:21 - parkovanie [kristína Slobodová]
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako chcete riešiť problémy s parkovaním v meste...stavajú sa nové činžiaky čo znamená opäť ďaľšie autá v meste. prečo sa nevybudujú v nasom meste parkovacie domy nieco podobné ako bývajú na letiskách jedna budova a v nej budú odparkované autá myslím že aj toto by bolo riešením...
03.03.2008 10:47 - SN -" p. Nový" [zástupca]
SN - sú informačný spravodaj pre obyvateľov Serede. Niektoré informácie zo skúseností je potrebné neustále pripomínať . Napríklad stretnutie s občanmi 7.3.2008, separáciu odpadov, bezpečnosť ..... a verte tomu , že sa nájdu takí ktorí povedia nevedel som , nečítal som , neviem , nepočul som ..... Ale i Vy "p. Nový " stále máte možnosť prispieť svojím postrehom ku kvalite mestských novín na adresách ktoré uviedol pán Veselický. Výzva pre prispievateľov je v každom čísle.
02.03.2008 22:22 - Kvalita Seredských noviniek [Ľubomír Veselický]
Seredské novinky sú mestským periodikom, ktorého úlohou je predovšetkým informovať občanov o tom čo sa v meste deje. Vôbec si nemyslím, že sú iba o chvále. Kto pozorne čítal napríklad odpovede poslancov na otázku "Čo považujete za dôležité (prajete si, prípadne budete iniciovať) aby sa v meste realizovalo v tomto roku ?" určite zistí, že nám tu chýba veľa potrebných vecí. Primátor mesta píše ako chce. Bol legitímne zvolený a poliaľ s obsahom jeho článkov niekto nesúhlasí môže mu to prísť povedať 7.3.2008 o 17.00 hod. do kina Nova. Alebo svoj kritický pohľad na jeho články napísať a odoslať na adresu mu@sered.sk, alebo respekt@zoznam.sk, čo je adresa mesačníka Most. Pokiaľ na to ale nestačí guráž, ostáva žiaľ už iba toto bedákanie na DF.
02.03.2008 15:48 - informácie a občan [jan novy]
Po prečítaní posledného čísla Sered.noviniek (SN)musím skonštatovať, že nie je široko, ďaleko lepšie , čistejšie a vybudovanejšie mesto ako Sereď. Noviny naďalej fungujú systémom "chválenkárstvo" ako to bolo doteraz. A najviac ma fascinujú články primátora mesta. Predpokladám, že sú uverejňované v pôvodnom znení bez úprav (veď kto by si to aj dovolil). Ale výsledok je hrozný. Chvíľami si myslím, že svojim článkom rozumie len on (viď. febr. číslo str. 2 a 7 ). Mám na mysli "kritiku" na vystupovanie "niekoho" v TV KREA (pravdepodobne poslanca mesta). O ostrovčeku na ceste pri kostole sa napísalo tiež neúrekom. Keby ich bolo vybudovaných 10 nepoviem ani slovo. Niekedy si myslím, že tí čo píšu články nebývajú v Seredi, alebo nechcú počuť názory bežných občanov. Zareaguje na príspevky v DF niekedy aj "prvý muž" mesta, alebo to ma na starosti iba "zástupca"?!?
27.02.2008 14:23 - re. Highlander [JUDr. Ladislav Skubeň]
Neviem kto ste , ale zamyslite sa !, dehonestujete ľudí ktorí pracujú na VPP. Ich prácu si treba vážiť, lebo čiastia mesto od špiny, ktorú vytvárajú aj takí počestný ľudia medzi ktorých sa radíte aj Vy. Nato netreba vzdelanie, aby ste vedeli že skratka JUDr. znamená " Iuris Doctore ". Nenabádam samosprávu na obchádzanie zákonov ale dávam do pozornosti spôsob ako legálne získať peniaze a tieto využiť v prospech občanov. Vy nenabádate, lebo o Vašej otvorenosti a úprimnosti sa hovoriť nedá, nakoľko nemáte sa ani odvahu podpísať pod ten Váš dehonestujúci panflet.
27.02.2008 07:05 - Odpoveď JUDr.Skubeň [zástupca]
Predpokladám , že Seredské novinky Vám na vašej ulici boli doručené. Parkovanie autobusov na autobusovej stanici bolo riešené na úrovni primátora v prospech občanov mesta. So SAD - kou sa dohodla spolupráca pri hromadnej preprave osôb.
27.02.2008 00:14 - doktorovi [Highlander]
pan doktor, keby pracovnici VPP mali na to aby dorucili do vsetkych domacnosti noviny nepracovali by nahodou radsej ako postari, ktorych je pokial je nam vsetkym znamo na nasej poste dost malo ? :-) ... mozno by ste mal viac skusit sledovat media, vyberanie poplatkov za parkovanie mestami je nelegalne a na niektorych miestach na to uz doplatili, nie ste nahodou pravnik ? ... dost smutne ked navadzate samospravu na obchadzanie zakonov
26.02.2008 09:37 - reakcia na zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
Pokiaľ sa týka parkovného, tak toto je možné vyberať, ale inou formou, nie formou dane. Keby ste chceli, tak by ste to vedeli, robia to všetky ostatné mestá. Na ilustráciu poplatok za autobus činí od 30.- Sk do 120.-Sk/hod., napr. v Košiciach, a pod. , vyberajú , ale neporušujú žiadne nariadenie. Ale je tu kapitálny problem, prečo parkovať na námestí pod kamerovým systémom a ochranou polície? a ešte k tomu zadarmo. Kamery a polícia sa platí z naších daní, alebo nie? Alebo na túto činnosť prispieva aj SAD DS? k tomu niet komentár? Pokiaľ ide o noviny, že sa budú roznášať. Kde boli skované doposiaľ?kto sa o to pričinil? Taktiež žiadna reakcia aby ich roznášali pracovníci VPP-šetrili by sa peniaze za neroznášanie poštou !! Vaše odpovede ma neuspokojili a ako vidím aj ostatnú verejnosť. Odpovedali ste mi povrchne , bez záujmu, ktorá reakcia nie je adekvátna od funkcionára samosprávy. Ale čo už, asi sú prednejšie veci ako konkrétne podnety od občanov.
26.02.2008 09:37 - reakcia na zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
Pokia? sa týka parkovného, tak toto je možné vybera?, ale inou formou, nie formou dane. Keby ste chceli, tak by ste to vedeli, robia to všetky ostatné mestá. Na ilustráciu poplatok za autobus ?iní od 30.- Sk do 120.-Sk/hod., napr. v Košiciach, a pod. , vyberajú , ale neporušujú žiadne nariadenie. Ale je tu kapitálny problem, pre?o parkova? na námestí pod kamerovým systémom a ochranou polície? a ešte k tomu zadarmo. Kamery a polícia sa platí z naších daní, alebo nie? Alebo na túto ?innos? prispieva aj SAD DS? k tomu niet komentár? Pokia? ide o noviny, že sa budú roznáša?. Kde boli skované doposia??kto sa o to pri?inil? Taktiež žiadna reakcia aby ich roznášali pracovníci VPP-šetrili by sa peniaze za neroznášanie poštou !! Vaše odpovede ma neuspokojili a ako vidím aj ostatnú verejnos?. Odpovedali ste mi povrchne , bez záujmu, ktorá reakcia nie je adekvátna od funkcionára samosprávy. Ale ?o už, asi sú prednejšie veci ako konkrétne podnety od ob?anov.
26.02.2008 09:37 - reakcia na zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
Pokia? sa týka parkovného, tak toto je možné vybera?, ale inou formou, nie formou dane. Keby ste chceli, tak by ste to vedeli, robia to všetky ostatné mestá. Na ilustráciu poplatok za autobus ?iní od 30.- Sk do 120.-Sk/hod., napr. v Košiciach, a pod. , vyberajú , ale neporušujú žiadne nariadenie. Ale je tu kapitálny problem, pre?o parkova? na námestí pod kamerovým systémom a ochranou polície? a ešte k tomu zadarmo. Kamery a polícia sa platí z naších daní, alebo nie? Alebo na túto ?innos? prispieva aj SAD DS? k tomu niet komentár? Pokia? ide o noviny, že sa budú roznáša?. Kde boli skované doposia??kto sa o to pri?inil? Taktiež žiadna reakcia aby ich roznášali pracovníci VPP-šetrili by sa peniaze za neroznášanie poštou !! Vaše odpovede ma neuspokojili a ako vidím aj ostatnú verejnos?. Odpovedali ste mi povrchne , bez záujmu, ktorá reakcia nie je adekvátna od funkcionára samosprávy. Ale ?o už, asi sú prednejšie veci ako konkrétne podnety od ob?anov.
26.02.2008 09:37 - reakcia na zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
Pokia? sa týka parkovného, tak toto je možné vybera?, ale inou formou, nie formou dane. Keby ste chceli, tak by ste to vedeli, robia to všetky ostatné mestá. Na ilustráciu poplatok za autobus ?iní od 30.- Sk do 120.-Sk/hod., napr. v Košiciach, a pod. , vyberajú , ale neporušujú žiadne nariadenie. Ale je tu kapitálny problem, pre?o parkova? na námestí pod kamerovým systémom a ochranou polície? a ešte k tomu zadarmo. Kamery a polícia sa platí z naších daní, alebo nie? Alebo na túto ?innos? prispieva aj SAD DS? k tomu niet komentár? Pokia? ide o noviny, že sa budú roznáša?. Kde boli skované doposia??kto sa o to pri?inil? Taktiež žiadna reakcia aby ich roznášali pracovníci VPP-šetrili by sa peniaze za neroznášanie poštou !! Vaše odpovede ma neuspokojili a ako vidím aj ostatnú verejnos?. Odpovedali ste mi povrchne , bez záujmu, ktorá reakcia nie je adekvátna od funkcionára samosprávy. Ale ?o už, asi sú prednejšie veci ako konkrétne podnety od ob?anov.
26.02.2008 09:37 - reakcia na zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
Pokia? sa týka parkovného, tak toto je možné vybera?, ale inou formou, nie formou dane. Keby ste chceli, tak by ste to vedeli, robia to všetky ostatné mestá. Na ilustráciu poplatok za autobus ?iní od 30.- Sk do 120.-Sk/hod., napr. v Košiciach, a pod. , vyberajú , ale neporušujú žiadne nariadenie. Ale je tu kapitálny problem, pre?o parkova? na námestí pod kamerovým systémom a ochranou polície? a ešte k tomu zadarmo. Kamery a polícia sa platí z naších daní, alebo nie? Alebo na túto ?innos? prispieva aj SAD DS? k tomu niet komentár? Pokia? ide o noviny, že sa budú roznáša?. Kde boli skované doposia??kto sa o to pri?inil? Taktiež žiadna reakcia aby ich roznášali pracovníci VPP-šetrili by sa peniaze za neroznášanie poštou !! Vaše odpovede ma neuspokojili a ako vidím aj ostatnú verejnos?. Odpovedali ste mi povrchne , bez záujmu, ktorá reakcia nie je adekvátna od funkcionára samosprávy. Ale ?o už, asi sú prednejšie veci ako konkrétne podnety od ob?anov.
26.02.2008 09:37 - reakcia na zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
Pokia? sa týka parkovného, tak toto je možné vybera?, ale inou formou, nie formou dane. Keby ste chceli, tak by ste to vedeli, robia to všetky ostatné mestá. Na ilustráciu poplatok za autobus ?iní od 30.- Sk do 120.-Sk/hod., napr. v Košiciach, a pod. , vyberajú , ale neporušujú žiadne nariadenie. Ale je tu kapitálny problem, pre?o parkova? na námestí pod kamerovým systémom a ochranou polície? a ešte k tomu zadarmo. Kamery a polícia sa platí z naších daní, alebo nie? Alebo na túto ?innos? prispieva aj SAD DS? k tomu niet komentár? Pokia? ide o noviny, že sa budú roznáša?. Kde boli skované doposia??kto sa o to pri?inil? Taktiež žiadna reakcia aby ich roznášali pracovníci VPP-šetrili by sa peniaze za neroznášanie poštou !! Vaše odpovede ma neuspokojili a ako vidím aj ostatnú verejnos?. Odpovedali ste mi povrchne , bez záujmu, ktorá reakcia nie je adekvátna od funkcionára samosprávy. Ale ?o už, asi sú prednejšie veci ako konkrétne podnety od ob?anov.
26.02.2008 09:37 - reakcia na zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
Pokia? sa týka parkovného, tak toto je možné vybera?, ale inou formou, nie formou dane. Keby ste chceli, tak by ste to vedeli, robia to všetky ostatné mestá. Na ilustráciu poplatok za autobus ?iní od 30.- Sk do 120.-Sk/hod., napr. v Košiciach, a pod. , vyberajú , ale neporušujú žiadne nariadenie. Ale je tu kapitálny problem, pre?o parkova? na námestí pod kamerovým systémom a ochranou polície? a ešte k tomu zadarmo. Kamery a polícia sa platí z naších daní, alebo nie? Alebo na túto ?innos? prispieva aj SAD DS? k tomu niet komentár? Pokia? ide o noviny, že sa budú roznáša?. Kde boli skované doposia??kto sa o to pri?inil? Taktiež žiadna reakcia aby ich roznášali pracovníci VPP-šetrili by sa peniaze za neroznášanie poštou !! Vaše odpovede ma neuspokojili a ako vidím aj ostatnú verejnos?. Odpovedali ste mi povrchne , bez záujmu, ktorá reakcia nie je adekvátna od funkcionára samosprávy. Ale ?o už, asi sú prednejšie veci ako konkrétne podnety od ob?anov.
26.02.2008 09:37 - reakcia na zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
Pokia? sa týka parkovného, tak toto je možné vybera?, ale inou formou, nie formou dane. Keby ste chceli, tak by ste to vedeli, robia to všetky ostatné mestá. Na ilustráciu poplatok za autobus ?iní od 30.- Sk do 120.-Sk/hod., napr. v Košiciach, a pod. , vyberajú , ale neporušujú žiadne nariadenie. Ale je tu kapitálny problem, pre?o parkova? na námestí pod kamerovým systémom a ochranou polície? a ešte k tomu zadarmo. Kamery a polícia sa platí z naších daní, alebo nie? Alebo na túto ?innos? prispieva aj SAD DS? k tomu niet komentár? Pokia? ide o noviny, že sa budú roznáša?. Kde boli skované doposia??kto sa o to pri?inil? Taktiež žiadna reakcia aby ich roznášali pracovníci VPP-šetrili by sa peniaze za neroznášanie poštou !! Vaše odpovede ma neuspokojili a ako vidím aj ostatnú verejnos?. Odpovedali ste mi povrchne , bez záujmu, ktorá reakcia nie je adekvátna od funkcionára samosprávy. Ale ?o už, asi sú prednejšie veci ako konkrétne podnety od ob?anov.
26.02.2008 09:37 - reakcia na zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
Pokia? sa týka parkovného, tak toto je možné vybera?, ale inou formou, nie formou dane. Keby ste chceli, tak by ste to vedeli, robia to všetky ostatné mestá. Na ilustráciu poplatok za autobus ?iní od 30.- Sk do 120.-Sk/hod., napr. v Košiciach, a pod. , vyberajú , ale neporušujú žiadne nariadenie. Ale je tu kapitálny problem, pre?o parkova? na námestí pod kamerovým systémom a ochranou polície? a ešte k tomu zadarmo. Kamery a polícia sa platí z naších daní, alebo nie? Alebo na túto ?innos? prispieva aj SAD DS? k tomu niet komentár? Pokia? ide o noviny, že sa budú roznáša?. Kde boli skované doposia??kto sa o to pri?inil? Taktiež žiadna reakcia aby ich roznášali pracovníci VPP-šetrili by sa peniaze za neroznášanie poštou !! Vaše odpovede ma neuspokojili a ako vidím aj ostatnú verejnos?. Odpovedali ste mi povrchne , bez záujmu, ktorá reakcia nie je adekvátna od funkcionára samosprávy. Ale ?o už, asi sú prednejšie veci ako konkrétne podnety od ob?anov.
26.02.2008 09:37 - reakcia na zástupcu [JUDr. Ladislav Skubeň]
Pokia? sa týka parkovného, tak toto je možné vybera?, ale inou formou, nie formou dane. Keby ste chceli, tak by ste to vedeli, robia to všetky ostatné mestá. Na ilustráciu poplatok za autobus ?iní od 30.- Sk do 120.-Sk/hod., napr. v Košiciach, a pod. , vyberajú , ale neporušujú žiadne nariadenie. Ale je tu kapitálny problem, pre?o parkova? na námestí pod kamerovým systémom a ochranou polície? a ešte k tomu zadarmo. Kamery a polícia sa platí z naších daní, alebo nie? Alebo na túto ?innos? prispieva aj SAD DS? k tomu niet komentár? Pokia? ide o noviny, že sa budú roznáša?. Kde boli skované doposia??kto sa o to pri?inil? Taktiež žiadna reakcia aby ich roznášali pracovníci VPP-šetrili by sa peniaze za neroznášanie poštou !! Vaše odpovede ma neuspokojili a ako vidím aj ostatnú verejnos?. Odpovedali ste mi povrchne , bez záujmu, ktorá reakcia nie je adekvátna od funkcionára samosprávy. Ale ?o už, asi sú prednejšie veci ako konkrétne podnety od ob?anov.
25.02.2008 21:05 - re.Skubeň [Katarína]
úplne súhlasím s p.Skubeňom o parkovaní autobusov na SAD. Zabezpečenie aby platili za parkovanie je iba otázkou chcenia. Môj vnuk musel zaplatiť pokutu že parkoval v noci meste na nákladnom aute a autobusy nemusia. Vedúci SAD DS sa nám len smejú. Nemyslela som si že zabezpečiť aby SAD platila za parkovanie bude také zložité. V seredských novinách všetci vykrikujú ako treba šetriť, je málo penazí, treba redukovať stavy úradníkov a pod. a ked mesto môže dostať nejaké peniaze napr. aj za toto parkovanie, tak sa budeme len vyhovárať.
25.02.2008 21:05 - re.Skube? [Katarína]
úplne súhlasím s p.Skube?om o parkovaní autobusov na SAD. Zabezpe?enie aby platili za parkovanie je iba otázkou chcenia. Môj vnuk musel zaplati? pokutu že parkoval v noci meste na nákladnom aute a autobusy nemusia. Vedúci SAD DS sa nám len smejú. Nemyslela som si že zabezpe?i? aby SAD platila za parkovanie bude také zložité. V seredských novinách všetci vykrikujú ako treba šetri?, je málo penazí, treba redukova? stavy úradníkov a pod. a ked mesto môže dosta? nejaké peniaze napr. aj za toto parkovanie, tak sa budeme len vyhovára?.
25.02.2008 21:05 - re.Skube? [Katarína]
úplne súhlasím s p.Skube?om o parkovaní autobusov na SAD. Zabezpe?enie aby platili za parkovanie je iba otázkou chcenia. Môj vnuk musel zaplati? pokutu že parkoval v noci meste na nákladnom aute a autobusy nemusia. Vedúci SAD DS sa nám len smejú. Nemyslela som si že zabezpe?i? aby SAD platila za parkovanie bude také zložité. V seredských novinách všetci vykrikujú ako treba šetri?, je málo penazí, treba redukova? stavy úradníkov a pod. a ked mesto môže dosta? nejaké peniaze napr. aj za toto parkovanie, tak sa budeme len vyhovára?.
25.02.2008 21:05 - re.Skube? [Katarína]
úplne súhlasím s p.Skube?om o parkovaní autobusov na SAD. Zabezpe?enie aby platili za parkovanie je iba otázkou chcenia. Môj vnuk musel zaplati? pokutu že parkoval v noci meste na nákladnom aute a autobusy nemusia. Vedúci SAD DS sa nám len smejú. Nemyslela som si že zabezpe?i? aby SAD platila za parkovanie bude také zložité. V seredských novinách všetci vykrikujú ako treba šetri?, je málo penazí, treba redukova? stavy úradníkov a pod. a ked mesto môže dosta? nejaké peniaze napr. aj za toto parkovanie, tak sa budeme len vyhovára?.
25.02.2008 21:05 - re.Skube? [Katarína]
úplne súhlasím s p.Skube?om o parkovaní autobusov na SAD. Zabezpe?enie aby platili za parkovanie je iba otázkou chcenia. Môj vnuk musel zaplati? pokutu že parkoval v noci meste na nákladnom aute a autobusy nemusia. Vedúci SAD DS sa nám len smejú. Nemyslela som si že zabezpe?i? aby SAD platila za parkovanie bude také zložité. V seredských novinách všetci vykrikujú ako treba šetri?, je málo penazí, treba redukova? stavy úradníkov a pod. a ked mesto môže dosta? nejaké peniaze napr. aj za toto parkovanie, tak sa budeme len vyhovára?.
25.02.2008 21:05 - re.Skube? [Katarína]
úplne súhlasím s p.Skube?om o parkovaní autobusov na SAD. Zabezpe?enie aby platili za parkovanie je iba otázkou chcenia. Môj vnuk musel zaplati? pokutu že parkoval v noci meste na nákladnom aute a autobusy nemusia. Vedúci SAD DS sa nám len smejú. Nemyslela som si že zabezpe?i? aby SAD platila za parkovanie bude také zložité. V seredských novinách všetci vykrikujú ako treba šetri?, je málo penazí, treba redukova? stavy úradníkov a pod. a ked mesto môže dosta? nejaké peniaze napr. aj za toto parkovanie, tak sa budeme len vyhovára?.
25.02.2008 21:05 - re.Skube? [Katarína]
úplne súhlasím s p.Skube?om o parkovaní autobusov na SAD. Zabezpe?enie aby platili za parkovanie je iba otázkou chcenia. Môj vnuk musel zaplati? pokutu že parkoval v noci meste na nákladnom aute a autobusy nemusia. Vedúci SAD DS sa nám len smejú. Nemyslela som si že zabezpe?i? aby SAD platila za parkovanie bude také zložité. V seredských novinách všetci vykrikujú ako treba šetri?, je málo penazí, treba redukova? stavy úradníkov a pod. a ked mesto môže dosta? nejaké peniaze napr. aj za toto parkovanie, tak sa budeme len vyhovára?.
25.02.2008 21:05 - re.Skube? [Katarína]
úplne súhlasím s p.Skube?om o parkovaní autobusov na SAD. Zabezpe?enie aby platili za parkovanie je iba otázkou chcenia. Môj vnuk musel zaplati? pokutu že parkoval v noci meste na nákladnom aute a autobusy nemusia. Vedúci SAD DS sa nám len smejú. Nemyslela som si že zabezpe?i? aby SAD platila za parkovanie bude také zložité. V seredských novinách všetci vykrikujú ako treba šetri?, je málo penazí, treba redukova? stavy úradníkov a pod. a ked mesto môže dosta? nejaké peniaze napr. aj za toto parkovanie, tak sa budeme len vyhovára?.
25.02.2008 21:05 - re.Skube? [Katarína]
úplne súhlasím s p.Skube?om o parkovaní autobusov na SAD. Zabezpe?enie aby platili za parkovanie je iba otázkou chcenia. Môj vnuk musel zaplati? pokutu že parkoval v noci meste na nákladnom aute a autobusy nemusia. Vedúci SAD DS sa nám len smejú. Nemyslela som si že zabezpe?i? aby SAD platila za parkovanie bude také zložité. V seredských novinách všetci vykrikujú ako treba šetri?, je málo penazí, treba redukova? stavy úradníkov a pod. a ked mesto môže dosta? nejaké peniaze napr. aj za toto parkovanie, tak sa budeme len vyhovára?.
25.02.2008 21:05 - re.Skube? [Katarína]
úplne súhlasím s p.Skube?om o parkovaní autobusov na SAD. Zabezpe?enie aby platili za parkovanie je iba otázkou chcenia. Môj vnuk musel zaplati? pokutu že parkoval v noci meste na nákladnom aute a autobusy nemusia. Vedúci SAD DS sa nám len smejú. Nemyslela som si že zabezpe?i? aby SAD platila za parkovanie bude také zložité. V seredských novinách všetci vykrikujú ako treba šetri?, je málo penazí, treba redukova? stavy úradníkov a pod. a ked mesto môže dosta? nejaké peniaze napr. aj za toto parkovanie, tak sa budeme len vyhovára?.
25.02.2008 13:57 - Parkovanie a SN - Judr. Skubeň [zástupca]
Zo zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2007 vypadla daň za dočasné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Seredské novinky by mali byť dnes v poštových schránkach . Roznos zabezpečuje Slovenská pošta.
25.02.2008 13:57 - Parkovanie a SN - Judr. Skube? [zástupca]
Zo zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2007 vypadla da? za do?asné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Seredské novinky by mali by? dnes v poštových schránkach . Roznos zabezpe?uje Slovenská pošta.
25.02.2008 13:57 - Parkovanie a SN - Judr. Skube? [zástupca]
Zo zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2007 vypadla da? za do?asné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Seredské novinky by mali by? dnes v poštových schránkach . Roznos zabezpe?uje Slovenská pošta.
25.02.2008 13:57 - Parkovanie a SN - Judr. Skube? [zástupca]
Zo zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2007 vypadla da? za do?asné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Seredské novinky by mali by? dnes v poštových schránkach . Roznos zabezpe?uje Slovenská pošta.
25.02.2008 13:57 - Parkovanie a SN - Judr. Skube? [zástupca]
Zo zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2007 vypadla da? za do?asné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Seredské novinky by mali by? dnes v poštových schránkach . Roznos zabezpe?uje Slovenská pošta.
25.02.2008 13:57 - Parkovanie a SN - Judr. Skube? [zástupca]
Zo zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2007 vypadla da? za do?asné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Seredské novinky by mali by? dnes v poštových schránkach . Roznos zabezpe?uje Slovenská pošta.
25.02.2008 13:57 - Parkovanie a SN - Judr. Skube? [zástupca]
Zo zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2007 vypadla da? za do?asné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Seredské novinky by mali by? dnes v poštových schránkach . Roznos zabezpe?uje Slovenská pošta.
25.02.2008 13:57 - Parkovanie a SN - Judr. Skube? [zástupca]
Zo zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2007 vypadla da? za do?asné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Seredské novinky by mali by? dnes v poštových schránkach . Roznos zabezpe?uje Slovenská pošta.
25.02.2008 13:57 - Parkovanie a SN - Judr. Skube? [zástupca]
Zo zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2007 vypadla da? za do?asné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Seredské novinky by mali by? dnes v poštových schránkach . Roznos zabezpe?uje Slovenská pošta.
25.02.2008 13:57 - Parkovanie a SN - Judr. Skube? [zástupca]
Zo zákona o miestnych daniach od 1. decembra 2007 vypadla da? za do?asné parkovanie vozidla na verejnom priestranstve. Seredské novinky by mali by? dnes v poštových schránkach . Roznos zabezpe?uje Slovenská pošta.
22.02.2008 17:48 - Autobus ano, peniaze nie ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Máloktoré meto sa môže pýšiť krásnym parkoviskom v strede mesta pre autobusy SAD D.S. Ja osobne by som si vedel predstaviť aj lepšiu výzdobu ako 7 až 10 , ba aj viac, parkujúcich autobusov. Ale teraz vážne ! ak parkujú legálne pýtam sa , koľko platí SAD D.S. za takéto luxusné parkovisko, zabezpečené aj kamerovým systémom, pod ochranou mestskej polície? Moje tušenie je že nič ! Funkcionári a hlavy pomazané, zamyslite sa nad nasledovným : najmenšia taxa parkovného pre autovus je 1hod./30.- Sk, priemerne parkuje 8 hod, čo predstavuje 240.- Sk na deň, pri počte 10 autobusov to predstavuje denne 2400.- Sk, za mesiac to predstavuje 72000.- Sk, ročne to činí cca 864.000.- Sk, ktoré mesto mohlo mať. Ak neviete čo s peniazmi a tieto nepotrebujete, tak ja Vám poradím: veľmi chabo je dotovaný dom kultúry na svoju kultúrnu činnosť.Tieto peniaze by sa určite v dannej oblsti dobre využili v prospech občanov. npr: lístok na kultúrne podujatie by nemusel stáť 300.- Sk a viac a pod. Verím, že tento problém zaťažuje väčšie množstvo občanov, preto jednotlivé príspevky a podnety sú veľmi užitočné a verím, že na základe ich dôjde aj k náprave.
22.02.2008 17:48 - Autobus ano, peniaze nie ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Máloktoré meto sa môže pýši? krásnym parkoviskom v strede mesta pre autobusy SAD D.S. Ja osobne by som si vedel predstavi? aj lepšiu výzdobu ako 7 až 10 , ba aj viac, parkujúcich autobusov. Ale teraz vážne ! ak parkujú legálne pýtam sa , ko?ko platí SAD D.S. za takéto luxusné parkovisko, zabezpe?ené aj kamerovým systémom, pod ochranou mestskej polície? Moje tušenie je že ni? ! Funkcionári a hlavy pomazané, zamyslite sa nad nasledovným : najmenšia taxa parkovného pre autovus je 1hod./30.- Sk, priemerne parkuje 8 hod, ?o predstavuje 240.- Sk na de?, pri po?te 10 autobusov to predstavuje denne 2400.- Sk, za mesiac to predstavuje 72000.- Sk, ro?ne to ?iní cca 864.000.- Sk, ktoré mesto mohlo ma?. Ak neviete ?o s peniazmi a tieto nepotrebujete, tak ja Vám poradím: ve?mi chabo je dotovaný dom kultúry na svoju kultúrnu ?innos?.Tieto peniaze by sa ur?ite v dannej oblsti dobre využili v prospech ob?anov. npr: lístok na kultúrne podujatie by nemusel stá? 300.- Sk a viac a pod. Verím, že tento problém za?ažuje vä?šie množstvo ob?anov, preto jednotlivé príspevky a podnety sú ve?mi užito?né a verím, že na základe ich dôjde aj k náprave.
22.02.2008 17:48 - Autobus ano, peniaze nie ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Máloktoré meto sa môže pýši? krásnym parkoviskom v strede mesta pre autobusy SAD D.S. Ja osobne by som si vedel predstavi? aj lepšiu výzdobu ako 7 až 10 , ba aj viac, parkujúcich autobusov. Ale teraz vážne ! ak parkujú legálne pýtam sa , ko?ko platí SAD D.S. za takéto luxusné parkovisko, zabezpe?ené aj kamerovým systémom, pod ochranou mestskej polície? Moje tušenie je že ni? ! Funkcionári a hlavy pomazané, zamyslite sa nad nasledovným : najmenšia taxa parkovného pre autovus je 1hod./30.- Sk, priemerne parkuje 8 hod, ?o predstavuje 240.- Sk na de?, pri po?te 10 autobusov to predstavuje denne 2400.- Sk, za mesiac to predstavuje 72000.- Sk, ro?ne to ?iní cca 864.000.- Sk, ktoré mesto mohlo ma?. Ak neviete ?o s peniazmi a tieto nepotrebujete, tak ja Vám poradím: ve?mi chabo je dotovaný dom kultúry na svoju kultúrnu ?innos?.Tieto peniaze by sa ur?ite v dannej oblsti dobre využili v prospech ob?anov. npr: lístok na kultúrne podujatie by nemusel stá? 300.- Sk a viac a pod. Verím, že tento problém za?ažuje vä?šie množstvo ob?anov, preto jednotlivé príspevky a podnety sú ve?mi užito?né a verím, že na základe ich dôjde aj k náprave.
22.02.2008 17:48 - Autobus ano, peniaze nie ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Máloktoré meto sa môže pýši? krásnym parkoviskom v strede mesta pre autobusy SAD D.S. Ja osobne by som si vedel predstavi? aj lepšiu výzdobu ako 7 až 10 , ba aj viac, parkujúcich autobusov. Ale teraz vážne ! ak parkujú legálne pýtam sa , ko?ko platí SAD D.S. za takéto luxusné parkovisko, zabezpe?ené aj kamerovým systémom, pod ochranou mestskej polície? Moje tušenie je že ni? ! Funkcionári a hlavy pomazané, zamyslite sa nad nasledovným : najmenšia taxa parkovného pre autovus je 1hod./30.- Sk, priemerne parkuje 8 hod, ?o predstavuje 240.- Sk na de?, pri po?te 10 autobusov to predstavuje denne 2400.- Sk, za mesiac to predstavuje 72000.- Sk, ro?ne to ?iní cca 864.000.- Sk, ktoré mesto mohlo ma?. Ak neviete ?o s peniazmi a tieto nepotrebujete, tak ja Vám poradím: ve?mi chabo je dotovaný dom kultúry na svoju kultúrnu ?innos?.Tieto peniaze by sa ur?ite v dannej oblsti dobre využili v prospech ob?anov. npr: lístok na kultúrne podujatie by nemusel stá? 300.- Sk a viac a pod. Verím, že tento problém za?ažuje vä?šie množstvo ob?anov, preto jednotlivé príspevky a podnety sú ve?mi užito?né a verím, že na základe ich dôjde aj k náprave.
22.02.2008 17:48 - Autobus ano, peniaze nie ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Máloktoré meto sa môže pýši? krásnym parkoviskom v strede mesta pre autobusy SAD D.S. Ja osobne by som si vedel predstavi? aj lepšiu výzdobu ako 7 až 10 , ba aj viac, parkujúcich autobusov. Ale teraz vážne ! ak parkujú legálne pýtam sa , ko?ko platí SAD D.S. za takéto luxusné parkovisko, zabezpe?ené aj kamerovým systémom, pod ochranou mestskej polície? Moje tušenie je že ni? ! Funkcionári a hlavy pomazané, zamyslite sa nad nasledovným : najmenšia taxa parkovného pre autovus je 1hod./30.- Sk, priemerne parkuje 8 hod, ?o predstavuje 240.- Sk na de?, pri po?te 10 autobusov to predstavuje denne 2400.- Sk, za mesiac to predstavuje 72000.- Sk, ro?ne to ?iní cca 864.000.- Sk, ktoré mesto mohlo ma?. Ak neviete ?o s peniazmi a tieto nepotrebujete, tak ja Vám poradím: ve?mi chabo je dotovaný dom kultúry na svoju kultúrnu ?innos?.Tieto peniaze by sa ur?ite v dannej oblsti dobre využili v prospech ob?anov. npr: lístok na kultúrne podujatie by nemusel stá? 300.- Sk a viac a pod. Verím, že tento problém za?ažuje vä?šie množstvo ob?anov, preto jednotlivé príspevky a podnety sú ve?mi užito?né a verím, že na základe ich dôjde aj k náprave.
22.02.2008 17:48 - Autobus ano, peniaze nie ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Máloktoré meto sa môže pýši? krásnym parkoviskom v strede mesta pre autobusy SAD D.S. Ja osobne by som si vedel predstavi? aj lepšiu výzdobu ako 7 až 10 , ba aj viac, parkujúcich autobusov. Ale teraz vážne ! ak parkujú legálne pýtam sa , ko?ko platí SAD D.S. za takéto luxusné parkovisko, zabezpe?ené aj kamerovým systémom, pod ochranou mestskej polície? Moje tušenie je že ni? ! Funkcionári a hlavy pomazané, zamyslite sa nad nasledovným : najmenšia taxa parkovného pre autovus je 1hod./30.- Sk, priemerne parkuje 8 hod, ?o predstavuje 240.- Sk na de?, pri po?te 10 autobusov to predstavuje denne 2400.- Sk, za mesiac to predstavuje 72000.- Sk, ro?ne to ?iní cca 864.000.- Sk, ktoré mesto mohlo ma?. Ak neviete ?o s peniazmi a tieto nepotrebujete, tak ja Vám poradím: ve?mi chabo je dotovaný dom kultúry na svoju kultúrnu ?innos?.Tieto peniaze by sa ur?ite v dannej oblsti dobre využili v prospech ob?anov. npr: lístok na kultúrne podujatie by nemusel stá? 300.- Sk a viac a pod. Verím, že tento problém za?ažuje vä?šie množstvo ob?anov, preto jednotlivé príspevky a podnety sú ve?mi užito?né a verím, že na základe ich dôjde aj k náprave.
22.02.2008 17:48 - Autobus ano, peniaze nie ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Máloktoré meto sa môže pýši? krásnym parkoviskom v strede mesta pre autobusy SAD D.S. Ja osobne by som si vedel predstavi? aj lepšiu výzdobu ako 7 až 10 , ba aj viac, parkujúcich autobusov. Ale teraz vážne ! ak parkujú legálne pýtam sa , ko?ko platí SAD D.S. za takéto luxusné parkovisko, zabezpe?ené aj kamerovým systémom, pod ochranou mestskej polície? Moje tušenie je že ni? ! Funkcionári a hlavy pomazané, zamyslite sa nad nasledovným : najmenšia taxa parkovného pre autovus je 1hod./30.- Sk, priemerne parkuje 8 hod, ?o predstavuje 240.- Sk na de?, pri po?te 10 autobusov to predstavuje denne 2400.- Sk, za mesiac to predstavuje 72000.- Sk, ro?ne to ?iní cca 864.000.- Sk, ktoré mesto mohlo ma?. Ak neviete ?o s peniazmi a tieto nepotrebujete, tak ja Vám poradím: ve?mi chabo je dotovaný dom kultúry na svoju kultúrnu ?innos?.Tieto peniaze by sa ur?ite v dannej oblsti dobre využili v prospech ob?anov. npr: lístok na kultúrne podujatie by nemusel stá? 300.- Sk a viac a pod. Verím, že tento problém za?ažuje vä?šie množstvo ob?anov, preto jednotlivé príspevky a podnety sú ve?mi užito?né a verím, že na základe ich dôjde aj k náprave.
22.02.2008 17:48 - Autobus ano, peniaze nie ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Máloktoré meto sa môže pýši? krásnym parkoviskom v strede mesta pre autobusy SAD D.S. Ja osobne by som si vedel predstavi? aj lepšiu výzdobu ako 7 až 10 , ba aj viac, parkujúcich autobusov. Ale teraz vážne ! ak parkujú legálne pýtam sa , ko?ko platí SAD D.S. za takéto luxusné parkovisko, zabezpe?ené aj kamerovým systémom, pod ochranou mestskej polície? Moje tušenie je že ni? ! Funkcionári a hlavy pomazané, zamyslite sa nad nasledovným : najmenšia taxa parkovného pre autovus je 1hod./30.- Sk, priemerne parkuje 8 hod, ?o predstavuje 240.- Sk na de?, pri po?te 10 autobusov to predstavuje denne 2400.- Sk, za mesiac to predstavuje 72000.- Sk, ro?ne to ?iní cca 864.000.- Sk, ktoré mesto mohlo ma?. Ak neviete ?o s peniazmi a tieto nepotrebujete, tak ja Vám poradím: ve?mi chabo je dotovaný dom kultúry na svoju kultúrnu ?innos?.Tieto peniaze by sa ur?ite v dannej oblsti dobre využili v prospech ob?anov. npr: lístok na kultúrne podujatie by nemusel stá? 300.- Sk a viac a pod. Verím, že tento problém za?ažuje vä?šie množstvo ob?anov, preto jednotlivé príspevky a podnety sú ve?mi užito?né a verím, že na základe ich dôjde aj k náprave.
22.02.2008 17:48 - Autobus ano, peniaze nie ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Máloktoré meto sa môže pýši? krásnym parkoviskom v strede mesta pre autobusy SAD D.S. Ja osobne by som si vedel predstavi? aj lepšiu výzdobu ako 7 až 10 , ba aj viac, parkujúcich autobusov. Ale teraz vážne ! ak parkujú legálne pýtam sa , ko?ko platí SAD D.S. za takéto luxusné parkovisko, zabezpe?ené aj kamerovým systémom, pod ochranou mestskej polície? Moje tušenie je že ni? ! Funkcionári a hlavy pomazané, zamyslite sa nad nasledovným : najmenšia taxa parkovného pre autovus je 1hod./30.- Sk, priemerne parkuje 8 hod, ?o predstavuje 240.- Sk na de?, pri po?te 10 autobusov to predstavuje denne 2400.- Sk, za mesiac to predstavuje 72000.- Sk, ro?ne to ?iní cca 864.000.- Sk, ktoré mesto mohlo ma?. Ak neviete ?o s peniazmi a tieto nepotrebujete, tak ja Vám poradím: ve?mi chabo je dotovaný dom kultúry na svoju kultúrnu ?innos?.Tieto peniaze by sa ur?ite v dannej oblsti dobre využili v prospech ob?anov. npr: lístok na kultúrne podujatie by nemusel stá? 300.- Sk a viac a pod. Verím, že tento problém za?ažuje vä?šie množstvo ob?anov, preto jednotlivé príspevky a podnety sú ve?mi užito?né a verím, že na základe ich dôjde aj k náprave.
22.02.2008 17:48 - Autobus ano, peniaze nie ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Máloktoré meto sa môže pýši? krásnym parkoviskom v strede mesta pre autobusy SAD D.S. Ja osobne by som si vedel predstavi? aj lepšiu výzdobu ako 7 až 10 , ba aj viac, parkujúcich autobusov. Ale teraz vážne ! ak parkujú legálne pýtam sa , ko?ko platí SAD D.S. za takéto luxusné parkovisko, zabezpe?ené aj kamerovým systémom, pod ochranou mestskej polície? Moje tušenie je že ni? ! Funkcionári a hlavy pomazané, zamyslite sa nad nasledovným : najmenšia taxa parkovného pre autovus je 1hod./30.- Sk, priemerne parkuje 8 hod, ?o predstavuje 240.- Sk na de?, pri po?te 10 autobusov to predstavuje denne 2400.- Sk, za mesiac to predstavuje 72000.- Sk, ro?ne to ?iní cca 864.000.- Sk, ktoré mesto mohlo ma?. Ak neviete ?o s peniazmi a tieto nepotrebujete, tak ja Vám poradím: ve?mi chabo je dotovaný dom kultúry na svoju kultúrnu ?innos?.Tieto peniaze by sa ur?ite v dannej oblsti dobre využili v prospech ob?anov. npr: lístok na kultúrne podujatie by nemusel stá? 300.- Sk a viac a pod. Verím, že tento problém za?ažuje vä?šie množstvo ob?anov, preto jednotlivé príspevky a podnety sú ve?mi užito?né a verím, že na základe ich dôjde aj k náprave.
22.02.2008 17:04 - Kde sú "Seredské novinky " ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Sledujem túto diskúsiu, ktorá je rôznorodá. Mňa ako občana tohto mesta a daňového poplatníka zaujíma skutočnosť, ato kde sa strácajú Seredské novinky, keď nikto ich nedoručuje občanom. Občania ulíc Topoľová, Športová, Podzámska a pod. možno ani nevedia, že takéto niečo existuje. Pri osobnom kontakte mi pracovníčka MsÚ oznámila, že za distribúciu novín je zodpovedná pošta. Ja sa pýtam kde sú noviny, keď na pošte nie sú a poštárka ich nedoniesla ? Je namieste túto skutočnosť promptne zistiť a ak nastalo pochybenie u doručovateľa, tak mu to zosobniť a požadovať finančnú úhradu v hodnote vynaloženého nákladu a početnosti pridelených novín. Mal by som návrh ako zlepšiť túto situáciu, ale to by museli akceptovať zodpovední pracovníci MsÚ a to : 1/ do celej veci zainteresovať poslancov, veď načo sú ? majú slúžiť občanom , nikto ich tan nepchal na silu, sami sa o toto miesto prali. 2/ MsÚ eviduje pracovníkov VPP. V rámci ich činnosti, ktorá je platená by noviny rozniesli a naplnilo by sa aj ich poslanie vykonali by verejno prospešnú prácu pre občana a aj mesto. Samozrejme ušetrili by sa aj finančné prostriedky, ktoré mesto uhrádza pošte za doručovanie, alebo za nedoručovanie ? Určite sa zosype množstvo kritiky na moju hlavu, ale vážení to je môj názor, ja Vám Váš neberiem. Ak máte lepší nápad zverejniteho ! Osobne krituku príjmam, ale musí byť konštruktívna a opodstatnená, lebo aj dobre mienená kritika zaručuje progres a rozvoj.
22.02.2008 17:04 - Kde sú "Seredské novinky " ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Sledujem túto diskúsiu, ktorá je rôznorodá. M?a ako ob?ana tohto mesta a da?ového poplatníka zaujíma skuto?nos?, ato kde sa strácajú Seredské novinky, ke? nikto ich nedoru?uje ob?anom. Ob?ania ulíc Topo?ová, Športová, Podzámska a pod. možno ani nevedia, že takéto nie?o existuje. Pri osobnom kontakte mi pracovní?ka MsÚ oznámila, že za distribúciu novín je zodpovedná pošta. Ja sa pýtam kde sú noviny, ke? na pošte nie sú a poštárka ich nedoniesla ? Je namieste túto skuto?nos? promptne zisti? a ak nastalo pochybenie u doru?ovate?a, tak mu to zosobni? a požadova? finan?nú úhradu v hodnote vynaloženého nákladu a po?etnosti pridelených novín. Mal by som návrh ako zlepši? túto situáciu, ale to by museli akceptova? zodpovední pracovníci MsÚ a to : 1/ do celej veci zainteresova? poslancov, ve? na?o sú ? majú slúži? ob?anom , nikto ich tan nepchal na silu, sami sa o toto miesto prali. 2/ MsÚ eviduje pracovníkov VPP. V rámci ich ?innosti, ktorá je platená by noviny rozniesli a naplnilo by sa aj ich poslanie vykonali by verejno prospešnú prácu pre ob?ana a aj mesto. Samozrejme ušetrili by sa aj finan?né prostriedky, ktoré mesto uhrádza pošte za doru?ovanie, alebo za nedoru?ovanie ? Ur?ite sa zosype množstvo kritiky na moju hlavu, ale vážení to je môj názor, ja Vám Váš neberiem. Ak máte lepší nápad zverejniteho ! Osobne krituku príjmam, ale musí by? konštruktívna a opodstatnená, lebo aj dobre mienená kritika zaru?uje progres a rozvoj.
22.02.2008 17:04 - Kde sú "Seredské novinky " ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Sledujem túto diskúsiu, ktorá je rôznorodá. M?a ako ob?ana tohto mesta a da?ového poplatníka zaujíma skuto?nos?, ato kde sa strácajú Seredské novinky, ke? nikto ich nedoru?uje ob?anom. Ob?ania ulíc Topo?ová, Športová, Podzámska a pod. možno ani nevedia, že takéto nie?o existuje. Pri osobnom kontakte mi pracovní?ka MsÚ oznámila, že za distribúciu novín je zodpovedná pošta. Ja sa pýtam kde sú noviny, ke? na pošte nie sú a poštárka ich nedoniesla ? Je namieste túto skuto?nos? promptne zisti? a ak nastalo pochybenie u doru?ovate?a, tak mu to zosobni? a požadova? finan?nú úhradu v hodnote vynaloženého nákladu a po?etnosti pridelených novín. Mal by som návrh ako zlepši? túto situáciu, ale to by museli akceptova? zodpovední pracovníci MsÚ a to : 1/ do celej veci zainteresova? poslancov, ve? na?o sú ? majú slúži? ob?anom , nikto ich tan nepchal na silu, sami sa o toto miesto prali. 2/ MsÚ eviduje pracovníkov VPP. V rámci ich ?innosti, ktorá je platená by noviny rozniesli a naplnilo by sa aj ich poslanie vykonali by verejno prospešnú prácu pre ob?ana a aj mesto. Samozrejme ušetrili by sa aj finan?né prostriedky, ktoré mesto uhrádza pošte za doru?ovanie, alebo za nedoru?ovanie ? Ur?ite sa zosype množstvo kritiky na moju hlavu, ale vážení to je môj názor, ja Vám Váš neberiem. Ak máte lepší nápad zverejniteho ! Osobne krituku príjmam, ale musí by? konštruktívna a opodstatnená, lebo aj dobre mienená kritika zaru?uje progres a rozvoj.
22.02.2008 17:04 - Kde sú "Seredské novinky " ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Sledujem túto diskúsiu, ktorá je rôznorodá. M?a ako ob?ana tohto mesta a da?ového poplatníka zaujíma skuto?nos?, ato kde sa strácajú Seredské novinky, ke? nikto ich nedoru?uje ob?anom. Ob?ania ulíc Topo?ová, Športová, Podzámska a pod. možno ani nevedia, že takéto nie?o existuje. Pri osobnom kontakte mi pracovní?ka MsÚ oznámila, že za distribúciu novín je zodpovedná pošta. Ja sa pýtam kde sú noviny, ke? na pošte nie sú a poštárka ich nedoniesla ? Je namieste túto skuto?nos? promptne zisti? a ak nastalo pochybenie u doru?ovate?a, tak mu to zosobni? a požadova? finan?nú úhradu v hodnote vynaloženého nákladu a po?etnosti pridelených novín. Mal by som návrh ako zlepši? túto situáciu, ale to by museli akceptova? zodpovední pracovníci MsÚ a to : 1/ do celej veci zainteresova? poslancov, ve? na?o sú ? majú slúži? ob?anom , nikto ich tan nepchal na silu, sami sa o toto miesto prali. 2/ MsÚ eviduje pracovníkov VPP. V rámci ich ?innosti, ktorá je platená by noviny rozniesli a naplnilo by sa aj ich poslanie vykonali by verejno prospešnú prácu pre ob?ana a aj mesto. Samozrejme ušetrili by sa aj finan?né prostriedky, ktoré mesto uhrádza pošte za doru?ovanie, alebo za nedoru?ovanie ? Ur?ite sa zosype množstvo kritiky na moju hlavu, ale vážení to je môj názor, ja Vám Váš neberiem. Ak máte lepší nápad zverejniteho ! Osobne krituku príjmam, ale musí by? konštruktívna a opodstatnená, lebo aj dobre mienená kritika zaru?uje progres a rozvoj.
22.02.2008 17:04 - Kde sú "Seredské novinky " ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Sledujem túto diskúsiu, ktorá je rôznorodá. M?a ako ob?ana tohto mesta a da?ového poplatníka zaujíma skuto?nos?, ato kde sa strácajú Seredské novinky, ke? nikto ich nedoru?uje ob?anom. Ob?ania ulíc Topo?ová, Športová, Podzámska a pod. možno ani nevedia, že takéto nie?o existuje. Pri osobnom kontakte mi pracovní?ka MsÚ oznámila, že za distribúciu novín je zodpovedná pošta. Ja sa pýtam kde sú noviny, ke? na pošte nie sú a poštárka ich nedoniesla ? Je namieste túto skuto?nos? promptne zisti? a ak nastalo pochybenie u doru?ovate?a, tak mu to zosobni? a požadova? finan?nú úhradu v hodnote vynaloženého nákladu a po?etnosti pridelených novín. Mal by som návrh ako zlepši? túto situáciu, ale to by museli akceptova? zodpovední pracovníci MsÚ a to : 1/ do celej veci zainteresova? poslancov, ve? na?o sú ? majú slúži? ob?anom , nikto ich tan nepchal na silu, sami sa o toto miesto prali. 2/ MsÚ eviduje pracovníkov VPP. V rámci ich ?innosti, ktorá je platená by noviny rozniesli a naplnilo by sa aj ich poslanie vykonali by verejno prospešnú prácu pre ob?ana a aj mesto. Samozrejme ušetrili by sa aj finan?né prostriedky, ktoré mesto uhrádza pošte za doru?ovanie, alebo za nedoru?ovanie ? Ur?ite sa zosype množstvo kritiky na moju hlavu, ale vážení to je môj názor, ja Vám Váš neberiem. Ak máte lepší nápad zverejniteho ! Osobne krituku príjmam, ale musí by? konštruktívna a opodstatnená, lebo aj dobre mienená kritika zaru?uje progres a rozvoj.
22.02.2008 17:04 - Kde sú "Seredské novinky " ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Sledujem túto diskúsiu, ktorá je rôznorodá. M?a ako ob?ana tohto mesta a da?ového poplatníka zaujíma skuto?nos?, ato kde sa strácajú Seredské novinky, ke? nikto ich nedoru?uje ob?anom. Ob?ania ulíc Topo?ová, Športová, Podzámska a pod. možno ani nevedia, že takéto nie?o existuje. Pri osobnom kontakte mi pracovní?ka MsÚ oznámila, že za distribúciu novín je zodpovedná pošta. Ja sa pýtam kde sú noviny, ke? na pošte nie sú a poštárka ich nedoniesla ? Je namieste túto skuto?nos? promptne zisti? a ak nastalo pochybenie u doru?ovate?a, tak mu to zosobni? a požadova? finan?nú úhradu v hodnote vynaloženého nákladu a po?etnosti pridelených novín. Mal by som návrh ako zlepši? túto situáciu, ale to by museli akceptova? zodpovední pracovníci MsÚ a to : 1/ do celej veci zainteresova? poslancov, ve? na?o sú ? majú slúži? ob?anom , nikto ich tan nepchal na silu, sami sa o toto miesto prali. 2/ MsÚ eviduje pracovníkov VPP. V rámci ich ?innosti, ktorá je platená by noviny rozniesli a naplnilo by sa aj ich poslanie vykonali by verejno prospešnú prácu pre ob?ana a aj mesto. Samozrejme ušetrili by sa aj finan?né prostriedky, ktoré mesto uhrádza pošte za doru?ovanie, alebo za nedoru?ovanie ? Ur?ite sa zosype množstvo kritiky na moju hlavu, ale vážení to je môj názor, ja Vám Váš neberiem. Ak máte lepší nápad zverejniteho ! Osobne krituku príjmam, ale musí by? konštruktívna a opodstatnená, lebo aj dobre mienená kritika zaru?uje progres a rozvoj.
22.02.2008 17:04 - Kde sú "Seredské novinky " ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Sledujem túto diskúsiu, ktorá je rôznorodá. M?a ako ob?ana tohto mesta a da?ového poplatníka zaujíma skuto?nos?, ato kde sa strácajú Seredské novinky, ke? nikto ich nedoru?uje ob?anom. Ob?ania ulíc Topo?ová, Športová, Podzámska a pod. možno ani nevedia, že takéto nie?o existuje. Pri osobnom kontakte mi pracovní?ka MsÚ oznámila, že za distribúciu novín je zodpovedná pošta. Ja sa pýtam kde sú noviny, ke? na pošte nie sú a poštárka ich nedoniesla ? Je namieste túto skuto?nos? promptne zisti? a ak nastalo pochybenie u doru?ovate?a, tak mu to zosobni? a požadova? finan?nú úhradu v hodnote vynaloženého nákladu a po?etnosti pridelených novín. Mal by som návrh ako zlepši? túto situáciu, ale to by museli akceptova? zodpovední pracovníci MsÚ a to : 1/ do celej veci zainteresova? poslancov, ve? na?o sú ? majú slúži? ob?anom , nikto ich tan nepchal na silu, sami sa o toto miesto prali. 2/ MsÚ eviduje pracovníkov VPP. V rámci ich ?innosti, ktorá je platená by noviny rozniesli a naplnilo by sa aj ich poslanie vykonali by verejno prospešnú prácu pre ob?ana a aj mesto. Samozrejme ušetrili by sa aj finan?né prostriedky, ktoré mesto uhrádza pošte za doru?ovanie, alebo za nedoru?ovanie ? Ur?ite sa zosype množstvo kritiky na moju hlavu, ale vážení to je môj názor, ja Vám Váš neberiem. Ak máte lepší nápad zverejniteho ! Osobne krituku príjmam, ale musí by? konštruktívna a opodstatnená, lebo aj dobre mienená kritika zaru?uje progres a rozvoj.
22.02.2008 17:04 - Kde sú "Seredské novinky " ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Sledujem túto diskúsiu, ktorá je rôznorodá. M?a ako ob?ana tohto mesta a da?ového poplatníka zaujíma skuto?nos?, ato kde sa strácajú Seredské novinky, ke? nikto ich nedoru?uje ob?anom. Ob?ania ulíc Topo?ová, Športová, Podzámska a pod. možno ani nevedia, že takéto nie?o existuje. Pri osobnom kontakte mi pracovní?ka MsÚ oznámila, že za distribúciu novín je zodpovedná pošta. Ja sa pýtam kde sú noviny, ke? na pošte nie sú a poštárka ich nedoniesla ? Je namieste túto skuto?nos? promptne zisti? a ak nastalo pochybenie u doru?ovate?a, tak mu to zosobni? a požadova? finan?nú úhradu v hodnote vynaloženého nákladu a po?etnosti pridelených novín. Mal by som návrh ako zlepši? túto situáciu, ale to by museli akceptova? zodpovední pracovníci MsÚ a to : 1/ do celej veci zainteresova? poslancov, ve? na?o sú ? majú slúži? ob?anom , nikto ich tan nepchal na silu, sami sa o toto miesto prali. 2/ MsÚ eviduje pracovníkov VPP. V rámci ich ?innosti, ktorá je platená by noviny rozniesli a naplnilo by sa aj ich poslanie vykonali by verejno prospešnú prácu pre ob?ana a aj mesto. Samozrejme ušetrili by sa aj finan?né prostriedky, ktoré mesto uhrádza pošte za doru?ovanie, alebo za nedoru?ovanie ? Ur?ite sa zosype množstvo kritiky na moju hlavu, ale vážení to je môj názor, ja Vám Váš neberiem. Ak máte lepší nápad zverejniteho ! Osobne krituku príjmam, ale musí by? konštruktívna a opodstatnená, lebo aj dobre mienená kritika zaru?uje progres a rozvoj.
22.02.2008 17:04 - Kde sú "Seredské novinky " ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Sledujem túto diskúsiu, ktorá je rôznorodá. M?a ako ob?ana tohto mesta a da?ového poplatníka zaujíma skuto?nos?, ato kde sa strácajú Seredské novinky, ke? nikto ich nedoru?uje ob?anom. Ob?ania ulíc Topo?ová, Športová, Podzámska a pod. možno ani nevedia, že takéto nie?o existuje. Pri osobnom kontakte mi pracovní?ka MsÚ oznámila, že za distribúciu novín je zodpovedná pošta. Ja sa pýtam kde sú noviny, ke? na pošte nie sú a poštárka ich nedoniesla ? Je namieste túto skuto?nos? promptne zisti? a ak nastalo pochybenie u doru?ovate?a, tak mu to zosobni? a požadova? finan?nú úhradu v hodnote vynaloženého nákladu a po?etnosti pridelených novín. Mal by som návrh ako zlepši? túto situáciu, ale to by museli akceptova? zodpovední pracovníci MsÚ a to : 1/ do celej veci zainteresova? poslancov, ve? na?o sú ? majú slúži? ob?anom , nikto ich tan nepchal na silu, sami sa o toto miesto prali. 2/ MsÚ eviduje pracovníkov VPP. V rámci ich ?innosti, ktorá je platená by noviny rozniesli a naplnilo by sa aj ich poslanie vykonali by verejno prospešnú prácu pre ob?ana a aj mesto. Samozrejme ušetrili by sa aj finan?né prostriedky, ktoré mesto uhrádza pošte za doru?ovanie, alebo za nedoru?ovanie ? Ur?ite sa zosype množstvo kritiky na moju hlavu, ale vážení to je môj názor, ja Vám Váš neberiem. Ak máte lepší nápad zverejniteho ! Osobne krituku príjmam, ale musí by? konštruktívna a opodstatnená, lebo aj dobre mienená kritika zaru?uje progres a rozvoj.
22.02.2008 17:04 - Kde sú "Seredské novinky " ? [JUDr. Ladislav Skubeň]
Sledujem túto diskúsiu, ktorá je rôznorodá. M?a ako ob?ana tohto mesta a da?ového poplatníka zaujíma skuto?nos?, ato kde sa strácajú Seredské novinky, ke? nikto ich nedoru?uje ob?anom. Ob?ania ulíc Topo?ová, Športová, Podzámska a pod. možno ani nevedia, že takéto nie?o existuje. Pri osobnom kontakte mi pracovní?ka MsÚ oznámila, že za distribúciu novín je zodpovedná pošta. Ja sa pýtam kde sú noviny, ke? na pošte nie sú a poštárka ich nedoniesla ? Je namieste túto skuto?nos? promptne zisti? a ak nastalo pochybenie u doru?ovate?a, tak mu to zosobni? a požadova? finan?nú úhradu v hodnote vynaloženého nákladu a po?etnosti pridelených novín. Mal by som návrh ako zlepši? túto situáciu, ale to by museli akceptova? zodpovední pracovníci MsÚ a to : 1/ do celej veci zainteresova? poslancov, ve? na?o sú ? majú slúži? ob?anom , nikto ich tan nepchal na silu, sami sa o toto miesto prali. 2/ MsÚ eviduje pracovníkov VPP. V rámci ich ?innosti, ktorá je platená by noviny rozniesli a naplnilo by sa aj ich poslanie vykonali by verejno prospešnú prácu pre ob?ana a aj mesto. Samozrejme ušetrili by sa aj finan?né prostriedky, ktoré mesto uhrádza pošte za doru?ovanie, alebo za nedoru?ovanie ? Ur?ite sa zosype množstvo kritiky na moju hlavu, ale vážení to je môj názor, ja Vám Váš neberiem. Ak máte lepší nápad zverejniteho ! Osobne krituku príjmam, ale musí by? konštruktívna a opodstatnená, lebo aj dobre mienená kritika zaru?uje progres a rozvoj.
21.02.2008 12:51 - Len krátko k ohňostroju [Ľubomír Veselický]
Napriek poukazu na absenciu ohňostroja organizovaného mestom som vôbec nemal pocit, že medzi 22. hodinou 31.12.2007 a 1. hodinou 1.1.2008 bolo na území mesta menej rachotu, blikotu a smradu ako po iné roky. Radosť z prichádzajúceho roku dokážem našťastie prežívať bez podpory ohlušujúcich petárd a sršiacich svetlíc. K samotnému pojmu "zábavná pyrotechnika" ma doposiaľ ešte nikto nedokázal presvedčiť, čo je zábavné na nejakom výbuchu.
21.02.2008 12:51 - Len krátko k oh?ostroju [Ľubomír Veselický]
Napriek poukazu na absenciu oh?ostroja organizovaného mestom som vôbec nemal pocit, že medzi 22. hodinou 31.12.2007 a 1. hodinou 1.1.2008 bolo na území mesta menej rachotu, blikotu a smradu ako po iné roky. Rados? z prichádzajúceho roku dokážem naš?astie prežíva? bez podpory ohlušujúcich petárd a sršiacich svetlíc. K samotnému pojmu "zábavná pyrotechnika" ma doposia? ešte nikto nedokázal presved?i?, ?o je zábavné na nejakom výbuchu.
21.02.2008 12:51 - Len krátko k oh?ostroju [Ľubomír Veselický]
Napriek poukazu na absenciu oh?ostroja organizovaného mestom som vôbec nemal pocit, že medzi 22. hodinou 31.12.2007 a 1. hodinou 1.1.2008 bolo na území mesta menej rachotu, blikotu a smradu ako po iné roky. Rados? z prichádzajúceho roku dokážem naš?astie prežíva? bez podpory ohlušujúcich petárd a sršiacich svetlíc. K samotnému pojmu "zábavná pyrotechnika" ma doposia? ešte nikto nedokázal presved?i?, ?o je zábavné na nejakom výbuchu.
21.02.2008 12:51 - Len krátko k oh?ostroju [Ľubomír Veselický]
Napriek poukazu na absenciu oh?ostroja organizovaného mestom som vôbec nemal pocit, že medzi 22. hodinou 31.12.2007 a 1. hodinou 1.1.2008 bolo na území mesta menej rachotu, blikotu a smradu ako po iné roky. Rados? z prichádzajúceho roku dokážem naš?astie prežíva? bez podpory ohlušujúcich petárd a sršiacich svetlíc. K samotnému pojmu "zábavná pyrotechnika" ma doposia? ešte nikto nedokázal presved?i?, ?o je zábavné na nejakom výbuchu.
21.02.2008 12:51 - Len krátko k oh?ostroju [Ľubomír Veselický]
Napriek poukazu na absenciu oh?ostroja organizovaného mestom som vôbec nemal pocit, že medzi 22. hodinou 31.12.2007 a 1. hodinou 1.1.2008 bolo na území mesta menej rachotu, blikotu a smradu ako po iné roky. Rados? z prichádzajúceho roku dokážem naš?astie prežíva? bez podpory ohlušujúcich petárd a sršiacich svetlíc. K samotnému pojmu "zábavná pyrotechnika" ma doposia? ešte nikto nedokázal presved?i?, ?o je zábavné na nejakom výbuchu.
21.02.2008 12:51 - Len krátko k oh?ostroju [Ľubomír Veselický]
Napriek poukazu na absenciu oh?ostroja organizovaného mestom som vôbec nemal pocit, že medzi 22. hodinou 31.12.2007 a 1. hodinou 1.1.2008 bolo na území mesta menej rachotu, blikotu a smradu ako po iné roky. Rados? z prichádzajúceho roku dokážem naš?astie prežíva? bez podpory ohlušujúcich petárd a sršiacich svetlíc. K samotnému pojmu "zábavná pyrotechnika" ma doposia? ešte nikto nedokázal presved?i?, ?o je zábavné na nejakom výbuchu.
21.02.2008 12:51 - Len krátko k oh?ostroju [Ľubomír Veselický]
Napriek poukazu na absenciu oh?ostroja organizovaného mestom som vôbec nemal pocit, že medzi 22. hodinou 31.12.2007 a 1. hodinou 1.1.2008 bolo na území mesta menej rachotu, blikotu a smradu ako po iné roky. Rados? z prichádzajúceho roku dokážem naš?astie prežíva? bez podpory ohlušujúcich petárd a sršiacich svetlíc. K samotnému pojmu "zábavná pyrotechnika" ma doposia? ešte nikto nedokázal presved?i?, ?o je zábavné na nejakom výbuchu.
21.02.2008 12:51 - Len krátko k oh?ostroju [Ľubomír Veselický]
Napriek poukazu na absenciu oh?ostroja organizovaného mestom som vôbec nemal pocit, že medzi 22. hodinou 31.12.2007 a 1. hodinou 1.1.2008 bolo na území mesta menej rachotu, blikotu a smradu ako po iné roky. Rados? z prichádzajúceho roku dokážem naš?astie prežíva? bez podpory ohlušujúcich petárd a sršiacich svetlíc. K samotnému pojmu "zábavná pyrotechnika" ma doposia? ešte nikto nedokázal presved?i?, ?o je zábavné na nejakom výbuchu.
21.02.2008 12:51 - Len krátko k oh?ostroju [Ľubomír Veselický]
Napriek poukazu na absenciu oh?ostroja organizovaného mestom som vôbec nemal pocit, že medzi 22. hodinou 31.12.2007 a 1. hodinou 1.1.2008 bolo na území mesta menej rachotu, blikotu a smradu ako po iné roky. Rados? z prichádzajúceho roku dokážem naš?astie prežíva? bez podpory ohlušujúcich petárd a sršiacich svetlíc. K samotnému pojmu "zábavná pyrotechnika" ma doposia? ešte nikto nedokázal presved?i?, ?o je zábavné na nejakom výbuchu.
21.02.2008 12:51 - Len krátko k oh?ostroju [Ľubomír Veselický]
Napriek poukazu na absenciu oh?ostroja organizovaného mestom som vôbec nemal pocit, že medzi 22. hodinou 31.12.2007 a 1. hodinou 1.1.2008 bolo na území mesta menej rachotu, blikotu a smradu ako po iné roky. Rados? z prichádzajúceho roku dokážem naš?astie prežíva? bez podpory ohlušujúcich petárd a sršiacich svetlíc. K samotnému pojmu "zábavná pyrotechnika" ma doposia? ešte nikto nedokázal presved?i?, ?o je zábavné na nejakom výbuchu.
19.02.2008 23:33 - Absenciu ohnostroja kompenzovala pestra vianocna vyzdoba [Milos Majko]
Myslim si, ze s vyjadrenim viceprimatora sa da len zuhlasit. Zastavam nazor, ze tieto sviatky sa niesli hlavne v znameni podstatne kvalitnejsej a pestrejsej vianocnej vyzdoby centra mesta, co potesilo nielen oci najmensich. Normalne spravanie sa obcanov aj na oslavach Noveho roku a nulova tolerancia ostatnych spoluobcanov k vytrznostiam a vandalizmu mensiny moze v buducnosti mesto posunut aj k efektnejsej oslave - napr. i ohnostrojom.
19.02.2008 23:33 - Absenciu ohnostroja kompenzovala pestra vianocna vyzdoba [Milos Majko]
Myslim si, ze s vyjadrenim viceprimatora sa da len zuhlasit. Zastavam nazor, ze tieto sviatky sa niesli hlavne v znameni podstatne kvalitnejsej a pestrejsej vianocnej vyzdoby centra mesta, co potesilo nielen oci najmensich. Normalne spravanie sa obcanov aj na oslavach Noveho roku a nulova tolerancia ostatnych spoluobcanov k vytrznostiam a vandalizmu mensiny moze v buducnosti mesto posunut aj k efektnejsej oslave - napr. i ohnostrojom.
19.02.2008 23:33 - Absenciu ohnostroja kompenzovala pestra vianocna vyzdoba [Milos Majko]
Myslim si, ze s vyjadrenim viceprimatora sa da len zuhlasit. Zastavam nazor, ze tieto sviatky sa niesli hlavne v znameni podstatne kvalitnejsej a pestrejsej vianocnej vyzdoby centra mesta, co potesilo nielen oci najmensich. Normalne spravanie sa obcanov aj na oslavach Noveho roku a nulova tolerancia ostatnych spoluobcanov k vytrznostiam a vandalizmu mensiny moze v buducnosti mesto posunut aj k efektnejsej oslave - napr. i ohnostrojom.
19.02.2008 23:33 - Absenciu ohnostroja kompenzovala pestra vianocna vyzdoba [Milos Majko]
Myslim si, ze s vyjadrenim viceprimatora sa da len zuhlasit. Zastavam nazor, ze tieto sviatky sa niesli hlavne v znameni podstatne kvalitnejsej a pestrejsej vianocnej vyzdoby centra mesta, co potesilo nielen oci najmensich. Normalne spravanie sa obcanov aj na oslavach Noveho roku a nulova tolerancia ostatnych spoluobcanov k vytrznostiam a vandalizmu mensiny moze v buducnosti mesto posunut aj k efektnejsej oslave - napr. i ohnostrojom.
19.02.2008 23:33 - Absenciu ohnostroja kompenzovala pestra vianocna vyzdoba [Milos Majko]
Myslim si, ze s vyjadrenim viceprimatora sa da len zuhlasit. Zastavam nazor, ze tieto sviatky sa niesli hlavne v znameni podstatne kvalitnejsej a pestrejsej vianocnej vyzdoby centra mesta, co potesilo nielen oci najmensich. Normalne spravanie sa obcanov aj na oslavach Noveho roku a nulova tolerancia ostatnych spoluobcanov k vytrznostiam a vandalizmu mensiny moze v buducnosti mesto posunut aj k efektnejsej oslave - napr. i ohnostrojom.
19.02.2008 23:33 - Absenciu ohnostroja kompenzovala pestra vianocna vyzdoba [Milos Majko]
Myslim si, ze s vyjadrenim viceprimatora sa da len zuhlasit. Zastavam nazor, ze tieto sviatky sa niesli hlavne v znameni podstatne kvalitnejsej a pestrejsej vianocnej vyzdoby centra mesta, co potesilo nielen oci najmensich. Normalne spravanie sa obcanov aj na oslavach Noveho roku a nulova tolerancia ostatnych spoluobcanov k vytrznostiam a vandalizmu mensiny moze v buducnosti mesto posunut aj k efektnejsej oslave - napr. i ohnostrojom.
19.02.2008 23:33 - Absenciu ohnostroja kompenzovala pestra vianocna vyzdoba [Milos Majko]
Myslim si, ze s vyjadrenim viceprimatora sa da len zuhlasit. Zastavam nazor, ze tieto sviatky sa niesli hlavne v znameni podstatne kvalitnejsej a pestrejsej vianocnej vyzdoby centra mesta, co potesilo nielen oci najmensich. Normalne spravanie sa obcanov aj na oslavach Noveho roku a nulova tolerancia ostatnych spoluobcanov k vytrznostiam a vandalizmu mensiny moze v buducnosti mesto posunut aj k efektnejsej oslave - napr. i ohnostrojom.
19.02.2008 23:33 - Absenciu ohnostroja kompenzovala pestra vianocna vyzdoba [Milos Majko]
Myslim si, ze s vyjadrenim viceprimatora sa da len zuhlasit. Zastavam nazor, ze tieto sviatky sa niesli hlavne v znameni podstatne kvalitnejsej a pestrejsej vianocnej vyzdoby centra mesta, co potesilo nielen oci najmensich. Normalne spravanie sa obcanov aj na oslavach Noveho roku a nulova tolerancia ostatnych spoluobcanov k vytrznostiam a vandalizmu mensiny moze v buducnosti mesto posunut aj k efektnejsej oslave - napr. i ohnostrojom.
19.02.2008 23:33 - Absenciu ohnostroja kompenzovala pestra vianocna vyzdoba [Milos Majko]
Myslim si, ze s vyjadrenim viceprimatora sa da len zuhlasit. Zastavam nazor, ze tieto sviatky sa niesli hlavne v znameni podstatne kvalitnejsej a pestrejsej vianocnej vyzdoby centra mesta, co potesilo nielen oci najmensich. Normalne spravanie sa obcanov aj na oslavach Noveho roku a nulova tolerancia ostatnych spoluobcanov k vytrznostiam a vandalizmu mensiny moze v buducnosti mesto posunut aj k efektnejsej oslave - napr. i ohnostrojom.
19.02.2008 23:33 - Absenciu ohnostroja kompenzovala pestra vianocna vyzdoba [Milos Majko]
Myslim si, ze s vyjadrenim viceprimatora sa da len zuhlasit. Zastavam nazor, ze tieto sviatky sa niesli hlavne v znameni podstatne kvalitnejsej a pestrejsej vianocnej vyzdoby centra mesta, co potesilo nielen oci najmensich. Normalne spravanie sa obcanov aj na oslavach Noveho roku a nulova tolerancia ostatnych spoluobcanov k vytrznostiam a vandalizmu mensiny moze v buducnosti mesto posunut aj k efektnejsej oslave - napr. i ohnostrojom.
19.02.2008 21:17 - Pišta - odpoveď primátora v SN č.1 [zástupca]
K silvestrovskému ohňostroju. Po vlaňajšej skúsenosti, keď samozvaní „raketoví anarchisti“ v dave čakajúcom na mestský ohňostroj, odpaľovali svoje zásoby a hrdinsky sa predvádzali, keď sa na miesto sústredenia prisťahovali „ vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa vyvalila zásoba rakiet väčšia ako zabezpečilo mesto, sme nadobudli presvedčenie, že je to nebezpečné, nekontrolovateľné a zbytočne drahé. Ranná novoročná skúsenosť, keď babičky idúce do kostola nadávali pri prekračovaní stoviek rozbitých fliaš od sektu Hubert, keď na pľaci pred gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a keď zodpovedný pracovník dostal kárne opatrenie za nesplnenie povinností organizácie čistenia priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester bude bez mestského ohňostroja. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne.
19.02.2008 21:17 - Pišta - odpove? primátora v SN ?.1 [zástupca]
K silvestrovskému oh?ostroju. Po vla?ajšej skúsenosti, ke? samozvaní „raketoví anarchisti“ v dave ?akajúcom na mestský oh?ostroj, odpa?ovali svoje zásoby a hrdinsky sa predvádzali, ke? sa na miesto sústredenia pris?ahovali „ vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa vyvalila zásoba rakiet vä?šia ako zabezpe?ilo mesto, sme nadobudli presved?enie, že je to nebezpe?né, nekontrolovate?né a zbyto?ne drahé. Ranná novoro?ná skúsenos?, ke? babi?ky idúce do kostola nadávali pri prekra?ovaní stoviek rozbitých fliaš od sektu Hubert, ke? na p?aci pred gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a ke? zodpovedný pracovník dostal kárne opatrenie za nesplnenie povinností organizácie ?istenia priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester bude bez mestského oh?ostroja. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne.
19.02.2008 21:17 - Pišta - odpove? primátora v SN ?.1 [zástupca]
K silvestrovskému oh?ostroju. Po vla?ajšej skúsenosti, ke? samozvaní „raketoví anarchisti“ v dave ?akajúcom na mestský oh?ostroj, odpa?ovali svoje zásoby a hrdinsky sa predvádzali, ke? sa na miesto sústredenia pris?ahovali „ vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa vyvalila zásoba rakiet vä?šia ako zabezpe?ilo mesto, sme nadobudli presved?enie, že je to nebezpe?né, nekontrolovate?né a zbyto?ne drahé. Ranná novoro?ná skúsenos?, ke? babi?ky idúce do kostola nadávali pri prekra?ovaní stoviek rozbitých fliaš od sektu Hubert, ke? na p?aci pred gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a ke? zodpovedný pracovník dostal kárne opatrenie za nesplnenie povinností organizácie ?istenia priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester bude bez mestského oh?ostroja. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne.
19.02.2008 21:17 - Pišta - odpove? primátora v SN ?.1 [zástupca]
K silvestrovskému oh?ostroju. Po vla?ajšej skúsenosti, ke? samozvaní „raketoví anarchisti“ v dave ?akajúcom na mestský oh?ostroj, odpa?ovali svoje zásoby a hrdinsky sa predvádzali, ke? sa na miesto sústredenia pris?ahovali „ vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa vyvalila zásoba rakiet vä?šia ako zabezpe?ilo mesto, sme nadobudli presved?enie, že je to nebezpe?né, nekontrolovate?né a zbyto?ne drahé. Ranná novoro?ná skúsenos?, ke? babi?ky idúce do kostola nadávali pri prekra?ovaní stoviek rozbitých fliaš od sektu Hubert, ke? na p?aci pred gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a ke? zodpovedný pracovník dostal kárne opatrenie za nesplnenie povinností organizácie ?istenia priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester bude bez mestského oh?ostroja. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne.
19.02.2008 21:17 - Pišta - odpove? primátora v SN ?.1 [zástupca]
K silvestrovskému oh?ostroju. Po vla?ajšej skúsenosti, ke? samozvaní „raketoví anarchisti“ v dave ?akajúcom na mestský oh?ostroj, odpa?ovali svoje zásoby a hrdinsky sa predvádzali, ke? sa na miesto sústredenia pris?ahovali „ vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa vyvalila zásoba rakiet vä?šia ako zabezpe?ilo mesto, sme nadobudli presved?enie, že je to nebezpe?né, nekontrolovate?né a zbyto?ne drahé. Ranná novoro?ná skúsenos?, ke? babi?ky idúce do kostola nadávali pri prekra?ovaní stoviek rozbitých fliaš od sektu Hubert, ke? na p?aci pred gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a ke? zodpovedný pracovník dostal kárne opatrenie za nesplnenie povinností organizácie ?istenia priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester bude bez mestského oh?ostroja. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne.
19.02.2008 21:17 - Pišta - odpove? primátora v SN ?.1 [zástupca]
K silvestrovskému oh?ostroju. Po vla?ajšej skúsenosti, ke? samozvaní „raketoví anarchisti“ v dave ?akajúcom na mestský oh?ostroj, odpa?ovali svoje zásoby a hrdinsky sa predvádzali, ke? sa na miesto sústredenia pris?ahovali „ vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa vyvalila zásoba rakiet vä?šia ako zabezpe?ilo mesto, sme nadobudli presved?enie, že je to nebezpe?né, nekontrolovate?né a zbyto?ne drahé. Ranná novoro?ná skúsenos?, ke? babi?ky idúce do kostola nadávali pri prekra?ovaní stoviek rozbitých fliaš od sektu Hubert, ke? na p?aci pred gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a ke? zodpovedný pracovník dostal kárne opatrenie za nesplnenie povinností organizácie ?istenia priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester bude bez mestského oh?ostroja. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne.
19.02.2008 21:17 - Pišta - odpove? primátora v SN ?.1 [zástupca]
K silvestrovskému oh?ostroju. Po vla?ajšej skúsenosti, ke? samozvaní „raketoví anarchisti“ v dave ?akajúcom na mestský oh?ostroj, odpa?ovali svoje zásoby a hrdinsky sa predvádzali, ke? sa na miesto sústredenia pris?ahovali „ vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa vyvalila zásoba rakiet vä?šia ako zabezpe?ilo mesto, sme nadobudli presved?enie, že je to nebezpe?né, nekontrolovate?né a zbyto?ne drahé. Ranná novoro?ná skúsenos?, ke? babi?ky idúce do kostola nadávali pri prekra?ovaní stoviek rozbitých fliaš od sektu Hubert, ke? na p?aci pred gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a ke? zodpovedný pracovník dostal kárne opatrenie za nesplnenie povinností organizácie ?istenia priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester bude bez mestského oh?ostroja. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne.
19.02.2008 21:17 - Pišta - odpove? primátora v SN ?.1 [zástupca]
K silvestrovskému oh?ostroju. Po vla?ajšej skúsenosti, ke? samozvaní „raketoví anarchisti“ v dave ?akajúcom na mestský oh?ostroj, odpa?ovali svoje zásoby a hrdinsky sa predvádzali, ke? sa na miesto sústredenia pris?ahovali „ vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa vyvalila zásoba rakiet vä?šia ako zabezpe?ilo mesto, sme nadobudli presved?enie, že je to nebezpe?né, nekontrolovate?né a zbyto?ne drahé. Ranná novoro?ná skúsenos?, ke? babi?ky idúce do kostola nadávali pri prekra?ovaní stoviek rozbitých fliaš od sektu Hubert, ke? na p?aci pred gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a ke? zodpovedný pracovník dostal kárne opatrenie za nesplnenie povinností organizácie ?istenia priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester bude bez mestského oh?ostroja. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne.
19.02.2008 21:17 - Pišta - odpove? primátora v SN ?.1 [zástupca]
K silvestrovskému oh?ostroju. Po vla?ajšej skúsenosti, ke? samozvaní „raketoví anarchisti“ v dave ?akajúcom na mestský oh?ostroj, odpa?ovali svoje zásoby a hrdinsky sa predvádzali, ke? sa na miesto sústredenia pris?ahovali „ vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa vyvalila zásoba rakiet vä?šia ako zabezpe?ilo mesto, sme nadobudli presved?enie, že je to nebezpe?né, nekontrolovate?né a zbyto?ne drahé. Ranná novoro?ná skúsenos?, ke? babi?ky idúce do kostola nadávali pri prekra?ovaní stoviek rozbitých fliaš od sektu Hubert, ke? na p?aci pred gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a ke? zodpovedný pracovník dostal kárne opatrenie za nesplnenie povinností organizácie ?istenia priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester bude bez mestského oh?ostroja. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne.
19.02.2008 21:17 - Pišta - odpove? primátora v SN ?.1 [zástupca]
K silvestrovskému oh?ostroju. Po vla?ajšej skúsenosti, ke? samozvaní „raketoví anarchisti“ v dave ?akajúcom na mestský oh?ostroj, odpa?ovali svoje zásoby a hrdinsky sa predvádzali, ke? sa na miesto sústredenia pris?ahovali „ vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa vyvalila zásoba rakiet vä?šia ako zabezpe?ilo mesto, sme nadobudli presved?enie, že je to nebezpe?né, nekontrolovate?né a zbyto?ne drahé. Ranná novoro?ná skúsenos?, ke? babi?ky idúce do kostola nadávali pri prekra?ovaní stoviek rozbitých fliaš od sektu Hubert, ke? na p?aci pred gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a ke? zodpovedný pracovník dostal kárne opatrenie za nesplnenie povinností organizácie ?istenia priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester bude bez mestského oh?ostroja. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne.
19.02.2008 11:48 - silvester [pista]
Páni poslanci čo sa udialo na silvestra? Keď sme si my občania Serede nezaslúžili ani ohnostroj ako to byvalo minulé roky?
19.02.2008 11:48 - silvester [pista]
Páni poslanci ?o sa udialo na silvestra? Ke? sme si my ob?ania Serede nezaslúžili ani ohnostroj ako to byvalo minulé roky?
19.02.2008 11:48 - silvester [pista]
Páni poslanci ?o sa udialo na silvestra? Ke? sme si my ob?ania Serede nezaslúžili ani ohnostroj ako to byvalo minulé roky?
19.02.2008 11:48 - silvester [pista]
Páni poslanci ?o sa udialo na silvestra? Ke? sme si my ob?ania Serede nezaslúžili ani ohnostroj ako to byvalo minulé roky?
19.02.2008 11:48 - silvester [pista]
Páni poslanci ?o sa udialo na silvestra? Ke? sme si my ob?ania Serede nezaslúžili ani ohnostroj ako to byvalo minulé roky?
19.02.2008 11:48 - silvester [pista]
Páni poslanci ?o sa udialo na silvestra? Ke? sme si my ob?ania Serede nezaslúžili ani ohnostroj ako to byvalo minulé roky?
19.02.2008 11:48 - silvester [pista]
Páni poslanci ?o sa udialo na silvestra? Ke? sme si my ob?ania Serede nezaslúžili ani ohnostroj ako to byvalo minulé roky?
19.02.2008 11:48 - silvester [pista]
Páni poslanci ?o sa udialo na silvestra? Ke? sme si my ob?ania Serede nezaslúžili ani ohnostroj ako to byvalo minulé roky?
19.02.2008 11:48 - silvester [pista]
Páni poslanci ?o sa udialo na silvestra? Ke? sme si my ob?ania Serede nezaslúžili ani ohnostroj ako to byvalo minulé roky?
19.02.2008 11:48 - silvester [pista]
Páni poslanci ?o sa udialo na silvestra? Ke? sme si my ob?ania Serede nezaslúžili ani ohnostroj ako to byvalo minulé roky?
31.01.2008 00:54 - AROGANCIA ZASE ZVITAZILA - ideme dalej. Kazda koruna sa zide - nie? [Milos Majko]
Zial, su aj taki. Hraju sa na velkych zastupcov ludu a verejne podvadzaju. A este ich za to platime. Hovoria si poslanci. Rozhoduju o stovkach milionov z nasich dani. Rozhoduju ci budu nove chodniky, ci bue fungovat zakladna skola kam chodi Vase dieta. Ci a ake platy dostanu lekari, ktori Vam maju zachranit zdravie ci zivot. Tito "poslanci" sa tvaria tak, akoby nerozhodovali o nas, ale o vylucne o sebe. Robia kroky, za ktore odmietaju niest zodpovednost. Nastastie ich nie je vela. Ale aj jeden je na 18 000 ludi dost. Jeden bez charakteru a cti. Ten, kto sluboval v zmysle zakona o obecnom zriadení - č. 369/1990 Zb. § 26 nasledovne: Poslanec obecného zastupiteľstva skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. --- Kam sa podelo jeho svedomie a cest? --- Pan poslanec, prave ste sa zapisali do historie mesta. Ako niekto kto vedome a ucelovo podviedol pri hlasovani - jednom zo zakladnych prvkov demokracie - a vlastnou aroganciou ste ohrozil a dalej ohrozujete meno celeho MsZ. Dopustili ste sa vaznej chyby (nie je podstatne preco) a nedokazete sa za to zodpovedat. Osobne proti Vasej osobe nic nemam - ale mna uz nezastupujete, pre mna ste prestali existovat ako clovek. Hambim sa za to, ze obcan v takomto pripade nema moznost urobit viacej ako robi - je mi luto kazdej koruny, ktora Vam bude vyplatena aj z mojich penazi. Za kazde zasadanie a aj v praci. Historia je vsak nekompromisna. Odmenuje, ale aj tresta. A meno a cest je nieco, co si nikto nekupi. Nastastie...
31.01.2008 00:54 - AROGANCIA ZASE ZVITAZILA - ideme dalej. Kazda koruna sa zide - nie? [Milos Majko]
Zial, su aj taki. Hraju sa na velkych zastupcov ludu a verejne podvadzaju. A este ich za to platime. Hovoria si poslanci. Rozhoduju o stovkach milionov z nasich dani. Rozhoduju ci budu nove chodniky, ci bue fungovat zakladna skola kam chodi Vase dieta. Ci a ake platy dostanu lekari, ktori Vam maju zachranit zdravie ci zivot. Tito "poslanci" sa tvaria tak, akoby nerozhodovali o nas, ale o vylucne o sebe. Robia kroky, za ktore odmietaju niest zodpovednost. Nastastie ich nie je vela. Ale aj jeden je na 18 000 ludi dost. Jeden bez charakteru a cti. Ten, kto sluboval v zmysle zakona o obecnom zriadení - ?. 369/1990 Zb. § 26 nasledovne: Poslanec obecného zastupite?stva skladá s?ub, ktorý znie: "S?ubujem na svoju ?es? a svedomie, že budem riadne plni? svoje povinnosti, ochra?ova? záujmy obce, dodržiava? Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupite?stva ich budem uplat?ova? pod?a svojho najlepšieho vedomia a svedomia. --- Kam sa podelo jeho svedomie a cest? --- Pan poslanec, prave ste sa zapisali do historie mesta. Ako niekto kto vedome a ucelovo podviedol pri hlasovani - jednom zo zakladnych prvkov demokracie - a vlastnou aroganciou ste ohrozil a dalej ohrozujete meno celeho MsZ. Dopustili ste sa vaznej chyby (nie je podstatne preco) a nedokazete sa za to zodpovedat. Osobne proti Vasej osobe nic nemam - ale mna uz nezastupujete, pre mna ste prestali existovat ako clovek. Hambim sa za to, ze obcan v takomto pripade nema moznost urobit viacej ako robi - je mi luto kazdej koruny, ktora Vam bude vyplatena aj z mojich penazi. Za kazde zasadanie a aj v praci. Historia je vsak nekompromisna. Odmenuje, ale aj tresta. A meno a cest je nieco, co si nikto nekupi. Nastastie...
31.01.2008 00:54 - AROGANCIA ZASE ZVITAZILA - ideme dalej. Kazda koruna sa zide - nie? [Milos Majko]
Zial, su aj taki. Hraju sa na velkych zastupcov ludu a verejne podvadzaju. A este ich za to platime. Hovoria si poslanci. Rozhoduju o stovkach milionov z nasich dani. Rozhoduju ci budu nove chodniky, ci bue fungovat zakladna skola kam chodi Vase dieta. Ci a ake platy dostanu lekari, ktori Vam maju zachranit zdravie ci zivot. Tito "poslanci" sa tvaria tak, akoby nerozhodovali o nas, ale o vylucne o sebe. Robia kroky, za ktore odmietaju niest zodpovednost. Nastastie ich nie je vela. Ale aj jeden je na 18 000 ludi dost. Jeden bez charakteru a cti. Ten, kto sluboval v zmysle zakona o obecnom zriadení - ?. 369/1990 Zb. § 26 nasledovne: Poslanec obecného zastupite?stva skladá s?ub, ktorý znie: "S?ubujem na svoju ?es? a svedomie, že budem riadne plni? svoje povinnosti, ochra?ova? záujmy obce, dodržiava? Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupite?stva ich budem uplat?ova? pod?a svojho najlepšieho vedomia a svedomia. --- Kam sa podelo jeho svedomie a cest? --- Pan poslanec, prave ste sa zapisali do historie mesta. Ako niekto kto vedome a ucelovo podviedol pri hlasovani - jednom zo zakladnych prvkov demokracie - a vlastnou aroganciou ste ohrozil a dalej ohrozujete meno celeho MsZ. Dopustili ste sa vaznej chyby (nie je podstatne preco) a nedokazete sa za to zodpovedat. Osobne proti Vasej osobe nic nemam - ale mna uz nezastupujete, pre mna ste prestali existovat ako clovek. Hambim sa za to, ze obcan v takomto pripade nema moznost urobit viacej ako robi - je mi luto kazdej koruny, ktora Vam bude vyplatena aj z mojich penazi. Za kazde zasadanie a aj v praci. Historia je vsak nekompromisna. Odmenuje, ale aj tresta. A meno a cest je nieco, co si nikto nekupi. Nastastie...
31.01.2008 00:54 - AROGANCIA ZASE ZVITAZILA - ideme dalej. Kazda koruna sa zide - nie? [Milos Majko]
Zial, su aj taki. Hraju sa na velkych zastupcov ludu a verejne podvadzaju. A este ich za to platime. Hovoria si poslanci. Rozhoduju o stovkach milionov z nasich dani. Rozhoduju ci budu nove chodniky, ci bue fungovat zakladna skola kam chodi Vase dieta. Ci a ake platy dostanu lekari, ktori Vam maju zachranit zdravie ci zivot. Tito "poslanci" sa tvaria tak, akoby nerozhodovali o nas, ale o vylucne o sebe. Robia kroky, za ktore odmietaju niest zodpovednost. Nastastie ich nie je vela. Ale aj jeden je na 18 000 ludi dost. Jeden bez charakteru a cti. Ten, kto sluboval v zmysle zakona o obecnom zriadení - ?. 369/1990 Zb. § 26 nasledovne: Poslanec obecného zastupite?stva skladá s?ub, ktorý znie: "S?ubujem na svoju ?es? a svedomie, že budem riadne plni? svoje povinnosti, ochra?ova? záujmy obce, dodržiava? Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupite?stva ich budem uplat?ova? pod?a svojho najlepšieho vedomia a svedomia. --- Kam sa podelo jeho svedomie a cest? --- Pan poslanec, prave ste sa zapisali do historie mesta. Ako niekto kto vedome a ucelovo podviedol pri hlasovani - jednom zo zakladnych prvkov demokracie - a vlastnou aroganciou ste ohrozil a dalej ohrozujete meno celeho MsZ. Dopustili ste sa vaznej chyby (nie je podstatne preco) a nedokazete sa za to zodpovedat. Osobne proti Vasej osobe nic nemam - ale mna uz nezastupujete, pre mna ste prestali existovat ako clovek. Hambim sa za to, ze obcan v takomto pripade nema moznost urobit viacej ako robi - je mi luto kazdej koruny, ktora Vam bude vyplatena aj z mojich penazi. Za kazde zasadanie a aj v praci. Historia je vsak nekompromisna. Odmenuje, ale aj tresta. A meno a cest je nieco, co si nikto nekupi. Nastastie...
31.01.2008 00:54 - AROGANCIA ZASE ZVITAZILA - ideme dalej. Kazda koruna sa zide - nie? [Milos Majko]
Zial, su aj taki. Hraju sa na velkych zastupcov ludu a verejne podvadzaju. A este ich za to platime. Hovoria si poslanci. Rozhoduju o stovkach milionov z nasich dani. Rozhoduju ci budu nove chodniky, ci bue fungovat zakladna skola kam chodi Vase dieta. Ci a ake platy dostanu lekari, ktori Vam maju zachranit zdravie ci zivot. Tito "poslanci" sa tvaria tak, akoby nerozhodovali o nas, ale o vylucne o sebe. Robia kroky, za ktore odmietaju niest zodpovednost. Nastastie ich nie je vela. Ale aj jeden je na 18 000 ludi dost. Jeden bez charakteru a cti. Ten, kto sluboval v zmysle zakona o obecnom zriadení - ?. 369/1990 Zb. § 26 nasledovne: Poslanec obecného zastupite?stva skladá s?ub, ktorý znie: "S?ubujem na svoju ?es? a svedomie, že budem riadne plni? svoje povinnosti, ochra?ova? záujmy obce, dodržiava? Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupite?stva ich budem uplat?ova? pod?a svojho najlepšieho vedomia a svedomia. --- Kam sa podelo jeho svedomie a cest? --- Pan poslanec, prave ste sa zapisali do historie mesta. Ako niekto kto vedome a ucelovo podviedol pri hlasovani - jednom zo zakladnych prvkov demokracie - a vlastnou aroganciou ste ohrozil a dalej ohrozujete meno celeho MsZ. Dopustili ste sa vaznej chyby (nie je podstatne preco) a nedokazete sa za to zodpovedat. Osobne proti Vasej osobe nic nemam - ale mna uz nezastupujete, pre mna ste prestali existovat ako clovek. Hambim sa za to, ze obcan v takomto pripade nema moznost urobit viacej ako robi - je mi luto kazdej koruny, ktora Vam bude vyplatena aj z mojich penazi. Za kazde zasadanie a aj v praci. Historia je vsak nekompromisna. Odmenuje, ale aj tresta. A meno a cest je nieco, co si nikto nekupi. Nastastie...
31.01.2008 00:54 - AROGANCIA ZASE ZVITAZILA - ideme dalej. Kazda koruna sa zide - nie? [Milos Majko]
Zial, su aj taki. Hraju sa na velkych zastupcov ludu a verejne podvadzaju. A este ich za to platime. Hovoria si poslanci. Rozhoduju o stovkach milionov z nasich dani. Rozhoduju ci budu nove chodniky, ci bue fungovat zakladna skola kam chodi Vase dieta. Ci a ake platy dostanu lekari, ktori Vam maju zachranit zdravie ci zivot. Tito "poslanci" sa tvaria tak, akoby nerozhodovali o nas, ale o vylucne o sebe. Robia kroky, za ktore odmietaju niest zodpovednost. Nastastie ich nie je vela. Ale aj jeden je na 18 000 ludi dost. Jeden bez charakteru a cti. Ten, kto sluboval v zmysle zakona o obecnom zriadení - ?. 369/1990 Zb. § 26 nasledovne: Poslanec obecného zastupite?stva skladá s?ub, ktorý znie: "S?ubujem na svoju ?es? a svedomie, že budem riadne plni? svoje povinnosti, ochra?ova? záujmy obce, dodržiava? Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupite?stva ich budem uplat?ova? pod?a svojho najlepšieho vedomia a svedomia. --- Kam sa podelo jeho svedomie a cest? --- Pan poslanec, prave ste sa zapisali do historie mesta. Ako niekto kto vedome a ucelovo podviedol pri hlasovani - jednom zo zakladnych prvkov demokracie - a vlastnou aroganciou ste ohrozil a dalej ohrozujete meno celeho MsZ. Dopustili ste sa vaznej chyby (nie je podstatne preco) a nedokazete sa za to zodpovedat. Osobne proti Vasej osobe nic nemam - ale mna uz nezastupujete, pre mna ste prestali existovat ako clovek. Hambim sa za to, ze obcan v takomto pripade nema moznost urobit viacej ako robi - je mi luto kazdej koruny, ktora Vam bude vyplatena aj z mojich penazi. Za kazde zasadanie a aj v praci. Historia je vsak nekompromisna. Odmenuje, ale aj tresta. A meno a cest je nieco, co si nikto nekupi. Nastastie...
31.01.2008 00:54 - AROGANCIA ZASE ZVITAZILA - ideme dalej. Kazda koruna sa zide - nie? [Milos Majko]
Zial, su aj taki. Hraju sa na velkych zastupcov ludu a verejne podvadzaju. A este ich za to platime. Hovoria si poslanci. Rozhoduju o stovkach milionov z nasich dani. Rozhoduju ci budu nove chodniky, ci bue fungovat zakladna skola kam chodi Vase dieta. Ci a ake platy dostanu lekari, ktori Vam maju zachranit zdravie ci zivot. Tito "poslanci" sa tvaria tak, akoby nerozhodovali o nas, ale o vylucne o sebe. Robia kroky, za ktore odmietaju niest zodpovednost. Nastastie ich nie je vela. Ale aj jeden je na 18 000 ludi dost. Jeden bez charakteru a cti. Ten, kto sluboval v zmysle zakona o obecnom zriadení - ?. 369/1990 Zb. § 26 nasledovne: Poslanec obecného zastupite?stva skladá s?ub, ktorý znie: "S?ubujem na svoju ?es? a svedomie, že budem riadne plni? svoje povinnosti, ochra?ova? záujmy obce, dodržiava? Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupite?stva ich budem uplat?ova? pod?a svojho najlepšieho vedomia a svedomia. --- Kam sa podelo jeho svedomie a cest? --- Pan poslanec, prave ste sa zapisali do historie mesta. Ako niekto kto vedome a ucelovo podviedol pri hlasovani - jednom zo zakladnych prvkov demokracie - a vlastnou aroganciou ste ohrozil a dalej ohrozujete meno celeho MsZ. Dopustili ste sa vaznej chyby (nie je podstatne preco) a nedokazete sa za to zodpovedat. Osobne proti Vasej osobe nic nemam - ale mna uz nezastupujete, pre mna ste prestali existovat ako clovek. Hambim sa za to, ze obcan v takomto pripade nema moznost urobit viacej ako robi - je mi luto kazdej koruny, ktora Vam bude vyplatena aj z mojich penazi. Za kazde zasadanie a aj v praci. Historia je vsak nekompromisna. Odmenuje, ale aj tresta. A meno a cest je nieco, co si nikto nekupi. Nastastie...
31.01.2008 00:54 - AROGANCIA ZASE ZVITAZILA - ideme dalej. Kazda koruna sa zide - nie? [Milos Majko]
Zial, su aj taki. Hraju sa na velkych zastupcov ludu a verejne podvadzaju. A este ich za to platime. Hovoria si poslanci. Rozhoduju o stovkach milionov z nasich dani. Rozhoduju ci budu nove chodniky, ci bue fungovat zakladna skola kam chodi Vase dieta. Ci a ake platy dostanu lekari, ktori Vam maju zachranit zdravie ci zivot. Tito "poslanci" sa tvaria tak, akoby nerozhodovali o nas, ale o vylucne o sebe. Robia kroky, za ktore odmietaju niest zodpovednost. Nastastie ich nie je vela. Ale aj jeden je na 18 000 ludi dost. Jeden bez charakteru a cti. Ten, kto sluboval v zmysle zakona o obecnom zriadení - ?. 369/1990 Zb. § 26 nasledovne: Poslanec obecného zastupite?stva skladá s?ub, ktorý znie: "S?ubujem na svoju ?es? a svedomie, že budem riadne plni? svoje povinnosti, ochra?ova? záujmy obce, dodržiava? Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupite?stva ich budem uplat?ova? pod?a svojho najlepšieho vedomia a svedomia. --- Kam sa podelo jeho svedomie a cest? --- Pan poslanec, prave ste sa zapisali do historie mesta. Ako niekto kto vedome a ucelovo podviedol pri hlasovani - jednom zo zakladnych prvkov demokracie - a vlastnou aroganciou ste ohrozil a dalej ohrozujete meno celeho MsZ. Dopustili ste sa vaznej chyby (nie je podstatne preco) a nedokazete sa za to zodpovedat. Osobne proti Vasej osobe nic nemam - ale mna uz nezastupujete, pre mna ste prestali existovat ako clovek. Hambim sa za to, ze obcan v takomto pripade nema moznost urobit viacej ako robi - je mi luto kazdej koruny, ktora Vam bude vyplatena aj z mojich penazi. Za kazde zasadanie a aj v praci. Historia je vsak nekompromisna. Odmenuje, ale aj tresta. A meno a cest je nieco, co si nikto nekupi. Nastastie...
31.01.2008 00:54 - AROGANCIA ZASE ZVITAZILA - ideme dalej. Kazda koruna sa zide - nie? [Milos Majko]
Zial, su aj taki. Hraju sa na velkych zastupcov ludu a verejne podvadzaju. A este ich za to platime. Hovoria si poslanci. Rozhoduju o stovkach milionov z nasich dani. Rozhoduju ci budu nove chodniky, ci bue fungovat zakladna skola kam chodi Vase dieta. Ci a ake platy dostanu lekari, ktori Vam maju zachranit zdravie ci zivot. Tito "poslanci" sa tvaria tak, akoby nerozhodovali o nas, ale o vylucne o sebe. Robia kroky, za ktore odmietaju niest zodpovednost. Nastastie ich nie je vela. Ale aj jeden je na 18 000 ludi dost. Jeden bez charakteru a cti. Ten, kto sluboval v zmysle zakona o obecnom zriadení - ?. 369/1990 Zb. § 26 nasledovne: Poslanec obecného zastupite?stva skladá s?ub, ktorý znie: "S?ubujem na svoju ?es? a svedomie, že budem riadne plni? svoje povinnosti, ochra?ova? záujmy obce, dodržiava? Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupite?stva ich budem uplat?ova? pod?a svojho najlepšieho vedomia a svedomia. --- Kam sa podelo jeho svedomie a cest? --- Pan poslanec, prave ste sa zapisali do historie mesta. Ako niekto kto vedome a ucelovo podviedol pri hlasovani - jednom zo zakladnych prvkov demokracie - a vlastnou aroganciou ste ohrozil a dalej ohrozujete meno celeho MsZ. Dopustili ste sa vaznej chyby (nie je podstatne preco) a nedokazete sa za to zodpovedat. Osobne proti Vasej osobe nic nemam - ale mna uz nezastupujete, pre mna ste prestali existovat ako clovek. Hambim sa za to, ze obcan v takomto pripade nema moznost urobit viacej ako robi - je mi luto kazdej koruny, ktora Vam bude vyplatena aj z mojich penazi. Za kazde zasadanie a aj v praci. Historia je vsak nekompromisna. Odmenuje, ale aj tresta. A meno a cest je nieco, co si nikto nekupi. Nastastie...
31.01.2008 00:54 - AROGANCIA ZASE ZVITAZILA - ideme dalej. Kazda koruna sa zide - nie? [Milos Majko]
Zial, su aj taki. Hraju sa na velkych zastupcov ludu a verejne podvadzaju. A este ich za to platime. Hovoria si poslanci. Rozhoduju o stovkach milionov z nasich dani. Rozhoduju ci budu nove chodniky, ci bue fungovat zakladna skola kam chodi Vase dieta. Ci a ake platy dostanu lekari, ktori Vam maju zachranit zdravie ci zivot. Tito "poslanci" sa tvaria tak, akoby nerozhodovali o nas, ale o vylucne o sebe. Robia kroky, za ktore odmietaju niest zodpovednost. Nastastie ich nie je vela. Ale aj jeden je na 18 000 ludi dost. Jeden bez charakteru a cti. Ten, kto sluboval v zmysle zakona o obecnom zriadení - ?. 369/1990 Zb. § 26 nasledovne: Poslanec obecného zastupite?stva skladá s?ub, ktorý znie: "S?ubujem na svoju ?es? a svedomie, že budem riadne plni? svoje povinnosti, ochra?ova? záujmy obce, dodržiava? Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupite?stva ich budem uplat?ova? pod?a svojho najlepšieho vedomia a svedomia. --- Kam sa podelo jeho svedomie a cest? --- Pan poslanec, prave ste sa zapisali do historie mesta. Ako niekto kto vedome a ucelovo podviedol pri hlasovani - jednom zo zakladnych prvkov demokracie - a vlastnou aroganciou ste ohrozil a dalej ohrozujete meno celeho MsZ. Dopustili ste sa vaznej chyby (nie je podstatne preco) a nedokazete sa za to zodpovedat. Osobne proti Vasej osobe nic nemam - ale mna uz nezastupujete, pre mna ste prestali existovat ako clovek. Hambim sa za to, ze obcan v takomto pripade nema moznost urobit viacej ako robi - je mi luto kazdej koruny, ktora Vam bude vyplatena aj z mojich penazi. Za kazde zasadanie a aj v praci. Historia je vsak nekompromisna. Odmenuje, ale aj tresta. A meno a cest je nieco, co si nikto nekupi. Nastastie...
29.01.2008 20:29 - pre seredčanka [zástupca]
Ospravedlňujem sa , zle som to pre Vás formuloval. Ide o to, že Jesenského ulica sa bude využívať počas výstavby obytných domov ako zásobovacia komunikácia pre stavbárov. Po realizácií výstavby by sa celá súvisle rekonštruovala podobne ako ulica Dolnomajerská. Ale pozrieme sa na možnosť ako vyriešiť aj Váš súčasný problém efektívne. A nebojte sa u nás zastaviť na konzultáciu.
+ zobraziť odpovede (4)
17.03.2008 05:22 - RE: pre seredčanka [seredcanko]
Chcem sa spytat pana zastupcu ci s odstupom casu ste sa na dany problem pozreli? Ako som uz spominal ide o cca 8 parkovacich miest vo vnutrobloku, kde s urcitostou nebudu chodit nakladne auta a kedze sa blizi letne obdobie vela ludi bude spavat pri otvorenych oknach a hlavne my co sme na nizsich poschodiach nemusime trpiet kazde rano ako sa auta hrabu z tych kamenov hore, viem si predstavit aj inu formu budicka. Dakujem
17.03.2008 11:05 - RE: RE: pre seredčanka [zástupca]
Problém vnútrobloku ,ktorý popisujete vyžaduje osobný kontakt s Vami pretože obyvatelia tejto časti majú rôzne názory. Časť je za dobudovanie parkovania iní nie. Teraz vlastne štrkové lôžko nie je parkovisko ale len odvodňovací rigol a parkovať by sa tam nemalo. Po dobudovaní detského ihriska sa táto zóna sa vyprofilovala pre deti. Navrhujem osobnú konzultáciu za účasti dotknutých poslancov obvodu. Ozvite sa a riešenie sa dá nájsť.
18.03.2008 10:39 - moja odpoved [seredcanko]
Vyuzivam takuto formu komunikacie, pretoze je flexibilna, rychla a nemusim hladat volny termin vo svojej pracovnej dobe, ktora je aj tak nabita, velakrat v tyzdni sa vraciam po 22-ej a rano znovu pred 8-ou som uz zase v praci. Tu chvilu volna co mam iba cez vikend venujem rodine. Preto vitam diskusne forum ako konstruktivne riesenie niektorych problemov mesta. Na jednej strane som rad, ze sa pozastavilo stavanie parkoviska, ved ta zona by mala patrit detom, sam som bol proti aby sa tam vobec s akymkolvek parkoviskom zacalo. Taktiez ma tesi, ze ked pozriem z okna vidim a pocujem dzavot deti a nie hluk aut. Lenze treba potom aj patricne vyznacit ten odvodnovaci rigol, ze nie je parkovisko, popripade ho spravit uzsim, nie je potrebne aby tak na takom peknom detskom ihrisku bol taky siroky pas kamenov. Este by som podotkol, ci by sa to spominane parkovisko nedalo vymedzit iba pre najomnikom dotknuteho cinziaku, pri ktorom je vybudovane, stava sa, ze tam parkuju auta uplne z inych blokov, ktori ani nemuseli podpisovat nejaku peticiu, ci chcu aby tam bolo parkovisko a parkuju tam. A ti najomnici, ktori boli osloveni tou peticiou si aj tak musia castokrat hladat ine parkovacie miesta, lebo im pod oknami stoja ""cudzie" auta... Verim, ze taketo vysvetlenie Vam postaci a aspon ciastocne vynahradi osobne stretnutie. Dakujem
18.03.2008 21:15 - RE: moja odpoved [zástupca]
Škoda, že nie , ale je to Vaše rozhodnutie. Budeme hľadať riešenia, ale naozaj všetkým obyvateľom sa vyhovieť nedá. Niekoľko starších ľudí je aj proti detskému ihrisku ,lebo to čo vy nazývate džavotom pre nich je krik a vyrušuje ich to a okrem toho sa nosí piesok do vchodov a pod. Parkovisko tiež je pre niektorích neprijateľné. Rigol sa dá upraviť podobne ako vyjazdený roh okolo činžiaku, ale vyhovieť na vyhradené parkovanie občanom s priľahlého činžiaku by asi v našom meste nebolo konštuktívne riešenie. Ide o verejné priestranstvo a obmedzovať niekoho by nebolo správne. Na vyhradené parkovanie majú nárok len zdravotne ťažko postihnutí občania. Preto je dôležitý osobný kontakt zainteresovaných na riešenie problémov obytných domov.
29.01.2008 20:29 - pre sered?anka [zástupca]
Ospravedl?ujem sa , zle som to pre Vás formuloval. Ide o to, že Jesenského ulica sa bude využíva? po?as výstavby obytných domov ako zásobovacia komunikácia pre stavbárov. Po realizácií výstavby by sa celá súvisle rekonštruovala podobne ako ulica Dolnomajerská. Ale pozrieme sa na možnos? ako vyrieši? aj Váš sú?asný problém efektívne. A nebojte sa u nás zastavi? na konzultáciu.
+ zobraziť odpovede (4)
17.03.2008 05:22 - RE: pre seredčanka [seredcanko]
Chcem sa spytat pana zastupcu ci s odstupom casu ste sa na dany problem pozreli? Ako som uz spominal ide o cca 8 parkovacich miest vo vnutrobloku, kde s urcitostou nebudu chodit nakladne auta a kedze sa blizi letne obdobie vela ludi bude spavat pri otvorenych oknach a hlavne my co sme na nizsich poschodiach nemusime trpiet kazde rano ako sa auta hrabu z tych kamenov hore, viem si predstavit aj inu formu budicka. Dakujem
17.03.2008 11:05 - RE: RE: pre seredčanka [zástupca]
Problém vnútrobloku ,ktorý popisujete vyžaduje osobný kontakt s Vami pretože obyvatelia tejto časti majú rôzne názory. Časť je za dobudovanie parkovania iní nie. Teraz vlastne štrkové lôžko nie je parkovisko ale len odvodňovací rigol a parkovať by sa tam nemalo. Po dobudovaní detského ihriska sa táto zóna sa vyprofilovala pre deti. Navrhujem osobnú konzultáciu za účasti dotknutých poslancov obvodu. Ozvite sa a riešenie sa dá nájsť.
18.03.2008 10:39 - moja odpoved [seredcanko]
Vyuzivam takuto formu komunikacie, pretoze je flexibilna, rychla a nemusim hladat volny termin vo svojej pracovnej dobe, ktora je aj tak nabita, velakrat v tyzdni sa vraciam po 22-ej a rano znovu pred 8-ou som uz zase v praci. Tu chvilu volna co mam iba cez vikend venujem rodine. Preto vitam diskusne forum ako konstruktivne riesenie niektorych problemov mesta. Na jednej strane som rad, ze sa pozastavilo stavanie parkoviska, ved ta zona by mala patrit detom, sam som bol proti aby sa tam vobec s akymkolvek parkoviskom zacalo. Taktiez ma tesi, ze ked pozriem z okna vidim a pocujem dzavot deti a nie hluk aut. Lenze treba potom aj patricne vyznacit ten odvodnovaci rigol, ze nie je parkovisko, popripade ho spravit uzsim, nie je potrebne aby tak na takom peknom detskom ihrisku bol taky siroky pas kamenov. Este by som podotkol, ci by sa to spominane parkovisko nedalo vymedzit iba pre najomnikom dotknuteho cinziaku, pri ktorom je vybudovane, stava sa, ze tam parkuju auta uplne z inych blokov, ktori ani nemuseli podpisovat nejaku peticiu, ci chcu aby tam bolo parkovisko a parkuju tam. A ti najomnici, ktori boli osloveni tou peticiou si aj tak musia castokrat hladat ine parkovacie miesta, lebo im pod oknami stoja ""cudzie" auta... Verim, ze taketo vysvetlenie Vam postaci a aspon ciastocne vynahradi osobne stretnutie. Dakujem
18.03.2008 21:15 - RE: moja odpoved [zástupca]
Škoda, že nie , ale je to Vaše rozhodnutie. Budeme hľadať riešenia, ale naozaj všetkým obyvateľom sa vyhovieť nedá. Niekoľko starších ľudí je aj proti detskému ihrisku ,lebo to čo vy nazývate džavotom pre nich je krik a vyrušuje ich to a okrem toho sa nosí piesok do vchodov a pod. Parkovisko tiež je pre niektorích neprijateľné. Rigol sa dá upraviť podobne ako vyjazdený roh okolo činžiaku, ale vyhovieť na vyhradené parkovanie občanom s priľahlého činžiaku by asi v našom meste nebolo konštuktívne riešenie. Ide o verejné priestranstvo a obmedzovať niekoho by nebolo správne. Na vyhradené parkovanie majú nárok len zdravotne ťažko postihnutí občania. Preto je dôležitý osobný kontakt zainteresovaných na riešenie problémov obytných domov.
29.01.2008 20:29 - pre sered?anka [zástupca]
Ospravedl?ujem sa , zle som to pre Vás formuloval. Ide o to, že Jesenského ulica sa bude využíva? po?as výstavby obytných domov ako zásobovacia komunikácia pre stavbárov. Po realizácií výstavby by sa celá súvisle rekonštruovala podobne ako ulica Dolnomajerská. Ale pozrieme sa na možnos? ako vyrieši? aj Váš sú?asný problém efektívne. A nebojte sa u nás zastavi? na konzultáciu.
+ zobraziť odpovede (4)
17.03.2008 05:22 - RE: pre seredčanka [seredcanko]
Chcem sa spytat pana zastupcu ci s odstupom casu ste sa na dany problem pozreli? Ako som uz spominal ide o cca 8 parkovacich miest vo vnutrobloku, kde s urcitostou nebudu chodit nakladne auta a kedze sa blizi letne obdobie vela ludi bude spavat pri otvorenych oknach a hlavne my co sme na nizsich poschodiach nemusime trpiet kazde rano ako sa auta hrabu z tych kamenov hore, viem si predstavit aj inu formu budicka. Dakujem
17.03.2008 11:05 - RE: RE: pre seredčanka [zástupca]
Problém vnútrobloku ,ktorý popisujete vyžaduje osobný kontakt s Vami pretože obyvatelia tejto časti majú rôzne názory. Časť je za dobudovanie parkovania iní nie. Teraz vlastne štrkové lôžko nie je parkovisko ale len odvodňovací rigol a parkovať by sa tam nemalo. Po dobudovaní detského ihriska sa táto zóna sa vyprofilovala pre deti. Navrhujem osobnú konzultáciu za účasti dotknutých poslancov obvodu. Ozvite sa a riešenie sa dá nájsť.
18.03.2008 10:39 - moja odpoved [seredcanko]
Vyuzivam takuto formu komunikacie, pretoze je flexibilna, rychla a nemusim hladat volny termin vo svojej pracovnej dobe, ktora je aj tak nabita, velakrat v tyzdni sa vraciam po 22-ej a rano znovu pred 8-ou som uz zase v praci. Tu chvilu volna co mam iba cez vikend venujem rodine. Preto vitam diskusne forum ako konstruktivne riesenie niektorych problemov mesta. Na jednej strane som rad, ze sa pozastavilo stavanie parkoviska, ved ta zona by mala patrit detom, sam som bol proti aby sa tam vobec s akymkolvek parkoviskom zacalo. Taktiez ma tesi, ze ked pozriem z okna vidim a pocujem dzavot deti a nie hluk aut. Lenze treba potom aj patricne vyznacit ten odvodnovaci rigol, ze nie je parkovisko, popripade ho spravit uzsim, nie je potrebne aby tak na takom peknom detskom ihrisku bol taky siroky pas kamenov. Este by som podotkol, ci by sa to spominane parkovisko nedalo vymedzit iba pre najomnikom dotknuteho cinziaku, pri ktorom je vybudovane, stava sa, ze tam parkuju auta uplne z inych blokov, ktori ani nemuseli podpisovat nejaku peticiu, ci chcu aby tam bolo parkovisko a parkuju tam. A ti najomnici, ktori boli osloveni tou peticiou si aj tak musia castokrat hladat ine parkovacie miesta, lebo im pod oknami stoja ""cudzie" auta... Verim, ze taketo vysvetlenie Vam postaci a aspon ciastocne vynahradi osobne stretnutie. Dakujem
18.03.2008 21:15 - RE: moja odpoved [zástupca]
Škoda, že nie , ale je to Vaše rozhodnutie. Budeme hľadať riešenia, ale naozaj všetkým obyvateľom sa vyhovieť nedá. Niekoľko starších ľudí je aj proti detskému ihrisku ,lebo to čo vy nazývate džavotom pre nich je krik a vyrušuje ich to a okrem toho sa nosí piesok do vchodov a pod. Parkovisko tiež je pre niektorích neprijateľné. Rigol sa dá upraviť podobne ako vyjazdený roh okolo činžiaku, ale vyhovieť na vyhradené parkovanie občanom s priľahlého činžiaku by asi v našom meste nebolo konštuktívne riešenie. Ide o verejné priestranstvo a obmedzovať niekoho by nebolo správne. Na vyhradené parkovanie majú nárok len zdravotne ťažko postihnutí občania. Preto je dôležitý osobný kontakt zainteresovaných na riešenie problémov obytných domov.
29.01.2008 20:29 - pre sered?anka [zástupca]
Ospravedl?ujem sa , zle som to pre Vás formuloval. Ide o to, že Jesenského ulica sa bude využíva? po?as výstavby obytných domov ako zásobovacia komunikácia pre stavbárov. Po realizácií výstavby by sa celá súvisle rekonštruovala podobne ako ulica Dolnomajerská. Ale pozrieme sa na možnos? ako vyrieši? aj Váš sú?asný problém efektívne. A nebojte sa u nás zastavi? na konzultáciu.
+ zobraziť odpovede (4)
17.03.2008 05:22 - RE: pre seredčanka [seredcanko]
Chcem sa spytat pana zastupcu ci s odstupom casu ste sa na dany problem pozreli? Ako som uz spominal ide o cca 8 parkovacich miest vo vnutrobloku, kde s urcitostou nebudu chodit nakladne auta a kedze sa blizi letne obdobie vela ludi bude spavat pri otvorenych oknach a hlavne my co sme na nizsich poschodiach nemusime trpiet kazde rano ako sa auta hrabu z tych kamenov hore, viem si predstavit aj inu formu budicka. Dakujem
17.03.2008 11:05 - RE: RE: pre seredčanka [zástupca]
Problém vnútrobloku ,ktorý popisujete vyžaduje osobný kontakt s Vami pretože obyvatelia tejto časti majú rôzne názory. Časť je za dobudovanie parkovania iní nie. Teraz vlastne štrkové lôžko nie je parkovisko ale len odvodňovací rigol a parkovať by sa tam nemalo. Po dobudovaní detského ihriska sa táto zóna sa vyprofilovala pre deti. Navrhujem osobnú konzultáciu za účasti dotknutých poslancov obvodu. Ozvite sa a riešenie sa dá nájsť.
18.03.2008 10:39 - moja odpoved [seredcanko]
Vyuzivam takuto formu komunikacie, pretoze je flexibilna, rychla a nemusim hladat volny termin vo svojej pracovnej dobe, ktora je aj tak nabita, velakrat v tyzdni sa vraciam po 22-ej a rano znovu pred 8-ou som uz zase v praci. Tu chvilu volna co mam iba cez vikend venujem rodine. Preto vitam diskusne forum ako konstruktivne riesenie niektorych problemov mesta. Na jednej strane som rad, ze sa pozastavilo stavanie parkoviska, ved ta zona by mala patrit detom, sam som bol proti aby sa tam vobec s akymkolvek parkoviskom zacalo. Taktiez ma tesi, ze ked pozriem z okna vidim a pocujem dzavot deti a nie hluk aut. Lenze treba potom aj patricne vyznacit ten odvodnovaci rigol, ze nie je parkovisko, popripade ho spravit uzsim, nie je potrebne aby tak na takom peknom detskom ihrisku bol taky siroky pas kamenov. Este by som podotkol, ci by sa to spominane parkovisko nedalo vymedzit iba pre najomnikom dotknuteho cinziaku, pri ktorom je vybudovane, stava sa, ze tam parkuju auta uplne z inych blokov, ktori ani nemuseli podpisovat nejaku peticiu, ci chcu aby tam bolo parkovisko a parkuju tam. A ti najomnici, ktori boli osloveni tou peticiou si aj tak musia castokrat hladat ine parkovacie miesta, lebo im pod oknami stoja ""cudzie" auta... Verim, ze taketo vysvetlenie Vam postaci a aspon ciastocne vynahradi osobne stretnutie. Dakujem
18.03.2008 21:15 - RE: moja odpoved [zástupca]
Škoda, že nie , ale je to Vaše rozhodnutie. Budeme hľadať riešenia, ale naozaj všetkým obyvateľom sa vyhovieť nedá. Niekoľko starších ľudí je aj proti detskému ihrisku ,lebo to čo vy nazývate džavotom pre nich je krik a vyrušuje ich to a okrem toho sa nosí piesok do vchodov a pod. Parkovisko tiež je pre niektorích neprijateľné. Rigol sa dá upraviť podobne ako vyjazdený roh okolo činžiaku, ale vyhovieť na vyhradené parkovanie občanom s priľahlého činžiaku by asi v našom meste nebolo konštuktívne riešenie. Ide o verejné priestranstvo a obmedzovať niekoho by nebolo správne. Na vyhradené parkovanie majú nárok len zdravotne ťažko postihnutí občania. Preto je dôležitý osobný kontakt zainteresovaných na riešenie problémov obytných domov.
29.01.2008 20:29 - pre sered?anka [zástupca]
Ospravedl?ujem sa , zle som to pre Vás formuloval. Ide o to, že Jesenského ulica sa bude využíva? po?as výstavby obytných domov ako zásobovacia komunikácia pre stavbárov. Po realizácií výstavby by sa celá súvisle rekonštruovala podobne ako ulica Dolnomajerská. Ale pozrieme sa na možnos? ako vyrieši? aj Váš sú?asný problém efektívne. A nebojte sa u nás zastavi? na konzultáciu.
+ zobraziť odpovede (4)
17.03.2008 05:22 - RE: pre seredčanka [seredcanko]
Chcem sa spytat pana zastupcu ci s odstupom casu ste sa na dany problem pozreli? Ako som uz spominal ide o cca 8 parkovacich miest vo vnutrobloku, kde s urcitostou nebudu chodit nakladne auta a kedze sa blizi letne obdobie vela ludi bude spavat pri otvorenych oknach a hlavne my co sme na nizsich poschodiach nemusime trpiet kazde rano ako sa auta hrabu z tych kamenov hore, viem si predstavit aj inu formu budicka. Dakujem
17.03.2008 11:05 - RE: RE: pre seredčanka [zástupca]
Problém vnútrobloku ,ktorý popisujete vyžaduje osobný kontakt s Vami pretože obyvatelia tejto časti majú rôzne názory. Časť je za dobudovanie parkovania iní nie. Teraz vlastne štrkové lôžko nie je parkovisko ale len odvodňovací rigol a parkovať by sa tam nemalo. Po dobudovaní detského ihriska sa táto zóna sa vyprofilovala pre deti. Navrhujem osobnú konzultáciu za účasti dotknutých poslancov obvodu. Ozvite sa a riešenie sa dá nájsť.
18.03.2008 10:39 - moja odpoved [seredcanko]
Vyuzivam takuto formu komunikacie, pretoze je flexibilna, rychla a nemusim hladat volny termin vo svojej pracovnej dobe, ktora je aj tak nabita, velakrat v tyzdni sa vraciam po 22-ej a rano znovu pred 8-ou som uz zase v praci. Tu chvilu volna co mam iba cez vikend venujem rodine. Preto vitam diskusne forum ako konstruktivne riesenie niektorych problemov mesta. Na jednej strane som rad, ze sa pozastavilo stavanie parkoviska, ved ta zona by mala patrit detom, sam som bol proti aby sa tam vobec s akymkolvek parkoviskom zacalo. Taktiez ma tesi, ze ked pozriem z okna vidim a pocujem dzavot deti a nie hluk aut. Lenze treba potom aj patricne vyznacit ten odvodnovaci rigol, ze nie je parkovisko, popripade ho spravit uzsim, nie je potrebne aby tak na takom peknom detskom ihrisku bol taky siroky pas kamenov. Este by som podotkol, ci by sa to spominane parkovisko nedalo vymedzit iba pre najomnikom dotknuteho cinziaku, pri ktorom je vybudovane, stava sa, ze tam parkuju auta uplne z inych blokov, ktori ani nemuseli podpisovat nejaku peticiu, ci chcu aby tam bolo parkovisko a parkuju tam. A ti najomnici, ktori boli osloveni tou peticiou si aj tak musia castokrat hladat ine parkovacie miesta, lebo im pod oknami stoja ""cudzie" auta... Verim, ze taketo vysvetlenie Vam postaci a aspon ciastocne vynahradi osobne stretnutie. Dakujem
18.03.2008 21:15 - RE: moja odpoved [zástupca]
Škoda, že nie , ale je to Vaše rozhodnutie. Budeme hľadať riešenia, ale naozaj všetkým obyvateľom sa vyhovieť nedá. Niekoľko starších ľudí je aj proti detskému ihrisku ,lebo to čo vy nazývate džavotom pre nich je krik a vyrušuje ich to a okrem toho sa nosí piesok do vchodov a pod. Parkovisko tiež je pre niektorích neprijateľné. Rigol sa dá upraviť podobne ako vyjazdený roh okolo činžiaku, ale vyhovieť na vyhradené parkovanie občanom s priľahlého činžiaku by asi v našom meste nebolo konštuktívne riešenie. Ide o verejné priestranstvo a obmedzovať niekoho by nebolo správne. Na vyhradené parkovanie majú nárok len zdravotne ťažko postihnutí občania. Preto je dôležitý osobný kontakt zainteresovaných na riešenie problémov obytných domov.
29.01.2008 20:29 - pre sered?anka [zástupca]
Ospravedl?ujem sa , zle som to pre Vás formuloval. Ide o to, že Jesenského ulica sa bude využíva? po?as výstavby obytných domov ako zásobovacia komunikácia pre stavbárov. Po realizácií výstavby by sa celá súvisle rekonštruovala podobne ako ulica Dolnomajerská. Ale pozrieme sa na možnos? ako vyrieši? aj Váš sú?asný problém efektívne. A nebojte sa u nás zastavi? na konzultáciu.
+ zobraziť odpovede (4)
17.03.2008 05:22 - RE: pre seredčanka [seredcanko]
Chcem sa spytat pana zastupcu ci s odstupom casu ste sa na dany problem pozreli? Ako som uz spominal ide o cca 8 parkovacich miest vo vnutrobloku, kde s urcitostou nebudu chodit nakladne auta a kedze sa blizi letne obdobie vela ludi bude spavat pri otvorenych oknach a hlavne my co sme na nizsich poschodiach nemusime trpiet kazde rano ako sa auta hrabu z tych kamenov hore, viem si predstavit aj inu formu budicka. Dakujem
17.03.2008 11:05 - RE: RE: pre seredčanka [zástupca]
Problém vnútrobloku ,ktorý popisujete vyžaduje osobný kontakt s Vami pretože obyvatelia tejto časti majú rôzne názory. Časť je za dobudovanie parkovania iní nie. Teraz vlastne štrkové lôžko nie je parkovisko ale len odvodňovací rigol a parkovať by sa tam nemalo. Po dobudovaní detského ihriska sa táto zóna sa vyprofilovala pre deti. Navrhujem osobnú konzultáciu za účasti dotknutých poslancov obvodu. Ozvite sa a riešenie sa dá nájsť.
18.03.2008 10:39 - moja odpoved [seredcanko]
Vyuzivam takuto formu komunikacie, pretoze je flexibilna, rychla a nemusim hladat volny termin vo svojej pracovnej dobe, ktora je aj tak nabita, velakrat v tyzdni sa vraciam po 22-ej a rano znovu pred 8-ou som uz zase v praci. Tu chvilu volna co mam iba cez vikend venujem rodine. Preto vitam diskusne forum ako konstruktivne riesenie niektorych problemov mesta. Na jednej strane som rad, ze sa pozastavilo stavanie parkoviska, ved ta zona by mala patrit detom, sam som bol proti aby sa tam vobec s akymkolvek parkoviskom zacalo. Taktiez ma tesi, ze ked pozriem z okna vidim a pocujem dzavot deti a nie hluk aut. Lenze treba potom aj patricne vyznacit ten odvodnovaci rigol, ze nie je parkovisko, popripade ho spravit uzsim, nie je potrebne aby tak na takom peknom detskom ihrisku bol taky siroky pas kamenov. Este by som podotkol, ci by sa to spominane parkovisko nedalo vymedzit iba pre najomnikom dotknuteho cinziaku, pri ktorom je vybudovane, stava sa, ze tam parkuju auta uplne z inych blokov, ktori ani nemuseli podpisovat nejaku peticiu, ci chcu aby tam bolo parkovisko a parkuju tam. A ti najomnici, ktori boli osloveni tou peticiou si aj tak musia castokrat hladat ine parkovacie miesta, lebo im pod oknami stoja ""cudzie" auta... Verim, ze taketo vysvetlenie Vam postaci a aspon ciastocne vynahradi osobne stretnutie. Dakujem
18.03.2008 21:15 - RE: moja odpoved [zástupca]
Škoda, že nie , ale je to Vaše rozhodnutie. Budeme hľadať riešenia, ale naozaj všetkým obyvateľom sa vyhovieť nedá. Niekoľko starších ľudí je aj proti detskému ihrisku ,lebo to čo vy nazývate džavotom pre nich je krik a vyrušuje ich to a okrem toho sa nosí piesok do vchodov a pod. Parkovisko tiež je pre niektorích neprijateľné. Rigol sa dá upraviť podobne ako vyjazdený roh okolo činžiaku, ale vyhovieť na vyhradené parkovanie občanom s priľahlého činžiaku by asi v našom meste nebolo konštuktívne riešenie. Ide o verejné priestranstvo a obmedzovať niekoho by nebolo správne. Na vyhradené parkovanie majú nárok len zdravotne ťažko postihnutí občania. Preto je dôležitý osobný kontakt zainteresovaných na riešenie problémov obytných domov.
29.01.2008 20:29 - pre sered?anka [zástupca]
Ospravedl?ujem sa , zle som to pre Vás formuloval. Ide o to, že Jesenského ulica sa bude využíva? po?as výstavby obytných domov ako zásobovacia komunikácia pre stavbárov. Po realizácií výstavby by sa celá súvisle rekonštruovala podobne ako ulica Dolnomajerská. Ale pozrieme sa na možnos? ako vyrieši? aj Váš sú?asný problém efektívne. A nebojte sa u nás zastavi? na konzultáciu.
+ zobraziť odpovede (4)
17.03.2008 05:22 - RE: pre seredčanka [seredcanko]
Chcem sa spytat pana zastupcu ci s odstupom casu ste sa na dany problem pozreli? Ako som uz spominal ide o cca 8 parkovacich miest vo vnutrobloku, kde s urcitostou nebudu chodit nakladne auta a kedze sa blizi letne obdobie vela ludi bude spavat pri otvorenych oknach a hlavne my co sme na nizsich poschodiach nemusime trpiet kazde rano ako sa auta hrabu z tych kamenov hore, viem si predstavit aj inu formu budicka. Dakujem
17.03.2008 11:05 - RE: RE: pre seredčanka [zástupca]
Problém vnútrobloku ,ktorý popisujete vyžaduje osobný kontakt s Vami pretože obyvatelia tejto časti majú rôzne názory. Časť je za dobudovanie parkovania iní nie. Teraz vlastne štrkové lôžko nie je parkovisko ale len odvodňovací rigol a parkovať by sa tam nemalo. Po dobudovaní detského ihriska sa táto zóna sa vyprofilovala pre deti. Navrhujem osobnú konzultáciu za účasti dotknutých poslancov obvodu. Ozvite sa a riešenie sa dá nájsť.
18.03.2008 10:39 - moja odpoved [seredcanko]
Vyuzivam takuto formu komunikacie, pretoze je flexibilna, rychla a nemusim hladat volny termin vo svojej pracovnej dobe, ktora je aj tak nabita, velakrat v tyzdni sa vraciam po 22-ej a rano znovu pred 8-ou som uz zase v praci. Tu chvilu volna co mam iba cez vikend venujem rodine. Preto vitam diskusne forum ako konstruktivne riesenie niektorych problemov mesta. Na jednej strane som rad, ze sa pozastavilo stavanie parkoviska, ved ta zona by mala patrit detom, sam som bol proti aby sa tam vobec s akymkolvek parkoviskom zacalo. Taktiez ma tesi, ze ked pozriem z okna vidim a pocujem dzavot deti a nie hluk aut. Lenze treba potom aj patricne vyznacit ten odvodnovaci rigol, ze nie je parkovisko, popripade ho spravit uzsim, nie je potrebne aby tak na takom peknom detskom ihrisku bol taky siroky pas kamenov. Este by som podotkol, ci by sa to spominane parkovisko nedalo vymedzit iba pre najomnikom dotknuteho cinziaku, pri ktorom je vybudovane, stava sa, ze tam parkuju auta uplne z inych blokov, ktori ani nemuseli podpisovat nejaku peticiu, ci chcu aby tam bolo parkovisko a parkuju tam. A ti najomnici, ktori boli osloveni tou peticiou si aj tak musia castokrat hladat ine parkovacie miesta, lebo im pod oknami stoja ""cudzie" auta... Verim, ze taketo vysvetlenie Vam postaci a aspon ciastocne vynahradi osobne stretnutie. Dakujem
18.03.2008 21:15 - RE: moja odpoved [zástupca]
Škoda, že nie , ale je to Vaše rozhodnutie. Budeme hľadať riešenia, ale naozaj všetkým obyvateľom sa vyhovieť nedá. Niekoľko starších ľudí je aj proti detskému ihrisku ,lebo to čo vy nazývate džavotom pre nich je krik a vyrušuje ich to a okrem toho sa nosí piesok do vchodov a pod. Parkovisko tiež je pre niektorích neprijateľné. Rigol sa dá upraviť podobne ako vyjazdený roh okolo činžiaku, ale vyhovieť na vyhradené parkovanie občanom s priľahlého činžiaku by asi v našom meste nebolo konštuktívne riešenie. Ide o verejné priestranstvo a obmedzovať niekoho by nebolo správne. Na vyhradené parkovanie majú nárok len zdravotne ťažko postihnutí občania. Preto je dôležitý osobný kontakt zainteresovaných na riešenie problémov obytných domov.
29.01.2008 20:29 - pre sered?anka [zástupca]
Ospravedl?ujem sa , zle som to pre Vás formuloval. Ide o to, že Jesenského ulica sa bude využíva? po?as výstavby obytných domov ako zásobovacia komunikácia pre stavbárov. Po realizácií výstavby by sa celá súvisle rekonštruovala podobne ako ulica Dolnomajerská. Ale pozrieme sa na možnos? ako vyrieši? aj Váš sú?asný problém efektívne. A nebojte sa u nás zastavi? na konzultáciu.
+ zobraziť odpovede (4)
17.03.2008 05:22 - RE: pre seredčanka [seredcanko]
Chcem sa spytat pana zastupcu ci s odstupom casu ste sa na dany problem pozreli? Ako som uz spominal ide o cca 8 parkovacich miest vo vnutrobloku, kde s urcitostou nebudu chodit nakladne auta a kedze sa blizi letne obdobie vela ludi bude spavat pri otvorenych oknach a hlavne my co sme na nizsich poschodiach nemusime trpiet kazde rano ako sa auta hrabu z tych kamenov hore, viem si predstavit aj inu formu budicka. Dakujem
17.03.2008 11:05 - RE: RE: pre seredčanka [zástupca]
Problém vnútrobloku ,ktorý popisujete vyžaduje osobný kontakt s Vami pretože obyvatelia tejto časti majú rôzne názory. Časť je za dobudovanie parkovania iní nie. Teraz vlastne štrkové lôžko nie je parkovisko ale len odvodňovací rigol a parkovať by sa tam nemalo. Po dobudovaní detského ihriska sa táto zóna sa vyprofilovala pre deti. Navrhujem osobnú konzultáciu za účasti dotknutých poslancov obvodu. Ozvite sa a riešenie sa dá nájsť.
18.03.2008 10:39 - moja odpoved [seredcanko]
Vyuzivam takuto formu komunikacie, pretoze je flexibilna, rychla a nemusim hladat volny termin vo svojej pracovnej dobe, ktora je aj tak nabita, velakrat v tyzdni sa vraciam po 22-ej a rano znovu pred 8-ou som uz zase v praci. Tu chvilu volna co mam iba cez vikend venujem rodine. Preto vitam diskusne forum ako konstruktivne riesenie niektorych problemov mesta. Na jednej strane som rad, ze sa pozastavilo stavanie parkoviska, ved ta zona by mala patrit detom, sam som bol proti aby sa tam vobec s akymkolvek parkoviskom zacalo. Taktiez ma tesi, ze ked pozriem z okna vidim a pocujem dzavot deti a nie hluk aut. Lenze treba potom aj patricne vyznacit ten odvodnovaci rigol, ze nie je parkovisko, popripade ho spravit uzsim, nie je potrebne aby tak na takom peknom detskom ihrisku bol taky siroky pas kamenov. Este by som podotkol, ci by sa to spominane parkovisko nedalo vymedzit iba pre najomnikom dotknuteho cinziaku, pri ktorom je vybudovane, stava sa, ze tam parkuju auta uplne z inych blokov, ktori ani nemuseli podpisovat nejaku peticiu, ci chcu aby tam bolo parkovisko a parkuju tam. A ti najomnici, ktori boli osloveni tou peticiou si aj tak musia castokrat hladat ine parkovacie miesta, lebo im pod oknami stoja ""cudzie" auta... Verim, ze taketo vysvetlenie Vam postaci a aspon ciastocne vynahradi osobne stretnutie. Dakujem
18.03.2008 21:15 - RE: moja odpoved [zástupca]
Škoda, že nie , ale je to Vaše rozhodnutie. Budeme hľadať riešenia, ale naozaj všetkým obyvateľom sa vyhovieť nedá. Niekoľko starších ľudí je aj proti detskému ihrisku ,lebo to čo vy nazývate džavotom pre nich je krik a vyrušuje ich to a okrem toho sa nosí piesok do vchodov a pod. Parkovisko tiež je pre niektorích neprijateľné. Rigol sa dá upraviť podobne ako vyjazdený roh okolo činžiaku, ale vyhovieť na vyhradené parkovanie občanom s priľahlého činžiaku by asi v našom meste nebolo konštuktívne riešenie. Ide o verejné priestranstvo a obmedzovať niekoho by nebolo správne. Na vyhradené parkovanie majú nárok len zdravotne ťažko postihnutí občania. Preto je dôležitý osobný kontakt zainteresovaných na riešenie problémov obytných domov.
29.01.2008 20:29 - pre sered?anka [zástupca]
Ospravedl?ujem sa , zle som to pre Vás formuloval. Ide o to, že Jesenského ulica sa bude využíva? po?as výstavby obytných domov ako zásobovacia komunikácia pre stavbárov. Po realizácií výstavby by sa celá súvisle rekonštruovala podobne ako ulica Dolnomajerská. Ale pozrieme sa na možnos? ako vyrieši? aj Váš sú?asný problém efektívne. A nebojte sa u nás zastavi? na konzultáciu.
+ zobraziť odpovede (4)
17.03.2008 05:22 - RE: pre seredčanka [seredcanko]
Chcem sa spytat pana zastupcu ci s odstupom casu ste sa na dany problem pozreli? Ako som uz spominal ide o cca 8 parkovacich miest vo vnutrobloku, kde s urcitostou nebudu chodit nakladne auta a kedze sa blizi letne obdobie vela ludi bude spavat pri otvorenych oknach a hlavne my co sme na nizsich poschodiach nemusime trpiet kazde rano ako sa auta hrabu z tych kamenov hore, viem si predstavit aj inu formu budicka. Dakujem
17.03.2008 11:05 - RE: RE: pre seredčanka [zástupca]
Problém vnútrobloku ,ktorý popisujete vyžaduje osobný kontakt s Vami pretože obyvatelia tejto časti majú rôzne názory. Časť je za dobudovanie parkovania iní nie. Teraz vlastne štrkové lôžko nie je parkovisko ale len odvodňovací rigol a parkovať by sa tam nemalo. Po dobudovaní detského ihriska sa táto zóna sa vyprofilovala pre deti. Navrhujem osobnú konzultáciu za účasti dotknutých poslancov obvodu. Ozvite sa a riešenie sa dá nájsť.
18.03.2008 10:39 - moja odpoved [seredcanko]
Vyuzivam takuto formu komunikacie, pretoze je flexibilna, rychla a nemusim hladat volny termin vo svojej pracovnej dobe, ktora je aj tak nabita, velakrat v tyzdni sa vraciam po 22-ej a rano znovu pred 8-ou som uz zase v praci. Tu chvilu volna co mam iba cez vikend venujem rodine. Preto vitam diskusne forum ako konstruktivne riesenie niektorych problemov mesta. Na jednej strane som rad, ze sa pozastavilo stavanie parkoviska, ved ta zona by mala patrit detom, sam som bol proti aby sa tam vobec s akymkolvek parkoviskom zacalo. Taktiez ma tesi, ze ked pozriem z okna vidim a pocujem dzavot deti a nie hluk aut. Lenze treba potom aj patricne vyznacit ten odvodnovaci rigol, ze nie je parkovisko, popripade ho spravit uzsim, nie je potrebne aby tak na takom peknom detskom ihrisku bol taky siroky pas kamenov. Este by som podotkol, ci by sa to spominane parkovisko nedalo vymedzit iba pre najomnikom dotknuteho cinziaku, pri ktorom je vybudovane, stava sa, ze tam parkuju auta uplne z inych blokov, ktori ani nemuseli podpisovat nejaku peticiu, ci chcu aby tam bolo parkovisko a parkuju tam. A ti najomnici, ktori boli osloveni tou peticiou si aj tak musia castokrat hladat ine parkovacie miesta, lebo im pod oknami stoja ""cudzie" auta... Verim, ze taketo vysvetlenie Vam postaci a aspon ciastocne vynahradi osobne stretnutie. Dakujem
18.03.2008 21:15 - RE: moja odpoved [zástupca]
Škoda, že nie , ale je to Vaše rozhodnutie. Budeme hľadať riešenia, ale naozaj všetkým obyvateľom sa vyhovieť nedá. Niekoľko starších ľudí je aj proti detskému ihrisku ,lebo to čo vy nazývate džavotom pre nich je krik a vyrušuje ich to a okrem toho sa nosí piesok do vchodov a pod. Parkovisko tiež je pre niektorích neprijateľné. Rigol sa dá upraviť podobne ako vyjazdený roh okolo činžiaku, ale vyhovieť na vyhradené parkovanie občanom s priľahlého činžiaku by asi v našom meste nebolo konštuktívne riešenie. Ide o verejné priestranstvo a obmedzovať niekoho by nebolo správne. Na vyhradené parkovanie majú nárok len zdravotne ťažko postihnutí občania. Preto je dôležitý osobný kontakt zainteresovaných na riešenie problémov obytných domov.
29.01.2008 20:29 - pre sered?anka [zástupca]
Ospravedl?ujem sa , zle som to pre Vás formuloval. Ide o to, že Jesenského ulica sa bude využíva? po?as výstavby obytných domov ako zásobovacia komunikácia pre stavbárov. Po realizácií výstavby by sa celá súvisle rekonštruovala podobne ako ulica Dolnomajerská. Ale pozrieme sa na možnos? ako vyrieši? aj Váš sú?asný problém efektívne. A nebojte sa u nás zastavi? na konzultáciu.
+ zobraziť odpovede (4)
17.03.2008 05:22 - RE: pre seredčanka [seredcanko]
Chcem sa spytat pana zastupcu ci s odstupom casu ste sa na dany problem pozreli? Ako som uz spominal ide o cca 8 parkovacich miest vo vnutrobloku, kde s urcitostou nebudu chodit nakladne auta a kedze sa blizi letne obdobie vela ludi bude spavat pri otvorenych oknach a hlavne my co sme na nizsich poschodiach nemusime trpiet kazde rano ako sa auta hrabu z tych kamenov hore, viem si predstavit aj inu formu budicka. Dakujem
17.03.2008 11:05 - RE: RE: pre seredčanka [zástupca]
Problém vnútrobloku ,ktorý popisujete vyžaduje osobný kontakt s Vami pretože obyvatelia tejto časti majú rôzne názory. Časť je za dobudovanie parkovania iní nie. Teraz vlastne štrkové lôžko nie je parkovisko ale len odvodňovací rigol a parkovať by sa tam nemalo. Po dobudovaní detského ihriska sa táto zóna sa vyprofilovala pre deti. Navrhujem osobnú konzultáciu za účasti dotknutých poslancov obvodu. Ozvite sa a riešenie sa dá nájsť.
18.03.2008 10:39 - moja odpoved [seredcanko]
Vyuzivam takuto formu komunikacie, pretoze je flexibilna, rychla a nemusim hladat volny termin vo svojej pracovnej dobe, ktora je aj tak nabita, velakrat v tyzdni sa vraciam po 22-ej a rano znovu pred 8-ou som uz zase v praci. Tu chvilu volna co mam iba cez vikend venujem rodine. Preto vitam diskusne forum ako konstruktivne riesenie niektorych problemov mesta. Na jednej strane som rad, ze sa pozastavilo stavanie parkoviska, ved ta zona by mala patrit detom, sam som bol proti aby sa tam vobec s akymkolvek parkoviskom zacalo. Taktiez ma tesi, ze ked pozriem z okna vidim a pocujem dzavot deti a nie hluk aut. Lenze treba potom aj patricne vyznacit ten odvodnovaci rigol, ze nie je parkovisko, popripade ho spravit uzsim, nie je potrebne aby tak na takom peknom detskom ihrisku bol taky siroky pas kamenov. Este by som podotkol, ci by sa to spominane parkovisko nedalo vymedzit iba pre najomnikom dotknuteho cinziaku, pri ktorom je vybudovane, stava sa, ze tam parkuju auta uplne z inych blokov, ktori ani nemuseli podpisovat nejaku peticiu, ci chcu aby tam bolo parkovisko a parkuju tam. A ti najomnici, ktori boli osloveni tou peticiou si aj tak musia castokrat hladat ine parkovacie miesta, lebo im pod oknami stoja ""cudzie" auta... Verim, ze taketo vysvetlenie Vam postaci a aspon ciastocne vynahradi osobne stretnutie. Dakujem
18.03.2008 21:15 - RE: moja odpoved [zástupca]
Škoda, že nie , ale je to Vaše rozhodnutie. Budeme hľadať riešenia, ale naozaj všetkým obyvateľom sa vyhovieť nedá. Niekoľko starších ľudí je aj proti detskému ihrisku ,lebo to čo vy nazývate džavotom pre nich je krik a vyrušuje ich to a okrem toho sa nosí piesok do vchodov a pod. Parkovisko tiež je pre niektorích neprijateľné. Rigol sa dá upraviť podobne ako vyjazdený roh okolo činžiaku, ale vyhovieť na vyhradené parkovanie občanom s priľahlého činžiaku by asi v našom meste nebolo konštuktívne riešenie. Ide o verejné priestranstvo a obmedzovať niekoho by nebolo správne. Na vyhradené parkovanie majú nárok len zdravotne ťažko postihnutí občania. Preto je dôležitý osobný kontakt zainteresovaných na riešenie problémov obytných domov.
28.01.2008 10:37 - Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [Milos Majko]
A je tu uz avizovany opravny termin pre poslanca ktory zavaznym sposobom pochybil. Termin, ktory preveri svedomie poslanca MsZ pana Koricanskeho a jeho a uctu k volicom a k demokracii ako takej. A zaroven uroven poslaneckeho zboru - a obcan sa dozvie, ci je partnerom iba pred volbami.
+ zobraziť odpovede (1)
08.07.2008 14:15 - RE: Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [zeky]
Presne to som očakával. Nič sa nestalo a peniažky idú
28.01.2008 10:37 - Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [Milos Majko]
A je tu uz avizovany opravny termin pre poslanca ktory zavaznym sposobom pochybil. Termin, ktory preveri svedomie poslanca MsZ pana Koricanskeho a jeho a uctu k volicom a k demokracii ako takej. A zaroven uroven poslaneckeho zboru - a obcan sa dozvie, ci je partnerom iba pred volbami.
+ zobraziť odpovede (1)
08.07.2008 14:15 - RE: Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [zeky]
Presne to som očakával. Nič sa nestalo a peniažky idú
28.01.2008 10:37 - Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [Milos Majko]
A je tu uz avizovany opravny termin pre poslanca ktory zavaznym sposobom pochybil. Termin, ktory preveri svedomie poslanca MsZ pana Koricanskeho a jeho a uctu k volicom a k demokracii ako takej. A zaroven uroven poslaneckeho zboru - a obcan sa dozvie, ci je partnerom iba pred volbami.
+ zobraziť odpovede (1)
08.07.2008 14:15 - RE: Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [zeky]
Presne to som očakával. Nič sa nestalo a peniažky idú
28.01.2008 10:37 - Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [Milos Majko]
A je tu uz avizovany opravny termin pre poslanca ktory zavaznym sposobom pochybil. Termin, ktory preveri svedomie poslanca MsZ pana Koricanskeho a jeho a uctu k volicom a k demokracii ako takej. A zaroven uroven poslaneckeho zboru - a obcan sa dozvie, ci je partnerom iba pred volbami.
+ zobraziť odpovede (1)
08.07.2008 14:15 - RE: Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [zeky]
Presne to som očakával. Nič sa nestalo a peniažky idú
28.01.2008 10:37 - Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [Milos Majko]
A je tu uz avizovany opravny termin pre poslanca ktory zavaznym sposobom pochybil. Termin, ktory preveri svedomie poslanca MsZ pana Koricanskeho a jeho a uctu k volicom a k demokracii ako takej. A zaroven uroven poslaneckeho zboru - a obcan sa dozvie, ci je partnerom iba pred volbami.
+ zobraziť odpovede (1)
08.07.2008 14:15 - RE: Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [zeky]
Presne to som očakával. Nič sa nestalo a peniažky idú
28.01.2008 10:37 - Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [Milos Majko]
A je tu uz avizovany opravny termin pre poslanca ktory zavaznym sposobom pochybil. Termin, ktory preveri svedomie poslanca MsZ pana Koricanskeho a jeho a uctu k volicom a k demokracii ako takej. A zaroven uroven poslaneckeho zboru - a obcan sa dozvie, ci je partnerom iba pred volbami.
+ zobraziť odpovede (1)
08.07.2008 14:15 - RE: Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [zeky]
Presne to som očakával. Nič sa nestalo a peniažky idú
28.01.2008 10:37 - Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [Milos Majko]
A je tu uz avizovany opravny termin pre poslanca ktory zavaznym sposobom pochybil. Termin, ktory preveri svedomie poslanca MsZ pana Koricanskeho a jeho a uctu k volicom a k demokracii ako takej. A zaroven uroven poslaneckeho zboru - a obcan sa dozvie, ci je partnerom iba pred volbami.
+ zobraziť odpovede (1)
08.07.2008 14:15 - RE: Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [zeky]
Presne to som očakával. Nič sa nestalo a peniažky idú
28.01.2008 10:37 - Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [Milos Majko]
A je tu uz avizovany opravny termin pre poslanca ktory zavaznym sposobom pochybil. Termin, ktory preveri svedomie poslanca MsZ pana Koricanskeho a jeho a uctu k volicom a k demokracii ako takej. A zaroven uroven poslaneckeho zboru - a obcan sa dozvie, ci je partnerom iba pred volbami.
+ zobraziť odpovede (1)
08.07.2008 14:15 - RE: Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [zeky]
Presne to som očakával. Nič sa nestalo a peniažky idú
28.01.2008 10:37 - Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [Milos Majko]
A je tu uz avizovany opravny termin pre poslanca ktory zavaznym sposobom pochybil. Termin, ktory preveri svedomie poslanca MsZ pana Koricanskeho a jeho a uctu k volicom a k demokracii ako takej. A zaroven uroven poslaneckeho zboru - a obcan sa dozvie, ci je partnerom iba pred volbami.
+ zobraziť odpovede (1)
08.07.2008 14:15 - RE: Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [zeky]
Presne to som očakával. Nič sa nestalo a peniažky idú
28.01.2008 10:37 - Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [Milos Majko]
A je tu uz avizovany opravny termin pre poslanca ktory zavaznym sposobom pochybil. Termin, ktory preveri svedomie poslanca MsZ pana Koricanskeho a jeho a uctu k volicom a k demokracii ako takej. A zaroven uroven poslaneckeho zboru - a obcan sa dozvie, ci je partnerom iba pred volbami.
+ zobraziť odpovede (1)
08.07.2008 14:15 - RE: Uroven poslaneckeho zboru zavisi od urovne jednotlivych poslancov [zeky]
Presne to som očakával. Nič sa nestalo a peniažky idú
28.01.2008 09:25 - RE: Jesenskeho [seredcanko]
Pan zastupca dakujem za odpoved, lenze sme sa asi tak trosku nepochopili. Ja som nepisal o potrebnej rekonstrukcii parkoviska.... S budovanim toho nasho sa zacalo pred dvoma rokmi a sa nedokoncilo. Ide o priestor poza vchody cinziakov c. 14, 16 a 53, 54, 55 kde sa parkovisko vybudovalo a nedokoncilo... A v uvedenom priestore sa asi tazko budu stavat tie malometrazne byty... Tie budu o kusok dalej pri skole. Mozno by komisia pri rozhodovani mozno mala zvazit aj dokoncenie tohto kusku parkoviska, ide o cca 8-10 parkovacich miest a myslim si, ze by to neboli zle vynalozene prostriedky, iba dokoncenie niecoho davno zacateho... Dakujem
28.01.2008 09:25 - RE: Jesenskeho [seredcanko]
Pan zastupca dakujem za odpoved, lenze sme sa asi tak trosku nepochopili. Ja som nepisal o potrebnej rekonstrukcii parkoviska.... S budovanim toho nasho sa zacalo pred dvoma rokmi a sa nedokoncilo. Ide o priestor poza vchody cinziakov c. 14, 16 a 53, 54, 55 kde sa parkovisko vybudovalo a nedokoncilo... A v uvedenom priestore sa asi tazko budu stavat tie malometrazne byty... Tie budu o kusok dalej pri skole. Mozno by komisia pri rozhodovani mozno mala zvazit aj dokoncenie tohto kusku parkoviska, ide o cca 8-10 parkovacich miest a myslim si, ze by to neboli zle vynalozene prostriedky, iba dokoncenie niecoho davno zacateho... Dakujem
28.01.2008 09:25 - RE: Jesenskeho [seredcanko]
Pan zastupca dakujem za odpoved, lenze sme sa asi tak trosku nepochopili. Ja som nepisal o potrebnej rekonstrukcii parkoviska.... S budovanim toho nasho sa zacalo pred dvoma rokmi a sa nedokoncilo. Ide o priestor poza vchody cinziakov c. 14, 16 a 53, 54, 55 kde sa parkovisko vybudovalo a nedokoncilo... A v uvedenom priestore sa asi tazko budu stavat tie malometrazne byty... Tie budu o kusok dalej pri skole. Mozno by komisia pri rozhodovani mozno mala zvazit aj dokoncenie tohto kusku parkoviska, ide o cca 8-10 parkovacich miest a myslim si, ze by to neboli zle vynalozene prostriedky, iba dokoncenie niecoho davno zacateho... Dakujem
28.01.2008 09:25 - RE: Jesenskeho [seredcanko]
Pan zastupca dakujem za odpoved, lenze sme sa asi tak trosku nepochopili. Ja som nepisal o potrebnej rekonstrukcii parkoviska.... S budovanim toho nasho sa zacalo pred dvoma rokmi a sa nedokoncilo. Ide o priestor poza vchody cinziakov c. 14, 16 a 53, 54, 55 kde sa parkovisko vybudovalo a nedokoncilo... A v uvedenom priestore sa asi tazko budu stavat tie malometrazne byty... Tie budu o kusok dalej pri skole. Mozno by komisia pri rozhodovani mozno mala zvazit aj dokoncenie tohto kusku parkoviska, ide o cca 8-10 parkovacich miest a myslim si, ze by to neboli zle vynalozene prostriedky, iba dokoncenie niecoho davno zacateho... Dakujem
28.01.2008 09:25 - RE: Jesenskeho [seredcanko]
Pan zastupca dakujem za odpoved, lenze sme sa asi tak trosku nepochopili. Ja som nepisal o potrebnej rekonstrukcii parkoviska.... S budovanim toho nasho sa zacalo pred dvoma rokmi a sa nedokoncilo. Ide o priestor poza vchody cinziakov c. 14, 16 a 53, 54, 55 kde sa parkovisko vybudovalo a nedokoncilo... A v uvedenom priestore sa asi tazko budu stavat tie malometrazne byty... Tie budu o kusok dalej pri skole. Mozno by komisia pri rozhodovani mozno mala zvazit aj dokoncenie tohto kusku parkoviska, ide o cca 8-10 parkovacich miest a myslim si, ze by to neboli zle vynalozene prostriedky, iba dokoncenie niecoho davno zacateho... Dakujem
28.01.2008 09:25 - RE: Jesenskeho [seredcanko]
Pan zastupca dakujem za odpoved, lenze sme sa asi tak trosku nepochopili. Ja som nepisal o potrebnej rekonstrukcii parkoviska.... S budovanim toho nasho sa zacalo pred dvoma rokmi a sa nedokoncilo. Ide o priestor poza vchody cinziakov c. 14, 16 a 53, 54, 55 kde sa parkovisko vybudovalo a nedokoncilo... A v uvedenom priestore sa asi tazko budu stavat tie malometrazne byty... Tie budu o kusok dalej pri skole. Mozno by komisia pri rozhodovani mozno mala zvazit aj dokoncenie tohto kusku parkoviska, ide o cca 8-10 parkovacich miest a myslim si, ze by to neboli zle vynalozene prostriedky, iba dokoncenie niecoho davno zacateho... Dakujem
28.01.2008 09:25 - RE: Jesenskeho [seredcanko]
Pan zastupca dakujem za odpoved, lenze sme sa asi tak trosku nepochopili. Ja som nepisal o potrebnej rekonstrukcii parkoviska.... S budovanim toho nasho sa zacalo pred dvoma rokmi a sa nedokoncilo. Ide o priestor poza vchody cinziakov c. 14, 16 a 53, 54, 55 kde sa parkovisko vybudovalo a nedokoncilo... A v uvedenom priestore sa asi tazko budu stavat tie malometrazne byty... Tie budu o kusok dalej pri skole. Mozno by komisia pri rozhodovani mozno mala zvazit aj dokoncenie tohto kusku parkoviska, ide o cca 8-10 parkovacich miest a myslim si, ze by to neboli zle vynalozene prostriedky, iba dokoncenie niecoho davno zacateho... Dakujem
28.01.2008 09:25 - RE: Jesenskeho [seredcanko]
Pan zastupca dakujem za odpoved, lenze sme sa asi tak trosku nepochopili. Ja som nepisal o potrebnej rekonstrukcii parkoviska.... S budovanim toho nasho sa zacalo pred dvoma rokmi a sa nedokoncilo. Ide o priestor poza vchody cinziakov c. 14, 16 a 53, 54, 55 kde sa parkovisko vybudovalo a nedokoncilo... A v uvedenom priestore sa asi tazko budu stavat tie malometrazne byty... Tie budu o kusok dalej pri skole. Mozno by komisia pri rozhodovani mozno mala zvazit aj dokoncenie tohto kusku parkoviska, ide o cca 8-10 parkovacich miest a myslim si, ze by to neboli zle vynalozene prostriedky, iba dokoncenie niecoho davno zacateho... Dakujem
28.01.2008 09:25 - RE: Jesenskeho [seredcanko]
Pan zastupca dakujem za odpoved, lenze sme sa asi tak trosku nepochopili. Ja som nepisal o potrebnej rekonstrukcii parkoviska.... S budovanim toho nasho sa zacalo pred dvoma rokmi a sa nedokoncilo. Ide o priestor poza vchody cinziakov c. 14, 16 a 53, 54, 55 kde sa parkovisko vybudovalo a nedokoncilo... A v uvedenom priestore sa asi tazko budu stavat tie malometrazne byty... Tie budu o kusok dalej pri skole. Mozno by komisia pri rozhodovani mozno mala zvazit aj dokoncenie tohto kusku parkoviska, ide o cca 8-10 parkovacich miest a myslim si, ze by to neboli zle vynalozene prostriedky, iba dokoncenie niecoho davno zacateho... Dakujem
28.01.2008 09:25 - RE: Jesenskeho [seredcanko]
Pan zastupca dakujem za odpoved, lenze sme sa asi tak trosku nepochopili. Ja som nepisal o potrebnej rekonstrukcii parkoviska.... S budovanim toho nasho sa zacalo pred dvoma rokmi a sa nedokoncilo. Ide o priestor poza vchody cinziakov c. 14, 16 a 53, 54, 55 kde sa parkovisko vybudovalo a nedokoncilo... A v uvedenom priestore sa asi tazko budu stavat tie malometrazne byty... Tie budu o kusok dalej pri skole. Mozno by komisia pri rozhodovani mozno mala zvazit aj dokoncenie tohto kusku parkoviska, ide o cca 8-10 parkovacich miest a myslim si, ze by to neboli zle vynalozene prostriedky, iba dokoncenie niecoho davno zacateho... Dakujem
28.01.2008 08:47 - Jesenského ul. [zástupca]
Určite aj Jesenského ulica s parkoviskami si zaslúži rekonštrukciu. Vzhľadom k pripravovanej výstavbe malometrážnych bytov na susednej ulici ale treba zvážiť efektivitu vynaložených prostriedkov v tomto roku. O tom ktoré ulice budú opravené rozhodne komisia.
28.01.2008 08:47 - Jesenského ul. [zástupca]
Ur?ite aj Jesenského ulica s parkoviskami si zaslúži rekonštrukciu. Vzh?adom k pripravovanej výstavbe malometrážnych bytov na susednej ulici ale treba zváži? efektivitu vynaložených prostriedkov v tomto roku. O tom ktoré ulice budú opravené rozhodne komisia.
28.01.2008 08:47 - Jesenského ul. [zástupca]
Ur?ite aj Jesenského ulica s parkoviskami si zaslúži rekonštrukciu. Vzh?adom k pripravovanej výstavbe malometrážnych bytov na susednej ulici ale treba zváži? efektivitu vynaložených prostriedkov v tomto roku. O tom ktoré ulice budú opravené rozhodne komisia.
28.01.2008 08:47 - Jesenského ul. [zástupca]
Ur?ite aj Jesenského ulica s parkoviskami si zaslúži rekonštrukciu. Vzh?adom k pripravovanej výstavbe malometrážnych bytov na susednej ulici ale treba zváži? efektivitu vynaložených prostriedkov v tomto roku. O tom ktoré ulice budú opravené rozhodne komisia.
28.01.2008 08:47 - Jesenského ul. [zástupca]
Ur?ite aj Jesenského ulica s parkoviskami si zaslúži rekonštrukciu. Vzh?adom k pripravovanej výstavbe malometrážnych bytov na susednej ulici ale treba zváži? efektivitu vynaložených prostriedkov v tomto roku. O tom ktoré ulice budú opravené rozhodne komisia.
28.01.2008 08:47 - Jesenského ul. [zástupca]
Ur?ite aj Jesenského ulica s parkoviskami si zaslúži rekonštrukciu. Vzh?adom k pripravovanej výstavbe malometrážnych bytov na susednej ulici ale treba zváži? efektivitu vynaložených prostriedkov v tomto roku. O tom ktoré ulice budú opravené rozhodne komisia.
28.01.2008 08:47 - Jesenského ul. [zástupca]
Ur?ite aj Jesenského ulica s parkoviskami si zaslúži rekonštrukciu. Vzh?adom k pripravovanej výstavbe malometrážnych bytov na susednej ulici ale treba zváži? efektivitu vynaložených prostriedkov v tomto roku. O tom ktoré ulice budú opravené rozhodne komisia.
28.01.2008 08:47 - Jesenského ul. [zástupca]
Ur?ite aj Jesenského ulica s parkoviskami si zaslúži rekonštrukciu. Vzh?adom k pripravovanej výstavbe malometrážnych bytov na susednej ulici ale treba zváži? efektivitu vynaložených prostriedkov v tomto roku. O tom ktoré ulice budú opravené rozhodne komisia.
28.01.2008 08:47 - Jesenského ul. [zástupca]
Ur?ite aj Jesenského ulica s parkoviskami si zaslúži rekonštrukciu. Vzh?adom k pripravovanej výstavbe malometrážnych bytov na susednej ulici ale treba zváži? efektivitu vynaložených prostriedkov v tomto roku. O tom ktoré ulice budú opravené rozhodne komisia.
28.01.2008 08:47 - Jesenského ul. [zástupca]
Ur?ite aj Jesenského ulica s parkoviskami si zaslúži rekonštrukciu. Vzh?adom k pripravovanej výstavbe malometrážnych bytov na susednej ulici ale treba zváži? efektivitu vynaložených prostriedkov v tomto roku. O tom ktoré ulice budú opravené rozhodne komisia.
24.01.2008 21:35 - Jesenskeho - parkovisko [seredcanko]
Chcem sa iba spytat, ci sa bude niekedy riesit dokoncenie parkoviska na Jesenskeho ulici? Zatial sa spravilo z jednej strany polozenie zamkovej dlazby kolmo na komunikaciu a z druhej strany komunikacie, ktora nie je este dokoncena je navozeny iba strkovy podklad. Tato situacia trva cca dva roky a je otravne hlavne pre nas co byvame na nizsich poschodiach sa kazde rano budit na to, ako odchadzaju auta po tych kamenoch... Za odpoved DAKUJEM
24.01.2008 21:35 - Jesenskeho - parkovisko [seredcanko]
Chcem sa iba spytat, ci sa bude niekedy riesit dokoncenie parkoviska na Jesenskeho ulici? Zatial sa spravilo z jednej strany polozenie zamkovej dlazby kolmo na komunikaciu a z druhej strany komunikacie, ktora nie je este dokoncena je navozeny iba strkovy podklad. Tato situacia trva cca dva roky a je otravne hlavne pre nas co byvame na nizsich poschodiach sa kazde rano budit na to, ako odchadzaju auta po tych kamenoch... Za odpoved DAKUJEM
24.01.2008 21:35 - Jesenskeho - parkovisko [seredcanko]
Chcem sa iba spytat, ci sa bude niekedy riesit dokoncenie parkoviska na Jesenskeho ulici? Zatial sa spravilo z jednej strany polozenie zamkovej dlazby kolmo na komunikaciu a z druhej strany komunikacie, ktora nie je este dokoncena je navozeny iba strkovy podklad. Tato situacia trva cca dva roky a je otravne hlavne pre nas co byvame na nizsich poschodiach sa kazde rano budit na to, ako odchadzaju auta po tych kamenoch... Za odpoved DAKUJEM
24.01.2008 21:35 - Jesenskeho - parkovisko [seredcanko]
Chcem sa iba spytat, ci sa bude niekedy riesit dokoncenie parkoviska na Jesenskeho ulici? Zatial sa spravilo z jednej strany polozenie zamkovej dlazby kolmo na komunikaciu a z druhej strany komunikacie, ktora nie je este dokoncena je navozeny iba strkovy podklad. Tato situacia trva cca dva roky a je otravne hlavne pre nas co byvame na nizsich poschodiach sa kazde rano budit na to, ako odchadzaju auta po tych kamenoch... Za odpoved DAKUJEM
24.01.2008 21:35 - Jesenskeho - parkovisko [seredcanko]
Chcem sa iba spytat, ci sa bude niekedy riesit dokoncenie parkoviska na Jesenskeho ulici? Zatial sa spravilo z jednej strany polozenie zamkovej dlazby kolmo na komunikaciu a z druhej strany komunikacie, ktora nie je este dokoncena je navozeny iba strkovy podklad. Tato situacia trva cca dva roky a je otravne hlavne pre nas co byvame na nizsich poschodiach sa kazde rano budit na to, ako odchadzaju auta po tych kamenoch... Za odpoved DAKUJEM
24.01.2008 21:35 - Jesenskeho - parkovisko [seredcanko]
Chcem sa iba spytat, ci sa bude niekedy riesit dokoncenie parkoviska na Jesenskeho ulici? Zatial sa spravilo z jednej strany polozenie zamkovej dlazby kolmo na komunikaciu a z druhej strany komunikacie, ktora nie je este dokoncena je navozeny iba strkovy podklad. Tato situacia trva cca dva roky a je otravne hlavne pre nas co byvame na nizsich poschodiach sa kazde rano budit na to, ako odchadzaju auta po tych kamenoch... Za odpoved DAKUJEM
24.01.2008 21:35 - Jesenskeho - parkovisko [seredcanko]
Chcem sa iba spytat, ci sa bude niekedy riesit dokoncenie parkoviska na Jesenskeho ulici? Zatial sa spravilo z jednej strany polozenie zamkovej dlazby kolmo na komunikaciu a z druhej strany komunikacie, ktora nie je este dokoncena je navozeny iba strkovy podklad. Tato situacia trva cca dva roky a je otravne hlavne pre nas co byvame na nizsich poschodiach sa kazde rano budit na to, ako odchadzaju auta po tych kamenoch... Za odpoved DAKUJEM
24.01.2008 21:35 - Jesenskeho - parkovisko [seredcanko]
Chcem sa iba spytat, ci sa bude niekedy riesit dokoncenie parkoviska na Jesenskeho ulici? Zatial sa spravilo z jednej strany polozenie zamkovej dlazby kolmo na komunikaciu a z druhej strany komunikacie, ktora nie je este dokoncena je navozeny iba strkovy podklad. Tato situacia trva cca dva roky a je otravne hlavne pre nas co byvame na nizsich poschodiach sa kazde rano budit na to, ako odchadzaju auta po tych kamenoch... Za odpoved DAKUJEM
24.01.2008 21:35 - Jesenskeho - parkovisko [seredcanko]
Chcem sa iba spytat, ci sa bude niekedy riesit dokoncenie parkoviska na Jesenskeho ulici? Zatial sa spravilo z jednej strany polozenie zamkovej dlazby kolmo na komunikaciu a z druhej strany komunikacie, ktora nie je este dokoncena je navozeny iba strkovy podklad. Tato situacia trva cca dva roky a je otravne hlavne pre nas co byvame na nizsich poschodiach sa kazde rano budit na to, ako odchadzaju auta po tych kamenoch... Za odpoved DAKUJEM
24.01.2008 21:35 - Jesenskeho - parkovisko [seredcanko]
Chcem sa iba spytat, ci sa bude niekedy riesit dokoncenie parkoviska na Jesenskeho ulici? Zatial sa spravilo z jednej strany polozenie zamkovej dlazby kolmo na komunikaciu a z druhej strany komunikacie, ktora nie je este dokoncena je navozeny iba strkovy podklad. Tato situacia trva cca dva roky a je otravne hlavne pre nas co byvame na nizsich poschodiach sa kazde rano budit na to, ako odchadzaju auta po tych kamenoch... Za odpoved DAKUJEM
16.01.2008 15:51 - Pan Kysely, [Milos Majko]
nepochybujem o tom, ze materialy su k dispozicii - pytam sa vsak, kedy sa konecne obcania skladajuci sa zo svojich pracou zarobenych penazi na chod statu a mesta dozvedia pravdu o tom, ako su ich peniaze pouzivane, kto a ako hospodarne a ich rozdeluje. Pytam sa, kedy zacne u niektorych uradnikov fungovat zakladny pud sebazachovy a uvedomia si, kde je hranica, za ktoru uz nie je mozne beztrestne ist. Kedy konecne obcania pochopia, ze len tvrdou a nekompromisnou verejnou kontrolou moci - a je jedno o aku moc sa jedna - dosiahneme kvalitnejsie zdravotnictvo, skolstvo ci zivot v krajsom a cistejsom meste? Kedy ludia pochopia, ze milion z rozpoctu sa da vyuzit aj tak, ze bude viac menej vyuctovany v sulade so zakonom, no nebude za neho nic pozitivne spravene a aj tak, ze kazdy obyvatel pociti vysledok rozumnej investicie okamzite. Pytam sa, dokedy budu tolerovane zasadne preslapy, neschopnost a nekompetentne rozhodnutia veducich pracovnikov nielen v mestach a na uradoch len preto, lebo za ich chyby platime zo spolocnej kasy?
16.01.2008 15:51 - Pan Kysely, [Milos Majko]
nepochybujem o tom, ze materialy su k dispozicii - pytam sa vsak, kedy sa konecne obcania skladajuci sa zo svojich pracou zarobenych penazi na chod statu a mesta dozvedia pravdu o tom, ako su ich peniaze pouzivane, kto a ako hospodarne a ich rozdeluje. Pytam sa, kedy zacne u niektorych uradnikov fungovat zakladny pud sebazachovy a uvedomia si, kde je hranica, za ktoru uz nie je mozne beztrestne ist. Kedy konecne obcania pochopia, ze len tvrdou a nekompromisnou verejnou kontrolou moci - a je jedno o aku moc sa jedna - dosiahneme kvalitnejsie zdravotnictvo, skolstvo ci zivot v krajsom a cistejsom meste? Kedy ludia pochopia, ze milion z rozpoctu sa da vyuzit aj tak, ze bude viac menej vyuctovany v sulade so zakonom, no nebude za neho nic pozitivne spravene a aj tak, ze kazdy obyvatel pociti vysledok rozumnej investicie okamzite. Pytam sa, dokedy budu tolerovane zasadne preslapy, neschopnost a nekompetentne rozhodnutia veducich pracovnikov nielen v mestach a na uradoch len preto, lebo za ich chyby platime zo spolocnej kasy?
16.01.2008 15:51 - Pan Kysely, [Milos Majko]
nepochybujem o tom, ze materialy su k dispozicii - pytam sa vsak, kedy sa konecne obcania skladajuci sa zo svojich pracou zarobenych penazi na chod statu a mesta dozvedia pravdu o tom, ako su ich peniaze pouzivane, kto a ako hospodarne a ich rozdeluje. Pytam sa, kedy zacne u niektorych uradnikov fungovat zakladny pud sebazachovy a uvedomia si, kde je hranica, za ktoru uz nie je mozne beztrestne ist. Kedy konecne obcania pochopia, ze len tvrdou a nekompromisnou verejnou kontrolou moci - a je jedno o aku moc sa jedna - dosiahneme kvalitnejsie zdravotnictvo, skolstvo ci zivot v krajsom a cistejsom meste? Kedy ludia pochopia, ze milion z rozpoctu sa da vyuzit aj tak, ze bude viac menej vyuctovany v sulade so zakonom, no nebude za neho nic pozitivne spravene a aj tak, ze kazdy obyvatel pociti vysledok rozumnej investicie okamzite. Pytam sa, dokedy budu tolerovane zasadne preslapy, neschopnost a nekompetentne rozhodnutia veducich pracovnikov nielen v mestach a na uradoch len preto, lebo za ich chyby platime zo spolocnej kasy?
16.01.2008 15:51 - Pan Kysely, [Milos Majko]
nepochybujem o tom, ze materialy su k dispozicii - pytam sa vsak, kedy sa konecne obcania skladajuci sa zo svojich pracou zarobenych penazi na chod statu a mesta dozvedia pravdu o tom, ako su ich peniaze pouzivane, kto a ako hospodarne a ich rozdeluje. Pytam sa, kedy zacne u niektorych uradnikov fungovat zakladny pud sebazachovy a uvedomia si, kde je hranica, za ktoru uz nie je mozne beztrestne ist. Kedy konecne obcania pochopia, ze len tvrdou a nekompromisnou verejnou kontrolou moci - a je jedno o aku moc sa jedna - dosiahneme kvalitnejsie zdravotnictvo, skolstvo ci zivot v krajsom a cistejsom meste? Kedy ludia pochopia, ze milion z rozpoctu sa da vyuzit aj tak, ze bude viac menej vyuctovany v sulade so zakonom, no nebude za neho nic pozitivne spravene a aj tak, ze kazdy obyvatel pociti vysledok rozumnej investicie okamzite. Pytam sa, dokedy budu tolerovane zasadne preslapy, neschopnost a nekompetentne rozhodnutia veducich pracovnikov nielen v mestach a na uradoch len preto, lebo za ich chyby platime zo spolocnej kasy?
16.01.2008 15:51 - Pan Kysely, [Milos Majko]
nepochybujem o tom, ze materialy su k dispozicii - pytam sa vsak, kedy sa konecne obcania skladajuci sa zo svojich pracou zarobenych penazi na chod statu a mesta dozvedia pravdu o tom, ako su ich peniaze pouzivane, kto a ako hospodarne a ich rozdeluje. Pytam sa, kedy zacne u niektorych uradnikov fungovat zakladny pud sebazachovy a uvedomia si, kde je hranica, za ktoru uz nie je mozne beztrestne ist. Kedy konecne obcania pochopia, ze len tvrdou a nekompromisnou verejnou kontrolou moci - a je jedno o aku moc sa jedna - dosiahneme kvalitnejsie zdravotnictvo, skolstvo ci zivot v krajsom a cistejsom meste? Kedy ludia pochopia, ze milion z rozpoctu sa da vyuzit aj tak, ze bude viac menej vyuctovany v sulade so zakonom, no nebude za neho nic pozitivne spravene a aj tak, ze kazdy obyvatel pociti vysledok rozumnej investicie okamzite. Pytam sa, dokedy budu tolerovane zasadne preslapy, neschopnost a nekompetentne rozhodnutia veducich pracovnikov nielen v mestach a na uradoch len preto, lebo za ich chyby platime zo spolocnej kasy?
16.01.2008 15:51 - Pan Kysely, [Milos Majko]
nepochybujem o tom, ze materialy su k dispozicii - pytam sa vsak, kedy sa konecne obcania skladajuci sa zo svojich pracou zarobenych penazi na chod statu a mesta dozvedia pravdu o tom, ako su ich peniaze pouzivane, kto a ako hospodarne a ich rozdeluje. Pytam sa, kedy zacne u niektorych uradnikov fungovat zakladny pud sebazachovy a uvedomia si, kde je hranica, za ktoru uz nie je mozne beztrestne ist. Kedy konecne obcania pochopia, ze len tvrdou a nekompromisnou verejnou kontrolou moci - a je jedno o aku moc sa jedna - dosiahneme kvalitnejsie zdravotnictvo, skolstvo ci zivot v krajsom a cistejsom meste? Kedy ludia pochopia, ze milion z rozpoctu sa da vyuzit aj tak, ze bude viac menej vyuctovany v sulade so zakonom, no nebude za neho nic pozitivne spravene a aj tak, ze kazdy obyvatel pociti vysledok rozumnej investicie okamzite. Pytam sa, dokedy budu tolerovane zasadne preslapy, neschopnost a nekompetentne rozhodnutia veducich pracovnikov nielen v mestach a na uradoch len preto, lebo za ich chyby platime zo spolocnej kasy?
16.01.2008 15:51 - Pan Kysely, [Milos Majko]
nepochybujem o tom, ze materialy su k dispozicii - pytam sa vsak, kedy sa konecne obcania skladajuci sa zo svojich pracou zarobenych penazi na chod statu a mesta dozvedia pravdu o tom, ako su ich peniaze pouzivane, kto a ako hospodarne a ich rozdeluje. Pytam sa, kedy zacne u niektorych uradnikov fungovat zakladny pud sebazachovy a uvedomia si, kde je hranica, za ktoru uz nie je mozne beztrestne ist. Kedy konecne obcania pochopia, ze len tvrdou a nekompromisnou verejnou kontrolou moci - a je jedno o aku moc sa jedna - dosiahneme kvalitnejsie zdravotnictvo, skolstvo ci zivot v krajsom a cistejsom meste? Kedy ludia pochopia, ze milion z rozpoctu sa da vyuzit aj tak, ze bude viac menej vyuctovany v sulade so zakonom, no nebude za neho nic pozitivne spravene a aj tak, ze kazdy obyvatel pociti vysledok rozumnej investicie okamzite. Pytam sa, dokedy budu tolerovane zasadne preslapy, neschopnost a nekompetentne rozhodnutia veducich pracovnikov nielen v mestach a na uradoch len preto, lebo za ich chyby platime zo spolocnej kasy?
16.01.2008 15:51 - Pan Kysely, [Milos Majko]
nepochybujem o tom, ze materialy su k dispozicii - pytam sa vsak, kedy sa konecne obcania skladajuci sa zo svojich pracou zarobenych penazi na chod statu a mesta dozvedia pravdu o tom, ako su ich peniaze pouzivane, kto a ako hospodarne a ich rozdeluje. Pytam sa, kedy zacne u niektorych uradnikov fungovat zakladny pud sebazachovy a uvedomia si, kde je hranica, za ktoru uz nie je mozne beztrestne ist. Kedy konecne obcania pochopia, ze len tvrdou a nekompromisnou verejnou kontrolou moci - a je jedno o aku moc sa jedna - dosiahneme kvalitnejsie zdravotnictvo, skolstvo ci zivot v krajsom a cistejsom meste? Kedy ludia pochopia, ze milion z rozpoctu sa da vyuzit aj tak, ze bude viac menej vyuctovany v sulade so zakonom, no nebude za neho nic pozitivne spravene a aj tak, ze kazdy obyvatel pociti vysledok rozumnej investicie okamzite. Pytam sa, dokedy budu tolerovane zasadne preslapy, neschopnost a nekompetentne rozhodnutia veducich pracovnikov nielen v mestach a na uradoch len preto, lebo za ich chyby platime zo spolocnej kasy?
16.01.2008 15:51 - Pan Kysely, [Milos Majko]
nepochybujem o tom, ze materialy su k dispozicii - pytam sa vsak, kedy sa konecne obcania skladajuci sa zo svojich pracou zarobenych penazi na chod statu a mesta dozvedia pravdu o tom, ako su ich peniaze pouzivane, kto a ako hospodarne a ich rozdeluje. Pytam sa, kedy zacne u niektorych uradnikov fungovat zakladny pud sebazachovy a uvedomia si, kde je hranica, za ktoru uz nie je mozne beztrestne ist. Kedy konecne obcania pochopia, ze len tvrdou a nekompromisnou verejnou kontrolou moci - a je jedno o aku moc sa jedna - dosiahneme kvalitnejsie zdravotnictvo, skolstvo ci zivot v krajsom a cistejsom meste? Kedy ludia pochopia, ze milion z rozpoctu sa da vyuzit aj tak, ze bude viac menej vyuctovany v sulade so zakonom, no nebude za neho nic pozitivne spravene a aj tak, ze kazdy obyvatel pociti vysledok rozumnej investicie okamzite. Pytam sa, dokedy budu tolerovane zasadne preslapy, neschopnost a nekompetentne rozhodnutia veducich pracovnikov nielen v mestach a na uradoch len preto, lebo za ich chyby platime zo spolocnej kasy?
16.01.2008 15:51 - Pan Kysely, [Milos Majko]
nepochybujem o tom, ze materialy su k dispozicii - pytam sa vsak, kedy sa konecne obcania skladajuci sa zo svojich pracou zarobenych penazi na chod statu a mesta dozvedia pravdu o tom, ako su ich peniaze pouzivane, kto a ako hospodarne a ich rozdeluje. Pytam sa, kedy zacne u niektorych uradnikov fungovat zakladny pud sebazachovy a uvedomia si, kde je hranica, za ktoru uz nie je mozne beztrestne ist. Kedy konecne obcania pochopia, ze len tvrdou a nekompromisnou verejnou kontrolou moci - a je jedno o aku moc sa jedna - dosiahneme kvalitnejsie zdravotnictvo, skolstvo ci zivot v krajsom a cistejsom meste? Kedy ludia pochopia, ze milion z rozpoctu sa da vyuzit aj tak, ze bude viac menej vyuctovany v sulade so zakonom, no nebude za neho nic pozitivne spravene a aj tak, ze kazdy obyvatel pociti vysledok rozumnej investicie okamzite. Pytam sa, dokedy budu tolerovane zasadne preslapy, neschopnost a nekompetentne rozhodnutia veducich pracovnikov nielen v mestach a na uradoch len preto, lebo za ich chyby platime zo spolocnej kasy?
16.01.2008 15:16 - p. Majko - Poliklinika [Ľubomír Kyselý]
Správny ľudia na správnom mieste. Ďaľšie informácie Správa MsP o hospodárení za r. 2007 - môžeme sa dohodnúť dám k nahliadnutiu.
16.01.2008 15:16 - p. Majko - Poliklinika [Ľubomír Kyselý]
Správny ?udia na správnom mieste. ?a?šie informácie Správa MsP o hospodárení za r. 2007 - môžeme sa dohodnú? dám k nahliadnutiu.
16.01.2008 15:16 - p. Majko - Poliklinika [Ľubomír Kyselý]
Správny ?udia na správnom mieste. ?a?šie informácie Správa MsP o hospodárení za r. 2007 - môžeme sa dohodnú? dám k nahliadnutiu.
16.01.2008 15:16 - p. Majko - Poliklinika [Ľubomír Kyselý]
Správny ?udia na správnom mieste. ?a?šie informácie Správa MsP o hospodárení za r. 2007 - môžeme sa dohodnú? dám k nahliadnutiu.
16.01.2008 15:16 - p. Majko - Poliklinika [Ľubomír Kyselý]
Správny ?udia na správnom mieste. ?a?šie informácie Správa MsP o hospodárení za r. 2007 - môžeme sa dohodnú? dám k nahliadnutiu.
16.01.2008 15:16 - p. Majko - Poliklinika [Ľubomír Kyselý]
Správny ?udia na správnom mieste. ?a?šie informácie Správa MsP o hospodárení za r. 2007 - môžeme sa dohodnú? dám k nahliadnutiu.
16.01.2008 15:16 - p. Majko - Poliklinika [Ľubomír Kyselý]
Správny ?udia na správnom mieste. ?a?šie informácie Správa MsP o hospodárení za r. 2007 - môžeme sa dohodnú? dám k nahliadnutiu.
16.01.2008 15:16 - p. Majko - Poliklinika [Ľubomír Kyselý]
Správny ?udia na správnom mieste. ?a?šie informácie Správa MsP o hospodárení za r. 2007 - môžeme sa dohodnú? dám k nahliadnutiu.
16.01.2008 15:16 - p. Majko - Poliklinika [Ľubomír Kyselý]
Správny ?udia na správnom mieste. ?a?šie informácie Správa MsP o hospodárení za r. 2007 - môžeme sa dohodnú? dám k nahliadnutiu.
16.01.2008 15:16 - p. Majko - Poliklinika [Ľubomír Kyselý]
Správny ?udia na správnom mieste. ?a?šie informácie Správa MsP o hospodárení za r. 2007 - môžeme sa dohodnú? dám k nahliadnutiu.
16.01.2008 01:44 - Cim to je, ze teraz poliklinika funguje? [Milos Majko]
Dozvedia sa obcania pravdu o hospodareni na mestskej poliklinike v uplynulom obdobi a neprofesionalnych rozhodnutiach byvaleho vedenia?
16.01.2008 01:44 - Cim to je, ze teraz poliklinika funguje? [Milos Majko]
Dozvedia sa obcania pravdu o hospodareni na mestskej poliklinike v uplynulom obdobi a neprofesionalnych rozhodnutiach byvaleho vedenia?
16.01.2008 01:44 - Cim to je, ze teraz poliklinika funguje? [Milos Majko]
Dozvedia sa obcania pravdu o hospodareni na mestskej poliklinike v uplynulom obdobi a neprofesionalnych rozhodnutiach byvaleho vedenia?
16.01.2008 01:44 - Cim to je, ze teraz poliklinika funguje? [Milos Majko]
Dozvedia sa obcania pravdu o hospodareni na mestskej poliklinike v uplynulom obdobi a neprofesionalnych rozhodnutiach byvaleho vedenia?
16.01.2008 01:44 - Cim to je, ze teraz poliklinika funguje? [Milos Majko]
Dozvedia sa obcania pravdu o hospodareni na mestskej poliklinike v uplynulom obdobi a neprofesionalnych rozhodnutiach byvaleho vedenia?
16.01.2008 01:44 - Cim to je, ze teraz poliklinika funguje? [Milos Majko]
Dozvedia sa obcania pravdu o hospodareni na mestskej poliklinike v uplynulom obdobi a neprofesionalnych rozhodnutiach byvaleho vedenia?
16.01.2008 01:44 - Cim to je, ze teraz poliklinika funguje? [Milos Majko]
Dozvedia sa obcania pravdu o hospodareni na mestskej poliklinike v uplynulom obdobi a neprofesionalnych rozhodnutiach byvaleho vedenia?
16.01.2008 01:44 - Cim to je, ze teraz poliklinika funguje? [Milos Majko]
Dozvedia sa obcania pravdu o hospodareni na mestskej poliklinike v uplynulom obdobi a neprofesionalnych rozhodnutiach byvaleho vedenia?
16.01.2008 01:44 - Cim to je, ze teraz poliklinika funguje? [Milos Majko]
Dozvedia sa obcania pravdu o hospodareni na mestskej poliklinike v uplynulom obdobi a neprofesionalnych rozhodnutiach byvaleho vedenia?
16.01.2008 01:44 - Cim to je, ze teraz poliklinika funguje? [Milos Majko]
Dozvedia sa obcania pravdu o hospodareni na mestskej poliklinike v uplynulom obdobi a neprofesionalnych rozhodnutiach byvaleho vedenia?
16.01.2008 01:31 - Umyselne hlasovanie za nepritomneho kolegu [Milos Majko]
Ako vazne to so svojim svedomim mysli pan poslanec Koricansky, sme mali moznost vidiet doteraz - neodstupil. Opravny termin na zachranu cti, hodnoty demokracie a vsetkeho co predstavuje poslanecky mandat, ma na najblizsom zasadani MsZ.
16.01.2008 01:31 - Umyselne hlasovanie za nepritomneho kolegu [Milos Majko]
Ako vazne to so svojim svedomim mysli pan poslanec Koricansky, sme mali moznost vidiet doteraz - neodstupil. Opravny termin na zachranu cti, hodnoty demokracie a vsetkeho co predstavuje poslanecky mandat, ma na najblizsom zasadani MsZ.
16.01.2008 01:31 - Umyselne hlasovanie za nepritomneho kolegu [Milos Majko]
Ako vazne to so svojim svedomim mysli pan poslanec Koricansky, sme mali moznost vidiet doteraz - neodstupil. Opravny termin na zachranu cti, hodnoty demokracie a vsetkeho co predstavuje poslanecky mandat, ma na najblizsom zasadani MsZ.
16.01.2008 01:31 - Umyselne hlasovanie za nepritomneho kolegu [Milos Majko]
Ako vazne to so svojim svedomim mysli pan poslanec Koricansky, sme mali moznost vidiet doteraz - neodstupil. Opravny termin na zachranu cti, hodnoty demokracie a vsetkeho co predstavuje poslanecky mandat, ma na najblizsom zasadani MsZ.
16.01.2008 01:31 - Umyselne hlasovanie za nepritomneho kolegu [Milos Majko]
Ako vazne to so svojim svedomim mysli pan poslanec Koricansky, sme mali moznost vidiet doteraz - neodstupil. Opravny termin na zachranu cti, hodnoty demokracie a vsetkeho co predstavuje poslanecky mandat, ma na najblizsom zasadani MsZ.
16.01.2008 01:31 - Umyselne hlasovanie za nepritomneho kolegu [Milos Majko]
Ako vazne to so svojim svedomim mysli pan poslanec Koricansky, sme mali moznost vidiet doteraz - neodstupil. Opravny termin na zachranu cti, hodnoty demokracie a vsetkeho co predstavuje poslanecky mandat, ma na najblizsom zasadani MsZ.
16.01.2008 01:31 - Umyselne hlasovanie za nepritomneho kolegu [Milos Majko]
Ako vazne to so svojim svedomim mysli pan poslanec Koricansky, sme mali moznost vidiet doteraz - neodstupil. Opravny termin na zachranu cti, hodnoty demokracie a vsetkeho co predstavuje poslanecky mandat, ma na najblizsom zasadani MsZ.
16.01.2008 01:31 - Umyselne hlasovanie za nepritomneho kolegu [Milos Majko]
Ako vazne to so svojim svedomim mysli pan poslanec Koricansky, sme mali moznost vidiet doteraz - neodstupil. Opravny termin na zachranu cti, hodnoty demokracie a vsetkeho co predstavuje poslanecky mandat, ma na najblizsom zasadani MsZ.
16.01.2008 01:31 - Umyselne hlasovanie za nepritomneho kolegu [Milos Majko]
Ako vazne to so svojim svedomim mysli pan poslanec Koricansky, sme mali moznost vidiet doteraz - neodstupil. Opravny termin na zachranu cti, hodnoty demokracie a vsetkeho co predstavuje poslanecky mandat, ma na najblizsom zasadani MsZ.
16.01.2008 01:31 - Umyselne hlasovanie za nepritomneho kolegu [Milos Majko]
Ako vazne to so svojim svedomim mysli pan poslanec Koricansky, sme mali moznost vidiet doteraz - neodstupil. Opravny termin na zachranu cti, hodnoty demokracie a vsetkeho co predstavuje poslanecky mandat, ma na najblizsom zasadani MsZ.
15.01.2008 20:53 - hlasovanie [Marek5]
je ozaj zarážajúce že k takémuto hlasovaniu prišlo a výhovorky o dlhom rokovaní neuspejú. Podľa môjho názoru takéto hlasovanie , že poslanec hlasuje na svojej karte a potom úmyselne zahlasuje aj za svojho kolegu poslanca z jeho karty na jeho stole je dovolím si povedať na výmenu takéhoto poslanca. Opakovanie hlasovania je už iba normálna vec, ale tento poslanec ktorý úmyselne podvádzal vlial práve na všetkých poslancov ktorí hlasujú spravodlivo tieň pochybnosti, že aj pri iných rozhodnutiach sa takto hlasuje. a to je sila.
15.01.2008 20:53 - hlasovanie [Marek5]
je ozaj zarážajúce že k takémuto hlasovaniu prišlo a výhovorky o dlhom rokovaní neuspejú. Pod?a môjho názoru takéto hlasovanie , že poslanec hlasuje na svojej karte a potom úmyselne zahlasuje aj za svojho kolegu poslanca z jeho karty na jeho stole je dovolím si poveda? na výmenu takéhoto poslanca. Opakovanie hlasovania je už iba normálna vec, ale tento poslanec ktorý úmyselne podvádzal vlial práve na všetkých poslancov ktorí hlasujú spravodlivo tie? pochybnosti, že aj pri iných rozhodnutiach sa takto hlasuje. a to je sila.
15.01.2008 20:53 - hlasovanie [Marek5]
je ozaj zarážajúce že k takémuto hlasovaniu prišlo a výhovorky o dlhom rokovaní neuspejú. Pod?a môjho názoru takéto hlasovanie , že poslanec hlasuje na svojej karte a potom úmyselne zahlasuje aj za svojho kolegu poslanca z jeho karty na jeho stole je dovolím si poveda? na výmenu takéhoto poslanca. Opakovanie hlasovania je už iba normálna vec, ale tento poslanec ktorý úmyselne podvádzal vlial práve na všetkých poslancov ktorí hlasujú spravodlivo tie? pochybnosti, že aj pri iných rozhodnutiach sa takto hlasuje. a to je sila.
15.01.2008 20:53 - hlasovanie [Marek5]
je ozaj zarážajúce že k takémuto hlasovaniu prišlo a výhovorky o dlhom rokovaní neuspejú. Pod?a môjho názoru takéto hlasovanie , že poslanec hlasuje na svojej karte a potom úmyselne zahlasuje aj za svojho kolegu poslanca z jeho karty na jeho stole je dovolím si poveda? na výmenu takéhoto poslanca. Opakovanie hlasovania je už iba normálna vec, ale tento poslanec ktorý úmyselne podvádzal vlial práve na všetkých poslancov ktorí hlasujú spravodlivo tie? pochybnosti, že aj pri iných rozhodnutiach sa takto hlasuje. a to je sila.
15.01.2008 20:53 - hlasovanie [Marek5]
je ozaj zarážajúce že k takémuto hlasovaniu prišlo a výhovorky o dlhom rokovaní neuspejú. Pod?a môjho názoru takéto hlasovanie , že poslanec hlasuje na svojej karte a potom úmyselne zahlasuje aj za svojho kolegu poslanca z jeho karty na jeho stole je dovolím si poveda? na výmenu takéhoto poslanca. Opakovanie hlasovania je už iba normálna vec, ale tento poslanec ktorý úmyselne podvádzal vlial práve na všetkých poslancov ktorí hlasujú spravodlivo tie? pochybnosti, že aj pri iných rozhodnutiach sa takto hlasuje. a to je sila.
15.01.2008 20:53 - hlasovanie [Marek5]
je ozaj zarážajúce že k takémuto hlasovaniu prišlo a výhovorky o dlhom rokovaní neuspejú. Pod?a môjho názoru takéto hlasovanie , že poslanec hlasuje na svojej karte a potom úmyselne zahlasuje aj za svojho kolegu poslanca z jeho karty na jeho stole je dovolím si poveda? na výmenu takéhoto poslanca. Opakovanie hlasovania je už iba normálna vec, ale tento poslanec ktorý úmyselne podvádzal vlial práve na všetkých poslancov ktorí hlasujú spravodlivo tie? pochybnosti, že aj pri iných rozhodnutiach sa takto hlasuje. a to je sila.
15.01.2008 20:53 - hlasovanie [Marek5]
je ozaj zarážajúce že k takémuto hlasovaniu prišlo a výhovorky o dlhom rokovaní neuspejú. Pod?a môjho názoru takéto hlasovanie , že poslanec hlasuje na svojej karte a potom úmyselne zahlasuje aj za svojho kolegu poslanca z jeho karty na jeho stole je dovolím si poveda? na výmenu takéhoto poslanca. Opakovanie hlasovania je už iba normálna vec, ale tento poslanec ktorý úmyselne podvádzal vlial práve na všetkých poslancov ktorí hlasujú spravodlivo tie? pochybnosti, že aj pri iných rozhodnutiach sa takto hlasuje. a to je sila.
15.01.2008 20:53 - hlasovanie [Marek5]
je ozaj zarážajúce že k takémuto hlasovaniu prišlo a výhovorky o dlhom rokovaní neuspejú. Pod?a môjho názoru takéto hlasovanie , že poslanec hlasuje na svojej karte a potom úmyselne zahlasuje aj za svojho kolegu poslanca z jeho karty na jeho stole je dovolím si poveda? na výmenu takéhoto poslanca. Opakovanie hlasovania je už iba normálna vec, ale tento poslanec ktorý úmyselne podvádzal vlial práve na všetkých poslancov ktorí hlasujú spravodlivo tie? pochybnosti, že aj pri iných rozhodnutiach sa takto hlasuje. a to je sila.
15.01.2008 20:53 - hlasovanie [Marek5]
je ozaj zarážajúce že k takémuto hlasovaniu prišlo a výhovorky o dlhom rokovaní neuspejú. Pod?a môjho názoru takéto hlasovanie , že poslanec hlasuje na svojej karte a potom úmyselne zahlasuje aj za svojho kolegu poslanca z jeho karty na jeho stole je dovolím si poveda? na výmenu takéhoto poslanca. Opakovanie hlasovania je už iba normálna vec, ale tento poslanec ktorý úmyselne podvádzal vlial práve na všetkých poslancov ktorí hlasujú spravodlivo tie? pochybnosti, že aj pri iných rozhodnutiach sa takto hlasuje. a to je sila.
15.01.2008 20:53 - hlasovanie [Marek5]
je ozaj zarážajúce že k takémuto hlasovaniu prišlo a výhovorky o dlhom rokovaní neuspejú. Pod?a môjho názoru takéto hlasovanie , že poslanec hlasuje na svojej karte a potom úmyselne zahlasuje aj za svojho kolegu poslanca z jeho karty na jeho stole je dovolím si poveda? na výmenu takéhoto poslanca. Opakovanie hlasovania je už iba normálna vec, ale tento poslanec ktorý úmyselne podvádzal vlial práve na všetkých poslancov ktorí hlasujú spravodlivo tie? pochybnosti, že aj pri iných rozhodnutiach sa takto hlasuje. a to je sila.
15.01.2008 20:32 - Sebareflexia [Ľubomír Veselický]
Reagujem ako poslanec MsZ. Sú veci, ktoré môže človek rozhodnúť iba sám v sebe. Ak sa vnútorne necítim byť zodpovedný za niečo, čo som nespravil správne a neexistujú žiadne vonkajšie činitele, ktoré by nezávisle na mojom vnímaní mohli dať botku za tým, čo sa stalo, niet takej sily, ktorá by mi mohla nariadiť vzdať sa postu, ktorý mám.
15.01.2008 20:32 - Sebareflexia [Ľubomír Veselický]
Reagujem ako poslanec MsZ. Sú veci, ktoré môže ?lovek rozhodnú? iba sám v sebe. Ak sa vnútorne necítim by? zodpovedný za nie?o, ?o som nespravil správne a neexistujú žiadne vonkajšie ?initele, ktoré by nezávisle na mojom vnímaní mohli da? botku za tým, ?o sa stalo, niet takej sily, ktorá by mi mohla nariadi? vzda? sa postu, ktorý mám.
15.01.2008 20:32 - Sebareflexia [Ľubomír Veselický]
Reagujem ako poslanec MsZ. Sú veci, ktoré môže ?lovek rozhodnú? iba sám v sebe. Ak sa vnútorne necítim by? zodpovedný za nie?o, ?o som nespravil správne a neexistujú žiadne vonkajšie ?initele, ktoré by nezávisle na mojom vnímaní mohli da? botku za tým, ?o sa stalo, niet takej sily, ktorá by mi mohla nariadi? vzda? sa postu, ktorý mám.
15.01.2008 20:32 - Sebareflexia [Ľubomír Veselický]
Reagujem ako poslanec MsZ. Sú veci, ktoré môže ?lovek rozhodnú? iba sám v sebe. Ak sa vnútorne necítim by? zodpovedný za nie?o, ?o som nespravil správne a neexistujú žiadne vonkajšie ?initele, ktoré by nezávisle na mojom vnímaní mohli da? botku za tým, ?o sa stalo, niet takej sily, ktorá by mi mohla nariadi? vzda? sa postu, ktorý mám.
15.01.2008 20:32 - Sebareflexia [Ľubomír Veselický]
Reagujem ako poslanec MsZ. Sú veci, ktoré môže ?lovek rozhodnú? iba sám v sebe. Ak sa vnútorne necítim by? zodpovedný za nie?o, ?o som nespravil správne a neexistujú žiadne vonkajšie ?initele, ktoré by nezávisle na mojom vnímaní mohli da? botku za tým, ?o sa stalo, niet takej sily, ktorá by mi mohla nariadi? vzda? sa postu, ktorý mám.
15.01.2008 20:32 - Sebareflexia [Ľubomír Veselický]
Reagujem ako poslanec MsZ. Sú veci, ktoré môže ?lovek rozhodnú? iba sám v sebe. Ak sa vnútorne necítim by? zodpovedný za nie?o, ?o som nespravil správne a neexistujú žiadne vonkajšie ?initele, ktoré by nezávisle na mojom vnímaní mohli da? botku za tým, ?o sa stalo, niet takej sily, ktorá by mi mohla nariadi? vzda? sa postu, ktorý mám.
15.01.2008 20:32 - Sebareflexia [Ľubomír Veselický]
Reagujem ako poslanec MsZ. Sú veci, ktoré môže ?lovek rozhodnú? iba sám v sebe. Ak sa vnútorne necítim by? zodpovedný za nie?o, ?o som nespravil správne a neexistujú žiadne vonkajšie ?initele, ktoré by nezávisle na mojom vnímaní mohli da? botku za tým, ?o sa stalo, niet takej sily, ktorá by mi mohla nariadi? vzda? sa postu, ktorý mám.
15.01.2008 20:32 - Sebareflexia [Ľubomír Veselický]
Reagujem ako poslanec MsZ. Sú veci, ktoré môže ?lovek rozhodnú? iba sám v sebe. Ak sa vnútorne necítim by? zodpovedný za nie?o, ?o som nespravil správne a neexistujú žiadne vonkajšie ?initele, ktoré by nezávisle na mojom vnímaní mohli da? botku za tým, ?o sa stalo, niet takej sily, ktorá by mi mohla nariadi? vzda? sa postu, ktorý mám.
15.01.2008 20:32 - Sebareflexia [Ľubomír Veselický]
Reagujem ako poslanec MsZ. Sú veci, ktoré môže ?lovek rozhodnú? iba sám v sebe. Ak sa vnútorne necítim by? zodpovedný za nie?o, ?o som nespravil správne a neexistujú žiadne vonkajšie ?initele, ktoré by nezávisle na mojom vnímaní mohli da? botku za tým, ?o sa stalo, niet takej sily, ktorá by mi mohla nariadi? vzda? sa postu, ktorý mám.
15.01.2008 20:32 - Sebareflexia [Ľubomír Veselický]
Reagujem ako poslanec MsZ. Sú veci, ktoré môže ?lovek rozhodnú? iba sám v sebe. Ak sa vnútorne necítim by? zodpovedný za nie?o, ?o som nespravil správne a neexistujú žiadne vonkajšie ?initele, ktoré by nezávisle na mojom vnímaní mohli da? botku za tým, ?o sa stalo, niet takej sily, ktorá by mi mohla nariadi? vzda? sa postu, ktorý mám.
14.01.2008 18:48 - odpoved [DanielLoffler]
Predmetné zmarené hlasovanie teda bude opakované. Super. A aké dôsledky budú vyvodené voči poslancovi? Resp. ako sa k tomu postaví dotyčný viacnásobne hlasujúci poslanec? Či na to v tichosti majú občania zabudnúť? Veď to za nich odhlasuje ešte raz, tak čo, že :)
14.01.2008 18:48 - odpoved [DanielLoffler]
Predmetné zmarené hlasovanie teda bude opakované. Super. A aké dôsledky budú vyvodené vo?i poslancovi? Resp. ako sa k tomu postaví doty?ný viacnásobne hlasujúci poslanec? ?i na to v tichosti majú ob?ania zabudnú?? Ve? to za nich odhlasuje ešte raz, tak ?o, že :)
14.01.2008 18:48 - odpoved [DanielLoffler]
Predmetné zmarené hlasovanie teda bude opakované. Super. A aké dôsledky budú vyvodené vo?i poslancovi? Resp. ako sa k tomu postaví doty?ný viacnásobne hlasujúci poslanec? ?i na to v tichosti majú ob?ania zabudnú?? Ve? to za nich odhlasuje ešte raz, tak ?o, že :)
14.01.2008 18:48 - odpoved [DanielLoffler]
Predmetné zmarené hlasovanie teda bude opakované. Super. A aké dôsledky budú vyvodené vo?i poslancovi? Resp. ako sa k tomu postaví doty?ný viacnásobne hlasujúci poslanec? ?i na to v tichosti majú ob?ania zabudnú?? Ve? to za nich odhlasuje ešte raz, tak ?o, že :)
14.01.2008 18:48 - odpoved [DanielLoffler]
Predmetné zmarené hlasovanie teda bude opakované. Super. A aké dôsledky budú vyvodené vo?i poslancovi? Resp. ako sa k tomu postaví doty?ný viacnásobne hlasujúci poslanec? ?i na to v tichosti majú ob?ania zabudnú?? Ve? to za nich odhlasuje ešte raz, tak ?o, že :)
14.01.2008 18:48 - odpoved [DanielLoffler]
Predmetné zmarené hlasovanie teda bude opakované. Super. A aké dôsledky budú vyvodené vo?i poslancovi? Resp. ako sa k tomu postaví doty?ný viacnásobne hlasujúci poslanec? ?i na to v tichosti majú ob?ania zabudnú?? Ve? to za nich odhlasuje ešte raz, tak ?o, že :)
14.01.2008 18:48 - odpoved [DanielLoffler]
Predmetné zmarené hlasovanie teda bude opakované. Super. A aké dôsledky budú vyvodené vo?i poslancovi? Resp. ako sa k tomu postaví doty?ný viacnásobne hlasujúci poslanec? ?i na to v tichosti majú ob?ania zabudnú?? Ve? to za nich odhlasuje ešte raz, tak ?o, že :)
14.01.2008 18:48 - odpoved [DanielLoffler]
Predmetné zmarené hlasovanie teda bude opakované. Super. A aké dôsledky budú vyvodené vo?i poslancovi? Resp. ako sa k tomu postaví doty?ný viacnásobne hlasujúci poslanec? ?i na to v tichosti majú ob?ania zabudnú?? Ve? to za nich odhlasuje ešte raz, tak ?o, že :)
14.01.2008 18:48 - odpoved [DanielLoffler]
Predmetné zmarené hlasovanie teda bude opakované. Super. A aké dôsledky budú vyvodené vo?i poslancovi? Resp. ako sa k tomu postaví doty?ný viacnásobne hlasujúci poslanec? ?i na to v tichosti majú ob?ania zabudnú?? Ve? to za nich odhlasuje ešte raz, tak ?o, že :)
14.01.2008 18:48 - odpoved [DanielLoffler]
Predmetné zmarené hlasovanie teda bude opakované. Super. A aké dôsledky budú vyvodené vo?i poslancovi? Resp. ako sa k tomu postaví doty?ný viacnásobne hlasujúci poslanec? ?i na to v tichosti majú ob?ania zabudnú?? Ve? to za nich odhlasuje ešte raz, tak ?o, že :)
14.01.2008 15:49 - Zmena [zástupca]
Primátor rozhodol , že prvé zasadnutie MsZ bude 29.1.2008
14.01.2008 15:49 - Zmena [zástupca]
Primátor rozhodol , že prvé zasadnutie MsZ bude 29.1.2008
14.01.2008 15:49 - Zmena [zástupca]
Primátor rozhodol , že prvé zasadnutie MsZ bude 29.1.2008
14.01.2008 15:49 - Zmena [zástupca]
Primátor rozhodol , že prvé zasadnutie MsZ bude 29.1.2008
14.01.2008 15:49 - Zmena [zástupca]
Primátor rozhodol , že prvé zasadnutie MsZ bude 29.1.2008
14.01.2008 15:49 - Zmena [zástupca]
Primátor rozhodol , že prvé zasadnutie MsZ bude 29.1.2008
14.01.2008 15:49 - Zmena [zástupca]
Primátor rozhodol , že prvé zasadnutie MsZ bude 29.1.2008
14.01.2008 15:49 - Zmena [zástupca]
Primátor rozhodol , že prvé zasadnutie MsZ bude 29.1.2008
14.01.2008 15:49 - Zmena [zástupca]
Primátor rozhodol , že prvé zasadnutie MsZ bude 29.1.2008
14.01.2008 15:49 - Zmena [zástupca]
Primátor rozhodol , že prvé zasadnutie MsZ bude 29.1.2008
09.01.2008 08:05 - Hlasovanie [zástupca]
Na prvom rokovaní MsZ dňa 22.1.2008 bude hlasovanie zopakované a tiež pravdepodobne upravený rokovací poriadok MsZ v § 3 .
09.01.2008 08:05 - Hlasovanie [zástupca]
Na prvom rokovaní MsZ dňa 22.1.2008 bude hlasovanie zopakované a tiež pravdepodobne upravený rokovací poriadok MsZ v § 3 .
09.01.2008 08:05 - Hlasovanie [zástupca]
Na prvom rokovaní MsZ dňa 22.1.2008 bude hlasovanie zopakované a tiež pravdepodobne upravený rokovací poriadok MsZ v § 3 .
09.01.2008 08:05 - Hlasovanie [zástupca]
Na prvom rokovaní MsZ dňa 22.1.2008 bude hlasovanie zopakované a tiež pravdepodobne upravený rokovací poriadok MsZ v § 3 .
09.01.2008 08:05 - Hlasovanie [zástupca]
Na prvom rokovaní MsZ dňa 22.1.2008 bude hlasovanie zopakované a tiež pravdepodobne upravený rokovací poriadok MsZ v § 3 .
09.01.2008 08:05 - Hlasovanie [zástupca]
Na prvom rokovaní MsZ dňa 22.1.2008 bude hlasovanie zopakované a tiež pravdepodobne upravený rokovací poriadok MsZ v § 3 .
09.01.2008 08:05 - Hlasovanie [zástupca]
Na prvom rokovaní MsZ dňa 22.1.2008 bude hlasovanie zopakované a tiež pravdepodobne upravený rokovací poriadok MsZ v § 3 .
09.01.2008 08:05 - Hlasovanie [zástupca]
Na prvom rokovaní MsZ dňa 22.1.2008 bude hlasovanie zopakované a tiež pravdepodobne upravený rokovací poriadok MsZ v § 3 .
09.01.2008 08:05 - Hlasovanie [zástupca]
Na prvom rokovaní MsZ dňa 22.1.2008 bude hlasovanie zopakované a tiež pravdepodobne upravený rokovací poriadok MsZ v § 3 .
09.01.2008 08:05 - Hlasovanie [zástupca]
Na prvom rokovaní MsZ dňa 22.1.2008 bude hlasovanie zopakované a tiež pravdepodobne upravený rokovací poriadok MsZ v § 3 .
08.01.2008 18:41 - Hlasovanie pana poslanca Koricanskeho [Milos Majko]
Pripajam sa k otazke pana Sidora. Volici a obcania mesta si odpoved zasluzia.
08.01.2008 18:41 - Hlasovanie pana poslanca Koricanskeho [Milos Majko]
Pripajam sa k otazke pana Sidora. Volici a obcania mesta si odpoved zasluzia.
08.01.2008 18:41 - Hlasovanie pana poslanca Koricanskeho [Milos Majko]
Pripajam sa k otazke pana Sidora. Volici a obcania mesta si odpoved zasluzia.
08.01.2008 18:41 - Hlasovanie pana poslanca Koricanskeho [Milos Majko]
Pripajam sa k otazke pana Sidora. Volici a obcania mesta si odpoved zasluzia.
08.01.2008 18:41 - Hlasovanie pana poslanca Koricanskeho [Milos Majko]
Pripajam sa k otazke pana Sidora. Volici a obcania mesta si odpoved zasluzia.
08.01.2008 18:41 - Hlasovanie pana poslanca Koricanskeho [Milos Majko]
Pripajam sa k otazke pana Sidora. Volici a obcania mesta si odpoved zasluzia.
08.01.2008 18:41 - Hlasovanie pana poslanca Koricanskeho [Milos Majko]
Pripajam sa k otazke pana Sidora. Volici a obcania mesta si odpoved zasluzia.
08.01.2008 18:41 - Hlasovanie pana poslanca Koricanskeho [Milos Majko]
Pripajam sa k otazke pana Sidora. Volici a obcania mesta si odpoved zasluzia.
08.01.2008 18:41 - Hlasovanie pana poslanca Koricanskeho [Milos Majko]
Pripajam sa k otazke pana Sidora. Volici a obcania mesta si odpoved zasluzia.
08.01.2008 18:41 - Hlasovanie pana poslanca Koricanskeho [Milos Majko]
Pripajam sa k otazke pana Sidora. Volici a obcania mesta si odpoved zasluzia.
08.01.2008 15:31 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Chcel by som sa opytat, ako bol vyrieseny problem dvojiteho hlasovania, ake dosledky boli vyvodene a dalsie kroky zabranujuce vznik tejto situacie do buducnosti. Dakujem.
08.01.2008 15:31 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Chcel by som sa opytat, ako bol vyrieseny problem dvojiteho hlasovania, ake dosledky boli vyvodene a dalsie kroky zabranujuce vznik tejto situacie do buducnosti. Dakujem.
08.01.2008 15:31 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Chcel by som sa opytat, ako bol vyrieseny problem dvojiteho hlasovania, ake dosledky boli vyvodene a dalsie kroky zabranujuce vznik tejto situacie do buducnosti. Dakujem.
08.01.2008 15:31 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Chcel by som sa opytat, ako bol vyrieseny problem dvojiteho hlasovania, ake dosledky boli vyvodene a dalsie kroky zabranujuce vznik tejto situacie do buducnosti. Dakujem.
08.01.2008 15:31 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Chcel by som sa opytat, ako bol vyrieseny problem dvojiteho hlasovania, ake dosledky boli vyvodene a dalsie kroky zabranujuce vznik tejto situacie do buducnosti. Dakujem.
08.01.2008 15:31 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Chcel by som sa opytat, ako bol vyrieseny problem dvojiteho hlasovania, ake dosledky boli vyvodene a dalsie kroky zabranujuce vznik tejto situacie do buducnosti. Dakujem.
08.01.2008 15:31 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Chcel by som sa opytat, ako bol vyrieseny problem dvojiteho hlasovania, ake dosledky boli vyvodene a dalsie kroky zabranujuce vznik tejto situacie do buducnosti. Dakujem.
08.01.2008 15:31 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Chcel by som sa opytat, ako bol vyrieseny problem dvojiteho hlasovania, ake dosledky boli vyvodene a dalsie kroky zabranujuce vznik tejto situacie do buducnosti. Dakujem.
08.01.2008 15:31 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Chcel by som sa opytat, ako bol vyrieseny problem dvojiteho hlasovania, ake dosledky boli vyvodene a dalsie kroky zabranujuce vznik tejto situacie do buducnosti. Dakujem.
08.01.2008 15:31 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Chcel by som sa opytat, ako bol vyrieseny problem dvojiteho hlasovania, ake dosledky boli vyvodene a dalsie kroky zabranujuce vznik tejto situacie do buducnosti. Dakujem.
07.01.2008 17:51 - pre sladkym [gapiaf]
kazdy operator elektronickej sluzby t.j. aj poskytovatel sluzieb prostrednictvom kablovky musi dodrziavat zakon a zakon hovori, ze zmenu cien musi oznamit svojim klientom 30 dni vopred. vid. [odkaz] presnejsie §43 ods. 4 ak mas pocit, ze tak nespravili tak sa mozes na nich stazovat na Telekomunikacnom urade (www.teleoff.gov.sk). je dobre si vsak pred tym precitat vseobecne podmienky a tarifu poskytovatela
07.01.2008 17:51 - pre sladkym [gapiaf]
kazdy operator elektronickej sluzby t.j. aj poskytovatel sluzieb prostrednictvom kablovky musi dodrziavat zakon a zakon hovori, ze zmenu cien musi oznamit svojim klientom 30 dni vopred. vid. [odkaz] presnejsie §43 ods. 4 ak mas pocit, ze tak nespravili tak sa mozes na nich stazovat na Telekomunikacnom urade (www.teleoff.gov.sk). je dobre si vsak pred tym precitat vseobecne podmienky a tarifu poskytovatela
07.01.2008 17:51 - pre sladkym [gapiaf]
kazdy operator elektronickej sluzby t.j. aj poskytovatel sluzieb prostrednictvom kablovky musi dodrziavat zakon a zakon hovori, ze zmenu cien musi oznamit svojim klientom 30 dni vopred. vid. [odkaz] presnejsie §43 ods. 4 ak mas pocit, ze tak nespravili tak sa mozes na nich stazovat na Telekomunikacnom urade (www.teleoff.gov.sk). je dobre si vsak pred tym precitat vseobecne podmienky a tarifu poskytovatela
07.01.2008 17:51 - pre sladkym [gapiaf]
kazdy operator elektronickej sluzby t.j. aj poskytovatel sluzieb prostrednictvom kablovky musi dodrziavat zakon a zakon hovori, ze zmenu cien musi oznamit svojim klientom 30 dni vopred. vid. [odkaz] presnejsie §43 ods. 4 ak mas pocit, ze tak nespravili tak sa mozes na nich stazovat na Telekomunikacnom urade (www.teleoff.gov.sk). je dobre si vsak pred tym precitat vseobecne podmienky a tarifu poskytovatela
07.01.2008 17:51 - pre sladkym [gapiaf]
kazdy operator elektronickej sluzby t.j. aj poskytovatel sluzieb prostrednictvom kablovky musi dodrziavat zakon a zakon hovori, ze zmenu cien musi oznamit svojim klientom 30 dni vopred. vid. [odkaz] presnejsie §43 ods. 4 ak mas pocit, ze tak nespravili tak sa mozes na nich stazovat na Telekomunikacnom urade (www.teleoff.gov.sk). je dobre si vsak pred tym precitat vseobecne podmienky a tarifu poskytovatela
07.01.2008 17:51 - pre sladkym [gapiaf]
kazdy operator elektronickej sluzby t.j. aj poskytovatel sluzieb prostrednictvom kablovky musi dodrziavat zakon a zakon hovori, ze zmenu cien musi oznamit svojim klientom 30 dni vopred. vid. [odkaz] presnejsie §43 ods. 4 ak mas pocit, ze tak nespravili tak sa mozes na nich stazovat na Telekomunikacnom urade (www.teleoff.gov.sk). je dobre si vsak pred tym precitat vseobecne podmienky a tarifu poskytovatela
07.01.2008 17:51 - pre sladkym [gapiaf]
kazdy operator elektronickej sluzby t.j. aj poskytovatel sluzieb prostrednictvom kablovky musi dodrziavat zakon a zakon hovori, ze zmenu cien musi oznamit svojim klientom 30 dni vopred. vid. [odkaz] presnejsie §43 ods. 4 ak mas pocit, ze tak nespravili tak sa mozes na nich stazovat na Telekomunikacnom urade (www.teleoff.gov.sk). je dobre si vsak pred tym precitat vseobecne podmienky a tarifu poskytovatela
07.01.2008 17:51 - pre sladkym [gapiaf]
kazdy operator elektronickej sluzby t.j. aj poskytovatel sluzieb prostrednictvom kablovky musi dodrziavat zakon a zakon hovori, ze zmenu cien musi oznamit svojim klientom 30 dni vopred. vid. [odkaz] presnejsie §43 ods. 4 ak mas pocit, ze tak nespravili tak sa mozes na nich stazovat na Telekomunikacnom urade (www.teleoff.gov.sk). je dobre si vsak pred tym precitat vseobecne podmienky a tarifu poskytovatela
07.01.2008 17:51 - pre sladkym [gapiaf]
kazdy operator elektronickej sluzby t.j. aj poskytovatel sluzieb prostrednictvom kablovky musi dodrziavat zakon a zakon hovori, ze zmenu cien musi oznamit svojim klientom 30 dni vopred. vid. [odkaz] presnejsie §43 ods. 4 ak mas pocit, ze tak nespravili tak sa mozes na nich stazovat na Telekomunikacnom urade (www.teleoff.gov.sk). je dobre si vsak pred tym precitat vseobecne podmienky a tarifu poskytovatela
07.01.2008 17:51 - pre sladkym [gapiaf]
kazdy operator elektronickej sluzby t.j. aj poskytovatel sluzieb prostrednictvom kablovky musi dodrziavat zakon a zakon hovori, ze zmenu cien musi oznamit svojim klientom 30 dni vopred. vid. [odkaz] presnejsie §43 ods. 4 ak mas pocit, ze tak nespravili tak sa mozes na nich stazovat na Telekomunikacnom urade (www.teleoff.gov.sk). je dobre si vsak pred tym precitat vseobecne podmienky a tarifu poskytovatela
07.01.2008 02:49 - p. sladkym [Milos Majko]
Otazka nestoji ci sa pytat alebo nie, ale ci dotycny moze poznat odpoved. Ta sa vsak bezpochyby nachadza vo vseobecnych zmluvnych podmienkach ktoru ste iste podpisali - preto moja reakcia. A inak, som taky isty diskutujuci ako Vy a rubriky do DF nezaradujem. Z mojho pohladu sa ktokolvek moze pytat cokolvek.
07.01.2008 02:49 - p. sladkym [Milos Majko]
Otazka nestoji ci sa pytat alebo nie, ale ci dotycny moze poznat odpoved. Ta sa vsak bezpochyby nachadza vo vseobecnych zmluvnych podmienkach ktoru ste iste podpisali - preto moja reakcia. A inak, som taky isty diskutujuci ako Vy a rubriky do DF nezaradujem. Z mojho pohladu sa ktokolvek moze pytat cokolvek.
07.01.2008 02:49 - p. sladkym [Milos Majko]
Otazka nestoji ci sa pytat alebo nie, ale ci dotycny moze poznat odpoved. Ta sa vsak bezpochyby nachadza vo vseobecnych zmluvnych podmienkach ktoru ste iste podpisali - preto moja reakcia. A inak, som taky isty diskutujuci ako Vy a rubriky do DF nezaradujem. Z mojho pohladu sa ktokolvek moze pytat cokolvek.
07.01.2008 02:49 - p. sladkym [Milos Majko]
Otazka nestoji ci sa pytat alebo nie, ale ci dotycny moze poznat odpoved. Ta sa vsak bezpochyby nachadza vo vseobecnych zmluvnych podmienkach ktoru ste iste podpisali - preto moja reakcia. A inak, som taky isty diskutujuci ako Vy a rubriky do DF nezaradujem. Z mojho pohladu sa ktokolvek moze pytat cokolvek.
07.01.2008 02:49 - p. sladkym [Milos Majko]
Otazka nestoji ci sa pytat alebo nie, ale ci dotycny moze poznat odpoved. Ta sa vsak bezpochyby nachadza vo vseobecnych zmluvnych podmienkach ktoru ste iste podpisali - preto moja reakcia. A inak, som taky isty diskutujuci ako Vy a rubriky do DF nezaradujem. Z mojho pohladu sa ktokolvek moze pytat cokolvek.
07.01.2008 02:49 - p. sladkym [Milos Majko]
Otazka nestoji ci sa pytat alebo nie, ale ci dotycny moze poznat odpoved. Ta sa vsak bezpochyby nachadza vo vseobecnych zmluvnych podmienkach ktoru ste iste podpisali - preto moja reakcia. A inak, som taky isty diskutujuci ako Vy a rubriky do DF nezaradujem. Z mojho pohladu sa ktokolvek moze pytat cokolvek.
07.01.2008 02:49 - p. sladkym [Milos Majko]
Otazka nestoji ci sa pytat alebo nie, ale ci dotycny moze poznat odpoved. Ta sa vsak bezpochyby nachadza vo vseobecnych zmluvnych podmienkach ktoru ste iste podpisali - preto moja reakcia. A inak, som taky isty diskutujuci ako Vy a rubriky do DF nezaradujem. Z mojho pohladu sa ktokolvek moze pytat cokolvek.
07.01.2008 02:49 - p. sladkym [Milos Majko]
Otazka nestoji ci sa pytat alebo nie, ale ci dotycny moze poznat odpoved. Ta sa vsak bezpochyby nachadza vo vseobecnych zmluvnych podmienkach ktoru ste iste podpisali - preto moja reakcia. A inak, som taky isty diskutujuci ako Vy a rubriky do DF nezaradujem. Z mojho pohladu sa ktokolvek moze pytat cokolvek.
07.01.2008 02:49 - p. sladkym [Milos Majko]
Otazka nestoji ci sa pytat alebo nie, ale ci dotycny moze poznat odpoved. Ta sa vsak bezpochyby nachadza vo vseobecnych zmluvnych podmienkach ktoru ste iste podpisali - preto moja reakcia. A inak, som taky isty diskutujuci ako Vy a rubriky do DF nezaradujem. Z mojho pohladu sa ktokolvek moze pytat cokolvek.
07.01.2008 02:49 - p. sladkym [Milos Majko]
Otazka nestoji ci sa pytat alebo nie, ale ci dotycny moze poznat odpoved. Ta sa vsak bezpochyby nachadza vo vseobecnych zmluvnych podmienkach ktoru ste iste podpisali - preto moja reakcia. A inak, som taky isty diskutujuci ako Vy a rubriky do DF nezaradujem. Z mojho pohladu sa ktokolvek moze pytat cokolvek.
06.01.2008 22:05 - ad 2 [sladkym]
ohladne rozkov, benzinu...atd, to byva minimalne 24 hodin pred zdrazovanim spominane vo vsetkych periodikach. A ked sa Vam nepaci ze sa nieco opytame/netakajuce len mesta/, tak prosim urobte sekciu Ine /hadam sa to nespytam predsa do kultury/
06.01.2008 22:05 - ad 2 [sladkym]
ohladne rozkov, benzinu...atd, to byva minimalne 24 hodin pred zdrazovanim spominane vo vsetkych periodikach. A ked sa Vam nepaci ze sa nieco opytame/netakajuce len mesta/, tak prosim urobte sekciu Ine /hadam sa to nespytam predsa do kultury/
06.01.2008 22:05 - ad 2 [sladkym]
ohladne rozkov, benzinu...atd, to byva minimalne 24 hodin pred zdrazovanim spominane vo vsetkych periodikach. A ked sa Vam nepaci ze sa nieco opytame/netakajuce len mesta/, tak prosim urobte sekciu Ine /hadam sa to nespytam predsa do kultury/
06.01.2008 22:05 - ad 2 [sladkym]
ohladne rozkov, benzinu...atd, to byva minimalne 24 hodin pred zdrazovanim spominane vo vsetkych periodikach. A ked sa Vam nepaci ze sa nieco opytame/netakajuce len mesta/, tak prosim urobte sekciu Ine /hadam sa to nespytam predsa do kultury/
06.01.2008 22:05 - ad 2 [sladkym]
ohladne rozkov, benzinu...atd, to byva minimalne 24 hodin pred zdrazovanim spominane vo vsetkych periodikach. A ked sa Vam nepaci ze sa nieco opytame/netakajuce len mesta/, tak prosim urobte sekciu Ine /hadam sa to nespytam predsa do kultury/
06.01.2008 22:05 - ad 2 [sladkym]
ohladne rozkov, benzinu...atd, to byva minimalne 24 hodin pred zdrazovanim spominane vo vsetkych periodikach. A ked sa Vam nepaci ze sa nieco opytame/netakajuce len mesta/, tak prosim urobte sekciu Ine /hadam sa to nespytam predsa do kultury/
06.01.2008 22:05 - ad 2 [sladkym]
ohladne rozkov, benzinu...atd, to byva minimalne 24 hodin pred zdrazovanim spominane vo vsetkych periodikach. A ked sa Vam nepaci ze sa nieco opytame/netakajuce len mesta/, tak prosim urobte sekciu Ine /hadam sa to nespytam predsa do kultury/
06.01.2008 22:05 - ad 2 [sladkym]
ohladne rozkov, benzinu...atd, to byva minimalne 24 hodin pred zdrazovanim spominane vo vsetkych periodikach. A ked sa Vam nepaci ze sa nieco opytame/netakajuce len mesta/, tak prosim urobte sekciu Ine /hadam sa to nespytam predsa do kultury/
06.01.2008 22:05 - ad 2 [sladkym]
ohladne rozkov, benzinu...atd, to byva minimalne 24 hodin pred zdrazovanim spominane vo vsetkych periodikach. A ked sa Vam nepaci ze sa nieco opytame/netakajuce len mesta/, tak prosim urobte sekciu Ine /hadam sa to nespytam predsa do kultury/
06.01.2008 22:05 - ad 2 [sladkym]
ohladne rozkov, benzinu...atd, to byva minimalne 24 hodin pred zdrazovanim spominane vo vsetkych periodikach. A ked sa Vam nepaci ze sa nieco opytame/netakajuce len mesta/, tak prosim urobte sekciu Ine /hadam sa to nespytam predsa do kultury/
06.01.2008 22:00 - to pan Majko [sladkym]
Pan Majko nabuduce prosim pozorne citajte. Prve co som pisal je -viem ze to sem nepatri- dalej som sa pytal ohladne toho ci -nahodou nie je nejaka oznamovacia povinnost- ako u mobil. operatorov. Ved od zajtra mozu zvysit cenu o 5OO% a nikto ich nemoze postihnut, lebo su sukromna spolocnost? A co ked nahodou som nestihol reagovat lebo ma neupozornili o zvyseni cien a teraz musim platit aj ked s tym nesuhlasim /a este len mi zacina plynut vypovedna lehota/
06.01.2008 22:00 - to pan Majko [sladkym]
Pan Majko nabuduce prosim pozorne citajte. Prve co som pisal je -viem ze to sem nepatri- dalej som sa pytal ohladne toho ci -nahodou nie je nejaka oznamovacia povinnost- ako u mobil. operatorov. Ved od zajtra mozu zvysit cenu o 5OO% a nikto ich nemoze postihnut, lebo su sukromna spolocnost? A co ked nahodou som nestihol reagovat lebo ma neupozornili o zvyseni cien a teraz musim platit aj ked s tym nesuhlasim /a este len mi zacina plynut vypovedna lehota/
06.01.2008 22:00 - to pan Majko [sladkym]
Pan Majko nabuduce prosim pozorne citajte. Prve co som pisal je -viem ze to sem nepatri- dalej som sa pytal ohladne toho ci -nahodou nie je nejaka oznamovacia povinnost- ako u mobil. operatorov. Ved od zajtra mozu zvysit cenu o 5OO% a nikto ich nemoze postihnut, lebo su sukromna spolocnost? A co ked nahodou som nestihol reagovat lebo ma neupozornili o zvyseni cien a teraz musim platit aj ked s tym nesuhlasim /a este len mi zacina plynut vypovedna lehota/
06.01.2008 22:00 - to pan Majko [sladkym]
Pan Majko nabuduce prosim pozorne citajte. Prve co som pisal je -viem ze to sem nepatri- dalej som sa pytal ohladne toho ci -nahodou nie je nejaka oznamovacia povinnost- ako u mobil. operatorov. Ved od zajtra mozu zvysit cenu o 5OO% a nikto ich nemoze postihnut, lebo su sukromna spolocnost? A co ked nahodou som nestihol reagovat lebo ma neupozornili o zvyseni cien a teraz musim platit aj ked s tym nesuhlasim /a este len mi zacina plynut vypovedna lehota/
06.01.2008 22:00 - to pan Majko [sladkym]
Pan Majko nabuduce prosim pozorne citajte. Prve co som pisal je -viem ze to sem nepatri- dalej som sa pytal ohladne toho ci -nahodou nie je nejaka oznamovacia povinnost- ako u mobil. operatorov. Ved od zajtra mozu zvysit cenu o 5OO% a nikto ich nemoze postihnut, lebo su sukromna spolocnost? A co ked nahodou som nestihol reagovat lebo ma neupozornili o zvyseni cien a teraz musim platit aj ked s tym nesuhlasim /a este len mi zacina plynut vypovedna lehota/
06.01.2008 22:00 - to pan Majko [sladkym]
Pan Majko nabuduce prosim pozorne citajte. Prve co som pisal je -viem ze to sem nepatri- dalej som sa pytal ohladne toho ci -nahodou nie je nejaka oznamovacia povinnost- ako u mobil. operatorov. Ved od zajtra mozu zvysit cenu o 5OO% a nikto ich nemoze postihnut, lebo su sukromna spolocnost? A co ked nahodou som nestihol reagovat lebo ma neupozornili o zvyseni cien a teraz musim platit aj ked s tym nesuhlasim /a este len mi zacina plynut vypovedna lehota/
06.01.2008 22:00 - to pan Majko [sladkym]
Pan Majko nabuduce prosim pozorne citajte. Prve co som pisal je -viem ze to sem nepatri- dalej som sa pytal ohladne toho ci -nahodou nie je nejaka oznamovacia povinnost- ako u mobil. operatorov. Ved od zajtra mozu zvysit cenu o 5OO% a nikto ich nemoze postihnut, lebo su sukromna spolocnost? A co ked nahodou som nestihol reagovat lebo ma neupozornili o zvyseni cien a teraz musim platit aj ked s tym nesuhlasim /a este len mi zacina plynut vypovedna lehota/
06.01.2008 22:00 - to pan Majko [sladkym]
Pan Majko nabuduce prosim pozorne citajte. Prve co som pisal je -viem ze to sem nepatri- dalej som sa pytal ohladne toho ci -nahodou nie je nejaka oznamovacia povinnost- ako u mobil. operatorov. Ved od zajtra mozu zvysit cenu o 5OO% a nikto ich nemoze postihnut, lebo su sukromna spolocnost? A co ked nahodou som nestihol reagovat lebo ma neupozornili o zvyseni cien a teraz musim platit aj ked s tym nesuhlasim /a este len mi zacina plynut vypovedna lehota/
06.01.2008 22:00 - to pan Majko [sladkym]
Pan Majko nabuduce prosim pozorne citajte. Prve co som pisal je -viem ze to sem nepatri- dalej som sa pytal ohladne toho ci -nahodou nie je nejaka oznamovacia povinnost- ako u mobil. operatorov. Ved od zajtra mozu zvysit cenu o 5OO% a nikto ich nemoze postihnut, lebo su sukromna spolocnost? A co ked nahodou som nestihol reagovat lebo ma neupozornili o zvyseni cien a teraz musim platit aj ked s tym nesuhlasim /a este len mi zacina plynut vypovedna lehota/
06.01.2008 22:00 - to pan Majko [sladkym]
Pan Majko nabuduce prosim pozorne citajte. Prve co som pisal je -viem ze to sem nepatri- dalej som sa pytal ohladne toho ci -nahodou nie je nejaka oznamovacia povinnost- ako u mobil. operatorov. Ved od zajtra mozu zvysit cenu o 5OO% a nikto ich nemoze postihnut, lebo su sukromna spolocnost? A co ked nahodou som nestihol reagovat lebo ma neupozornili o zvyseni cien a teraz musim platit aj ked s tym nesuhlasim /a este len mi zacina plynut vypovedna lehota/
05.01.2008 02:52 - Ceny za sluzby u sukromnych firiem [Milos Majko]
Kolega, budete sa podobne poslancov a vedenia mesta pytat aj pri zvyseni ceny napr. mlieka, rozkov, bezninu ci elektriny? Ide predsa o sukromnu firmu - ak nie ste spokojny s cenou / kvalitou ci vseobecne s poskytovanymi sluzbami, zmente dodavatela. Ak tak urobia stovky dalsich klientov, tak sa cenova politika / vlastnik firmy urcite zmeni.
05.01.2008 02:52 - Ceny za sluzby u sukromnych firiem [Milos Majko]
Kolega, budete sa podobne poslancov a vedenia mesta pytat aj pri zvyseni ceny napr. mlieka, rozkov, bezninu ci elektriny? Ide predsa o sukromnu firmu - ak nie ste spokojny s cenou / kvalitou ci vseobecne s poskytovanymi sluzbami, zmente dodavatela. Ak tak urobia stovky dalsich klientov, tak sa cenova politika / vlastnik firmy urcite zmeni.
05.01.2008 02:52 - Ceny za sluzby u sukromnych firiem [Milos Majko]
Kolega, budete sa podobne poslancov a vedenia mesta pytat aj pri zvyseni ceny napr. mlieka, rozkov, bezninu ci elektriny? Ide predsa o sukromnu firmu - ak nie ste spokojny s cenou / kvalitou ci vseobecne s poskytovanymi sluzbami, zmente dodavatela. Ak tak urobia stovky dalsich klientov, tak sa cenova politika / vlastnik firmy urcite zmeni.
05.01.2008 02:52 - Ceny za sluzby u sukromnych firiem [Milos Majko]
Kolega, budete sa podobne poslancov a vedenia mesta pytat aj pri zvyseni ceny napr. mlieka, rozkov, bezninu ci elektriny? Ide predsa o sukromnu firmu - ak nie ste spokojny s cenou / kvalitou ci vseobecne s poskytovanymi sluzbami, zmente dodavatela. Ak tak urobia stovky dalsich klientov, tak sa cenova politika / vlastnik firmy urcite zmeni.
05.01.2008 02:52 - Ceny za sluzby u sukromnych firiem [Milos Majko]
Kolega, budete sa podobne poslancov a vedenia mesta pytat aj pri zvyseni ceny napr. mlieka, rozkov, bezninu ci elektriny? Ide predsa o sukromnu firmu - ak nie ste spokojny s cenou / kvalitou ci vseobecne s poskytovanymi sluzbami, zmente dodavatela. Ak tak urobia stovky dalsich klientov, tak sa cenova politika / vlastnik firmy urcite zmeni.
05.01.2008 02:52 - Ceny za sluzby u sukromnych firiem [Milos Majko]
Kolega, budete sa podobne poslancov a vedenia mesta pytat aj pri zvyseni ceny napr. mlieka, rozkov, bezninu ci elektriny? Ide predsa o sukromnu firmu - ak nie ste spokojny s cenou / kvalitou ci vseobecne s poskytovanymi sluzbami, zmente dodavatela. Ak tak urobia stovky dalsich klientov, tak sa cenova politika / vlastnik firmy urcite zmeni.
05.01.2008 02:52 - Ceny za sluzby u sukromnych firiem [Milos Majko]
Kolega, budete sa podobne poslancov a vedenia mesta pytat aj pri zvyseni ceny napr. mlieka, rozkov, bezninu ci elektriny? Ide predsa o sukromnu firmu - ak nie ste spokojny s cenou / kvalitou ci vseobecne s poskytovanymi sluzbami, zmente dodavatela. Ak tak urobia stovky dalsich klientov, tak sa cenova politika / vlastnik firmy urcite zmeni.
05.01.2008 02:52 - Ceny za sluzby u sukromnych firiem [Milos Majko]
Kolega, budete sa podobne poslancov a vedenia mesta pytat aj pri zvyseni ceny napr. mlieka, rozkov, bezninu ci elektriny? Ide predsa o sukromnu firmu - ak nie ste spokojny s cenou / kvalitou ci vseobecne s poskytovanymi sluzbami, zmente dodavatela. Ak tak urobia stovky dalsich klientov, tak sa cenova politika / vlastnik firmy urcite zmeni.
05.01.2008 02:52 - Ceny za sluzby u sukromnych firiem [Milos Majko]
Kolega, budete sa podobne poslancov a vedenia mesta pytat aj pri zvyseni ceny napr. mlieka, rozkov, bezninu ci elektriny? Ide predsa o sukromnu firmu - ak nie ste spokojny s cenou / kvalitou ci vseobecne s poskytovanymi sluzbami, zmente dodavatela. Ak tak urobia stovky dalsich klientov, tak sa cenova politika / vlastnik firmy urcite zmeni.
05.01.2008 02:52 - Ceny za sluzby u sukromnych firiem [Milos Majko]
Kolega, budete sa podobne poslancov a vedenia mesta pytat aj pri zvyseni ceny napr. mlieka, rozkov, bezninu ci elektriny? Ide predsa o sukromnu firmu - ak nie ste spokojny s cenou / kvalitou ci vseobecne s poskytovanymi sluzbami, zmente dodavatela. Ak tak urobia stovky dalsich klientov, tak sa cenova politika / vlastnik firmy urcite zmeni.
04.01.2008 21:41 - Kablovka [sladkym]
Viem asi to sem nepatri, ale chcem sa spytat ci subjekt pred zvysenim cien by nemal nahodou informovat o tomto kroku aspon svojich klientov? U mobilnych operatorov je tusim podmienkou uverejnit novy cennik cca. 6 tyzdnov pred zaciatkom platnosti. Nasa kablova spolocnost len ticho zvysi cenu a ani sa nepochvali svojim klientom. Za posledne zdrazovanie je to uz druhykrat co to takto spravila. Neda sa to nejako napravit? /nemyslim ze bolo potrebne zdvihnutie cien, ale to je moj nazor/
04.01.2008 21:41 - Kablovka [sladkym]
Viem asi to sem nepatri, ale chcem sa spytat ci subjekt pred zvysenim cien by nemal nahodou informovat o tomto kroku aspon svojich klientov? U mobilnych operatorov je tusim podmienkou uverejnit novy cennik cca. 6 tyzdnov pred zaciatkom platnosti. Nasa kablova spolocnost len ticho zvysi cenu a ani sa nepochvali svojim klientom. Za posledne zdrazovanie je to uz druhykrat co to takto spravila. Neda sa to nejako napravit? /nemyslim ze bolo potrebne zdvihnutie cien, ale to je moj nazor/
04.01.2008 21:41 - Kablovka [sladkym]
Viem asi to sem nepatri, ale chcem sa spytat ci subjekt pred zvysenim cien by nemal nahodou informovat o tomto kroku aspon svojich klientov? U mobilnych operatorov je tusim podmienkou uverejnit novy cennik cca. 6 tyzdnov pred zaciatkom platnosti. Nasa kablova spolocnost len ticho zvysi cenu a ani sa nepochvali svojim klientom. Za posledne zdrazovanie je to uz druhykrat co to takto spravila. Neda sa to nejako napravit? /nemyslim ze bolo potrebne zdvihnutie cien, ale to je moj nazor/
04.01.2008 21:41 - Kablovka [sladkym]
Viem asi to sem nepatri, ale chcem sa spytat ci subjekt pred zvysenim cien by nemal nahodou informovat o tomto kroku aspon svojich klientov? U mobilnych operatorov je tusim podmienkou uverejnit novy cennik cca. 6 tyzdnov pred zaciatkom platnosti. Nasa kablova spolocnost len ticho zvysi cenu a ani sa nepochvali svojim klientom. Za posledne zdrazovanie je to uz druhykrat co to takto spravila. Neda sa to nejako napravit? /nemyslim ze bolo potrebne zdvihnutie cien, ale to je moj nazor/
04.01.2008 21:41 - Kablovka [sladkym]
Viem asi to sem nepatri, ale chcem sa spytat ci subjekt pred zvysenim cien by nemal nahodou informovat o tomto kroku aspon svojich klientov? U mobilnych operatorov je tusim podmienkou uverejnit novy cennik cca. 6 tyzdnov pred zaciatkom platnosti. Nasa kablova spolocnost len ticho zvysi cenu a ani sa nepochvali svojim klientom. Za posledne zdrazovanie je to uz druhykrat co to takto spravila. Neda sa to nejako napravit? /nemyslim ze bolo potrebne zdvihnutie cien, ale to je moj nazor/
04.01.2008 21:41 - Kablovka [sladkym]
Viem asi to sem nepatri, ale chcem sa spytat ci subjekt pred zvysenim cien by nemal nahodou informovat o tomto kroku aspon svojich klientov? U mobilnych operatorov je tusim podmienkou uverejnit novy cennik cca. 6 tyzdnov pred zaciatkom platnosti. Nasa kablova spolocnost len ticho zvysi cenu a ani sa nepochvali svojim klientom. Za posledne zdrazovanie je to uz druhykrat co to takto spravila. Neda sa to nejako napravit? /nemyslim ze bolo potrebne zdvihnutie cien, ale to je moj nazor/
04.01.2008 21:41 - Kablovka [sladkym]
Viem asi to sem nepatri, ale chcem sa spytat ci subjekt pred zvysenim cien by nemal nahodou informovat o tomto kroku aspon svojich klientov? U mobilnych operatorov je tusim podmienkou uverejnit novy cennik cca. 6 tyzdnov pred zaciatkom platnosti. Nasa kablova spolocnost len ticho zvysi cenu a ani sa nepochvali svojim klientom. Za posledne zdrazovanie je to uz druhykrat co to takto spravila. Neda sa to nejako napravit? /nemyslim ze bolo potrebne zdvihnutie cien, ale to je moj nazor/
04.01.2008 21:41 - Kablovka [sladkym]
Viem asi to sem nepatri, ale chcem sa spytat ci subjekt pred zvysenim cien by nemal nahodou informovat o tomto kroku aspon svojich klientov? U mobilnych operatorov je tusim podmienkou uverejnit novy cennik cca. 6 tyzdnov pred zaciatkom platnosti. Nasa kablova spolocnost len ticho zvysi cenu a ani sa nepochvali svojim klientom. Za posledne zdrazovanie je to uz druhykrat co to takto spravila. Neda sa to nejako napravit? /nemyslim ze bolo potrebne zdvihnutie cien, ale to je moj nazor/
04.01.2008 21:41 - Kablovka [sladkym]
Viem asi to sem nepatri, ale chcem sa spytat ci subjekt pred zvysenim cien by nemal nahodou informovat o tomto kroku aspon svojich klientov? U mobilnych operatorov je tusim podmienkou uverejnit novy cennik cca. 6 tyzdnov pred zaciatkom platnosti. Nasa kablova spolocnost len ticho zvysi cenu a ani sa nepochvali svojim klientom. Za posledne zdrazovanie je to uz druhykrat co to takto spravila. Neda sa to nejako napravit? /nemyslim ze bolo potrebne zdvihnutie cien, ale to je moj nazor/
04.01.2008 21:41 - Kablovka [sladkym]
Viem asi to sem nepatri, ale chcem sa spytat ci subjekt pred zvysenim cien by nemal nahodou informovat o tomto kroku aspon svojich klientov? U mobilnych operatorov je tusim podmienkou uverejnit novy cennik cca. 6 tyzdnov pred zaciatkom platnosti. Nasa kablova spolocnost len ticho zvysi cenu a ani sa nepochvali svojim klientom. Za posledne zdrazovanie je to uz druhykrat co to takto spravila. Neda sa to nejako napravit? /nemyslim ze bolo potrebne zdvihnutie cien, ale to je moj nazor/
04.01.2008 12:27 - Čo je to česť, morálka, spravodlivosť alebo dodržiavanie zákonov? [Dušan Slahučka]
Čo je to česť, morálka, spravodlivosť alebo dodržiavanie zákonov? Pre mnoho ľudí, sediacich na mestskom úrade, zrejme nič nehovoriace pojmy. Ale ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Vážení diskutujúci, s tým už v tomto volebnom období nič neurobíte, ale možno by Vás mohlo zaujímať, prečo Mesto Sereď zvýšilo dane a aj akým spôsobom sa míňajú peniaze daňových poplatníkov mesta. Ak áno, tak Vám odporúčam do pozornosti ukážkový príklad nakladania s peniazmi v prospech niektorých občanov mesta - materiál č. 10 „Zámena pozemkov“, spracovaný Ing. Annou Halabrínovou, vedúcou oddelenia ÚPaSP, predložený Ing. Evou Hanusovou, prednostkou úradu, prerokovaný a schválený na MsZ dňa 28.08.2007. Pre tých, ktorí sa nezúčastnili tohto rokovania, by mohlo byť veľmi zaujímavé dozvedieť sa prečo v predloženom materiáli spracovateľka neuviedla aj meno druhého občana, s ktorým sa riešia susedské vzťahy, a hlavne to, že vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov a návrh na vklad do katastra platí Mesto Sereď. TEDA VY AJ JA!. A odkaz pre Vás ,Vážení poslanci, mohli by ste si aspoň dodatočne dať tú námahu a zistiť, koľko takýchto netransparentných „šikovne podstrčených“ materiálov ste schválili a hlavne, v prospech ktorých občanov mesta.
04.01.2008 12:27 - ?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? [Dušan Slahučka]
?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? Pre mnoho ?udí, sediacich na mestskom úrade, zrejme ni? nehovoriace pojmy. Ale ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Vážení diskutujúci, s tým už v tomto volebnom období ni? neurobíte, ale možno by Vás mohlo zaujíma?, pre?o Mesto Sere? zvýšilo dane a aj akým spôsobom sa mí?ajú peniaze da?ových poplatníkov mesta. Ak áno, tak Vám odporú?am do pozornosti ukážkový príklad nakladania s peniazmi v prospech niektorých ob?anov mesta - materiál ?. 10 „Zámena pozemkov“, spracovaný Ing. Annou Halabrínovou, vedúcou oddelenia ÚPaSP, predložený Ing. Evou Hanusovou, prednostkou úradu, prerokovaný a schválený na MsZ d?a 28.08.2007. Pre tých, ktorí sa nezú?astnili tohto rokovania, by mohlo by? ve?mi zaujímavé dozvedie? sa pre?o v predloženom materiáli spracovate?ka neuviedla aj meno druhého ob?ana, s ktorým sa riešia susedské vz?ahy, a hlavne to, že vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov a návrh na vklad do katastra platí Mesto Sere?. TEDA VY AJ JA!. A odkaz pre Vás ,Vážení poslanci, mohli by ste si aspo? dodato?ne da? tú námahu a zisti?, ko?ko takýchto netransparentných „šikovne podstr?ených“ materiálov ste schválili a hlavne, v prospech ktorých ob?anov mesta.
04.01.2008 12:27 - ?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? [Dušan Slahučka]
?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? Pre mnoho ?udí, sediacich na mestskom úrade, zrejme ni? nehovoriace pojmy. Ale ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Vážení diskutujúci, s tým už v tomto volebnom období ni? neurobíte, ale možno by Vás mohlo zaujíma?, pre?o Mesto Sere? zvýšilo dane a aj akým spôsobom sa mí?ajú peniaze da?ových poplatníkov mesta. Ak áno, tak Vám odporú?am do pozornosti ukážkový príklad nakladania s peniazmi v prospech niektorých ob?anov mesta - materiál ?. 10 „Zámena pozemkov“, spracovaný Ing. Annou Halabrínovou, vedúcou oddelenia ÚPaSP, predložený Ing. Evou Hanusovou, prednostkou úradu, prerokovaný a schválený na MsZ d?a 28.08.2007. Pre tých, ktorí sa nezú?astnili tohto rokovania, by mohlo by? ve?mi zaujímavé dozvedie? sa pre?o v predloženom materiáli spracovate?ka neuviedla aj meno druhého ob?ana, s ktorým sa riešia susedské vz?ahy, a hlavne to, že vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov a návrh na vklad do katastra platí Mesto Sere?. TEDA VY AJ JA!. A odkaz pre Vás ,Vážení poslanci, mohli by ste si aspo? dodato?ne da? tú námahu a zisti?, ko?ko takýchto netransparentných „šikovne podstr?ených“ materiálov ste schválili a hlavne, v prospech ktorých ob?anov mesta.
04.01.2008 12:27 - ?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? [Dušan Slahučka]
?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? Pre mnoho ?udí, sediacich na mestskom úrade, zrejme ni? nehovoriace pojmy. Ale ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Vážení diskutujúci, s tým už v tomto volebnom období ni? neurobíte, ale možno by Vás mohlo zaujíma?, pre?o Mesto Sere? zvýšilo dane a aj akým spôsobom sa mí?ajú peniaze da?ových poplatníkov mesta. Ak áno, tak Vám odporú?am do pozornosti ukážkový príklad nakladania s peniazmi v prospech niektorých ob?anov mesta - materiál ?. 10 „Zámena pozemkov“, spracovaný Ing. Annou Halabrínovou, vedúcou oddelenia ÚPaSP, predložený Ing. Evou Hanusovou, prednostkou úradu, prerokovaný a schválený na MsZ d?a 28.08.2007. Pre tých, ktorí sa nezú?astnili tohto rokovania, by mohlo by? ve?mi zaujímavé dozvedie? sa pre?o v predloženom materiáli spracovate?ka neuviedla aj meno druhého ob?ana, s ktorým sa riešia susedské vz?ahy, a hlavne to, že vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov a návrh na vklad do katastra platí Mesto Sere?. TEDA VY AJ JA!. A odkaz pre Vás ,Vážení poslanci, mohli by ste si aspo? dodato?ne da? tú námahu a zisti?, ko?ko takýchto netransparentných „šikovne podstr?ených“ materiálov ste schválili a hlavne, v prospech ktorých ob?anov mesta.
04.01.2008 12:27 - ?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? [Dušan Slahučka]
?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? Pre mnoho ?udí, sediacich na mestskom úrade, zrejme ni? nehovoriace pojmy. Ale ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Vážení diskutujúci, s tým už v tomto volebnom období ni? neurobíte, ale možno by Vás mohlo zaujíma?, pre?o Mesto Sere? zvýšilo dane a aj akým spôsobom sa mí?ajú peniaze da?ových poplatníkov mesta. Ak áno, tak Vám odporú?am do pozornosti ukážkový príklad nakladania s peniazmi v prospech niektorých ob?anov mesta - materiál ?. 10 „Zámena pozemkov“, spracovaný Ing. Annou Halabrínovou, vedúcou oddelenia ÚPaSP, predložený Ing. Evou Hanusovou, prednostkou úradu, prerokovaný a schválený na MsZ d?a 28.08.2007. Pre tých, ktorí sa nezú?astnili tohto rokovania, by mohlo by? ve?mi zaujímavé dozvedie? sa pre?o v predloženom materiáli spracovate?ka neuviedla aj meno druhého ob?ana, s ktorým sa riešia susedské vz?ahy, a hlavne to, že vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov a návrh na vklad do katastra platí Mesto Sere?. TEDA VY AJ JA!. A odkaz pre Vás ,Vážení poslanci, mohli by ste si aspo? dodato?ne da? tú námahu a zisti?, ko?ko takýchto netransparentných „šikovne podstr?ených“ materiálov ste schválili a hlavne, v prospech ktorých ob?anov mesta.
04.01.2008 12:27 - ?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? [Dušan Slahučka]
?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? Pre mnoho ?udí, sediacich na mestskom úrade, zrejme ni? nehovoriace pojmy. Ale ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Vážení diskutujúci, s tým už v tomto volebnom období ni? neurobíte, ale možno by Vás mohlo zaujíma?, pre?o Mesto Sere? zvýšilo dane a aj akým spôsobom sa mí?ajú peniaze da?ových poplatníkov mesta. Ak áno, tak Vám odporú?am do pozornosti ukážkový príklad nakladania s peniazmi v prospech niektorých ob?anov mesta - materiál ?. 10 „Zámena pozemkov“, spracovaný Ing. Annou Halabrínovou, vedúcou oddelenia ÚPaSP, predložený Ing. Evou Hanusovou, prednostkou úradu, prerokovaný a schválený na MsZ d?a 28.08.2007. Pre tých, ktorí sa nezú?astnili tohto rokovania, by mohlo by? ve?mi zaujímavé dozvedie? sa pre?o v predloženom materiáli spracovate?ka neuviedla aj meno druhého ob?ana, s ktorým sa riešia susedské vz?ahy, a hlavne to, že vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov a návrh na vklad do katastra platí Mesto Sere?. TEDA VY AJ JA!. A odkaz pre Vás ,Vážení poslanci, mohli by ste si aspo? dodato?ne da? tú námahu a zisti?, ko?ko takýchto netransparentných „šikovne podstr?ených“ materiálov ste schválili a hlavne, v prospech ktorých ob?anov mesta.
04.01.2008 12:27 - ?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? [Dušan Slahučka]
?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? Pre mnoho ?udí, sediacich na mestskom úrade, zrejme ni? nehovoriace pojmy. Ale ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Vážení diskutujúci, s tým už v tomto volebnom období ni? neurobíte, ale možno by Vás mohlo zaujíma?, pre?o Mesto Sere? zvýšilo dane a aj akým spôsobom sa mí?ajú peniaze da?ových poplatníkov mesta. Ak áno, tak Vám odporú?am do pozornosti ukážkový príklad nakladania s peniazmi v prospech niektorých ob?anov mesta - materiál ?. 10 „Zámena pozemkov“, spracovaný Ing. Annou Halabrínovou, vedúcou oddelenia ÚPaSP, predložený Ing. Evou Hanusovou, prednostkou úradu, prerokovaný a schválený na MsZ d?a 28.08.2007. Pre tých, ktorí sa nezú?astnili tohto rokovania, by mohlo by? ve?mi zaujímavé dozvedie? sa pre?o v predloženom materiáli spracovate?ka neuviedla aj meno druhého ob?ana, s ktorým sa riešia susedské vz?ahy, a hlavne to, že vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov a návrh na vklad do katastra platí Mesto Sere?. TEDA VY AJ JA!. A odkaz pre Vás ,Vážení poslanci, mohli by ste si aspo? dodato?ne da? tú námahu a zisti?, ko?ko takýchto netransparentných „šikovne podstr?ených“ materiálov ste schválili a hlavne, v prospech ktorých ob?anov mesta.
04.01.2008 12:27 - ?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? [Dušan Slahučka]
?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? Pre mnoho ?udí, sediacich na mestskom úrade, zrejme ni? nehovoriace pojmy. Ale ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Vážení diskutujúci, s tým už v tomto volebnom období ni? neurobíte, ale možno by Vás mohlo zaujíma?, pre?o Mesto Sere? zvýšilo dane a aj akým spôsobom sa mí?ajú peniaze da?ových poplatníkov mesta. Ak áno, tak Vám odporú?am do pozornosti ukážkový príklad nakladania s peniazmi v prospech niektorých ob?anov mesta - materiál ?. 10 „Zámena pozemkov“, spracovaný Ing. Annou Halabrínovou, vedúcou oddelenia ÚPaSP, predložený Ing. Evou Hanusovou, prednostkou úradu, prerokovaný a schválený na MsZ d?a 28.08.2007. Pre tých, ktorí sa nezú?astnili tohto rokovania, by mohlo by? ve?mi zaujímavé dozvedie? sa pre?o v predloženom materiáli spracovate?ka neuviedla aj meno druhého ob?ana, s ktorým sa riešia susedské vz?ahy, a hlavne to, že vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov a návrh na vklad do katastra platí Mesto Sere?. TEDA VY AJ JA!. A odkaz pre Vás ,Vážení poslanci, mohli by ste si aspo? dodato?ne da? tú námahu a zisti?, ko?ko takýchto netransparentných „šikovne podstr?ených“ materiálov ste schválili a hlavne, v prospech ktorých ob?anov mesta.
04.01.2008 12:27 - ?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? [Dušan Slahučka]
?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? Pre mnoho ?udí, sediacich na mestskom úrade, zrejme ni? nehovoriace pojmy. Ale ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Vážení diskutujúci, s tým už v tomto volebnom období ni? neurobíte, ale možno by Vás mohlo zaujíma?, pre?o Mesto Sere? zvýšilo dane a aj akým spôsobom sa mí?ajú peniaze da?ových poplatníkov mesta. Ak áno, tak Vám odporú?am do pozornosti ukážkový príklad nakladania s peniazmi v prospech niektorých ob?anov mesta - materiál ?. 10 „Zámena pozemkov“, spracovaný Ing. Annou Halabrínovou, vedúcou oddelenia ÚPaSP, predložený Ing. Evou Hanusovou, prednostkou úradu, prerokovaný a schválený na MsZ d?a 28.08.2007. Pre tých, ktorí sa nezú?astnili tohto rokovania, by mohlo by? ve?mi zaujímavé dozvedie? sa pre?o v predloženom materiáli spracovate?ka neuviedla aj meno druhého ob?ana, s ktorým sa riešia susedské vz?ahy, a hlavne to, že vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov a návrh na vklad do katastra platí Mesto Sere?. TEDA VY AJ JA!. A odkaz pre Vás ,Vážení poslanci, mohli by ste si aspo? dodato?ne da? tú námahu a zisti?, ko?ko takýchto netransparentných „šikovne podstr?ených“ materiálov ste schválili a hlavne, v prospech ktorých ob?anov mesta.
04.01.2008 12:27 - ?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? [Dušan Slahučka]
?o je to ?es?, morálka, spravodlivos? alebo dodržiavanie zákonov? Pre mnoho ?udí, sediacich na mestskom úrade, zrejme ni? nehovoriace pojmy. Ale ako sa hovorí, ryba smrdí od hlavy. Vážení diskutujúci, s tým už v tomto volebnom období ni? neurobíte, ale možno by Vás mohlo zaujíma?, pre?o Mesto Sere? zvýšilo dane a aj akým spôsobom sa mí?ajú peniaze da?ových poplatníkov mesta. Ak áno, tak Vám odporú?am do pozornosti ukážkový príklad nakladania s peniazmi v prospech niektorých ob?anov mesta - materiál ?. 10 „Zámena pozemkov“, spracovaný Ing. Annou Halabrínovou, vedúcou oddelenia ÚPaSP, predložený Ing. Evou Hanusovou, prednostkou úradu, prerokovaný a schválený na MsZ d?a 28.08.2007. Pre tých, ktorí sa nezú?astnili tohto rokovania, by mohlo by? ve?mi zaujímavé dozvedie? sa pre?o v predloženom materiáli spracovate?ka neuviedla aj meno druhého ob?ana, s ktorým sa riešia susedské vz?ahy, a hlavne to, že vypracovanie geometrického plánu na zámenu pozemkov a návrh na vklad do katastra platí Mesto Sere?. TEDA VY AJ JA!. A odkaz pre Vás ,Vážení poslanci, mohli by ste si aspo? dodato?ne da? tú námahu a zisti?, ko?ko takýchto netransparentných „šikovne podstr?ených“ materiálov ste schválili a hlavne, v prospech ktorých ob?anov mesta.
21.12.2007 23:55 - PF´2008 [Milos Majko]
Citatelom a prispievatelom DF prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a v novom roku vela odvahy vo vyjadrovani vlastnych nazorov v prospech nas vsetkych.
21.12.2007 23:55 - PF´2008 [Milos Majko]
Citatelom a prispievatelom DF prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a v novom roku vela odvahy vo vyjadrovani vlastnych nazorov v prospech nas vsetkych.
21.12.2007 23:55 - PF´2008 [Milos Majko]
Citatelom a prispievatelom DF prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a v novom roku vela odvahy vo vyjadrovani vlastnych nazorov v prospech nas vsetkych.
21.12.2007 23:55 - PF´2008 [Milos Majko]
Citatelom a prispievatelom DF prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a v novom roku vela odvahy vo vyjadrovani vlastnych nazorov v prospech nas vsetkych.
21.12.2007 23:55 - PF´2008 [Milos Majko]
Citatelom a prispievatelom DF prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a v novom roku vela odvahy vo vyjadrovani vlastnych nazorov v prospech nas vsetkych.
21.12.2007 23:55 - PF´2008 [Milos Majko]
Citatelom a prispievatelom DF prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a v novom roku vela odvahy vo vyjadrovani vlastnych nazorov v prospech nas vsetkych.
21.12.2007 23:55 - PF´2008 [Milos Majko]
Citatelom a prispievatelom DF prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a v novom roku vela odvahy vo vyjadrovani vlastnych nazorov v prospech nas vsetkych.
21.12.2007 23:55 - PF´2008 [Milos Majko]
Citatelom a prispievatelom DF prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a v novom roku vela odvahy vo vyjadrovani vlastnych nazorov v prospech nas vsetkych.
21.12.2007 23:55 - PF´2008 [Milos Majko]
Citatelom a prispievatelom DF prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a v novom roku vela odvahy vo vyjadrovani vlastnych nazorov v prospech nas vsetkych.
21.12.2007 23:55 - PF´2008 [Milos Majko]
Citatelom a prispievatelom DF prajem prijemne prezitie vianocnych sviatkov a v novom roku vela odvahy vo vyjadrovani vlastnych nazorov v prospech nas vsetkych.
18.12.2007 18:15 - Jednoznacne pochybil neopravnene hlasujuci poslanec [Milos Majko]
Zastavam nazor, ze ci sa poslanec zucastni hlasovania alebo nie a ako bude hlasovat - to je jeho vec, vec jeho odbornosti, presvedcenia a vec jeho vlastneho svedomia. Ale ci iny poslanec bude v jeho nepritomnosti hlasovat bez jeho vedomia za neho - tak to uz naozaj nie je sranda. Ak by taketo pocinanie malo byt co i len ciastocne tolerovane (nedajboze podporovane), tak tu teoreticky mozeme mat stav, ze bude na hlasovani 5 poslancov s plnou rukou identifikacnych kariet a mestsky parlament strati vyznam. Dakujem, toto je vizia, ktora patri do scenarov zasadani parlamentov "bananovych" republik. A porovnavat s konanim predsedu parlamentu - volici jeho ciny, uctu k zakonom a spravodlivosti zhodnotia najlepsie. A koho si zvolia, tak sa budu mat.
18.12.2007 18:15 - Jednoznacne pochybil neopravnene hlasujuci poslanec [Milos Majko]
Zastavam nazor, ze ci sa poslanec zucastni hlasovania alebo nie a ako bude hlasovat - to je jeho vec, vec jeho odbornosti, presvedcenia a vec jeho vlastneho svedomia. Ale ci iny poslanec bude v jeho nepritomnosti hlasovat bez jeho vedomia za neho - tak to uz naozaj nie je sranda. Ak by taketo pocinanie malo byt co i len ciastocne tolerovane (nedajboze podporovane), tak tu teoreticky mozeme mat stav, ze bude na hlasovani 5 poslancov s plnou rukou identifikacnych kariet a mestsky parlament strati vyznam. Dakujem, toto je vizia, ktora patri do scenarov zasadani parlamentov "bananovych" republik. A porovnavat s konanim predsedu parlamentu - volici jeho ciny, uctu k zakonom a spravodlivosti zhodnotia najlepsie. A koho si zvolia, tak sa budu mat.
18.12.2007 18:15 - Jednoznacne pochybil neopravnene hlasujuci poslanec [Milos Majko]
Zastavam nazor, ze ci sa poslanec zucastni hlasovania alebo nie a ako bude hlasovat - to je jeho vec, vec jeho odbornosti, presvedcenia a vec jeho vlastneho svedomia. Ale ci iny poslanec bude v jeho nepritomnosti hlasovat bez jeho vedomia za neho - tak to uz naozaj nie je sranda. Ak by taketo pocinanie malo byt co i len ciastocne tolerovane (nedajboze podporovane), tak tu teoreticky mozeme mat stav, ze bude na hlasovani 5 poslancov s plnou rukou identifikacnych kariet a mestsky parlament strati vyznam. Dakujem, toto je vizia, ktora patri do scenarov zasadani parlamentov "bananovych" republik. A porovnavat s konanim predsedu parlamentu - volici jeho ciny, uctu k zakonom a spravodlivosti zhodnotia najlepsie. A koho si zvolia, tak sa budu mat.
18.12.2007 18:15 - Jednoznacne pochybil neopravnene hlasujuci poslanec [Milos Majko]
Zastavam nazor, ze ci sa poslanec zucastni hlasovania alebo nie a ako bude hlasovat - to je jeho vec, vec jeho odbornosti, presvedcenia a vec jeho vlastneho svedomia. Ale ci iny poslanec bude v jeho nepritomnosti hlasovat bez jeho vedomia za neho - tak to uz naozaj nie je sranda. Ak by taketo pocinanie malo byt co i len ciastocne tolerovane (nedajboze podporovane), tak tu teoreticky mozeme mat stav, ze bude na hlasovani 5 poslancov s plnou rukou identifikacnych kariet a mestsky parlament strati vyznam. Dakujem, toto je vizia, ktora patri do scenarov zasadani parlamentov "bananovych" republik. A porovnavat s konanim predsedu parlamentu - volici jeho ciny, uctu k zakonom a spravodlivosti zhodnotia najlepsie. A koho si zvolia, tak sa budu mat.
18.12.2007 18:15 - Jednoznacne pochybil neopravnene hlasujuci poslanec [Milos Majko]
Zastavam nazor, ze ci sa poslanec zucastni hlasovania alebo nie a ako bude hlasovat - to je jeho vec, vec jeho odbornosti, presvedcenia a vec jeho vlastneho svedomia. Ale ci iny poslanec bude v jeho nepritomnosti hlasovat bez jeho vedomia za neho - tak to uz naozaj nie je sranda. Ak by taketo pocinanie malo byt co i len ciastocne tolerovane (nedajboze podporovane), tak tu teoreticky mozeme mat stav, ze bude na hlasovani 5 poslancov s plnou rukou identifikacnych kariet a mestsky parlament strati vyznam. Dakujem, toto je vizia, ktora patri do scenarov zasadani parlamentov "bananovych" republik. A porovnavat s konanim predsedu parlamentu - volici jeho ciny, uctu k zakonom a spravodlivosti zhodnotia najlepsie. A koho si zvolia, tak sa budu mat.
18.12.2007 18:15 - Jednoznacne pochybil neopravnene hlasujuci poslanec [Milos Majko]
Zastavam nazor, ze ci sa poslanec zucastni hlasovania alebo nie a ako bude hlasovat - to je jeho vec, vec jeho odbornosti, presvedcenia a vec jeho vlastneho svedomia. Ale ci iny poslanec bude v jeho nepritomnosti hlasovat bez jeho vedomia za neho - tak to uz naozaj nie je sranda. Ak by taketo pocinanie malo byt co i len ciastocne tolerovane (nedajboze podporovane), tak tu teoreticky mozeme mat stav, ze bude na hlasovani 5 poslancov s plnou rukou identifikacnych kariet a mestsky parlament strati vyznam. Dakujem, toto je vizia, ktora patri do scenarov zasadani parlamentov "bananovych" republik. A porovnavat s konanim predsedu parlamentu - volici jeho ciny, uctu k zakonom a spravodlivosti zhodnotia najlepsie. A koho si zvolia, tak sa budu mat.
18.12.2007 18:15 - Jednoznacne pochybil neopravnene hlasujuci poslanec [Milos Majko]
Zastavam nazor, ze ci sa poslanec zucastni hlasovania alebo nie a ako bude hlasovat - to je jeho vec, vec jeho odbornosti, presvedcenia a vec jeho vlastneho svedomia. Ale ci iny poslanec bude v jeho nepritomnosti hlasovat bez jeho vedomia za neho - tak to uz naozaj nie je sranda. Ak by taketo pocinanie malo byt co i len ciastocne tolerovane (nedajboze podporovane), tak tu teoreticky mozeme mat stav, ze bude na hlasovani 5 poslancov s plnou rukou identifikacnych kariet a mestsky parlament strati vyznam. Dakujem, toto je vizia, ktora patri do scenarov zasadani parlamentov "bananovych" republik. A porovnavat s konanim predsedu parlamentu - volici jeho ciny, uctu k zakonom a spravodlivosti zhodnotia najlepsie. A koho si zvolia, tak sa budu mat.
18.12.2007 18:15 - Jednoznacne pochybil neopravnene hlasujuci poslanec [Milos Majko]
Zastavam nazor, ze ci sa poslanec zucastni hlasovania alebo nie a ako bude hlasovat - to je jeho vec, vec jeho odbornosti, presvedcenia a vec jeho vlastneho svedomia. Ale ci iny poslanec bude v jeho nepritomnosti hlasovat bez jeho vedomia za neho - tak to uz naozaj nie je sranda. Ak by taketo pocinanie malo byt co i len ciastocne tolerovane (nedajboze podporovane), tak tu teoreticky mozeme mat stav, ze bude na hlasovani 5 poslancov s plnou rukou identifikacnych kariet a mestsky parlament strati vyznam. Dakujem, toto je vizia, ktora patri do scenarov zasadani parlamentov "bananovych" republik. A porovnavat s konanim predsedu parlamentu - volici jeho ciny, uctu k zakonom a spravodlivosti zhodnotia najlepsie. A koho si zvolia, tak sa budu mat.
18.12.2007 18:15 - Jednoznacne pochybil neopravnene hlasujuci poslanec [Milos Majko]
Zastavam nazor, ze ci sa poslanec zucastni hlasovania alebo nie a ako bude hlasovat - to je jeho vec, vec jeho odbornosti, presvedcenia a vec jeho vlastneho svedomia. Ale ci iny poslanec bude v jeho nepritomnosti hlasovat bez jeho vedomia za neho - tak to uz naozaj nie je sranda. Ak by taketo pocinanie malo byt co i len ciastocne tolerovane (nedajboze podporovane), tak tu teoreticky mozeme mat stav, ze bude na hlasovani 5 poslancov s plnou rukou identifikacnych kariet a mestsky parlament strati vyznam. Dakujem, toto je vizia, ktora patri do scenarov zasadani parlamentov "bananovych" republik. A porovnavat s konanim predsedu parlamentu - volici jeho ciny, uctu k zakonom a spravodlivosti zhodnotia najlepsie. A koho si zvolia, tak sa budu mat.
18.12.2007 18:15 - Jednoznacne pochybil neopravnene hlasujuci poslanec [Milos Majko]
Zastavam nazor, ze ci sa poslanec zucastni hlasovania alebo nie a ako bude hlasovat - to je jeho vec, vec jeho odbornosti, presvedcenia a vec jeho vlastneho svedomia. Ale ci iny poslanec bude v jeho nepritomnosti hlasovat bez jeho vedomia za neho - tak to uz naozaj nie je sranda. Ak by taketo pocinanie malo byt co i len ciastocne tolerovane (nedajboze podporovane), tak tu teoreticky mozeme mat stav, ze bude na hlasovani 5 poslancov s plnou rukou identifikacnych kariet a mestsky parlament strati vyznam. Dakujem, toto je vizia, ktora patri do scenarov zasadani parlamentov "bananovych" republik. A porovnavat s konanim predsedu parlamentu - volici jeho ciny, uctu k zakonom a spravodlivosti zhodnotia najlepsie. A koho si zvolia, tak sa budu mat.
18.12.2007 17:04 - Na Slovensku je to tak [sladkym]
Ked nie je problem ze predseda parlamentu da na podpis zakon tak ako nebol odsuhlaseny, resp. nieco z neho vybral, tak si myslim ze dvojite hlasovanie pana poslanca by nemalo byt problem. Aj ked je sice pravda ze v inych krajinach by sam pan poslanec odstupil aj s panom poslancom za ktoreho hlasoval. Ale u nas sa taketo nemoze stat.
18.12.2007 17:04 - Na Slovensku je to tak [sladkym]
Ked nie je problem ze predseda parlamentu da na podpis zakon tak ako nebol odsuhlaseny, resp. nieco z neho vybral, tak si myslim ze dvojite hlasovanie pana poslanca by nemalo byt problem. Aj ked je sice pravda ze v inych krajinach by sam pan poslanec odstupil aj s panom poslancom za ktoreho hlasoval. Ale u nas sa taketo nemoze stat.
18.12.2007 17:04 - Na Slovensku je to tak [sladkym]
Ked nie je problem ze predseda parlamentu da na podpis zakon tak ako nebol odsuhlaseny, resp. nieco z neho vybral, tak si myslim ze dvojite hlasovanie pana poslanca by nemalo byt problem. Aj ked je sice pravda ze v inych krajinach by sam pan poslanec odstupil aj s panom poslancom za ktoreho hlasoval. Ale u nas sa taketo nemoze stat.
18.12.2007 17:04 - Na Slovensku je to tak [sladkym]
Ked nie je problem ze predseda parlamentu da na podpis zakon tak ako nebol odsuhlaseny, resp. nieco z neho vybral, tak si myslim ze dvojite hlasovanie pana poslanca by nemalo byt problem. Aj ked je sice pravda ze v inych krajinach by sam pan poslanec odstupil aj s panom poslancom za ktoreho hlasoval. Ale u nas sa taketo nemoze stat.
18.12.2007 17:04 - Na Slovensku je to tak [sladkym]
Ked nie je problem ze predseda parlamentu da na podpis zakon tak ako nebol odsuhlaseny, resp. nieco z neho vybral, tak si myslim ze dvojite hlasovanie pana poslanca by nemalo byt problem. Aj ked je sice pravda ze v inych krajinach by sam pan poslanec odstupil aj s panom poslancom za ktoreho hlasoval. Ale u nas sa taketo nemoze stat.
18.12.2007 17:04 - Na Slovensku je to tak [sladkym]
Ked nie je problem ze predseda parlamentu da na podpis zakon tak ako nebol odsuhlaseny, resp. nieco z neho vybral, tak si myslim ze dvojite hlasovanie pana poslanca by nemalo byt problem. Aj ked je sice pravda ze v inych krajinach by sam pan poslanec odstupil aj s panom poslancom za ktoreho hlasoval. Ale u nas sa taketo nemoze stat.
18.12.2007 17:04 - Na Slovensku je to tak [sladkym]
Ked nie je problem ze predseda parlamentu da na podpis zakon tak ako nebol odsuhlaseny, resp. nieco z neho vybral, tak si myslim ze dvojite hlasovanie pana poslanca by nemalo byt problem. Aj ked je sice pravda ze v inych krajinach by sam pan poslanec odstupil aj s panom poslancom za ktoreho hlasoval. Ale u nas sa taketo nemoze stat.
18.12.2007 17:04 - Na Slovensku je to tak [sladkym]
Ked nie je problem ze predseda parlamentu da na podpis zakon tak ako nebol odsuhlaseny, resp. nieco z neho vybral, tak si myslim ze dvojite hlasovanie pana poslanca by nemalo byt problem. Aj ked je sice pravda ze v inych krajinach by sam pan poslanec odstupil aj s panom poslancom za ktoreho hlasoval. Ale u nas sa taketo nemoze stat.
18.12.2007 17:04 - Na Slovensku je to tak [sladkym]
Ked nie je problem ze predseda parlamentu da na podpis zakon tak ako nebol odsuhlaseny, resp. nieco z neho vybral, tak si myslim ze dvojite hlasovanie pana poslanca by nemalo byt problem. Aj ked je sice pravda ze v inych krajinach by sam pan poslanec odstupil aj s panom poslancom za ktoreho hlasoval. Ale u nas sa taketo nemoze stat.
18.12.2007 17:04 - Na Slovensku je to tak [sladkym]
Ked nie je problem ze predseda parlamentu da na podpis zakon tak ako nebol odsuhlaseny, resp. nieco z neho vybral, tak si myslim ze dvojite hlasovanie pana poslanca by nemalo byt problem. Aj ked je sice pravda ze v inych krajinach by sam pan poslanec odstupil aj s panom poslancom za ktoreho hlasoval. Ale u nas sa taketo nemoze stat.
18.12.2007 14:35 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Ja osobne vidim problem najma v poslancovi, ktory sa nezucastnil hlasovania a aj napriek tomu bolo potrebne, aby hlasoval. Riesenim teda bolo odhlasovat to za neho, co nie je spravne, ale urcite to nie je trestny cin. Keby toto bola jedina chyba, co trapi nase mesto, tak by som navrhoval, aby to bolo riadne dovysvetlene a nasledne prijate opatrenie, aby sa to nemohlo stat. Ale tesim sa, ze novy hlasovaci system tiez nie je dokonaly.
18.12.2007 14:35 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Ja osobne vidim problem najma v poslancovi, ktory sa nezucastnil hlasovania a aj napriek tomu bolo potrebne, aby hlasoval. Riesenim teda bolo odhlasovat to za neho, co nie je spravne, ale urcite to nie je trestny cin. Keby toto bola jedina chyba, co trapi nase mesto, tak by som navrhoval, aby to bolo riadne dovysvetlene a nasledne prijate opatrenie, aby sa to nemohlo stat. Ale tesim sa, ze novy hlasovaci system tiez nie je dokonaly.
18.12.2007 14:35 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Ja osobne vidim problem najma v poslancovi, ktory sa nezucastnil hlasovania a aj napriek tomu bolo potrebne, aby hlasoval. Riesenim teda bolo odhlasovat to za neho, co nie je spravne, ale urcite to nie je trestny cin. Keby toto bola jedina chyba, co trapi nase mesto, tak by som navrhoval, aby to bolo riadne dovysvetlene a nasledne prijate opatrenie, aby sa to nemohlo stat. Ale tesim sa, ze novy hlasovaci system tiez nie je dokonaly.
18.12.2007 14:35 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Ja osobne vidim problem najma v poslancovi, ktory sa nezucastnil hlasovania a aj napriek tomu bolo potrebne, aby hlasoval. Riesenim teda bolo odhlasovat to za neho, co nie je spravne, ale urcite to nie je trestny cin. Keby toto bola jedina chyba, co trapi nase mesto, tak by som navrhoval, aby to bolo riadne dovysvetlene a nasledne prijate opatrenie, aby sa to nemohlo stat. Ale tesim sa, ze novy hlasovaci system tiez nie je dokonaly.
18.12.2007 14:35 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Ja osobne vidim problem najma v poslancovi, ktory sa nezucastnil hlasovania a aj napriek tomu bolo potrebne, aby hlasoval. Riesenim teda bolo odhlasovat to za neho, co nie je spravne, ale urcite to nie je trestny cin. Keby toto bola jedina chyba, co trapi nase mesto, tak by som navrhoval, aby to bolo riadne dovysvetlene a nasledne prijate opatrenie, aby sa to nemohlo stat. Ale tesim sa, ze novy hlasovaci system tiez nie je dokonaly.
18.12.2007 14:35 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Ja osobne vidim problem najma v poslancovi, ktory sa nezucastnil hlasovania a aj napriek tomu bolo potrebne, aby hlasoval. Riesenim teda bolo odhlasovat to za neho, co nie je spravne, ale urcite to nie je trestny cin. Keby toto bola jedina chyba, co trapi nase mesto, tak by som navrhoval, aby to bolo riadne dovysvetlene a nasledne prijate opatrenie, aby sa to nemohlo stat. Ale tesim sa, ze novy hlasovaci system tiez nie je dokonaly.
18.12.2007 14:35 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Ja osobne vidim problem najma v poslancovi, ktory sa nezucastnil hlasovania a aj napriek tomu bolo potrebne, aby hlasoval. Riesenim teda bolo odhlasovat to za neho, co nie je spravne, ale urcite to nie je trestny cin. Keby toto bola jedina chyba, co trapi nase mesto, tak by som navrhoval, aby to bolo riadne dovysvetlene a nasledne prijate opatrenie, aby sa to nemohlo stat. Ale tesim sa, ze novy hlasovaci system tiez nie je dokonaly.
18.12.2007 14:35 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Ja osobne vidim problem najma v poslancovi, ktory sa nezucastnil hlasovania a aj napriek tomu bolo potrebne, aby hlasoval. Riesenim teda bolo odhlasovat to za neho, co nie je spravne, ale urcite to nie je trestny cin. Keby toto bola jedina chyba, co trapi nase mesto, tak by som navrhoval, aby to bolo riadne dovysvetlene a nasledne prijate opatrenie, aby sa to nemohlo stat. Ale tesim sa, ze novy hlasovaci system tiez nie je dokonaly.
18.12.2007 14:35 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Ja osobne vidim problem najma v poslancovi, ktory sa nezucastnil hlasovania a aj napriek tomu bolo potrebne, aby hlasoval. Riesenim teda bolo odhlasovat to za neho, co nie je spravne, ale urcite to nie je trestny cin. Keby toto bola jedina chyba, co trapi nase mesto, tak by som navrhoval, aby to bolo riadne dovysvetlene a nasledne prijate opatrenie, aby sa to nemohlo stat. Ale tesim sa, ze novy hlasovaci system tiez nie je dokonaly.
18.12.2007 14:35 - Hlasovanie [Miloš Sidor]
Ja osobne vidim problem najma v poslancovi, ktory sa nezucastnil hlasovania a aj napriek tomu bolo potrebne, aby hlasoval. Riesenim teda bolo odhlasovat to za neho, co nie je spravne, ale urcite to nie je trestny cin. Keby toto bola jedina chyba, co trapi nase mesto, tak by som navrhoval, aby to bolo riadne dovysvetlene a nasledne prijate opatrenie, aby sa to nemohlo stat. Ale tesim sa, ze novy hlasovaci system tiez nie je dokonaly.
16.12.2007 22:28 - Hlasovanie [legino]
V súčasnej dobe je moderné chmuľa ktorý niečo poserie stiahnuť z obrazu (Jahnátek, Tomanová a pod.) takže navrhujem s.Koryčanskému nezviditeľňovať sa až do doby, kým problém nevyhnije. Treba si brať vzor z parlamentu a hotovo.
16.12.2007 22:28 - Hlasovanie [legino]
V sú?asnej dobe je moderné chmu?a ktorý nie?o poserie stiahnu? z obrazu (Jahnátek, Tomanová a pod.) takže navrhujem s.Kory?anskému nezvidite??ova? sa až do doby, kým problém nevyhnije. Treba si bra? vzor z parlamentu a hotovo.
16.12.2007 22:28 - Hlasovanie [legino]
V sú?asnej dobe je moderné chmu?a ktorý nie?o poserie stiahnu? z obrazu (Jahnátek, Tomanová a pod.) takže navrhujem s.Kory?anskému nezvidite??ova? sa až do doby, kým problém nevyhnije. Treba si bra? vzor z parlamentu a hotovo.
16.12.2007 22:28 - Hlasovanie [legino]
V sú?asnej dobe je moderné chmu?a ktorý nie?o poserie stiahnu? z obrazu (Jahnátek, Tomanová a pod.) takže navrhujem s.Kory?anskému nezvidite??ova? sa až do doby, kým problém nevyhnije. Treba si bra? vzor z parlamentu a hotovo.
16.12.2007 22:28 - Hlasovanie [legino]
V sú?asnej dobe je moderné chmu?a ktorý nie?o poserie stiahnu? z obrazu (Jahnátek, Tomanová a pod.) takže navrhujem s.Kory?anskému nezvidite??ova? sa až do doby, kým problém nevyhnije. Treba si bra? vzor z parlamentu a hotovo.
16.12.2007 22:28 - Hlasovanie [legino]
V sú?asnej dobe je moderné chmu?a ktorý nie?o poserie stiahnu? z obrazu (Jahnátek, Tomanová a pod.) takže navrhujem s.Kory?anskému nezvidite??ova? sa až do doby, kým problém nevyhnije. Treba si bra? vzor z parlamentu a hotovo.
16.12.2007 22:28 - Hlasovanie [legino]
V sú?asnej dobe je moderné chmu?a ktorý nie?o poserie stiahnu? z obrazu (Jahnátek, Tomanová a pod.) takže navrhujem s.Kory?anskému nezvidite??ova? sa až do doby, kým problém nevyhnije. Treba si bra? vzor z parlamentu a hotovo.
16.12.2007 22:28 - Hlasovanie [legino]
V sú?asnej dobe je moderné chmu?a ktorý nie?o poserie stiahnu? z obrazu (Jahnátek, Tomanová a pod.) takže navrhujem s.Kory?anskému nezvidite??ova? sa až do doby, kým problém nevyhnije. Treba si bra? vzor z parlamentu a hotovo.
16.12.2007 22:28 - Hlasovanie [legino]
V sú?asnej dobe je moderné chmu?a ktorý nie?o poserie stiahnu? z obrazu (Jahnátek, Tomanová a pod.) takže navrhujem s.Kory?anskému nezvidite??ova? sa až do doby, kým problém nevyhnije. Treba si bra? vzor z parlamentu a hotovo.
16.12.2007 22:28 - Hlasovanie [legino]
V sú?asnej dobe je moderné chmu?a ktorý nie?o poserie stiahnu? z obrazu (Jahnátek, Tomanová a pod.) takže navrhujem s.Kory?anskému nezvidite??ova? sa až do doby, kým problém nevyhnije. Treba si bra? vzor z parlamentu a hotovo.
16.12.2007 18:40 - Je to na tom, kto pochybil [Milos Majko]
Vo fungujucej standardnej demokracii by mal kazdy jedinec - tym skorej voleny zastupca vediet, co sa patri. Nielen vo vztahu k zakonu, ale i moralke a zakladnym etickym principom.
16.12.2007 18:40 - Je to na tom, kto pochybil [Milos Majko]
Vo fungujucej standardnej demokracii by mal kazdy jedinec - tym skorej voleny zastupca vediet, co sa patri. Nielen vo vztahu k zakonu, ale i moralke a zakladnym etickym principom.
16.12.2007 18:40 - Je to na tom, kto pochybil [Milos Majko]
Vo fungujucej standardnej demokracii by mal kazdy jedinec - tym skorej voleny zastupca vediet, co sa patri. Nielen vo vztahu k zakonu, ale i moralke a zakladnym etickym principom.
16.12.2007 18:40 - Je to na tom, kto pochybil [Milos Majko]
Vo fungujucej standardnej demokracii by mal kazdy jedinec - tym skorej voleny zastupca vediet, co sa patri. Nielen vo vztahu k zakonu, ale i moralke a zakladnym etickym principom.
16.12.2007 18:40 - Je to na tom, kto pochybil [Milos Majko]
Vo fungujucej standardnej demokracii by mal kazdy jedinec - tym skorej voleny zastupca vediet, co sa patri. Nielen vo vztahu k zakonu, ale i moralke a zakladnym etickym principom.
16.12.2007 18:40 - Je to na tom, kto pochybil [Milos Majko]
Vo fungujucej standardnej demokracii by mal kazdy jedinec - tym skorej voleny zastupca vediet, co sa patri. Nielen vo vztahu k zakonu, ale i moralke a zakladnym etickym principom.
16.12.2007 18:40 - Je to na tom, kto pochybil [Milos Majko]
Vo fungujucej standardnej demokracii by mal kazdy jedinec - tym skorej voleny zastupca vediet, co sa patri. Nielen vo vztahu k zakonu, ale i moralke a zakladnym etickym principom.
16.12.2007 18:40 - Je to na tom, kto pochybil [Milos Majko]
Vo fungujucej standardnej demokracii by mal kazdy jedinec - tym skorej voleny zastupca vediet, co sa patri. Nielen vo vztahu k zakonu, ale i moralke a zakladnym etickym principom.
16.12.2007 18:40 - Je to na tom, kto pochybil [Milos Majko]
Vo fungujucej standardnej demokracii by mal kazdy jedinec - tym skorej voleny zastupca vediet, co sa patri. Nielen vo vztahu k zakonu, ale i moralke a zakladnym etickym principom.
16.12.2007 18:40 - Je to na tom, kto pochybil [Milos Majko]
Vo fungujucej standardnej demokracii by mal kazdy jedinec - tym skorej voleny zastupca vediet, co sa patri. Nielen vo vztahu k zakonu, ale i moralke a zakladnym etickym principom.
16.12.2007 14:20 - Re:ospravedlnenie [cicvor]
tu ospravedlnenie nestaci, toho poslanca treba odvolat
16.12.2007 14:20 - Re:ospravedlnenie [cicvor]
tu ospravedlnenie nestaci, toho poslanca treba odvolat
16.12.2007 14:20 - Re:ospravedlnenie [cicvor]
tu ospravedlnenie nestaci, toho poslanca treba odvolat
16.12.2007 14:20 - Re:ospravedlnenie [cicvor]
tu ospravedlnenie nestaci, toho poslanca treba odvolat
16.12.2007 14:20 - Re:ospravedlnenie [cicvor]
tu ospravedlnenie nestaci, toho poslanca treba odvolat
16.12.2007 14:20 - Re:ospravedlnenie [cicvor]
tu ospravedlnenie nestaci, toho poslanca treba odvolat
16.12.2007 14:20 - Re:ospravedlnenie [cicvor]
tu ospravedlnenie nestaci, toho poslanca treba odvolat
16.12.2007 14:20 - Re:ospravedlnenie [cicvor]
tu ospravedlnenie nestaci, toho poslanca treba odvolat
16.12.2007 14:20 - Re:ospravedlnenie [cicvor]
tu ospravedlnenie nestaci, toho poslanca treba odvolat
16.12.2007 14:20 - Re:ospravedlnenie [cicvor]
tu ospravedlnenie nestaci, toho poslanca treba odvolat
15.12.2007 23:21 - Bez nazvu [Milos Majko]
Chapem snahu poslanca svoje konanie ospravedlnit unavou zo zdlhaveho rokovania zastupitelstva, i ked tazko chapem pojem "chybne konanie pri hlasovani" v situacii, kedy poslanec vedome a ucelovo hlasoval za nepritomneho kolegu. - Zial taketo vyjadrenie nemoze byt akceptovane (a uz vobec tvrdenie ze islo o jednoduchy bod s jednoznancnym rozhodnutim). Jednoducho islo o plnohodnotne hlasovanie na zaklade respektovania zakladnych principov demokracie so slobodnym pravom hlasujuceho jednotlivca rozhodnut o vysledku celeho hlasovania, minimalne o prave jednotlivca hlasovat podla vlastneho vedomia a svedomia, t.j. hlasovanie, v ktorom sa o niecom rozhoduje. Nejde o konkretny pripad, ale o akt ako taky. Ak niekto (za predpokladu ze berieme do uvahy jeho vysvetlenie) z unavy hlasoval za seba a aj za kolegu, nechcem vidiet vysledky jeho konania po rokovani napr. za volantom auta. V danej veci ani tak nejde o to, ci bude hlasovanie zopakovane ako o to, ci si poslanec uvedomi ze za chybu (nech ma akukolvek pricinu) je vecou cti jednotlivca vyvodit voci sebe tvrde opatrenia. Pre zachovanie tvare MsZ pred obcanmi. Preto so svojim nazorom prezentovanym v predoslom prispevku nadalej suhlasim v plnom rozsahu.
15.12.2007 23:21 - Bez nazvu [Milos Majko]
Chapem snahu poslanca svoje konanie ospravedlnit unavou zo zdlhaveho rokovania zastupitelstva, i ked tazko chapem pojem "chybne konanie pri hlasovani" v situacii, kedy poslanec vedome a ucelovo hlasoval za nepritomneho kolegu. - Zial taketo vyjadrenie nemoze byt akceptovane (a uz vobec tvrdenie ze islo o jednoduchy bod s jednoznancnym rozhodnutim). Jednoducho islo o plnohodnotne hlasovanie na zaklade respektovania zakladnych principov demokracie so slobodnym pravom hlasujuceho jednotlivca rozhodnut o vysledku celeho hlasovania, minimalne o prave jednotlivca hlasovat podla vlastneho vedomia a svedomia, t.j. hlasovanie, v ktorom sa o niecom rozhoduje. Nejde o konkretny pripad, ale o akt ako taky. Ak niekto (za predpokladu ze berieme do uvahy jeho vysvetlenie) z unavy hlasoval za seba a aj za kolegu, nechcem vidiet vysledky jeho konania po rokovani napr. za volantom auta. V danej veci ani tak nejde o to, ci bude hlasovanie zopakovane ako o to, ci si poslanec uvedomi ze za chybu (nech ma akukolvek pricinu) je vecou cti jednotlivca vyvodit voci sebe tvrde opatrenia. Pre zachovanie tvare MsZ pred obcanmi. Preto so svojim nazorom prezentovanym v predoslom prispevku nadalej suhlasim v plnom rozsahu.
15.12.2007 23:21 - Bez nazvu [Milos Majko]
Chapem snahu poslanca svoje konanie ospravedlnit unavou zo zdlhaveho rokovania zastupitelstva, i ked tazko chapem pojem "chybne konanie pri hlasovani" v situacii, kedy poslanec vedome a ucelovo hlasoval za nepritomneho kolegu. - Zial taketo vyjadrenie nemoze byt akceptovane (a uz vobec tvrdenie ze islo o jednoduchy bod s jednoznancnym rozhodnutim). Jednoducho islo o plnohodnotne hlasovanie na zaklade respektovania zakladnych principov demokracie so slobodnym pravom hlasujuceho jednotlivca rozhodnut o vysledku celeho hlasovania, minimalne o prave jednotlivca hlasovat podla vlastneho vedomia a svedomia, t.j. hlasovanie, v ktorom sa o niecom rozhoduje. Nejde o konkretny pripad, ale o akt ako taky. Ak niekto (za predpokladu ze berieme do uvahy jeho vysvetlenie) z unavy hlasoval za seba a aj za kolegu, nechcem vidiet vysledky jeho konania po rokovani napr. za volantom auta. V danej veci ani tak nejde o to, ci bude hlasovanie zopakovane ako o to, ci si poslanec uvedomi ze za chybu (nech ma akukolvek pricinu) je vecou cti jednotlivca vyvodit voci sebe tvrde opatrenia. Pre zachovanie tvare MsZ pred obcanmi. Preto so svojim nazorom prezentovanym v predoslom prispevku nadalej suhlasim v plnom rozsahu.
15.12.2007 23:21 - Bez nazvu [Milos Majko]
Chapem snahu poslanca svoje konanie ospravedlnit unavou zo zdlhaveho rokovania zastupitelstva, i ked tazko chapem pojem "chybne konanie pri hlasovani" v situacii, kedy poslanec vedome a ucelovo hlasoval za nepritomneho kolegu. - Zial taketo vyjadrenie nemoze byt akceptovane (a uz vobec tvrdenie ze islo o jednoduchy bod s jednoznancnym rozhodnutim). Jednoducho islo o plnohodnotne hlasovanie na zaklade respektovania zakladnych principov demokracie so slobodnym pravom hlasujuceho jednotlivca rozhodnut o vysledku celeho hlasovania, minimalne o prave jednotlivca hlasovat podla vlastneho vedomia a svedomia, t.j. hlasovanie, v ktorom sa o niecom rozhoduje. Nejde o konkretny pripad, ale o akt ako taky. Ak niekto (za predpokladu ze berieme do uvahy jeho vysvetlenie) z unavy hlasoval za seba a aj za kolegu, nechcem vidiet vysledky jeho konania po rokovani napr. za volantom auta. V danej veci ani tak nejde o to, ci bude hlasovanie zopakovane ako o to, ci si poslanec uvedomi ze za chybu (nech ma akukolvek pricinu) je vecou cti jednotlivca vyvodit voci sebe tvrde opatrenia. Pre zachovanie tvare MsZ pred obcanmi. Preto so svojim nazorom prezentovanym v predoslom prispevku nadalej suhlasim v plnom rozsahu.
15.12.2007 23:21 - Bez nazvu [Milos Majko]
Chapem snahu poslanca svoje konanie ospravedlnit unavou zo zdlhaveho rokovania zastupitelstva, i ked tazko chapem pojem "chybne konanie pri hlasovani" v situacii, kedy poslanec vedome a ucelovo hlasoval za nepritomneho kolegu. - Zial taketo vyjadrenie nemoze byt akceptovane (a uz vobec tvrdenie ze islo o jednoduchy bod s jednoznancnym rozhodnutim). Jednoducho islo o plnohodnotne hlasovanie na zaklade respektovania zakladnych principov demokracie so slobodnym pravom hlasujuceho jednotlivca rozhodnut o vysledku celeho hlasovania, minimalne o prave jednotlivca hlasovat podla vlastneho vedomia a svedomia, t.j. hlasovanie, v ktorom sa o niecom rozhoduje. Nejde o konkretny pripad, ale o akt ako taky. Ak niekto (za predpokladu ze berieme do uvahy jeho vysvetlenie) z unavy hlasoval za seba a aj za kolegu, nechcem vidiet vysledky jeho konania po rokovani napr. za volantom auta. V danej veci ani tak nejde o to, ci bude hlasovanie zopakovane ako o to, ci si poslanec uvedomi ze za chybu (nech ma akukolvek pricinu) je vecou cti jednotlivca vyvodit voci sebe tvrde opatrenia. Pre zachovanie tvare MsZ pred obcanmi. Preto so svojim nazorom prezentovanym v predoslom prispevku nadalej suhlasim v plnom rozsahu.
15.12.2007 23:21 - Bez nazvu [Milos Majko]
Chapem snahu poslanca svoje konanie ospravedlnit unavou zo zdlhaveho rokovania zastupitelstva, i ked tazko chapem pojem "chybne konanie pri hlasovani" v situacii, kedy poslanec vedome a ucelovo hlasoval za nepritomneho kolegu. - Zial taketo vyjadrenie nemoze byt akceptovane (a uz vobec tvrdenie ze islo o jednoduchy bod s jednoznancnym rozhodnutim). Jednoducho islo o plnohodnotne hlasovanie na zaklade respektovania zakladnych principov demokracie so slobodnym pravom hlasujuceho jednotlivca rozhodnut o vysledku celeho hlasovania, minimalne o prave jednotlivca hlasovat podla vlastneho vedomia a svedomia, t.j. hlasovanie, v ktorom sa o niecom rozhoduje. Nejde o konkretny pripad, ale o akt ako taky. Ak niekto (za predpokladu ze berieme do uvahy jeho vysvetlenie) z unavy hlasoval za seba a aj za kolegu, nechcem vidiet vysledky jeho konania po rokovani napr. za volantom auta. V danej veci ani tak nejde o to, ci bude hlasovanie zopakovane ako o to, ci si poslanec uvedomi ze za chybu (nech ma akukolvek pricinu) je vecou cti jednotlivca vyvodit voci sebe tvrde opatrenia. Pre zachovanie tvare MsZ pred obcanmi. Preto so svojim nazorom prezentovanym v predoslom prispevku nadalej suhlasim v plnom rozsahu.
15.12.2007 23:21 - Bez nazvu [Milos Majko]
Chapem snahu poslanca svoje konanie ospravedlnit unavou zo zdlhaveho rokovania zastupitelstva, i ked tazko chapem pojem "chybne konanie pri hlasovani" v situacii, kedy poslanec vedome a ucelovo hlasoval za nepritomneho kolegu. - Zial taketo vyjadrenie nemoze byt akceptovane (a uz vobec tvrdenie ze islo o jednoduchy bod s jednoznancnym rozhodnutim). Jednoducho islo o plnohodnotne hlasovanie na zaklade respektovania zakladnych principov demokracie so slobodnym pravom hlasujuceho jednotlivca rozhodnut o vysledku celeho hlasovania, minimalne o prave jednotlivca hlasovat podla vlastneho vedomia a svedomia, t.j. hlasovanie, v ktorom sa o niecom rozhoduje. Nejde o konkretny pripad, ale o akt ako taky. Ak niekto (za predpokladu ze berieme do uvahy jeho vysvetlenie) z unavy hlasoval za seba a aj za kolegu, nechcem vidiet vysledky jeho konania po rokovani napr. za volantom auta. V danej veci ani tak nejde o to, ci bude hlasovanie zopakovane ako o to, ci si poslanec uvedomi ze za chybu (nech ma akukolvek pricinu) je vecou cti jednotlivca vyvodit voci sebe tvrde opatrenia. Pre zachovanie tvare MsZ pred obcanmi. Preto so svojim nazorom prezentovanym v predoslom prispevku nadalej suhlasim v plnom rozsahu.
15.12.2007 23:21 - Bez nazvu [Milos Majko]
Chapem snahu poslanca svoje konanie ospravedlnit unavou zo zdlhaveho rokovania zastupitelstva, i ked tazko chapem pojem "chybne konanie pri hlasovani" v situacii, kedy poslanec vedome a ucelovo hlasoval za nepritomneho kolegu. - Zial taketo vyjadrenie nemoze byt akceptovane (a uz vobec tvrdenie ze islo o jednoduchy bod s jednoznancnym rozhodnutim). Jednoducho islo o plnohodnotne hlasovanie na zaklade respektovania zakladnych principov demokracie so slobodnym pravom hlasujuceho jednotlivca rozhodnut o vysledku celeho hlasovania, minimalne o prave jednotlivca hlasovat podla vlastneho vedomia a svedomia, t.j. hlasovanie, v ktorom sa o niecom rozhoduje. Nejde o konkretny pripad, ale o akt ako taky. Ak niekto (za predpokladu ze berieme do uvahy jeho vysvetlenie) z unavy hlasoval za seba a aj za kolegu, nechcem vidiet vysledky jeho konania po rokovani napr. za volantom auta. V danej veci ani tak nejde o to, ci bude hlasovanie zopakovane ako o to, ci si poslanec uvedomi ze za chybu (nech ma akukolvek pricinu) je vecou cti jednotlivca vyvodit voci sebe tvrde opatrenia. Pre zachovanie tvare MsZ pred obcanmi. Preto so svojim nazorom prezentovanym v predoslom prispevku nadalej suhlasim v plnom rozsahu.
15.12.2007 23:21 - Bez nazvu [Milos Majko]
Chapem snahu poslanca svoje konanie ospravedlnit unavou zo zdlhaveho rokovania zastupitelstva, i ked tazko chapem pojem "chybne konanie pri hlasovani" v situacii, kedy poslanec vedome a ucelovo hlasoval za nepritomneho kolegu. - Zial taketo vyjadrenie nemoze byt akceptovane (a uz vobec tvrdenie ze islo o jednoduchy bod s jednoznancnym rozhodnutim). Jednoducho islo o plnohodnotne hlasovanie na zaklade respektovania zakladnych principov demokracie so slobodnym pravom hlasujuceho jednotlivca rozhodnut o vysledku celeho hlasovania, minimalne o prave jednotlivca hlasovat podla vlastneho vedomia a svedomia, t.j. hlasovanie, v ktorom sa o niecom rozhoduje. Nejde o konkretny pripad, ale o akt ako taky. Ak niekto (za predpokladu ze berieme do uvahy jeho vysvetlenie) z unavy hlasoval za seba a aj za kolegu, nechcem vidiet vysledky jeho konania po rokovani napr. za volantom auta. V danej veci ani tak nejde o to, ci bude hlasovanie zopakovane ako o to, ci si poslanec uvedomi ze za chybu (nech ma akukolvek pricinu) je vecou cti jednotlivca vyvodit voci sebe tvrde opatrenia. Pre zachovanie tvare MsZ pred obcanmi. Preto so svojim nazorom prezentovanym v predoslom prispevku nadalej suhlasim v plnom rozsahu.
15.12.2007 23:21 - Bez nazvu [Milos Majko]
Chapem snahu poslanca svoje konanie ospravedlnit unavou zo zdlhaveho rokovania zastupitelstva, i ked tazko chapem pojem "chybne konanie pri hlasovani" v situacii, kedy poslanec vedome a ucelovo hlasoval za nepritomneho kolegu. - Zial taketo vyjadrenie nemoze byt akceptovane (a uz vobec tvrdenie ze islo o jednoduchy bod s jednoznancnym rozhodnutim). Jednoducho islo o plnohodnotne hlasovanie na zaklade respektovania zakladnych principov demokracie so slobodnym pravom hlasujuceho jednotlivca rozhodnut o vysledku celeho hlasovania, minimalne o prave jednotlivca hlasovat podla vlastneho vedomia a svedomia, t.j. hlasovanie, v ktorom sa o niecom rozhoduje. Nejde o konkretny pripad, ale o akt ako taky. Ak niekto (za predpokladu ze berieme do uvahy jeho vysvetlenie) z unavy hlasoval za seba a aj za kolegu, nechcem vidiet vysledky jeho konania po rokovani napr. za volantom auta. V danej veci ani tak nejde o to, ci bude hlasovanie zopakovane ako o to, ci si poslanec uvedomi ze za chybu (nech ma akukolvek pricinu) je vecou cti jednotlivca vyvodit voci sebe tvrde opatrenia. Pre zachovanie tvare MsZ pred obcanmi. Preto so svojim nazorom prezentovanym v predoslom prispevku nadalej suhlasim v plnom rozsahu.
15.12.2007 14:49 - Ospravedlnenie [Koričanský]
Je pravdou, že vo veľmi vypätom dvojdňovom rokovaní som mal chybné konanie pri hlasovaní o jednoduchom bode, kde išlo o jednoznačné rozhodnutie / všetci boli za/. Po konzultácii s primátorom bude uvedené hlasovanie zopakované, vzhľadom k tomu , že nepodpíše uznesenie. Preto sa všetkým kolegom poslancom a voličom ospravedlňujem
15.12.2007 14:49 - Ospravedlnenie [Koričanský]
Je pravdou, že vo ve?mi vypätom dvojd?ovom rokovaní som mal chybné konanie pri hlasovaní o jednoduchom bode, kde išlo o jednozna?né rozhodnutie / všetci boli za/. Po konzultácii s primátorom bude uvedené hlasovanie zopakované, vzh?adom k tomu , že nepodpíše uznesenie. Preto sa všetkým kolegom poslancom a voli?om ospravedl?ujem
15.12.2007 14:49 - Ospravedlnenie [Koričanský]
Je pravdou, že vo ve?mi vypätom dvojd?ovom rokovaní som mal chybné konanie pri hlasovaní o jednoduchom bode, kde išlo o jednozna?né rozhodnutie / všetci boli za/. Po konzultácii s primátorom bude uvedené hlasovanie zopakované, vzh?adom k tomu , že nepodpíše uznesenie. Preto sa všetkým kolegom poslancom a voli?om ospravedl?ujem
15.12.2007 14:49 - Ospravedlnenie [Koričanský]
Je pravdou, že vo ve?mi vypätom dvojd?ovom rokovaní som mal chybné konanie pri hlasovaní o jednoduchom bode, kde išlo o jednozna?né rozhodnutie / všetci boli za/. Po konzultácii s primátorom bude uvedené hlasovanie zopakované, vzh?adom k tomu , že nepodpíše uznesenie. Preto sa všetkým kolegom poslancom a voli?om ospravedl?ujem
15.12.2007 14:49 - Ospravedlnenie [Koričanský]
Je pravdou, že vo ve?mi vypätom dvojd?ovom rokovaní som mal chybné konanie pri hlasovaní o jednoduchom bode, kde išlo o jednozna?né rozhodnutie / všetci boli za/. Po konzultácii s primátorom bude uvedené hlasovanie zopakované, vzh?adom k tomu , že nepodpíše uznesenie. Preto sa všetkým kolegom poslancom a voli?om ospravedl?ujem
15.12.2007 14:49 - Ospravedlnenie [Koričanský]
Je pravdou, že vo ve?mi vypätom dvojd?ovom rokovaní som mal chybné konanie pri hlasovaní o jednoduchom bode, kde išlo o jednozna?né rozhodnutie / všetci boli za/. Po konzultácii s primátorom bude uvedené hlasovanie zopakované, vzh?adom k tomu , že nepodpíše uznesenie. Preto sa všetkým kolegom poslancom a voli?om ospravedl?ujem
15.12.2007 14:49 - Ospravedlnenie [Koričanský]
Je pravdou, že vo ve?mi vypätom dvojd?ovom rokovaní som mal chybné konanie pri hlasovaní o jednoduchom bode, kde išlo o jednozna?né rozhodnutie / všetci boli za/. Po konzultácii s primátorom bude uvedené hlasovanie zopakované, vzh?adom k tomu , že nepodpíše uznesenie. Preto sa všetkým kolegom poslancom a voli?om ospravedl?ujem
15.12.2007 14:49 - Ospravedlnenie [Koričanský]
Je pravdou, že vo ve?mi vypätom dvojd?ovom rokovaní som mal chybné konanie pri hlasovaní o jednoduchom bode, kde išlo o jednozna?né rozhodnutie / všetci boli za/. Po konzultácii s primátorom bude uvedené hlasovanie zopakované, vzh?adom k tomu , že nepodpíše uznesenie. Preto sa všetkým kolegom poslancom a voli?om ospravedl?ujem
15.12.2007 14:49 - Ospravedlnenie [Koričanský]
Je pravdou, že vo ve?mi vypätom dvojd?ovom rokovaní som mal chybné konanie pri hlasovaní o jednoduchom bode, kde išlo o jednozna?né rozhodnutie / všetci boli za/. Po konzultácii s primátorom bude uvedené hlasovanie zopakované, vzh?adom k tomu , že nepodpíše uznesenie. Preto sa všetkým kolegom poslancom a voli?om ospravedl?ujem
15.12.2007 14:49 - Ospravedlnenie [Koričanský]
Je pravdou, že vo ve?mi vypätom dvojd?ovom rokovaní som mal chybné konanie pri hlasovaní o jednoduchom bode, kde išlo o jednozna?né rozhodnutie / všetci boli za/. Po konzultácii s primátorom bude uvedené hlasovanie zopakované, vzh?adom k tomu , že nepodpíše uznesenie. Preto sa všetkým kolegom poslancom a voli?om ospravedl?ujem
14.12.2007 02:18 - Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Podla sprav preniknutych na verejnost skutocne pan Koricansky neopravnene hlasoval za nepritomneho kolegu. Podrobne vysvetlenie takehoto konania si podla mna zasluzia (a ocakavaju) vsetci obcania a volici a to ako od hlavneho aktera - teda pana Koricanskeho, tak od predsedajuceho. Zaroven ja ako obcan a volic ocakavam jasne a zrozumitelne verejne vyhlasenie od poslanca Koricanskeho ake konzekvencie mieni voci svojej osobe za taketo konanie vyvodit. Vzhladom na fakt, ze predmetnym konanim poslanca je spochybnena podstata demokracie, nic ine ako okamzite vzdanie sa poslaneckeho mandatu samotnym poslancom by nemalo byt verejnostou akceptovane. To je moj nazor.
+ zobraziť odpovede (2)
01.07.2008 10:31 - RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [zeky]
Je to pravda, je to super vzor ako by to malo byt
01.07.2008 11:55 - RE: RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Uz ten jeden pripad konkretneho poslanca MZ, ktory zostal napriek atakom zo vsetkych smerov nedorieseny, je mimoriadne zlou vizitkou MZ a tragediou pre obcanov samotnych. Eticka a moralna negramotnost poslanca ktory vazne pochybil - zlyhal - je vystrahou pre vsetkych - a verejnou hambou pre neho.
14.12.2007 02:18 - Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Podla sprav preniknutych na verejnost skutocne pan Koricansky neopravnene hlasoval za nepritomneho kolegu. Podrobne vysvetlenie takehoto konania si podla mna zasluzia (a ocakavaju) vsetci obcania a volici a to ako od hlavneho aktera - teda pana Koricanskeho, tak od predsedajuceho. Zaroven ja ako obcan a volic ocakavam jasne a zrozumitelne verejne vyhlasenie od poslanca Koricanskeho ake konzekvencie mieni voci svojej osobe za taketo konanie vyvodit. Vzhladom na fakt, ze predmetnym konanim poslanca je spochybnena podstata demokracie, nic ine ako okamzite vzdanie sa poslaneckeho mandatu samotnym poslancom by nemalo byt verejnostou akceptovane. To je moj nazor.
+ zobraziť odpovede (2)
01.07.2008 10:31 - RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [zeky]
Je to pravda, je to super vzor ako by to malo byt
01.07.2008 11:55 - RE: RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Uz ten jeden pripad konkretneho poslanca MZ, ktory zostal napriek atakom zo vsetkych smerov nedorieseny, je mimoriadne zlou vizitkou MZ a tragediou pre obcanov samotnych. Eticka a moralna negramotnost poslanca ktory vazne pochybil - zlyhal - je vystrahou pre vsetkych - a verejnou hambou pre neho.
14.12.2007 02:18 - Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Podla sprav preniknutych na verejnost skutocne pan Koricansky neopravnene hlasoval za nepritomneho kolegu. Podrobne vysvetlenie takehoto konania si podla mna zasluzia (a ocakavaju) vsetci obcania a volici a to ako od hlavneho aktera - teda pana Koricanskeho, tak od predsedajuceho. Zaroven ja ako obcan a volic ocakavam jasne a zrozumitelne verejne vyhlasenie od poslanca Koricanskeho ake konzekvencie mieni voci svojej osobe za taketo konanie vyvodit. Vzhladom na fakt, ze predmetnym konanim poslanca je spochybnena podstata demokracie, nic ine ako okamzite vzdanie sa poslaneckeho mandatu samotnym poslancom by nemalo byt verejnostou akceptovane. To je moj nazor.
+ zobraziť odpovede (2)
01.07.2008 10:31 - RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [zeky]
Je to pravda, je to super vzor ako by to malo byt
01.07.2008 11:55 - RE: RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Uz ten jeden pripad konkretneho poslanca MZ, ktory zostal napriek atakom zo vsetkych smerov nedorieseny, je mimoriadne zlou vizitkou MZ a tragediou pre obcanov samotnych. Eticka a moralna negramotnost poslanca ktory vazne pochybil - zlyhal - je vystrahou pre vsetkych - a verejnou hambou pre neho.
14.12.2007 02:18 - Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Podla sprav preniknutych na verejnost skutocne pan Koricansky neopravnene hlasoval za nepritomneho kolegu. Podrobne vysvetlenie takehoto konania si podla mna zasluzia (a ocakavaju) vsetci obcania a volici a to ako od hlavneho aktera - teda pana Koricanskeho, tak od predsedajuceho. Zaroven ja ako obcan a volic ocakavam jasne a zrozumitelne verejne vyhlasenie od poslanca Koricanskeho ake konzekvencie mieni voci svojej osobe za taketo konanie vyvodit. Vzhladom na fakt, ze predmetnym konanim poslanca je spochybnena podstata demokracie, nic ine ako okamzite vzdanie sa poslaneckeho mandatu samotnym poslancom by nemalo byt verejnostou akceptovane. To je moj nazor.
+ zobraziť odpovede (2)
01.07.2008 10:31 - RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [zeky]
Je to pravda, je to super vzor ako by to malo byt
01.07.2008 11:55 - RE: RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Uz ten jeden pripad konkretneho poslanca MZ, ktory zostal napriek atakom zo vsetkych smerov nedorieseny, je mimoriadne zlou vizitkou MZ a tragediou pre obcanov samotnych. Eticka a moralna negramotnost poslanca ktory vazne pochybil - zlyhal - je vystrahou pre vsetkych - a verejnou hambou pre neho.
14.12.2007 02:18 - Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Podla sprav preniknutych na verejnost skutocne pan Koricansky neopravnene hlasoval za nepritomneho kolegu. Podrobne vysvetlenie takehoto konania si podla mna zasluzia (a ocakavaju) vsetci obcania a volici a to ako od hlavneho aktera - teda pana Koricanskeho, tak od predsedajuceho. Zaroven ja ako obcan a volic ocakavam jasne a zrozumitelne verejne vyhlasenie od poslanca Koricanskeho ake konzekvencie mieni voci svojej osobe za taketo konanie vyvodit. Vzhladom na fakt, ze predmetnym konanim poslanca je spochybnena podstata demokracie, nic ine ako okamzite vzdanie sa poslaneckeho mandatu samotnym poslancom by nemalo byt verejnostou akceptovane. To je moj nazor.
+ zobraziť odpovede (2)
01.07.2008 10:31 - RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [zeky]
Je to pravda, je to super vzor ako by to malo byt
01.07.2008 11:55 - RE: RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Uz ten jeden pripad konkretneho poslanca MZ, ktory zostal napriek atakom zo vsetkych smerov nedorieseny, je mimoriadne zlou vizitkou MZ a tragediou pre obcanov samotnych. Eticka a moralna negramotnost poslanca ktory vazne pochybil - zlyhal - je vystrahou pre vsetkych - a verejnou hambou pre neho.
14.12.2007 02:18 - Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Podla sprav preniknutych na verejnost skutocne pan Koricansky neopravnene hlasoval za nepritomneho kolegu. Podrobne vysvetlenie takehoto konania si podla mna zasluzia (a ocakavaju) vsetci obcania a volici a to ako od hlavneho aktera - teda pana Koricanskeho, tak od predsedajuceho. Zaroven ja ako obcan a volic ocakavam jasne a zrozumitelne verejne vyhlasenie od poslanca Koricanskeho ake konzekvencie mieni voci svojej osobe za taketo konanie vyvodit. Vzhladom na fakt, ze predmetnym konanim poslanca je spochybnena podstata demokracie, nic ine ako okamzite vzdanie sa poslaneckeho mandatu samotnym poslancom by nemalo byt verejnostou akceptovane. To je moj nazor.
+ zobraziť odpovede (2)
01.07.2008 10:31 - RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [zeky]
Je to pravda, je to super vzor ako by to malo byt
01.07.2008 11:55 - RE: RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Uz ten jeden pripad konkretneho poslanca MZ, ktory zostal napriek atakom zo vsetkych smerov nedorieseny, je mimoriadne zlou vizitkou MZ a tragediou pre obcanov samotnych. Eticka a moralna negramotnost poslanca ktory vazne pochybil - zlyhal - je vystrahou pre vsetkych - a verejnou hambou pre neho.
14.12.2007 02:18 - Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Podla sprav preniknutych na verejnost skutocne pan Koricansky neopravnene hlasoval za nepritomneho kolegu. Podrobne vysvetlenie takehoto konania si podla mna zasluzia (a ocakavaju) vsetci obcania a volici a to ako od hlavneho aktera - teda pana Koricanskeho, tak od predsedajuceho. Zaroven ja ako obcan a volic ocakavam jasne a zrozumitelne verejne vyhlasenie od poslanca Koricanskeho ake konzekvencie mieni voci svojej osobe za taketo konanie vyvodit. Vzhladom na fakt, ze predmetnym konanim poslanca je spochybnena podstata demokracie, nic ine ako okamzite vzdanie sa poslaneckeho mandatu samotnym poslancom by nemalo byt verejnostou akceptovane. To je moj nazor.
+ zobraziť odpovede (2)
01.07.2008 10:31 - RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [zeky]
Je to pravda, je to super vzor ako by to malo byt
01.07.2008 11:55 - RE: RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Uz ten jeden pripad konkretneho poslanca MZ, ktory zostal napriek atakom zo vsetkych smerov nedorieseny, je mimoriadne zlou vizitkou MZ a tragediou pre obcanov samotnych. Eticka a moralna negramotnost poslanca ktory vazne pochybil - zlyhal - je vystrahou pre vsetkych - a verejnou hambou pre neho.
14.12.2007 02:18 - Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Podla sprav preniknutych na verejnost skutocne pan Koricansky neopravnene hlasoval za nepritomneho kolegu. Podrobne vysvetlenie takehoto konania si podla mna zasluzia (a ocakavaju) vsetci obcania a volici a to ako od hlavneho aktera - teda pana Koricanskeho, tak od predsedajuceho. Zaroven ja ako obcan a volic ocakavam jasne a zrozumitelne verejne vyhlasenie od poslanca Koricanskeho ake konzekvencie mieni voci svojej osobe za taketo konanie vyvodit. Vzhladom na fakt, ze predmetnym konanim poslanca je spochybnena podstata demokracie, nic ine ako okamzite vzdanie sa poslaneckeho mandatu samotnym poslancom by nemalo byt verejnostou akceptovane. To je moj nazor.
+ zobraziť odpovede (2)
01.07.2008 10:31 - RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [zeky]
Je to pravda, je to super vzor ako by to malo byt
01.07.2008 11:55 - RE: RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Uz ten jeden pripad konkretneho poslanca MZ, ktory zostal napriek atakom zo vsetkych smerov nedorieseny, je mimoriadne zlou vizitkou MZ a tragediou pre obcanov samotnych. Eticka a moralna negramotnost poslanca ktory vazne pochybil - zlyhal - je vystrahou pre vsetkych - a verejnou hambou pre neho.
14.12.2007 02:18 - Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Podla sprav preniknutych na verejnost skutocne pan Koricansky neopravnene hlasoval za nepritomneho kolegu. Podrobne vysvetlenie takehoto konania si podla mna zasluzia (a ocakavaju) vsetci obcania a volici a to ako od hlavneho aktera - teda pana Koricanskeho, tak od predsedajuceho. Zaroven ja ako obcan a volic ocakavam jasne a zrozumitelne verejne vyhlasenie od poslanca Koricanskeho ake konzekvencie mieni voci svojej osobe za taketo konanie vyvodit. Vzhladom na fakt, ze predmetnym konanim poslanca je spochybnena podstata demokracie, nic ine ako okamzite vzdanie sa poslaneckeho mandatu samotnym poslancom by nemalo byt verejnostou akceptovane. To je moj nazor.
+ zobraziť odpovede (2)
01.07.2008 10:31 - RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [zeky]
Je to pravda, je to super vzor ako by to malo byt
01.07.2008 11:55 - RE: RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Uz ten jeden pripad konkretneho poslanca MZ, ktory zostal napriek atakom zo vsetkych smerov nedorieseny, je mimoriadne zlou vizitkou MZ a tragediou pre obcanov samotnych. Eticka a moralna negramotnost poslanca ktory vazne pochybil - zlyhal - je vystrahou pre vsetkych - a verejnou hambou pre neho.
14.12.2007 02:18 - Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Podla sprav preniknutych na verejnost skutocne pan Koricansky neopravnene hlasoval za nepritomneho kolegu. Podrobne vysvetlenie takehoto konania si podla mna zasluzia (a ocakavaju) vsetci obcania a volici a to ako od hlavneho aktera - teda pana Koricanskeho, tak od predsedajuceho. Zaroven ja ako obcan a volic ocakavam jasne a zrozumitelne verejne vyhlasenie od poslanca Koricanskeho ake konzekvencie mieni voci svojej osobe za taketo konanie vyvodit. Vzhladom na fakt, ze predmetnym konanim poslanca je spochybnena podstata demokracie, nic ine ako okamzite vzdanie sa poslaneckeho mandatu samotnym poslancom by nemalo byt verejnostou akceptovane. To je moj nazor.
+ zobraziť odpovede (2)
01.07.2008 10:31 - RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [zeky]
Je to pravda, je to super vzor ako by to malo byt
01.07.2008 11:55 - RE: RE: Zostava iba verit, ze hlasovanie za nepritomneho kolegu nie je standardom na zasadaniach MsZ [Milos Majko]
Uz ten jeden pripad konkretneho poslanca MZ, ktory zostal napriek atakom zo vsetkych smerov nedorieseny, je mimoriadne zlou vizitkou MZ a tragediou pre obcanov samotnych. Eticka a moralna negramotnost poslanca ktory vazne pochybil - zlyhal - je vystrahou pre vsetkych - a verejnou hambou pre neho.
13.12.2007 21:19 - Podvody u poslancov [Marek5]
po mestskom úrade sa veľkou rýchlosťou šíria správy že poslanec meského zastupitelstva p.Koričanský podvádza pri hlasovaní!!!! údajne hlasuje aj za svojho susedného kolegu ktorý sa práve nenachádza v zasadačka. Je to pravda? a ak áno , je to potom všetko OK?
13.12.2007 21:19 - Podvody u poslancov [Marek5]
po mestskom úrade sa ve?kou rýchlos?ou šíria správy že poslanec meského zastupitelstva p.Kori?anský podvádza pri hlasovaní!!!! údajne hlasuje aj za svojho susedného kolegu ktorý sa práve nenachádza v zasada?ka. Je to pravda? a ak áno , je to potom všetko OK?
13.12.2007 21:19 - Podvody u poslancov [Marek5]
po mestskom úrade sa ve?kou rýchlos?ou šíria správy že poslanec meského zastupitelstva p.Kori?anský podvádza pri hlasovaní!!!! údajne hlasuje aj za svojho susedného kolegu ktorý sa práve nenachádza v zasada?ka. Je to pravda? a ak áno , je to potom všetko OK?
13.12.2007 21:19 - Podvody u poslancov [Marek5]
po mestskom úrade sa ve?kou rýchlos?ou šíria správy že poslanec meského zastupitelstva p.Kori?anský podvádza pri hlasovaní!!!! údajne hlasuje aj za svojho susedného kolegu ktorý sa práve nenachádza v zasada?ka. Je to pravda? a ak áno , je to potom všetko OK?
13.12.2007 21:19 - Podvody u poslancov [Marek5]
po mestskom úrade sa ve?kou rýchlos?ou šíria správy že poslanec meského zastupitelstva p.Kori?anský podvádza pri hlasovaní!!!! údajne hlasuje aj za svojho susedného kolegu ktorý sa práve nenachádza v zasada?ka. Je to pravda? a ak áno , je to potom všetko OK?
13.12.2007 21:19 - Podvody u poslancov [Marek5]
po mestskom úrade sa ve?kou rýchlos?ou šíria správy že poslanec meského zastupitelstva p.Kori?anský podvádza pri hlasovaní!!!! údajne hlasuje aj za svojho susedného kolegu ktorý sa práve nenachádza v zasada?ka. Je to pravda? a ak áno , je to potom všetko OK?
13.12.2007 21:19 - Podvody u poslancov [Marek5]
po mestskom úrade sa ve?kou rýchlos?ou šíria správy že poslanec meského zastupitelstva p.Kori?anský podvádza pri hlasovaní!!!! údajne hlasuje aj za svojho susedného kolegu ktorý sa práve nenachádza v zasada?ka. Je to pravda? a ak áno , je to potom všetko OK?
13.12.2007 21:19 - Podvody u poslancov [Marek5]
po mestskom úrade sa ve?kou rýchlos?ou šíria správy že poslanec meského zastupitelstva p.Kori?anský podvádza pri hlasovaní!!!! údajne hlasuje aj za svojho susedného kolegu ktorý sa práve nenachádza v zasada?ka. Je to pravda? a ak áno , je to potom všetko OK?
13.12.2007 21:19 - Podvody u poslancov [Marek5]
po mestskom úrade sa ve?kou rýchlos?ou šíria správy že poslanec meského zastupitelstva p.Kori?anský podvádza pri hlasovaní!!!! údajne hlasuje aj za svojho susedného kolegu ktorý sa práve nenachádza v zasada?ka. Je to pravda? a ak áno , je to potom všetko OK?
13.12.2007 21:19 - Podvody u poslancov [Marek5]
po mestskom úrade sa ve?kou rýchlos?ou šíria správy že poslanec meského zastupitelstva p.Kori?anský podvádza pri hlasovaní!!!! údajne hlasuje aj za svojho susedného kolegu ktorý sa práve nenachádza v zasada?ka. Je to pravda? a ak áno , je to potom všetko OK?
13.12.2007 13:09 - autobusová stanica [Daniel Krivosudský]
Dokedy bude slúžiť autobusová stanica v meste ako parkovisko SAD pre autobusy??? Doporučujem prehliadku po 22.00 hod. cez týždeň alebo pošas víkendu. Môžeme byť "pyšní" na toto skvostné parkovisko autobusov v centre mesta!!!
13.12.2007 13:09 - autobusová stanica [Daniel Krivosudský]
Dokedy bude slúži? autobusová stanica v meste ako parkovisko SAD pre autobusy??? Doporu?ujem prehliadku po 22.00 hod. cez týžde? alebo pošas víkendu. Môžeme by? "pyšní" na toto skvostné parkovisko autobusov v centre mesta!!!
13.12.2007 13:09 - autobusová stanica [Daniel Krivosudský]
Dokedy bude slúži? autobusová stanica v meste ako parkovisko SAD pre autobusy??? Doporu?ujem prehliadku po 22.00 hod. cez týžde? alebo pošas víkendu. Môžeme by? "pyšní" na toto skvostné parkovisko autobusov v centre mesta!!!
13.12.2007 13:09 - autobusová stanica [Daniel Krivosudský]
Dokedy bude slúži? autobusová stanica v meste ako parkovisko SAD pre autobusy??? Doporu?ujem prehliadku po 22.00 hod. cez týžde? alebo pošas víkendu. Môžeme by? "pyšní" na toto skvostné parkovisko autobusov v centre mesta!!!
13.12.2007 13:09 - autobusová stanica [Daniel Krivosudský]
Dokedy bude slúži? autobusová stanica v meste ako parkovisko SAD pre autobusy??? Doporu?ujem prehliadku po 22.00 hod. cez týžde? alebo pošas víkendu. Môžeme by? "pyšní" na toto skvostné parkovisko autobusov v centre mesta!!!
13.12.2007 13:09 - autobusová stanica [Daniel Krivosudský]
Dokedy bude slúži? autobusová stanica v meste ako parkovisko SAD pre autobusy??? Doporu?ujem prehliadku po 22.00 hod. cez týžde? alebo pošas víkendu. Môžeme by? "pyšní" na toto skvostné parkovisko autobusov v centre mesta!!!
13.12.2007 13:09 - autobusová stanica [Daniel Krivosudský]
Dokedy bude slúži? autobusová stanica v meste ako parkovisko SAD pre autobusy??? Doporu?ujem prehliadku po 22.00 hod. cez týžde? alebo pošas víkendu. Môžeme by? "pyšní" na toto skvostné parkovisko autobusov v centre mesta!!!
13.12.2007 13:09 - autobusová stanica [Daniel Krivosudský]
Dokedy bude slúži? autobusová stanica v meste ako parkovisko SAD pre autobusy??? Doporu?ujem prehliadku po 22.00 hod. cez týžde? alebo pošas víkendu. Môžeme by? "pyšní" na toto skvostné parkovisko autobusov v centre mesta!!!
13.12.2007 13:09 - autobusová stanica [Daniel Krivosudský]
Dokedy bude slúži? autobusová stanica v meste ako parkovisko SAD pre autobusy??? Doporu?ujem prehliadku po 22.00 hod. cez týžde? alebo pošas víkendu. Môžeme by? "pyšní" na toto skvostné parkovisko autobusov v centre mesta!!!
13.12.2007 13:09 - autobusová stanica [Daniel Krivosudský]
Dokedy bude slúži? autobusová stanica v meste ako parkovisko SAD pre autobusy??? Doporu?ujem prehliadku po 22.00 hod. cez týžde? alebo pošas víkendu. Môžeme by? "pyšní" na toto skvostné parkovisko autobusov v centre mesta!!!
13.12.2007 07:23 - odpoveď pre Jan Novy [zástupca]
Pán Nový ,podľa mňa riešenie každodenných i dlhodobých problémov mesta, ktorých nie je málo dostalo v tomto roku novú dynamiku. Poslanci i vedenie mesta sa snažia počúvať hlas občana. Preto aj Vy máte dvere otvorené a aby sme nehovorili a nekonali o Vás bez Vás pozývam Vás dnes o 17 hod do rokovacej sály , aby ste mal možnosť zapojiť sa pokračujúceho rokovania MsZ o prioritách v meste. Alebo máte záujem riešiť problémy v inom termíne?
13.12.2007 07:23 - odpove? pre Jan Novy [zástupca]
Pán Nový ,pod?a m?a riešenie každodenných i dlhodobých problémov mesta, ktorých nie je málo dostalo v tomto roku novú dynamiku. Poslanci i vedenie mesta sa snažia po?úva? hlas ob?ana. Preto aj Vy máte dvere otvorené a aby sme nehovorili a nekonali o Vás bez Vás pozývam Vás dnes o 17 hod do rokovacej sály , aby ste mal možnos? zapoji? sa pokra?ujúceho rokovania MsZ o prioritách v meste. Alebo máte záujem rieši? problémy v inom termíne?
13.12.2007 07:23 - odpove? pre Jan Novy [zástupca]
Pán Nový ,pod?a m?a riešenie každodenných i dlhodobých problémov mesta, ktorých nie je málo dostalo v tomto roku novú dynamiku. Poslanci i vedenie mesta sa snažia po?úva? hlas ob?ana. Preto aj Vy máte dvere otvorené a aby sme nehovorili a nekonali o Vás bez Vás pozývam Vás dnes o 17 hod do rokovacej sály , aby ste mal možnos? zapoji? sa pokra?ujúceho rokovania MsZ o prioritách v meste. Alebo máte záujem rieši? problémy v inom termíne?
13.12.2007 07:23 - odpove? pre Jan Novy [zástupca]
Pán Nový ,pod?a m?a riešenie každodenných i dlhodobých problémov mesta, ktorých nie je málo dostalo v tomto roku novú dynamiku. Poslanci i vedenie mesta sa snažia po?úva? hlas ob?ana. Preto aj Vy máte dvere otvorené a aby sme nehovorili a nekonali o Vás bez Vás pozývam Vás dnes o 17 hod do rokovacej sály , aby ste mal možnos? zapoji? sa pokra?ujúceho rokovania MsZ o prioritách v meste. Alebo máte záujem rieši? problémy v inom termíne?
13.12.2007 07:23 - odpove? pre Jan Novy [zástupca]
Pán Nový ,pod?a m?a riešenie každodenných i dlhodobých problémov mesta, ktorých nie je málo dostalo v tomto roku novú dynamiku. Poslanci i vedenie mesta sa snažia po?úva? hlas ob?ana. Preto aj Vy máte dvere otvorené a aby sme nehovorili a nekonali o Vás bez Vás pozývam Vás dnes o 17 hod do rokovacej sály , aby ste mal možnos? zapoji? sa pokra?ujúceho rokovania MsZ o prioritách v meste. Alebo máte záujem rieši? problémy v inom termíne?
13.12.2007 07:23 - odpove? pre Jan Novy [zástupca]
Pán Nový ,pod?a m?a riešenie každodenných i dlhodobých problémov mesta, ktorých nie je málo dostalo v tomto roku novú dynamiku. Poslanci i vedenie mesta sa snažia po?úva? hlas ob?ana. Preto aj Vy máte dvere otvorené a aby sme nehovorili a nekonali o Vás bez Vás pozývam Vás dnes o 17 hod do rokovacej sály , aby ste mal možnos? zapoji? sa pokra?ujúceho rokovania MsZ o prioritách v meste. Alebo máte záujem rieši? problémy v inom termíne?
13.12.2007 07:23 - odpove? pre Jan Novy [zástupca]
Pán Nový ,pod?a m?a riešenie každodenných i dlhodobých problémov mesta, ktorých nie je málo dostalo v tomto roku novú dynamiku. Poslanci i vedenie mesta sa snažia po?úva? hlas ob?ana. Preto aj Vy máte dvere otvorené a aby sme nehovorili a nekonali o Vás bez Vás pozývam Vás dnes o 17 hod do rokovacej sály , aby ste mal možnos? zapoji? sa pokra?ujúceho rokovania MsZ o prioritách v meste. Alebo máte záujem rieši? problémy v inom termíne?
13.12.2007 07:23 - odpove? pre Jan Novy [zástupca]
Pán Nový ,pod?a m?a riešenie každodenných i dlhodobých problémov mesta, ktorých nie je málo dostalo v tomto roku novú dynamiku. Poslanci i vedenie mesta sa snažia po?úva? hlas ob?ana. Preto aj Vy máte dvere otvorené a aby sme nehovorili a nekonali o Vás bez Vás pozývam Vás dnes o 17 hod do rokovacej sály , aby ste mal možnos? zapoji? sa pokra?ujúceho rokovania MsZ o prioritách v meste. Alebo máte záujem rieši? problémy v inom termíne?
13.12.2007 07:23 - odpove? pre Jan Novy [zástupca]
Pán Nový ,pod?a m?a riešenie každodenných i dlhodobých problémov mesta, ktorých nie je málo dostalo v tomto roku novú dynamiku. Poslanci i vedenie mesta sa snažia po?úva? hlas ob?ana. Preto aj Vy máte dvere otvorené a aby sme nehovorili a nekonali o Vás bez Vás pozývam Vás dnes o 17 hod do rokovacej sály , aby ste mal možnos? zapoji? sa pokra?ujúceho rokovania MsZ o prioritách v meste. Alebo máte záujem rieši? problémy v inom termíne?
13.12.2007 07:23 - odpove? pre Jan Novy [zástupca]
Pán Nový ,pod?a m?a riešenie každodenných i dlhodobých problémov mesta, ktorých nie je málo dostalo v tomto roku novú dynamiku. Poslanci i vedenie mesta sa snažia po?úva? hlas ob?ana. Preto aj Vy máte dvere otvorené a aby sme nehovorili a nekonali o Vás bez Vás pozývam Vás dnes o 17 hod do rokovacej sály , aby ste mal možnos? zapoji? sa pokra?ujúceho rokovania MsZ o prioritách v meste. Alebo máte záujem rieši? problémy v inom termíne?
12.12.2007 19:56 - DF [jan novy]
odpoved Petra Rampašeka je typická pre súčasné riešenie problémov mesta. O nás bez nás. Fakt škoda aj na niečo reagovat. DF bolo zdecimované pod úroven 0,00.
12.12.2007 19:56 - DF [jan novy]
odpoved Petra Rampašeka je typická pre sú?asné riešenie problémov mesta. O nás bez nás. Fakt škoda aj na nie?o reagovat. DF bolo zdecimované pod úroven 0,00.
12.12.2007 19:56 - DF [jan novy]
odpoved Petra Rampašeka je typická pre sú?asné riešenie problémov mesta. O nás bez nás. Fakt škoda aj na nie?o reagovat. DF bolo zdecimované pod úroven 0,00.
12.12.2007 19:56 - DF [jan novy]
odpoved Petra Rampašeka je typická pre sú?asné riešenie problémov mesta. O nás bez nás. Fakt škoda aj na nie?o reagovat. DF bolo zdecimované pod úroven 0,00.
12.12.2007 19:56 - DF [jan novy]
odpoved Petra Rampašeka je typická pre sú?asné riešenie problémov mesta. O nás bez nás. Fakt škoda aj na nie?o reagovat. DF bolo zdecimované pod úroven 0,00.
12.12.2007 19:56 - DF [jan novy]
odpoved Petra Rampašeka je typická pre sú?asné riešenie problémov mesta. O nás bez nás. Fakt škoda aj na nie?o reagovat. DF bolo zdecimované pod úroven 0,00.
12.12.2007 19:56 - DF [jan novy]
odpoved Petra Rampašeka je typická pre sú?asné riešenie problémov mesta. O nás bez nás. Fakt škoda aj na nie?o reagovat. DF bolo zdecimované pod úroven 0,00.
12.12.2007 19:56 - DF [jan novy]
odpoved Petra Rampašeka je typická pre sú?asné riešenie problémov mesta. O nás bez nás. Fakt škoda aj na nie?o reagovat. DF bolo zdecimované pod úroven 0,00.
12.12.2007 19:56 - DF [jan novy]
odpoved Petra Rampašeka je typická pre sú?asné riešenie problémov mesta. O nás bez nás. Fakt škoda aj na nie?o reagovat. DF bolo zdecimované pod úroven 0,00.
12.12.2007 19:56 - DF [jan novy]
odpoved Petra Rampašeka je typická pre sú?asné riešenie problémov mesta. O nás bez nás. Fakt škoda aj na nie?o reagovat. DF bolo zdecimované pod úroven 0,00.
12.12.2007 08:58 - Odpoveď pre Miloša a Cicvora [zástupca]
Nemám pocit , že by DF zamrzlo zo strany mesta. Skôr je to zo strany tých iných/ starých/ prispievateľov. Možno už majú na svoj príspevok reálnu odozvu vo vykonaných aktivitách a nemajú potrebu diskutovať. Naším cieľom je spokojný občan. Ak nejaký problém sa vyskytne a občan nemá odvahu o ňom hovoriť verejne toto diskusné fórum mu to umožňuje aj anonymne. Vyzval som aj Mareka 5 aby neriešené a riešiteľné problémy prezentoval na DF. Odozva žiadna. Poslanci s vedením mesta sú pripravení riešiť aj anonymné rozumné návrhy.
12.12.2007 08:58 - Odpove? pre Miloša a Cicvora [zástupca]
Nemám pocit , že by DF zamrzlo zo strany mesta. Skôr je to zo strany tých iných/ starých/ prispievate?ov. Možno už majú na svoj príspevok reálnu odozvu vo vykonaných aktivitách a nemajú potrebu diskutova?. Naším cie?om je spokojný ob?an. Ak nejaký problém sa vyskytne a ob?an nemá odvahu o ?om hovori? verejne toto diskusné fórum mu to umož?uje aj anonymne. Vyzval som aj Mareka 5 aby neriešené a riešite?né problémy prezentoval na DF. Odozva žiadna. Poslanci s vedením mesta sú pripravení rieši? aj anonymné rozumné návrhy.
12.12.2007 08:58 - Odpove? pre Miloša a Cicvora [zástupca]
Nemám pocit , že by DF zamrzlo zo strany mesta. Skôr je to zo strany tých iných/ starých/ prispievate?ov. Možno už majú na svoj príspevok reálnu odozvu vo vykonaných aktivitách a nemajú potrebu diskutova?. Naším cie?om je spokojný ob?an. Ak nejaký problém sa vyskytne a ob?an nemá odvahu o ?om hovori? verejne toto diskusné fórum mu to umož?uje aj anonymne. Vyzval som aj Mareka 5 aby neriešené a riešite?né problémy prezentoval na DF. Odozva žiadna. Poslanci s vedením mesta sú pripravení rieši? aj anonymné rozumné návrhy.
12.12.2007 08:58 - Odpove? pre Miloša a Cicvora [zástupca]
Nemám pocit , že by DF zamrzlo zo strany mesta. Skôr je to zo strany tých iných/ starých/ prispievate?ov. Možno už majú na svoj príspevok reálnu odozvu vo vykonaných aktivitách a nemajú potrebu diskutova?. Naším cie?om je spokojný ob?an. Ak nejaký problém sa vyskytne a ob?an nemá odvahu o ?om hovori? verejne toto diskusné fórum mu to umož?uje aj anonymne. Vyzval som aj Mareka 5 aby neriešené a riešite?né problémy prezentoval na DF. Odozva žiadna. Poslanci s vedením mesta sú pripravení rieši? aj anonymné rozumné návrhy.
12.12.2007 08:58 - Odpove? pre Miloša a Cicvora [zástupca]
Nemám pocit , že by DF zamrzlo zo strany mesta. Skôr je to zo strany tých iných/ starých/ prispievate?ov. Možno už majú na svoj príspevok reálnu odozvu vo vykonaných aktivitách a nemajú potrebu diskutova?. Naším cie?om je spokojný ob?an. Ak nejaký problém sa vyskytne a ob?an nemá odvahu o ?om hovori? verejne toto diskusné fórum mu to umož?uje aj anonymne. Vyzval som aj Mareka 5 aby neriešené a riešite?né problémy prezentoval na DF. Odozva žiadna. Poslanci s vedením mesta sú pripravení rieši? aj anonymné rozumné návrhy.
12.12.2007 08:58 - Odpove? pre Miloša a Cicvora [zástupca]
Nemám pocit , že by DF zamrzlo zo strany mesta. Skôr je to zo strany tých iných/ starých/ prispievate?ov. Možno už majú na svoj príspevok reálnu odozvu vo vykonaných aktivitách a nemajú potrebu diskutova?. Naším cie?om je spokojný ob?an. Ak nejaký problém sa vyskytne a ob?an nemá odvahu o ?om hovori? verejne toto diskusné fórum mu to umož?uje aj anonymne. Vyzval som aj Mareka 5 aby neriešené a riešite?né problémy prezentoval na DF. Odozva žiadna. Poslanci s vedením mesta sú pripravení rieši? aj anonymné rozumné návrhy.
12.12.2007 08:58 - Odpove? pre Miloša a Cicvora [zástupca]
Nemám pocit , že by DF zamrzlo zo strany mesta. Skôr je to zo strany tých iných/ starých/ prispievate?ov. Možno už majú na svoj príspevok reálnu odozvu vo vykonaných aktivitách a nemajú potrebu diskutova?. Naším cie?om je spokojný ob?an. Ak nejaký problém sa vyskytne a ob?an nemá odvahu o ?om hovori? verejne toto diskusné fórum mu to umož?uje aj anonymne. Vyzval som aj Mareka 5 aby neriešené a riešite?né problémy prezentoval na DF. Odozva žiadna. Poslanci s vedením mesta sú pripravení rieši? aj anonymné rozumné návrhy.
12.12.2007 08:58 - Odpove? pre Miloša a Cicvora [zástupca]
Nemám pocit , že by DF zamrzlo zo strany mesta. Skôr je to zo strany tých iných/ starých/ prispievate?ov. Možno už majú na svoj príspevok reálnu odozvu vo vykonaných aktivitách a nemajú potrebu diskutova?. Naším cie?om je spokojný ob?an. Ak nejaký problém sa vyskytne a ob?an nemá odvahu o ?om hovori? verejne toto diskusné fórum mu to umož?uje aj anonymne. Vyzval som aj Mareka 5 aby neriešené a riešite?né problémy prezentoval na DF. Odozva žiadna. Poslanci s vedením mesta sú pripravení rieši? aj anonymné rozumné návrhy.
12.12.2007 08:58 - Odpove? pre Miloša a Cicvora [zástupca]
Nemám pocit , že by DF zamrzlo zo strany mesta. Skôr je to zo strany tých iných/ starých/ prispievate?ov. Možno už majú na svoj príspevok reálnu odozvu vo vykonaných aktivitách a nemajú potrebu diskutova?. Naším cie?om je spokojný ob?an. Ak nejaký problém sa vyskytne a ob?an nemá odvahu o ?om hovori? verejne toto diskusné fórum mu to umož?uje aj anonymne. Vyzval som aj Mareka 5 aby neriešené a riešite?né problémy prezentoval na DF. Odozva žiadna. Poslanci s vedením mesta sú pripravení rieši? aj anonymné rozumné návrhy.
12.12.2007 08:58 - Odpove? pre Miloša a Cicvora [zástupca]
Nemám pocit , že by DF zamrzlo zo strany mesta. Skôr je to zo strany tých iných/ starých/ prispievate?ov. Možno už majú na svoj príspevok reálnu odozvu vo vykonaných aktivitách a nemajú potrebu diskutova?. Naším cie?om je spokojný ob?an. Ak nejaký problém sa vyskytne a ob?an nemá odvahu o ?om hovori? verejne toto diskusné fórum mu to umož?uje aj anonymne. Vyzval som aj Mareka 5 aby neriešené a riešite?né problémy prezentoval na DF. Odozva žiadna. Poslanci s vedením mesta sú pripravení rieši? aj anonymné rozumné návrhy.
12.12.2007 02:12 - Bude lepsie... [Milos Majko]
:-) - kompetentni maju na vec iny nazor - zial...
12.12.2007 02:12 - Bude lepsie... [Milos Majko]
:-) - kompetentni maju na vec iny nazor - zial...
12.12.2007 02:12 - Bude lepsie... [Milos Majko]
:-) - kompetentni maju na vec iny nazor - zial...
12.12.2007 02:12 - Bude lepsie... [Milos Majko]
:-) - kompetentni maju na vec iny nazor - zial...
12.12.2007 02:12 - Bude lepsie... [Milos Majko]
:-) - kompetentni maju na vec iny nazor - zial...
12.12.2007 02:12 - Bude lepsie... [Milos Majko]
:-) - kompetentni maju na vec iny nazor - zial...
12.12.2007 02:12 - Bude lepsie... [Milos Majko]
:-) - kompetentni maju na vec iny nazor - zial...
12.12.2007 02:12 - Bude lepsie... [Milos Majko]
:-) - kompetentni maju na vec iny nazor - zial...
12.12.2007 02:12 - Bude lepsie... [Milos Majko]
:-) - kompetentni maju na vec iny nazor - zial...
12.12.2007 02:12 - Bude lepsie... [Milos Majko]
:-) - kompetentni maju na vec iny nazor - zial...
11.12.2007 18:06 - O nicom [cicvor]
Tak sa mi zda, ze to tu nejak zamrzlo, stare DF bolo ovela zaujimavejsie, ludia viac diskutovali...mozno o to islo, aby sem prestali ludia pisat...
11.12.2007 18:06 - O nicom [cicvor]
Tak sa mi zda, ze to tu nejak zamrzlo, stare DF bolo ovela zaujimavejsie, ludia viac diskutovali...mozno o to islo, aby sem prestali ludia pisat...
11.12.2007 18:06 - O nicom [cicvor]
Tak sa mi zda, ze to tu nejak zamrzlo, stare DF bolo ovela zaujimavejsie, ludia viac diskutovali...mozno o to islo, aby sem prestali ludia pisat...
11.12.2007 18:06 - O nicom [cicvor]
Tak sa mi zda, ze to tu nejak zamrzlo, stare DF bolo ovela zaujimavejsie, ludia viac diskutovali...mozno o to islo, aby sem prestali ludia pisat...
11.12.2007 18:06 - O nicom [cicvor]
Tak sa mi zda, ze to tu nejak zamrzlo, stare DF bolo ovela zaujimavejsie, ludia viac diskutovali...mozno o to islo, aby sem prestali ludia pisat...
11.12.2007 18:06 - O nicom [cicvor]
Tak sa mi zda, ze to tu nejak zamrzlo, stare DF bolo ovela zaujimavejsie, ludia viac diskutovali...mozno o to islo, aby sem prestali ludia pisat...
11.12.2007 18:06 - O nicom [cicvor]
Tak sa mi zda, ze to tu nejak zamrzlo, stare DF bolo ovela zaujimavejsie, ludia viac diskutovali...mozno o to islo, aby sem prestali ludia pisat...
11.12.2007 18:06 - O nicom [cicvor]
Tak sa mi zda, ze to tu nejak zamrzlo, stare DF bolo ovela zaujimavejsie, ludia viac diskutovali...mozno o to islo, aby sem prestali ludia pisat...
11.12.2007 18:06 - O nicom [cicvor]
Tak sa mi zda, ze to tu nejak zamrzlo, stare DF bolo ovela zaujimavejsie, ludia viac diskutovali...mozno o to islo, aby sem prestali ludia pisat...
11.12.2007 18:06 - O nicom [cicvor]
Tak sa mi zda, ze to tu nejak zamrzlo, stare DF bolo ovela zaujimavejsie, ludia viac diskutovali...mozno o to islo, aby sem prestali ludia pisat...
04.12.2007 21:53 - odpoveď pre Mareka5 [zástupca]
Zdravím Marek, si jedným z tých prispievateľov, ktorí majú k dispozícií staré DF. Prosím skopíruj z neho do otázky/ otázok/ problém alebo názor , ktorý je treba riešiť a ja Ti určite zabezpečím odpoveď alebo možnosť riešenia v spolupráci s poslancami.
04.12.2007 21:53 - odpove? pre Mareka5 [zástupca]
Zdravím Marek, si jedným z tých prispievate?ov, ktorí majú k dispozícií staré DF. Prosím skopíruj z neho do otázky/ otázok/ problém alebo názor , ktorý je treba rieši? a ja Ti ur?ite zabezpe?ím odpove? alebo možnos? riešenia v spolupráci s poslancami.
04.12.2007 21:53 - odpove? pre Mareka5 [zástupca]
Zdravím Marek, si jedným z tých prispievate?ov, ktorí majú k dispozícií staré DF. Prosím skopíruj z neho do otázky/ otázok/ problém alebo názor , ktorý je treba rieši? a ja Ti ur?ite zabezpe?ím odpove? alebo možnos? riešenia v spolupráci s poslancami.
04.12.2007 21:53 - odpove? pre Mareka5 [zástupca]
Zdravím Marek, si jedným z tých prispievate?ov, ktorí majú k dispozícií staré DF. Prosím skopíruj z neho do otázky/ otázok/ problém alebo názor , ktorý je treba rieši? a ja Ti ur?ite zabezpe?ím odpove? alebo možnos? riešenia v spolupráci s poslancami.
04.12.2007 21:53 - odpove? pre Mareka5 [zástupca]
Zdravím Marek, si jedným z tých prispievate?ov, ktorí majú k dispozícií staré DF. Prosím skopíruj z neho do otázky/ otázok/ problém alebo názor , ktorý je treba rieši? a ja Ti ur?ite zabezpe?ím odpove? alebo možnos? riešenia v spolupráci s poslancami.
04.12.2007 21:53 - odpove? pre Mareka5 [zástupca]
Zdravím Marek, si jedným z tých prispievate?ov, ktorí majú k dispozícií staré DF. Prosím skopíruj z neho do otázky/ otázok/ problém alebo názor , ktorý je treba rieši? a ja Ti ur?ite zabezpe?ím odpove? alebo možnos? riešenia v spolupráci s poslancami.
04.12.2007 21:53 - odpove? pre Mareka5 [zástupca]
Zdravím Marek, si jedným z tých prispievate?ov, ktorí majú k dispozícií staré DF. Prosím skopíruj z neho do otázky/ otázok/ problém alebo názor , ktorý je treba rieši? a ja Ti ur?ite zabezpe?ím odpove? alebo možnos? riešenia v spolupráci s poslancami.
04.12.2007 21:53 - odpove? pre Mareka5 [zástupca]
Zdravím Marek, si jedným z tých prispievate?ov, ktorí majú k dispozícií staré DF. Prosím skopíruj z neho do otázky/ otázok/ problém alebo názor , ktorý je treba rieši? a ja Ti ur?ite zabezpe?ím odpove? alebo možnos? riešenia v spolupráci s poslancami.
04.12.2007 21:53 - odpove? pre Mareka5 [zástupca]
Zdravím Marek, si jedným z tých prispievate?ov, ktorí majú k dispozícií staré DF. Prosím skopíruj z neho do otázky/ otázok/ problém alebo názor , ktorý je treba rieši? a ja Ti ur?ite zabezpe?ím odpove? alebo možnos? riešenia v spolupráci s poslancami.
04.12.2007 21:53 - odpove? pre Mareka5 [zástupca]
Zdravím Marek, si jedným z tých prispievate?ov, ktorí majú k dispozícií staré DF. Prosím skopíruj z neho do otázky/ otázok/ problém alebo názor , ktorý je treba rieši? a ja Ti ur?ite zabezpe?ím odpove? alebo možnos? riešenia v spolupráci s poslancami.
04.12.2007 20:05 - staré DF [Marek5]
znovu by som súhlasil s p.Majkom , že mesto dĺži občanom mesta , aby staré DF bolo uverejnené na stránke mesta iba na čítanie. Ako som už inde spomínal, v tom starom DF nebolo nič čo by nemohlo byť uverejnené. Zmenou DF rapídne sa znížil počet príspevkov a vôbec neuverím, že už občania sú takí uvedomelí, že namiesto diskusného príspevku chodia na osobné stretnutia. Tí anonymní prispievatelia, nikdy neprídu na MU riešiť rôzne situácie, ale úradníci sa môžu od nich prostredníctvom DF dozvedieť veľmi veľa. O tejto situácii som komunikoval s viceprimátorom , ale aj tak nesúhlasím s neuverejneným DF. Posielanie DF na osobné schránky tiež nepovažujem za adekvátne nahradenie toho že to nie je na stránke mesta.
04.12.2007 20:05 - staré DF [Marek5]
znovu by som súhlasil s p.Majkom , že mesto d?ži ob?anom mesta , aby staré DF bolo uverejnené na stránke mesta iba na ?ítanie. Ako som už inde spomínal, v tom starom DF nebolo ni? ?o by nemohlo by? uverejnené. Zmenou DF rapídne sa znížil po?et príspevkov a vôbec neuverím, že už ob?ania sú takí uvedomelí, že namiesto diskusného príspevku chodia na osobné stretnutia. Tí anonymní prispievatelia, nikdy neprídu na MU rieši? rôzne situácie, ale úradníci sa môžu od nich prostredníctvom DF dozvedie? ve?mi ve?a. O tejto situácii som komunikoval s viceprimátorom , ale aj tak nesúhlasím s neuverejneným DF. Posielanie DF na osobné schránky tiež nepovažujem za adekvátne nahradenie toho že to nie je na stránke mesta.
04.12.2007 20:05 - staré DF [Marek5]
znovu by som súhlasil s p.Majkom , že mesto d?ži ob?anom mesta , aby staré DF bolo uverejnené na stránke mesta iba na ?ítanie. Ako som už inde spomínal, v tom starom DF nebolo ni? ?o by nemohlo by? uverejnené. Zmenou DF rapídne sa znížil po?et príspevkov a vôbec neuverím, že už ob?ania sú takí uvedomelí, že namiesto diskusného príspevku chodia na osobné stretnutia. Tí anonymní prispievatelia, nikdy neprídu na MU rieši? rôzne situácie, ale úradníci sa môžu od nich prostredníctvom DF dozvedie? ve?mi ve?a. O tejto situácii som komunikoval s viceprimátorom , ale aj tak nesúhlasím s neuverejneným DF. Posielanie DF na osobné schránky tiež nepovažujem za adekvátne nahradenie toho že to nie je na stránke mesta.
04.12.2007 20:05 - staré DF [Marek5]
znovu by som súhlasil s p.Majkom , že mesto d?ži ob?anom mesta , aby staré DF bolo uverejnené na stránke mesta iba na ?ítanie. Ako som už inde spomínal, v tom starom DF nebolo ni? ?o by nemohlo by? uverejnené. Zmenou DF rapídne sa znížil po?et príspevkov a vôbec neuverím, že už ob?ania sú takí uvedomelí, že namiesto diskusného príspevku chodia na osobné stretnutia. Tí anonymní prispievatelia, nikdy neprídu na MU rieši? rôzne situácie, ale úradníci sa môžu od nich prostredníctvom DF dozvedie? ve?mi ve?a. O tejto situácii som komunikoval s viceprimátorom , ale aj tak nesúhlasím s neuverejneným DF. Posielanie DF na osobné schránky tiež nepovažujem za adekvátne nahradenie toho že to nie je na stránke mesta.
04.12.2007 20:05 - staré DF [Marek5]
znovu by som súhlasil s p.Majkom , že mesto d?ži ob?anom mesta , aby staré DF bolo uverejnené na stránke mesta iba na ?ítanie. Ako som už inde spomínal, v tom starom DF nebolo ni? ?o by nemohlo by? uverejnené. Zmenou DF rapídne sa znížil po?et príspevkov a vôbec neuverím, že už ob?ania sú takí uvedomelí, že namiesto diskusného príspevku chodia na osobné stretnutia. Tí anonymní prispievatelia, nikdy neprídu na MU rieši? rôzne situácie, ale úradníci sa môžu od nich prostredníctvom DF dozvedie? ve?mi ve?a. O tejto situácii som komunikoval s viceprimátorom , ale aj tak nesúhlasím s neuverejneným DF. Posielanie DF na osobné schránky tiež nepovažujem za adekvátne nahradenie toho že to nie je na stránke mesta.
04.12.2007 20:05 - staré DF [Marek5]
znovu by som súhlasil s p.Majkom , že mesto d?ži ob?anom mesta , aby staré DF bolo uverejnené na stránke mesta iba na ?ítanie. Ako som už inde spomínal, v tom starom DF nebolo ni? ?o by nemohlo by? uverejnené. Zmenou DF rapídne sa znížil po?et príspevkov a vôbec neuverím, že už ob?ania sú takí uvedomelí, že namiesto diskusného príspevku chodia na osobné stretnutia. Tí anonymní prispievatelia, nikdy neprídu na MU rieši? rôzne situácie, ale úradníci sa môžu od nich prostredníctvom DF dozvedie? ve?mi ve?a. O tejto situácii som komunikoval s viceprimátorom , ale aj tak nesúhlasím s neuverejneným DF. Posielanie DF na osobné schránky tiež nepovažujem za adekvátne nahradenie toho že to nie je na stránke mesta.
04.12.2007 20:05 - staré DF [Marek5]
znovu by som súhlasil s p.Majkom , že mesto d?ži ob?anom mesta , aby staré DF bolo uverejnené na stránke mesta iba na ?ítanie. Ako som už inde spomínal, v tom starom DF nebolo ni? ?o by nemohlo by? uverejnené. Zmenou DF rapídne sa znížil po?et príspevkov a vôbec neuverím, že už ob?ania sú takí uvedomelí, že namiesto diskusného príspevku chodia na osobné stretnutia. Tí anonymní prispievatelia, nikdy neprídu na MU rieši? rôzne situácie, ale úradníci sa môžu od nich prostredníctvom DF dozvedie? ve?mi ve?a. O tejto situácii som komunikoval s viceprimátorom , ale aj tak nesúhlasím s neuverejneným DF. Posielanie DF na osobné schránky tiež nepovažujem za adekvátne nahradenie toho že to nie je na stránke mesta.
04.12.2007 20:05 - staré DF [Marek5]
znovu by som súhlasil s p.Majkom , že mesto d?ži ob?anom mesta , aby staré DF bolo uverejnené na stránke mesta iba na ?ítanie. Ako som už inde spomínal, v tom starom DF nebolo ni? ?o by nemohlo by? uverejnené. Zmenou DF rapídne sa znížil po?et príspevkov a vôbec neuverím, že už ob?ania sú takí uvedomelí, že namiesto diskusného príspevku chodia na osobné stretnutia. Tí anonymní prispievatelia, nikdy neprídu na MU rieši? rôzne situácie, ale úradníci sa môžu od nich prostredníctvom DF dozvedie? ve?mi ve?a. O tejto situácii som komunikoval s viceprimátorom , ale aj tak nesúhlasím s neuverejneným DF. Posielanie DF na osobné schránky tiež nepovažujem za adekvátne nahradenie toho že to nie je na stránke mesta.
04.12.2007 20:05 - staré DF [Marek5]
znovu by som súhlasil s p.Majkom , že mesto d?ži ob?anom mesta , aby staré DF bolo uverejnené na stránke mesta iba na ?ítanie. Ako som už inde spomínal, v tom starom DF nebolo ni? ?o by nemohlo by? uverejnené. Zmenou DF rapídne sa znížil po?et príspevkov a vôbec neuverím, že už ob?ania sú takí uvedomelí, že namiesto diskusného príspevku chodia na osobné stretnutia. Tí anonymní prispievatelia, nikdy neprídu na MU rieši? rôzne situácie, ale úradníci sa môžu od nich prostredníctvom DF dozvedie? ve?mi ve?a. O tejto situácii som komunikoval s viceprimátorom , ale aj tak nesúhlasím s neuverejneným DF. Posielanie DF na osobné schránky tiež nepovažujem za adekvátne nahradenie toho že to nie je na stránke mesta.
04.12.2007 20:05 - staré DF [Marek5]
znovu by som súhlasil s p.Majkom , že mesto d?ži ob?anom mesta , aby staré DF bolo uverejnené na stránke mesta iba na ?ítanie. Ako som už inde spomínal, v tom starom DF nebolo ni? ?o by nemohlo by? uverejnené. Zmenou DF rapídne sa znížil po?et príspevkov a vôbec neuverím, že už ob?ania sú takí uvedomelí, že namiesto diskusného príspevku chodia na osobné stretnutia. Tí anonymní prispievatelia, nikdy neprídu na MU rieši? rôzne situácie, ale úradníci sa môžu od nich prostredníctvom DF dozvedie? ve?mi ve?a. O tejto situácii som komunikoval s viceprimátorom , ale aj tak nesúhlasím s neuverejneným DF. Posielanie DF na osobné schránky tiež nepovažujem za adekvátne nahradenie toho že to nie je na stránke mesta.
04.12.2007 13:04 - Dakujem za odpoved [Seredan77]
Dakujem panovi Koricanskemu za odpoved a vybavenie staznosti mozem potvrdit ze nadoba bola dodana na miesto.
04.12.2007 13:04 - Dakujem za odpoved [Seredan77]
Dakujem panovi Koricanskemu za odpoved a vybavenie staznosti mozem potvrdit ze nadoba bola dodana na miesto.
04.12.2007 13:04 - Dakujem za odpoved [Seredan77]
Dakujem panovi Koricanskemu za odpoved a vybavenie staznosti mozem potvrdit ze nadoba bola dodana na miesto.
04.12.2007 13:04 - Dakujem za odpoved [Seredan77]
Dakujem panovi Koricanskemu za odpoved a vybavenie staznosti mozem potvrdit ze nadoba bola dodana na miesto.
04.12.2007 13:04 - Dakujem za odpoved [Seredan77]
Dakujem panovi Koricanskemu za odpoved a vybavenie staznosti mozem potvrdit ze nadoba bola dodana na miesto.
04.12.2007 13:04 - Dakujem za odpoved [Seredan77]
Dakujem panovi Koricanskemu za odpoved a vybavenie staznosti mozem potvrdit ze nadoba bola dodana na miesto.
04.12.2007 13:04 - Dakujem za odpoved [Seredan77]
Dakujem panovi Koricanskemu za odpoved a vybavenie staznosti mozem potvrdit ze nadoba bola dodana na miesto.
04.12.2007 13:04 - Dakujem za odpoved [Seredan77]
Dakujem panovi Koricanskemu za odpoved a vybavenie staznosti mozem potvrdit ze nadoba bola dodana na miesto.
04.12.2007 13:04 - Dakujem za odpoved [Seredan77]
Dakujem panovi Koricanskemu za odpoved a vybavenie staznosti mozem potvrdit ze nadoba bola dodana na miesto.
04.12.2007 13:04 - Dakujem za odpoved [Seredan77]
Dakujem panovi Koricanskemu za odpoved a vybavenie staznosti mozem potvrdit ze nadoba bola dodana na miesto.
04.12.2007 09:28 - add : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Práve som hovoril s dodávateľom, náhradná nádoba bude dodaná dnes, dodávateľ nemal s premiestnením (krádežou) pôvodnej nič spoločné.
04.12.2007 09:28 - add : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Práve som hovoril s dodávate?om, náhradná nádoba bude dodaná dnes, dodávate? nemal s premiestnením (krádežou) pôvodnej ni? spolo?né.
04.12.2007 09:28 - add : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Práve som hovoril s dodávate?om, náhradná nádoba bude dodaná dnes, dodávate? nemal s premiestnením (krádežou) pôvodnej ni? spolo?né.
04.12.2007 09:28 - add : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Práve som hovoril s dodávate?om, náhradná nádoba bude dodaná dnes, dodávate? nemal s premiestnením (krádežou) pôvodnej ni? spolo?né.
04.12.2007 09:28 - add : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Práve som hovoril s dodávate?om, náhradná nádoba bude dodaná dnes, dodávate? nemal s premiestnením (krádežou) pôvodnej ni? spolo?né.
04.12.2007 09:28 - add : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Práve som hovoril s dodávate?om, náhradná nádoba bude dodaná dnes, dodávate? nemal s premiestnením (krádežou) pôvodnej ni? spolo?né.
04.12.2007 09:28 - add : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Práve som hovoril s dodávate?om, náhradná nádoba bude dodaná dnes, dodávate? nemal s premiestnením (krádežou) pôvodnej ni? spolo?né.
04.12.2007 09:28 - add : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Práve som hovoril s dodávate?om, náhradná nádoba bude dodaná dnes, dodávate? nemal s premiestnením (krádežou) pôvodnej ni? spolo?né.
04.12.2007 09:28 - add : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Práve som hovoril s dodávate?om, náhradná nádoba bude dodaná dnes, dodávate? nemal s premiestnením (krádežou) pôvodnej ni? spolo?né.
04.12.2007 09:28 - add : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Práve som hovoril s dodávate?om, náhradná nádoba bude dodaná dnes, dodávate? nemal s premiestnením (krádežou) pôvodnej ni? spolo?né.
04.12.2007 09:10 - Re : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Ihneď po obdržaní Vášho mailu sme preverili Vašu nahlášku a upozornili dodávateľskú firmu, ktorá je majiteľom nádob na Vami uvedenú skutočnosť a nádoba bude doplnená. Zatiaľ sme neobdržali ich vyjadrenie ohľadom toho čo sa s nádobou stalo, preto sme Vás ani neinformovali, ale bola pravdepodobne odcudzená, lebo nebol žiaden dôvod na jej stiahnutie. Informáciu o zmenách vo vývoze odpadov počas vianočných sviatkov sme zverejnili tak ako bolo plánované od 1.12.2007 a tým sa zodpovedala aj druhá časť Vášho mailu, kde ste žiadali zverejnenie týchto zmien.
04.12.2007 09:10 - Re : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Ihne? po obdržaní Vášho mailu sme preverili Vašu nahlášku a upozornili dodávate?skú firmu, ktorá je majite?om nádob na Vami uvedenú skuto?nos? a nádoba bude doplnená. Zatia? sme neobdržali ich vyjadrenie oh?adom toho ?o sa s nádobou stalo, preto sme Vás ani neinformovali, ale bola pravdepodobne odcudzená, lebo nebol žiaden dôvod na jej stiahnutie. Informáciu o zmenách vo vývoze odpadov po?as viano?ných sviatkov sme zverejnili tak ako bolo plánované od 1.12.2007 a tým sa zodpovedala aj druhá ?as? Vášho mailu, kde ste žiadali zverejnenie týchto zmien.
04.12.2007 09:10 - Re : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Ihne? po obdržaní Vášho mailu sme preverili Vašu nahlášku a upozornili dodávate?skú firmu, ktorá je majite?om nádob na Vami uvedenú skuto?nos? a nádoba bude doplnená. Zatia? sme neobdržali ich vyjadrenie oh?adom toho ?o sa s nádobou stalo, preto sme Vás ani neinformovali, ale bola pravdepodobne odcudzená, lebo nebol žiaden dôvod na jej stiahnutie. Informáciu o zmenách vo vývoze odpadov po?as viano?ných sviatkov sme zverejnili tak ako bolo plánované od 1.12.2007 a tým sa zodpovedala aj druhá ?as? Vášho mailu, kde ste žiadali zverejnenie týchto zmien.
04.12.2007 09:10 - Re : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Ihne? po obdržaní Vášho mailu sme preverili Vašu nahlášku a upozornili dodávate?skú firmu, ktorá je majite?om nádob na Vami uvedenú skuto?nos? a nádoba bude doplnená. Zatia? sme neobdržali ich vyjadrenie oh?adom toho ?o sa s nádobou stalo, preto sme Vás ani neinformovali, ale bola pravdepodobne odcudzená, lebo nebol žiaden dôvod na jej stiahnutie. Informáciu o zmenách vo vývoze odpadov po?as viano?ných sviatkov sme zverejnili tak ako bolo plánované od 1.12.2007 a tým sa zodpovedala aj druhá ?as? Vášho mailu, kde ste žiadali zverejnenie týchto zmien.
04.12.2007 09:10 - Re : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Ihne? po obdržaní Vášho mailu sme preverili Vašu nahlášku a upozornili dodávate?skú firmu, ktorá je majite?om nádob na Vami uvedenú skuto?nos? a nádoba bude doplnená. Zatia? sme neobdržali ich vyjadrenie oh?adom toho ?o sa s nádobou stalo, preto sme Vás ani neinformovali, ale bola pravdepodobne odcudzená, lebo nebol žiaden dôvod na jej stiahnutie. Informáciu o zmenách vo vývoze odpadov po?as viano?ných sviatkov sme zverejnili tak ako bolo plánované od 1.12.2007 a tým sa zodpovedala aj druhá ?as? Vášho mailu, kde ste žiadali zverejnenie týchto zmien.
04.12.2007 09:10 - Re : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Ihne? po obdržaní Vášho mailu sme preverili Vašu nahlášku a upozornili dodávate?skú firmu, ktorá je majite?om nádob na Vami uvedenú skuto?nos? a nádoba bude doplnená. Zatia? sme neobdržali ich vyjadrenie oh?adom toho ?o sa s nádobou stalo, preto sme Vás ani neinformovali, ale bola pravdepodobne odcudzená, lebo nebol žiaden dôvod na jej stiahnutie. Informáciu o zmenách vo vývoze odpadov po?as viano?ných sviatkov sme zverejnili tak ako bolo plánované od 1.12.2007 a tým sa zodpovedala aj druhá ?as? Vášho mailu, kde ste žiadali zverejnenie týchto zmien.
04.12.2007 09:10 - Re : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Ihne? po obdržaní Vášho mailu sme preverili Vašu nahlášku a upozornili dodávate?skú firmu, ktorá je majite?om nádob na Vami uvedenú skuto?nos? a nádoba bude doplnená. Zatia? sme neobdržali ich vyjadrenie oh?adom toho ?o sa s nádobou stalo, preto sme Vás ani neinformovali, ale bola pravdepodobne odcudzená, lebo nebol žiaden dôvod na jej stiahnutie. Informáciu o zmenách vo vývoze odpadov po?as viano?ných sviatkov sme zverejnili tak ako bolo plánované od 1.12.2007 a tým sa zodpovedala aj druhá ?as? Vášho mailu, kde ste žiadali zverejnenie týchto zmien.
04.12.2007 09:10 - Re : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Ihne? po obdržaní Vášho mailu sme preverili Vašu nahlášku a upozornili dodávate?skú firmu, ktorá je majite?om nádob na Vami uvedenú skuto?nos? a nádoba bude doplnená. Zatia? sme neobdržali ich vyjadrenie oh?adom toho ?o sa s nádobou stalo, preto sme Vás ani neinformovali, ale bola pravdepodobne odcudzená, lebo nebol žiaden dôvod na jej stiahnutie. Informáciu o zmenách vo vývoze odpadov po?as viano?ných sviatkov sme zverejnili tak ako bolo plánované od 1.12.2007 a tým sa zodpovedala aj druhá ?as? Vášho mailu, kde ste žiadali zverejnenie týchto zmien.
04.12.2007 09:10 - Re : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Ihne? po obdržaní Vášho mailu sme preverili Vašu nahlášku a upozornili dodávate?skú firmu, ktorá je majite?om nádob na Vami uvedenú skuto?nos? a nádoba bude doplnená. Zatia? sme neobdržali ich vyjadrenie oh?adom toho ?o sa s nádobou stalo, preto sme Vás ani neinformovali, ale bola pravdepodobne odcudzená, lebo nebol žiaden dôvod na jej stiahnutie. Informáciu o zmenách vo vývoze odpadov po?as viano?ných sviatkov sme zverejnili tak ako bolo plánované od 1.12.2007 a tým sa zodpovedala aj druhá ?as? Vášho mailu, kde ste žiadali zverejnenie týchto zmien.
04.12.2007 09:10 - Re : Seredan77 [Branislav Koričanský]
Ihne? po obdržaní Vášho mailu sme preverili Vašu nahlášku a upozornili dodávate?skú firmu, ktorá je majite?om nádob na Vami uvedenú skuto?nos? a nádoba bude doplnená. Zatia? sme neobdržali ich vyjadrenie oh?adom toho ?o sa s nádobou stalo, preto sme Vás ani neinformovali, ale bola pravdepodobne odcudzená, lebo nebol žiaden dôvod na jej stiahnutie. Informáciu o zmenách vo vývoze odpadov po?as viano?ných sviatkov sme zverejnili tak ako bolo plánované od 1.12.2007 a tým sa zodpovedala aj druhá ?as? Vášho mailu, kde ste žiadali zverejnenie týchto zmien.
03.12.2007 21:07 - Otazka [Seredan77]
Minuly tyzden som poslal na oddelenie ziv. prsotredia mail ohladom odcudzenia (odobrania) kontajneru spred byt. domu na Garbiarskej 50/51 nedostal som doposial odpoved (aj ked je mozne ze mi to prislo do spam-u ak je to tak tak sa ospravedlnujem a prosim o poslanie mailu opat) ako vidim moja druha otazkav danom maily bola zodpvoedana (jednalo sa o dni zberu odpadu pocas sviatkov).
03.12.2007 21:07 - Otazka [Seredan77]
Minuly tyzden som poslal na oddelenie ziv. prsotredia mail ohladom odcudzenia (odobrania) kontajneru spred byt. domu na Garbiarskej 50/51 nedostal som doposial odpoved (aj ked je mozne ze mi to prislo do spam-u ak je to tak tak sa ospravedlnujem a prosim o poslanie mailu opat) ako vidim moja druha otazkav danom maily bola zodpvoedana (jednalo sa o dni zberu odpadu pocas sviatkov).
03.12.2007 21:07 - Otazka [Seredan77]
Minuly tyzden som poslal na oddelenie ziv. prsotredia mail ohladom odcudzenia (odobrania) kontajneru spred byt. domu na Garbiarskej 50/51 nedostal som doposial odpoved (aj ked je mozne ze mi to prislo do spam-u ak je to tak tak sa ospravedlnujem a prosim o poslanie mailu opat) ako vidim moja druha otazkav danom maily bola zodpvoedana (jednalo sa o dni zberu odpadu pocas sviatkov).
03.12.2007 21:07 - Otazka [Seredan77]
Minuly tyzden som poslal na oddelenie ziv. prsotredia mail ohladom odcudzenia (odobrania) kontajneru spred byt. domu na Garbiarskej 50/51 nedostal som doposial odpoved (aj ked je mozne ze mi to prislo do spam-u ak je to tak tak sa ospravedlnujem a prosim o poslanie mailu opat) ako vidim moja druha otazkav danom maily bola zodpvoedana (jednalo sa o dni zberu odpadu pocas sviatkov).
03.12.2007 21:07 - Otazka [Seredan77]
Minuly tyzden som poslal na oddelenie ziv. prsotredia mail ohladom odcudzenia (odobrania) kontajneru spred byt. domu na Garbiarskej 50/51 nedostal som doposial odpoved (aj ked je mozne ze mi to prislo do spam-u ak je to tak tak sa ospravedlnujem a prosim o poslanie mailu opat) ako vidim moja druha otazkav danom maily bola zodpvoedana (jednalo sa o dni zberu odpadu pocas sviatkov).
03.12.2007 21:07 - Otazka [Seredan77]
Minuly tyzden som poslal na oddelenie ziv. prsotredia mail ohladom odcudzenia (odobrania) kontajneru spred byt. domu na Garbiarskej 50/51 nedostal som doposial odpoved (aj ked je mozne ze mi to prislo do spam-u ak je to tak tak sa ospravedlnujem a prosim o poslanie mailu opat) ako vidim moja druha otazkav danom maily bola zodpvoedana (jednalo sa o dni zberu odpadu pocas sviatkov).
03.12.2007 21:07 - Otazka [Seredan77]
Minuly tyzden som poslal na oddelenie ziv. prsotredia mail ohladom odcudzenia (odobrania) kontajneru spred byt. domu na Garbiarskej 50/51 nedostal som doposial odpoved (aj ked je mozne ze mi to prislo do spam-u ak je to tak tak sa ospravedlnujem a prosim o poslanie mailu opat) ako vidim moja druha otazkav danom maily bola zodpvoedana (jednalo sa o dni zberu odpadu pocas sviatkov).
03.12.2007 21:07 - Otazka [Seredan77]
Minuly tyzden som poslal na oddelenie ziv. prsotredia mail ohladom odcudzenia (odobrania) kontajneru spred byt. domu na Garbiarskej 50/51 nedostal som doposial odpoved (aj ked je mozne ze mi to prislo do spam-u ak je to tak tak sa ospravedlnujem a prosim o poslanie mailu opat) ako vidim moja druha otazkav danom maily bola zodpvoedana (jednalo sa o dni zberu odpadu pocas sviatkov).
03.12.2007 21:07 - Otazka [Seredan77]
Minuly tyzden som poslal na oddelenie ziv. prsotredia mail ohladom odcudzenia (odobrania) kontajneru spred byt. domu na Garbiarskej 50/51 nedostal som doposial odpoved (aj ked je mozne ze mi to prislo do spam-u ak je to tak tak sa ospravedlnujem a prosim o poslanie mailu opat) ako vidim moja druha otazkav danom maily bola zodpvoedana (jednalo sa o dni zberu odpadu pocas sviatkov).
03.12.2007 21:07 - Otazka [Seredan77]
Minuly tyzden som poslal na oddelenie ziv. prsotredia mail ohladom odcudzenia (odobrania) kontajneru spred byt. domu na Garbiarskej 50/51 nedostal som doposial odpoved (aj ked je mozne ze mi to prislo do spam-u ak je to tak tak sa ospravedlnujem a prosim o poslanie mailu opat) ako vidim moja druha otazkav danom maily bola zodpvoedana (jednalo sa o dni zberu odpadu pocas sviatkov).
03.12.2007 12:39 - Re: Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [zástupca]
1. Lebo využívajú skôr osobný kontakt 2. Lebo nemajú záujem diskutovať 3. Lebo nemajú žiadny príspevok 4. Lebo sa im nechce 5. Lebo nevedia o DF 6. Lebo nemajú internet 7. Lebo nemajú mailovú schránku 8. Lebo .......atď Kto mal záujem o kópiu starého fóra tak som mu ho poslal a kto ešte prejaví záujem dostane ho tiež.
03.12.2007 12:39 - Re: Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [zástupca]
1. Lebo využívajú skôr osobný kontakt 2. Lebo nemajú záujem diskutova? 3. Lebo nemajú žiadny príspevok 4. Lebo sa im nechce 5. Lebo nevedia o DF 6. Lebo nemajú internet 7. Lebo nemajú mailovú schránku 8. Lebo .......at? Kto mal záujem o kópiu starého fóra tak som mu ho poslal a kto ešte prejaví záujem dostane ho tiež.
03.12.2007 12:39 - Re: Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [zástupca]
1. Lebo využívajú skôr osobný kontakt 2. Lebo nemajú záujem diskutova? 3. Lebo nemajú žiadny príspevok 4. Lebo sa im nechce 5. Lebo nevedia o DF 6. Lebo nemajú internet 7. Lebo nemajú mailovú schránku 8. Lebo .......at? Kto mal záujem o kópiu starého fóra tak som mu ho poslal a kto ešte prejaví záujem dostane ho tiež.
03.12.2007 12:39 - Re: Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [zástupca]
1. Lebo využívajú skôr osobný kontakt 2. Lebo nemajú záujem diskutova? 3. Lebo nemajú žiadny príspevok 4. Lebo sa im nechce 5. Lebo nevedia o DF 6. Lebo nemajú internet 7. Lebo nemajú mailovú schránku 8. Lebo .......at? Kto mal záujem o kópiu starého fóra tak som mu ho poslal a kto ešte prejaví záujem dostane ho tiež.
03.12.2007 12:39 - Re: Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [zástupca]
1. Lebo využívajú skôr osobný kontakt 2. Lebo nemajú záujem diskutova? 3. Lebo nemajú žiadny príspevok 4. Lebo sa im nechce 5. Lebo nevedia o DF 6. Lebo nemajú internet 7. Lebo nemajú mailovú schránku 8. Lebo .......at? Kto mal záujem o kópiu starého fóra tak som mu ho poslal a kto ešte prejaví záujem dostane ho tiež.
03.12.2007 12:39 - Re: Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [zástupca]
1. Lebo využívajú skôr osobný kontakt 2. Lebo nemajú záujem diskutova? 3. Lebo nemajú žiadny príspevok 4. Lebo sa im nechce 5. Lebo nevedia o DF 6. Lebo nemajú internet 7. Lebo nemajú mailovú schránku 8. Lebo .......at? Kto mal záujem o kópiu starého fóra tak som mu ho poslal a kto ešte prejaví záujem dostane ho tiež.
03.12.2007 12:39 - Re: Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [zástupca]
1. Lebo využívajú skôr osobný kontakt 2. Lebo nemajú záujem diskutova? 3. Lebo nemajú žiadny príspevok 4. Lebo sa im nechce 5. Lebo nevedia o DF 6. Lebo nemajú internet 7. Lebo nemajú mailovú schránku 8. Lebo .......at? Kto mal záujem o kópiu starého fóra tak som mu ho poslal a kto ešte prejaví záujem dostane ho tiež.
03.12.2007 12:39 - Re: Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [zástupca]
1. Lebo využívajú skôr osobný kontakt 2. Lebo nemajú záujem diskutova? 3. Lebo nemajú žiadny príspevok 4. Lebo sa im nechce 5. Lebo nevedia o DF 6. Lebo nemajú internet 7. Lebo nemajú mailovú schránku 8. Lebo .......at? Kto mal záujem o kópiu starého fóra tak som mu ho poslal a kto ešte prejaví záujem dostane ho tiež.
03.12.2007 12:39 - Re: Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [zástupca]
1. Lebo využívajú skôr osobný kontakt 2. Lebo nemajú záujem diskutova? 3. Lebo nemajú žiadny príspevok 4. Lebo sa im nechce 5. Lebo nevedia o DF 6. Lebo nemajú internet 7. Lebo nemajú mailovú schránku 8. Lebo .......at? Kto mal záujem o kópiu starého fóra tak som mu ho poslal a kto ešte prejaví záujem dostane ho tiež.
03.12.2007 12:39 - Re: Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [zástupca]
1. Lebo využívajú skôr osobný kontakt 2. Lebo nemajú záujem diskutova? 3. Lebo nemajú žiadny príspevok 4. Lebo sa im nechce 5. Lebo nevedia o DF 6. Lebo nemajú internet 7. Lebo nemajú mailovú schránku 8. Lebo .......at? Kto mal záujem o kópiu starého fóra tak som mu ho poslal a kto ešte prejaví záujem dostane ho tiež.
03.12.2007 12:10 - Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [Milos Majko]
Peter, velakrat som nielen na tomto DF verejne ale i pri osobnom kontakte ocenil Tvoj zaujem o riesenie problemov ktore permanentne trapia obcanov i navstevnikov mesta. Tvoje prakticky okamzite reakcie na podnety urcite vita kazdy, komu aspon trochu zalezi na meste v ktorom zije. Svoj prispevok som napisal vseobecne a na jeho obsahu trvam - zaujem o DF sa velmi vyrazne znizil - prakticky v 8 temach z 13 sa nenachadza ziaden prispevok (okrem jednej "dobrej rady", ktora nie je nicim inym ako reklamou a niekolkych postrehov tych 2-3 ludi, ktori si miesto na vyjadrenie nazoru najdu vzdy). Svojim prispevkom som opatovne chcel pripomenut potrebu zverejnit stare DF - dovody opakovat zbytocne nebudem. Nie pre mna ci Lubosa Veselickeho - my archiv mame. Pre tych, ktori ho nemaju a zlozitejsou cestou ako jednym klikom na stranke mesta ho ani hladat nebudu.
03.12.2007 12:10 - Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [Milos Majko]
Peter, velakrat som nielen na tomto DF verejne ale i pri osobnom kontakte ocenil Tvoj zaujem o riesenie problemov ktore permanentne trapia obcanov i navstevnikov mesta. Tvoje prakticky okamzite reakcie na podnety urcite vita kazdy, komu aspon trochu zalezi na meste v ktorom zije. Svoj prispevok som napisal vseobecne a na jeho obsahu trvam - zaujem o DF sa velmi vyrazne znizil - prakticky v 8 temach z 13 sa nenachadza ziaden prispevok (okrem jednej "dobrej rady", ktora nie je nicim inym ako reklamou a niekolkych postrehov tych 2-3 ludi, ktori si miesto na vyjadrenie nazoru najdu vzdy). Svojim prispevkom som opatovne chcel pripomenut potrebu zverejnit stare DF - dovody opakovat zbytocne nebudem. Nie pre mna ci Lubosa Veselickeho - my archiv mame. Pre tych, ktori ho nemaju a zlozitejsou cestou ako jednym klikom na stranke mesta ho ani hladat nebudu.
03.12.2007 12:10 - Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [Milos Majko]
Peter, velakrat som nielen na tomto DF verejne ale i pri osobnom kontakte ocenil Tvoj zaujem o riesenie problemov ktore permanentne trapia obcanov i navstevnikov mesta. Tvoje prakticky okamzite reakcie na podnety urcite vita kazdy, komu aspon trochu zalezi na meste v ktorom zije. Svoj prispevok som napisal vseobecne a na jeho obsahu trvam - zaujem o DF sa velmi vyrazne znizil - prakticky v 8 temach z 13 sa nenachadza ziaden prispevok (okrem jednej "dobrej rady", ktora nie je nicim inym ako reklamou a niekolkych postrehov tych 2-3 ludi, ktori si miesto na vyjadrenie nazoru najdu vzdy). Svojim prispevkom som opatovne chcel pripomenut potrebu zverejnit stare DF - dovody opakovat zbytocne nebudem. Nie pre mna ci Lubosa Veselickeho - my archiv mame. Pre tych, ktori ho nemaju a zlozitejsou cestou ako jednym klikom na stranke mesta ho ani hladat nebudu.
03.12.2007 12:10 - Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [Milos Majko]
Peter, velakrat som nielen na tomto DF verejne ale i pri osobnom kontakte ocenil Tvoj zaujem o riesenie problemov ktore permanentne trapia obcanov i navstevnikov mesta. Tvoje prakticky okamzite reakcie na podnety urcite vita kazdy, komu aspon trochu zalezi na meste v ktorom zije. Svoj prispevok som napisal vseobecne a na jeho obsahu trvam - zaujem o DF sa velmi vyrazne znizil - prakticky v 8 temach z 13 sa nenachadza ziaden prispevok (okrem jednej "dobrej rady", ktora nie je nicim inym ako reklamou a niekolkych postrehov tych 2-3 ludi, ktori si miesto na vyjadrenie nazoru najdu vzdy). Svojim prispevkom som opatovne chcel pripomenut potrebu zverejnit stare DF - dovody opakovat zbytocne nebudem. Nie pre mna ci Lubosa Veselickeho - my archiv mame. Pre tych, ktori ho nemaju a zlozitejsou cestou ako jednym klikom na stranke mesta ho ani hladat nebudu.
03.12.2007 12:10 - Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [Milos Majko]
Peter, velakrat som nielen na tomto DF verejne ale i pri osobnom kontakte ocenil Tvoj zaujem o riesenie problemov ktore permanentne trapia obcanov i navstevnikov mesta. Tvoje prakticky okamzite reakcie na podnety urcite vita kazdy, komu aspon trochu zalezi na meste v ktorom zije. Svoj prispevok som napisal vseobecne a na jeho obsahu trvam - zaujem o DF sa velmi vyrazne znizil - prakticky v 8 temach z 13 sa nenachadza ziaden prispevok (okrem jednej "dobrej rady", ktora nie je nicim inym ako reklamou a niekolkych postrehov tych 2-3 ludi, ktori si miesto na vyjadrenie nazoru najdu vzdy). Svojim prispevkom som opatovne chcel pripomenut potrebu zverejnit stare DF - dovody opakovat zbytocne nebudem. Nie pre mna ci Lubosa Veselickeho - my archiv mame. Pre tych, ktori ho nemaju a zlozitejsou cestou ako jednym klikom na stranke mesta ho ani hladat nebudu.
03.12.2007 12:10 - Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [Milos Majko]
Peter, velakrat som nielen na tomto DF verejne ale i pri osobnom kontakte ocenil Tvoj zaujem o riesenie problemov ktore permanentne trapia obcanov i navstevnikov mesta. Tvoje prakticky okamzite reakcie na podnety urcite vita kazdy, komu aspon trochu zalezi na meste v ktorom zije. Svoj prispevok som napisal vseobecne a na jeho obsahu trvam - zaujem o DF sa velmi vyrazne znizil - prakticky v 8 temach z 13 sa nenachadza ziaden prispevok (okrem jednej "dobrej rady", ktora nie je nicim inym ako reklamou a niekolkych postrehov tych 2-3 ludi, ktori si miesto na vyjadrenie nazoru najdu vzdy). Svojim prispevkom som opatovne chcel pripomenut potrebu zverejnit stare DF - dovody opakovat zbytocne nebudem. Nie pre mna ci Lubosa Veselickeho - my archiv mame. Pre tych, ktori ho nemaju a zlozitejsou cestou ako jednym klikom na stranke mesta ho ani hladat nebudu.
03.12.2007 12:10 - Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [Milos Majko]
Peter, velakrat som nielen na tomto DF verejne ale i pri osobnom kontakte ocenil Tvoj zaujem o riesenie problemov ktore permanentne trapia obcanov i navstevnikov mesta. Tvoje prakticky okamzite reakcie na podnety urcite vita kazdy, komu aspon trochu zalezi na meste v ktorom zije. Svoj prispevok som napisal vseobecne a na jeho obsahu trvam - zaujem o DF sa velmi vyrazne znizil - prakticky v 8 temach z 13 sa nenachadza ziaden prispevok (okrem jednej "dobrej rady", ktora nie je nicim inym ako reklamou a niekolkych postrehov tych 2-3 ludi, ktori si miesto na vyjadrenie nazoru najdu vzdy). Svojim prispevkom som opatovne chcel pripomenut potrebu zverejnit stare DF - dovody opakovat zbytocne nebudem. Nie pre mna ci Lubosa Veselickeho - my archiv mame. Pre tych, ktori ho nemaju a zlozitejsou cestou ako jednym klikom na stranke mesta ho ani hladat nebudu.
03.12.2007 12:10 - Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [Milos Majko]
Peter, velakrat som nielen na tomto DF verejne ale i pri osobnom kontakte ocenil Tvoj zaujem o riesenie problemov ktore permanentne trapia obcanov i navstevnikov mesta. Tvoje prakticky okamzite reakcie na podnety urcite vita kazdy, komu aspon trochu zalezi na meste v ktorom zije. Svoj prispevok som napisal vseobecne a na jeho obsahu trvam - zaujem o DF sa velmi vyrazne znizil - prakticky v 8 temach z 13 sa nenachadza ziaden prispevok (okrem jednej "dobrej rady", ktora nie je nicim inym ako reklamou a niekolkych postrehov tych 2-3 ludi, ktori si miesto na vyjadrenie nazoru najdu vzdy). Svojim prispevkom som opatovne chcel pripomenut potrebu zverejnit stare DF - dovody opakovat zbytocne nebudem. Nie pre mna ci Lubosa Veselickeho - my archiv mame. Pre tych, ktori ho nemaju a zlozitejsou cestou ako jednym klikom na stranke mesta ho ani hladat nebudu.
03.12.2007 12:10 - Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [Milos Majko]
Peter, velakrat som nielen na tomto DF verejne ale i pri osobnom kontakte ocenil Tvoj zaujem o riesenie problemov ktore permanentne trapia obcanov i navstevnikov mesta. Tvoje prakticky okamzite reakcie na podnety urcite vita kazdy, komu aspon trochu zalezi na meste v ktorom zije. Svoj prispevok som napisal vseobecne a na jeho obsahu trvam - zaujem o DF sa velmi vyrazne znizil - prakticky v 8 temach z 13 sa nenachadza ziaden prispevok (okrem jednej "dobrej rady", ktora nie je nicim inym ako reklamou a niekolkych postrehov tych 2-3 ludi, ktori si miesto na vyjadrenie nazoru najdu vzdy). Svojim prispevkom som opatovne chcel pripomenut potrebu zverejnit stare DF - dovody opakovat zbytocne nebudem. Nie pre mna ci Lubosa Veselickeho - my archiv mame. Pre tych, ktori ho nemaju a zlozitejsou cestou ako jednym klikom na stranke mesta ho ani hladat nebudu.
03.12.2007 12:10 - Preco nie je zaujem zo strany obcanov o DF? [Milos Majko]
Peter, velakrat som nielen na tomto DF verejne ale i pri osobnom kontakte ocenil Tvoj zaujem o riesenie problemov ktore permanentne trapia obcanov i navstevnikov mesta. Tvoje prakticky okamzite reakcie na podnety urcite vita kazdy, komu aspon trochu zalezi na meste v ktorom zije. Svoj prispevok som napisal vseobecne a na jeho obsahu trvam - zaujem o DF sa velmi vyrazne znizil - prakticky v 8 temach z 13 sa nenachadza ziaden prispevok (okrem jednej "dobrej rady", ktora nie je nicim inym ako reklamou a niekolkych postrehov tych 2-3 ludi, ktori si miesto na vyjadrenie nazoru najdu vzdy). Svojim prispevkom som opatovne chcel pripomenut potrebu zverejnit stare DF - dovody opakovat zbytocne nebudem. Nie pre mna ci Lubosa Veselickeho - my archiv mame. Pre tych, ktori ho nemaju a zlozitejsou cestou ako jednym klikom na stranke mesta ho ani hladat nebudu.
03.12.2007 08:37 - reakcia na konštatovanie [zástupca]
Miloš, aj napriek tomu ,že nepadla otázka dovolím si takto zareagovať. Dobre vieš, že témy plne pokrývajú činnosti v meste kde je možnosť reagovať zo strany občanov a dokonca je tu nová možnosť položiť otázku poslancovi alebo vedeniu mesta či už anonymne alebo verejne. Ak by niekdo s diskutujúcich chcel zaradiť tému ktorá tam nie je určite bude zaradená. Takže to násilie na témach neberiem. Príspevkov za prvý mesiac bolo vyše sto. Je to málo alebo veľa - neviem ale počas tohto mesiaca sa uskutočnilo oveľa viac osobných kontaktov s občanmi ,ktorí sa neboja osobného stretnutia. Dôležité je to že niektorí poslanci a aj ja sme regovali aj v DF. Snažili sme sa reagovať aj na príspevky aj priamo do mailových schránok prispievateľov čo je tiež myslím pokrok vo vzájomnej komunikácií. A komunikácia s občanmi je to posledné čo by nám pridávalo starosti naopak každý dobrý nápad zo strany občanov je vítaný. Dvere sú otvorené aj pre anonymné príspevky na DF.
03.12.2007 08:37 - reakcia na konštatovanie [zástupca]
Miloš, aj napriek tomu ,že nepadla otázka dovolím si takto zareagova?. Dobre vieš, že témy plne pokrývajú ?innosti v meste kde je možnos? reagova? zo strany ob?anov a dokonca je tu nová možnos? položi? otázku poslancovi alebo vedeniu mesta ?i už anonymne alebo verejne. Ak by niekdo s diskutujúcich chcel zaradi? tému ktorá tam nie je ur?ite bude zaradená. Takže to násilie na témach neberiem. Príspevkov za prvý mesiac bolo vyše sto. Je to málo alebo ve?a - neviem ale po?as tohto mesiaca sa uskuto?nilo ove?a viac osobných kontaktov s ob?anmi ,ktorí sa neboja osobného stretnutia. Dôležité je to že niektorí poslanci a aj ja sme regovali aj v DF. Snažili sme sa reagova? aj na príspevky aj priamo do mailových schránok prispievate?ov ?o je tiež myslím pokrok vo vzájomnej komunikácií. A komunikácia s ob?anmi je to posledné ?o by nám pridávalo starosti naopak každý dobrý nápad zo strany ob?anov je vítaný. Dvere sú otvorené aj pre anonymné príspevky na DF.
03.12.2007 08:37 - reakcia na konštatovanie [zástupca]
Miloš, aj napriek tomu ,že nepadla otázka dovolím si takto zareagova?. Dobre vieš, že témy plne pokrývajú ?innosti v meste kde je možnos? reagova? zo strany ob?anov a dokonca je tu nová možnos? položi? otázku poslancovi alebo vedeniu mesta ?i už anonymne alebo verejne. Ak by niekdo s diskutujúcich chcel zaradi? tému ktorá tam nie je ur?ite bude zaradená. Takže to násilie na témach neberiem. Príspevkov za prvý mesiac bolo vyše sto. Je to málo alebo ve?a - neviem ale po?as tohto mesiaca sa uskuto?nilo ove?a viac osobných kontaktov s ob?anmi ,ktorí sa neboja osobného stretnutia. Dôležité je to že niektorí poslanci a aj ja sme regovali aj v DF. Snažili sme sa reagova? aj na príspevky aj priamo do mailových schránok prispievate?ov ?o je tiež myslím pokrok vo vzájomnej komunikácií. A komunikácia s ob?anmi je to posledné ?o by nám pridávalo starosti naopak každý dobrý nápad zo strany ob?anov je vítaný. Dvere sú otvorené aj pre anonymné príspevky na DF.
03.12.2007 08:37 - reakcia na konštatovanie [zástupca]
Miloš, aj napriek tomu ,že nepadla otázka dovolím si takto zareagova?. Dobre vieš, že témy plne pokrývajú ?innosti v meste kde je možnos? reagova? zo strany ob?anov a dokonca je tu nová možnos? položi? otázku poslancovi alebo vedeniu mesta ?i už anonymne alebo verejne. Ak by niekdo s diskutujúcich chcel zaradi? tému ktorá tam nie je ur?ite bude zaradená. Takže to násilie na témach neberiem. Príspevkov za prvý mesiac bolo vyše sto. Je to málo alebo ve?a - neviem ale po?as tohto mesiaca sa uskuto?nilo ove?a viac osobných kontaktov s ob?anmi ,ktorí sa neboja osobného stretnutia. Dôležité je to že niektorí poslanci a aj ja sme regovali aj v DF. Snažili sme sa reagova? aj na príspevky aj priamo do mailových schránok prispievate?ov ?o je tiež myslím pokrok vo vzájomnej komunikácií. A komunikácia s ob?anmi je to posledné ?o by nám pridávalo starosti naopak každý dobrý nápad zo strany ob?anov je vítaný. Dvere sú otvorené aj pre anonymné príspevky na DF.
03.12.2007 08:37 - reakcia na konštatovanie [zástupca]
Miloš, aj napriek tomu ,že nepadla otázka dovolím si takto zareagova?. Dobre vieš, že témy plne pokrývajú ?innosti v meste kde je možnos? reagova? zo strany ob?anov a dokonca je tu nová možnos? položi? otázku poslancovi alebo vedeniu mesta ?i už anonymne alebo verejne. Ak by niekdo s diskutujúcich chcel zaradi? tému ktorá tam nie je ur?ite bude zaradená. Takže to násilie na témach neberiem. Príspevkov za prvý mesiac bolo vyše sto. Je to málo alebo ve?a - neviem ale po?as tohto mesiaca sa uskuto?nilo ove?a viac osobných kontaktov s ob?anmi ,ktorí sa neboja osobného stretnutia. Dôležité je to že niektorí poslanci a aj ja sme regovali aj v DF. Snažili sme sa reagova? aj na príspevky aj priamo do mailových schránok prispievate?ov ?o je tiež myslím pokrok vo vzájomnej komunikácií. A komunikácia s ob?anmi je to posledné ?o by nám pridávalo starosti naopak každý dobrý nápad zo strany ob?anov je vítaný. Dvere sú otvorené aj pre anonymné príspevky na DF.
03.12.2007 08:37 - reakcia na konštatovanie [zástupca]
Miloš, aj napriek tomu ,že nepadla otázka dovolím si takto zareagova?. Dobre vieš, že témy plne pokrývajú ?innosti v meste kde je možnos? reagova? zo strany ob?anov a dokonca je tu nová možnos? položi? otázku poslancovi alebo vedeniu mesta ?i už anonymne alebo verejne. Ak by niekdo s diskutujúcich chcel zaradi? tému ktorá tam nie je ur?ite bude zaradená. Takže to násilie na témach neberiem. Príspevkov za prvý mesiac bolo vyše sto. Je to málo alebo ve?a - neviem ale po?as tohto mesiaca sa uskuto?nilo ove?a viac osobných kontaktov s ob?anmi ,ktorí sa neboja osobného stretnutia. Dôležité je to že niektorí poslanci a aj ja sme regovali aj v DF. Snažili sme sa reagova? aj na príspevky aj priamo do mailových schránok prispievate?ov ?o je tiež myslím pokrok vo vzájomnej komunikácií. A komunikácia s ob?anmi je to posledné ?o by nám pridávalo starosti naopak každý dobrý nápad zo strany ob?anov je vítaný. Dvere sú otvorené aj pre anonymné príspevky na DF.
03.12.2007 08:37 - reakcia na konštatovanie [zástupca]
Miloš, aj napriek tomu ,že nepadla otázka dovolím si takto zareagova?. Dobre vieš, že témy plne pokrývajú ?innosti v meste kde je možnos? reagova? zo strany ob?anov a dokonca je tu nová možnos? položi? otázku poslancovi alebo vedeniu mesta ?i už anonymne alebo verejne. Ak by niekdo s diskutujúcich chcel zaradi? tému ktorá tam nie je ur?ite bude zaradená. Takže to násilie na témach neberiem. Príspevkov za prvý mesiac bolo vyše sto. Je to málo alebo ve?a - neviem ale po?as tohto mesiaca sa uskuto?nilo ove?a viac osobných kontaktov s ob?anmi ,ktorí sa neboja osobného stretnutia. Dôležité je to že niektorí poslanci a aj ja sme regovali aj v DF. Snažili sme sa reagova? aj na príspevky aj priamo do mailových schránok prispievate?ov ?o je tiež myslím pokrok vo vzájomnej komunikácií. A komunikácia s ob?anmi je to posledné ?o by nám pridávalo starosti naopak každý dobrý nápad zo strany ob?anov je vítaný. Dvere sú otvorené aj pre anonymné príspevky na DF.
03.12.2007 08:37 - reakcia na konštatovanie [zástupca]
Miloš, aj napriek tomu ,že nepadla otázka dovolím si takto zareagova?. Dobre vieš, že témy plne pokrývajú ?innosti v meste kde je možnos? reagova? zo strany ob?anov a dokonca je tu nová možnos? položi? otázku poslancovi alebo vedeniu mesta ?i už anonymne alebo verejne. Ak by niekdo s diskutujúcich chcel zaradi? tému ktorá tam nie je ur?ite bude zaradená. Takže to násilie na témach neberiem. Príspevkov za prvý mesiac bolo vyše sto. Je to málo alebo ve?a - neviem ale po?as tohto mesiaca sa uskuto?nilo ove?a viac osobných kontaktov s ob?anmi ,ktorí sa neboja osobného stretnutia. Dôležité je to že niektorí poslanci a aj ja sme regovali aj v DF. Snažili sme sa reagova? aj na príspevky aj priamo do mailových schránok prispievate?ov ?o je tiež myslím pokrok vo vzájomnej komunikácií. A komunikácia s ob?anmi je to posledné ?o by nám pridávalo starosti naopak každý dobrý nápad zo strany ob?anov je vítaný. Dvere sú otvorené aj pre anonymné príspevky na DF.
03.12.2007 08:37 - reakcia na konštatovanie [zástupca]
Miloš, aj napriek tomu ,že nepadla otázka dovolím si takto zareagova?. Dobre vieš, že témy plne pokrývajú ?innosti v meste kde je možnos? reagova? zo strany ob?anov a dokonca je tu nová možnos? položi? otázku poslancovi alebo vedeniu mesta ?i už anonymne alebo verejne. Ak by niekdo s diskutujúcich chcel zaradi? tému ktorá tam nie je ur?ite bude zaradená. Takže to násilie na témach neberiem. Príspevkov za prvý mesiac bolo vyše sto. Je to málo alebo ve?a - neviem ale po?as tohto mesiaca sa uskuto?nilo ove?a viac osobných kontaktov s ob?anmi ,ktorí sa neboja osobného stretnutia. Dôležité je to že niektorí poslanci a aj ja sme regovali aj v DF. Snažili sme sa reagova? aj na príspevky aj priamo do mailových schránok prispievate?ov ?o je tiež myslím pokrok vo vzájomnej komunikácií. A komunikácia s ob?anmi je to posledné ?o by nám pridávalo starosti naopak každý dobrý nápad zo strany ob?anov je vítaný. Dvere sú otvorené aj pre anonymné príspevky na DF.
03.12.2007 08:37 - reakcia na konštatovanie [zástupca]
Miloš, aj napriek tomu ,že nepadla otázka dovolím si takto zareagova?. Dobre vieš, že témy plne pokrývajú ?innosti v meste kde je možnos? reagova? zo strany ob?anov a dokonca je tu nová možnos? položi? otázku poslancovi alebo vedeniu mesta ?i už anonymne alebo verejne. Ak by niekdo s diskutujúcich chcel zaradi? tému ktorá tam nie je ur?ite bude zaradená. Takže to násilie na témach neberiem. Príspevkov za prvý mesiac bolo vyše sto. Je to málo alebo ve?a - neviem ale po?as tohto mesiaca sa uskuto?nilo ove?a viac osobných kontaktov s ob?anmi ,ktorí sa neboja osobného stretnutia. Dôležité je to že niektorí poslanci a aj ja sme regovali aj v DF. Snažili sme sa reagova? aj na príspevky aj priamo do mailových schránok prispievate?ov ?o je tiež myslím pokrok vo vzájomnej komunikácií. A komunikácia s ob?anmi je to posledné ?o by nám pridávalo starosti naopak každý dobrý nápad zo strany ob?anov je vítaný. Dvere sú otvorené aj pre anonymné príspevky na DF.
03.12.2007 01:06 - Komunikacia s obcanmi sice pridava starosti, ale je najlepsou cestou pochopit realitu ulice... [Milos Majko]
O tom ze zmena diskusnych tem v tomto DF bola nasilna a kontraproduktivna a ze pre ziskanie vazby chyba zverejnenie archivu stareho DF na internete najlepsie svedci v sucasnosti prakticky nulovy zaujem dikutujucich. Je to skoda ako pre obcana, tak pre mesto. Nepovazujem za dobry napad izolovanie sa od podnetnych nametov obcanov a to i ked mnoho krat su kriticke. Obcan tu nie je pre potesenie uradnika, ale uradnik pre obcana - aby mu svojou cinnostou za jeho peniaze sluzil. Od volieb uplynulo velmi malo casu aby takto elementarna skutoicnost musela byt volenym zastupcom pripominana. Nie je vhodne ist po kolajach stareho vedenia mesta - nie je rozumne dovolit premrhat dalsie volebne obdobie!
03.12.2007 01:06 - Komunikacia s obcanmi sice pridava starosti, ale je najlepsou cestou pochopit realitu ulice... [Milos Majko]
O tom ze zmena diskusnych tem v tomto DF bola nasilna a kontraproduktivna a ze pre ziskanie vazby chyba zverejnenie archivu stareho DF na internete najlepsie svedci v sucasnosti prakticky nulovy zaujem dikutujucich. Je to skoda ako pre obcana, tak pre mesto. Nepovazujem za dobry napad izolovanie sa od podnetnych nametov obcanov a to i ked mnoho krat su kriticke. Obcan tu nie je pre potesenie uradnika, ale uradnik pre obcana - aby mu svojou cinnostou za jeho peniaze sluzil. Od volieb uplynulo velmi malo casu aby takto elementarna skutoicnost musela byt volenym zastupcom pripominana. Nie je vhodne ist po kolajach stareho vedenia mesta - nie je rozumne dovolit premrhat dalsie volebne obdobie!
03.12.2007 01:06 - Komunikacia s obcanmi sice pridava starosti, ale je najlepsou cestou pochopit realitu ulice... [Milos Majko]
O tom ze zmena diskusnych tem v tomto DF bola nasilna a kontraproduktivna a ze pre ziskanie vazby chyba zverejnenie archivu stareho DF na internete najlepsie svedci v sucasnosti prakticky nulovy zaujem dikutujucich. Je to skoda ako pre obcana, tak pre mesto. Nepovazujem za dobry napad izolovanie sa od podnetnych nametov obcanov a to i ked mnoho krat su kriticke. Obcan tu nie je pre potesenie uradnika, ale uradnik pre obcana - aby mu svojou cinnostou za jeho peniaze sluzil. Od volieb uplynulo velmi malo casu aby takto elementarna skutoicnost musela byt volenym zastupcom pripominana. Nie je vhodne ist po kolajach stareho vedenia mesta - nie je rozumne dovolit premrhat dalsie volebne obdobie!
03.12.2007 01:06 - Komunikacia s obcanmi sice pridava starosti, ale je najlepsou cestou pochopit realitu ulice... [Milos Majko]
O tom ze zmena diskusnych tem v tomto DF bola nasilna a kontraproduktivna a ze pre ziskanie vazby chyba zverejnenie archivu stareho DF na internete najlepsie svedci v sucasnosti prakticky nulovy zaujem dikutujucich. Je to skoda ako pre obcana, tak pre mesto. Nepovazujem za dobry napad izolovanie sa od podnetnych nametov obcanov a to i ked mnoho krat su kriticke. Obcan tu nie je pre potesenie uradnika, ale uradnik pre obcana - aby mu svojou cinnostou za jeho peniaze sluzil. Od volieb uplynulo velmi malo casu aby takto elementarna skutoicnost musela byt volenym zastupcom pripominana. Nie je vhodne ist po kolajach stareho vedenia mesta - nie je rozumne dovolit premrhat dalsie volebne obdobie!
03.12.2007 01:06 - Komunikacia s obcanmi sice pridava starosti, ale je najlepsou cestou pochopit realitu ulice... [Milos Majko]
O tom ze zmena diskusnych tem v tomto DF bola nasilna a kontraproduktivna a ze pre ziskanie vazby chyba zverejnenie archivu stareho DF na internete najlepsie svedci v sucasnosti prakticky nulovy zaujem dikutujucich. Je to skoda ako pre obcana, tak pre mesto. Nepovazujem za dobry napad izolovanie sa od podnetnych nametov obcanov a to i ked mnoho krat su kriticke. Obcan tu nie je pre potesenie uradnika, ale uradnik pre obcana - aby mu svojou cinnostou za jeho peniaze sluzil. Od volieb uplynulo velmi malo casu aby takto elementarna skutoicnost musela byt volenym zastupcom pripominana. Nie je vhodne ist po kolajach stareho vedenia mesta - nie je rozumne dovolit premrhat dalsie volebne obdobie!
03.12.2007 01:06 - Komunikacia s obcanmi sice pridava starosti, ale je najlepsou cestou pochopit realitu ulice... [Milos Majko]
O tom ze zmena diskusnych tem v tomto DF bola nasilna a kontraproduktivna a ze pre ziskanie vazby chyba zverejnenie archivu stareho DF na internete najlepsie svedci v sucasnosti prakticky nulovy zaujem dikutujucich. Je to skoda ako pre obcana, tak pre mesto. Nepovazujem za dobry napad izolovanie sa od podnetnych nametov obcanov a to i ked mnoho krat su kriticke. Obcan tu nie je pre potesenie uradnika, ale uradnik pre obcana - aby mu svojou cinnostou za jeho peniaze sluzil. Od volieb uplynulo velmi malo casu aby takto elementarna skutoicnost musela byt volenym zastupcom pripominana. Nie je vhodne ist po kolajach stareho vedenia mesta - nie je rozumne dovolit premrhat dalsie volebne obdobie!
03.12.2007 01:06 - Komunikacia s obcanmi sice pridava starosti, ale je najlepsou cestou pochopit realitu ulice... [Milos Majko]
O tom ze zmena diskusnych tem v tomto DF bola nasilna a kontraproduktivna a ze pre ziskanie vazby chyba zverejnenie archivu stareho DF na internete najlepsie svedci v sucasnosti prakticky nulovy zaujem dikutujucich. Je to skoda ako pre obcana, tak pre mesto. Nepovazujem za dobry napad izolovanie sa od podnetnych nametov obcanov a to i ked mnoho krat su kriticke. Obcan tu nie je pre potesenie uradnika, ale uradnik pre obcana - aby mu svojou cinnostou za jeho peniaze sluzil. Od volieb uplynulo velmi malo casu aby takto elementarna skutoicnost musela byt volenym zastupcom pripominana. Nie je vhodne ist po kolajach stareho vedenia mesta - nie je rozumne dovolit premrhat dalsie volebne obdobie!
03.12.2007 01:06 - Komunikacia s obcanmi sice pridava starosti, ale je najlepsou cestou pochopit realitu ulice... [Milos Majko]
O tom ze zmena diskusnych tem v tomto DF bola nasilna a kontraproduktivna a ze pre ziskanie vazby chyba zverejnenie archivu stareho DF na internete najlepsie svedci v sucasnosti prakticky nulovy zaujem dikutujucich. Je to skoda ako pre obcana, tak pre mesto. Nepovazujem za dobry napad izolovanie sa od podnetnych nametov obcanov a to i ked mnoho krat su kriticke. Obcan tu nie je pre potesenie uradnika, ale uradnik pre obcana - aby mu svojou cinnostou za jeho peniaze sluzil. Od volieb uplynulo velmi malo casu aby takto elementarna skutoicnost musela byt volenym zastupcom pripominana. Nie je vhodne ist po kolajach stareho vedenia mesta - nie je rozumne dovolit premrhat dalsie volebne obdobie!
03.12.2007 01:06 - Komunikacia s obcanmi sice pridava starosti, ale je najlepsou cestou pochopit realitu ulice... [Milos Majko]
O tom ze zmena diskusnych tem v tomto DF bola nasilna a kontraproduktivna a ze pre ziskanie vazby chyba zverejnenie archivu stareho DF na internete najlepsie svedci v sucasnosti prakticky nulovy zaujem dikutujucich. Je to skoda ako pre obcana, tak pre mesto. Nepovazujem za dobry napad izolovanie sa od podnetnych nametov obcanov a to i ked mnoho krat su kriticke. Obcan tu nie je pre potesenie uradnika, ale uradnik pre obcana - aby mu svojou cinnostou za jeho peniaze sluzil. Od volieb uplynulo velmi malo casu aby takto elementarna skutoicnost musela byt volenym zastupcom pripominana. Nie je vhodne ist po kolajach stareho vedenia mesta - nie je rozumne dovolit premrhat dalsie volebne obdobie!
03.12.2007 01:06 - Komunikacia s obcanmi sice pridava starosti, ale je najlepsou cestou pochopit realitu ulice... [Milos Majko]
O tom ze zmena diskusnych tem v tomto DF bola nasilna a kontraproduktivna a ze pre ziskanie vazby chyba zverejnenie archivu stareho DF na internete najlepsie svedci v sucasnosti prakticky nulovy zaujem dikutujucich. Je to skoda ako pre obcana, tak pre mesto. Nepovazujem za dobry napad izolovanie sa od podnetnych nametov obcanov a to i ked mnoho krat su kriticke. Obcan tu nie je pre potesenie uradnika, ale uradnik pre obcana - aby mu svojou cinnostou za jeho peniaze sluzil. Od volieb uplynulo velmi malo casu aby takto elementarna skutoicnost musela byt volenym zastupcom pripominana. Nie je vhodne ist po kolajach stareho vedenia mesta - nie je rozumne dovolit premrhat dalsie volebne obdobie!
26.11.2007 11:50 - odpoveď edo1 [zástupca]
Budeme snažiť vyhovieť
26.11.2007 11:50 - odpove? edo1 [zástupca]
Budeme snaži? vyhovie?
26.11.2007 11:50 - odpove? edo1 [zástupca]
Budeme snaži? vyhovie?
26.11.2007 11:50 - odpove? edo1 [zástupca]
Budeme snaži? vyhovie?
26.11.2007 11:50 - odpove? edo1 [zástupca]
Budeme snaži? vyhovie?
26.11.2007 11:50 - odpove? edo1 [zástupca]
Budeme snaži? vyhovie?
26.11.2007 11:50 - odpove? edo1 [zástupca]
Budeme snaži? vyhovie?
26.11.2007 11:50 - odpove? edo1 [zástupca]
Budeme snaži? vyhovie?
26.11.2007 11:50 - odpove? edo1 [zástupca]
Budeme snaži? vyhovie?
26.11.2007 11:50 - odpove? edo1 [zástupca]
Budeme snaži? vyhovie?
24.11.2007 06:53 - otázka [edo 1]
Je možé uverejnovať oznamy mestského rozhlasu aj na stránke mesta? veď Ms rozhlas sa nedá počúvať npr. na Cukrovarskej.Ten hluk je tu obrovský.
24.11.2007 06:53 - otázka [edo 1]
Je možé uverejnova? oznamy mestského rozhlasu aj na stránke mesta? ve? Ms rozhlas sa nedá po?úva? npr. na Cukrovarskej.Ten hluk je tu obrovský.
24.11.2007 06:53 - otázka [edo 1]
Je možé uverejnova? oznamy mestského rozhlasu aj na stránke mesta? ve? Ms rozhlas sa nedá po?úva? npr. na Cukrovarskej.Ten hluk je tu obrovský.
24.11.2007 06:53 - otázka [edo 1]
Je možé uverejnova? oznamy mestského rozhlasu aj na stránke mesta? ve? Ms rozhlas sa nedá po?úva? npr. na Cukrovarskej.Ten hluk je tu obrovský.
24.11.2007 06:53 - otázka [edo 1]
Je možé uverejnova? oznamy mestského rozhlasu aj na stránke mesta? ve? Ms rozhlas sa nedá po?úva? npr. na Cukrovarskej.Ten hluk je tu obrovský.
24.11.2007 06:53 - otázka [edo 1]
Je možé uverejnova? oznamy mestského rozhlasu aj na stránke mesta? ve? Ms rozhlas sa nedá po?úva? npr. na Cukrovarskej.Ten hluk je tu obrovský.
24.11.2007 06:53 - otázka [edo 1]
Je možé uverejnova? oznamy mestského rozhlasu aj na stránke mesta? ve? Ms rozhlas sa nedá po?úva? npr. na Cukrovarskej.Ten hluk je tu obrovský.
24.11.2007 06:53 - otázka [edo 1]
Je možé uverejnova? oznamy mestského rozhlasu aj na stránke mesta? ve? Ms rozhlas sa nedá po?úva? npr. na Cukrovarskej.Ten hluk je tu obrovský.
24.11.2007 06:53 - otázka [edo 1]
Je možé uverejnova? oznamy mestského rozhlasu aj na stránke mesta? ve? Ms rozhlas sa nedá po?úva? npr. na Cukrovarskej.Ten hluk je tu obrovský.
24.11.2007 06:53 - otázka [edo 1]
Je možé uverejnova? oznamy mestského rozhlasu aj na stránke mesta? ve? Ms rozhlas sa nedá po?úva? npr. na Cukrovarskej.Ten hluk je tu obrovský.
18.11.2007 20:49 - Re: p.Majerníková [zástupca]
Vykonávajú sa výkopové práce pre uloženie optického kábla z Trnavy cez Majcichov do Serede.
18.11.2007 20:49 - Re: p.Majerníková [zástupca]
Vykonávajú sa výkopové práce pre uloženie optického kábla z Trnavy cez Majcichov do Serede.
18.11.2007 20:49 - Re: p.Majerníková [zástupca]
Vykonávajú sa výkopové práce pre uloženie optického kábla z Trnavy cez Majcichov do Serede.
18.11.2007 20:49 - Re: p.Majerníková [zástupca]
Vykonávajú sa výkopové práce pre uloženie optického kábla z Trnavy cez Majcichov do Serede.
18.11.2007 20:49 - Re: p.Majerníková [zástupca]
Vykonávajú sa výkopové práce pre uloženie optického kábla z Trnavy cez Majcichov do Serede.
18.11.2007 20:49 - Re: p.Majerníková [zástupca]
Vykonávajú sa výkopové práce pre uloženie optického kábla z Trnavy cez Majcichov do Serede.
18.11.2007 20:49 - Re: p.Majerníková [zástupca]
Vykonávajú sa výkopové práce pre uloženie optického kábla z Trnavy cez Majcichov do Serede.
18.11.2007 20:49 - Re: p.Majerníková [zástupca]
Vykonávajú sa výkopové práce pre uloženie optického kábla z Trnavy cez Majcichov do Serede.
18.11.2007 20:49 - Re: p.Majerníková [zástupca]
Vykonávajú sa výkopové práce pre uloženie optického kábla z Trnavy cez Majcichov do Serede.
18.11.2007 20:49 - Re: p.Majerníková [zástupca]
Vykonávajú sa výkopové práce pre uloženie optického kábla z Trnavy cez Majcichov do Serede.
18.11.2007 14:45 - Výkopové práce na ulici Trnavská a Poľná. [Majerníková]
Všimla som si realizáciu výkopových prác na ulici Trnavská a Poľná . O čo sa jedná ?
18.11.2007 14:45 - Výkopové práce na ulici Trnavská a Po?ná. [Majerníková]
Všimla som si realizáciu výkopových prác na ulici Trnavská a Po?ná . O ?o sa jedná ?
18.11.2007 14:45 - Výkopové práce na ulici Trnavská a Po?ná. [Majerníková]
Všimla som si realizáciu výkopových prác na ulici Trnavská a Po?ná . O ?o sa jedná ?
18.11.2007 14:45 - Výkopové práce na ulici Trnavská a Po?ná. [Majerníková]
Všimla som si realizáciu výkopových prác na ulici Trnavská a Po?ná . O ?o sa jedná ?
18.11.2007 14:45 - Výkopové práce na ulici Trnavská a Po?ná. [Majerníková]
Všimla som si realizáciu výkopových prác na ulici Trnavská a Po?ná . O ?o sa jedná ?
18.11.2007 14:45 - Výkopové práce na ulici Trnavská a Po?ná. [Majerníková]
Všimla som si realizáciu výkopových prác na ulici Trnavská a Po?ná . O ?o sa jedná ?
18.11.2007 14:45 - Výkopové práce na ulici Trnavská a Po?ná. [Majerníková]
Všimla som si realizáciu výkopových prác na ulici Trnavská a Po?ná . O ?o sa jedná ?
18.11.2007 14:45 - Výkopové práce na ulici Trnavská a Po?ná. [Majerníková]
Všimla som si realizáciu výkopových prác na ulici Trnavská a Po?ná . O ?o sa jedná ?
18.11.2007 14:45 - Výkopové práce na ulici Trnavská a Po?ná. [Majerníková]
Všimla som si realizáciu výkopových prác na ulici Trnavská a Po?ná . O ?o sa jedná ?
18.11.2007 14:45 - Výkopové práce na ulici Trnavská a Po?ná. [Majerníková]
Všimla som si realizáciu výkopových prác na ulici Trnavská a Po?ná . O ?o sa jedná ?
12.11.2007 13:38 - Archiv DF [Milos Majko]
Obsah stareho DF ja mam archivovany - podklady vyuzijem pri dalsej cinnosti nielen v komisii. Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze to co je verejne (alebo bolo) nema byt k dispozicii vylucne po ziadosti zaujemcu. Stale si myslim, ze MsU a koniec koncov vsetky institucie by si agendu mali minimalizovat a jej riesenie urychlovat, hlavne, ak v danej veci staci vytvorit link ARCHIV DF. Inak je nutne povedat, ze prakticky denne reagovanie pana vicepripatora na prispevky v DF je vyznamnym posunom vpred a hovori to o zvysovani urovne DF a zaujme mesta k riesenie podnetov obcanov. I za predpokladu, ze niektore z reakcii vyznievaju skorej ako konfrontacia jednotlivcov. I to vsak moze priniest posun vpred.
12.11.2007 13:38 - Archiv DF [Milos Majko]
Obsah stareho DF ja mam archivovany - podklady vyuzijem pri dalsej cinnosti nielen v komisii. Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze to co je verejne (alebo bolo) nema byt k dispozicii vylucne po ziadosti zaujemcu. Stale si myslim, ze MsU a koniec koncov vsetky institucie by si agendu mali minimalizovat a jej riesenie urychlovat, hlavne, ak v danej veci staci vytvorit link ARCHIV DF. Inak je nutne povedat, ze prakticky denne reagovanie pana vicepripatora na prispevky v DF je vyznamnym posunom vpred a hovori to o zvysovani urovne DF a zaujme mesta k riesenie podnetov obcanov. I za predpokladu, ze niektore z reakcii vyznievaju skorej ako konfrontacia jednotlivcov. I to vsak moze priniest posun vpred.
12.11.2007 13:38 - Archiv DF [Milos Majko]
Obsah stareho DF ja mam archivovany - podklady vyuzijem pri dalsej cinnosti nielen v komisii. Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze to co je verejne (alebo bolo) nema byt k dispozicii vylucne po ziadosti zaujemcu. Stale si myslim, ze MsU a koniec koncov vsetky institucie by si agendu mali minimalizovat a jej riesenie urychlovat, hlavne, ak v danej veci staci vytvorit link ARCHIV DF. Inak je nutne povedat, ze prakticky denne reagovanie pana vicepripatora na prispevky v DF je vyznamnym posunom vpred a hovori to o zvysovani urovne DF a zaujme mesta k riesenie podnetov obcanov. I za predpokladu, ze niektore z reakcii vyznievaju skorej ako konfrontacia jednotlivcov. I to vsak moze priniest posun vpred.
12.11.2007 13:38 - Archiv DF [Milos Majko]
Obsah stareho DF ja mam archivovany - podklady vyuzijem pri dalsej cinnosti nielen v komisii. Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze to co je verejne (alebo bolo) nema byt k dispozicii vylucne po ziadosti zaujemcu. Stale si myslim, ze MsU a koniec koncov vsetky institucie by si agendu mali minimalizovat a jej riesenie urychlovat, hlavne, ak v danej veci staci vytvorit link ARCHIV DF. Inak je nutne povedat, ze prakticky denne reagovanie pana vicepripatora na prispevky v DF je vyznamnym posunom vpred a hovori to o zvysovani urovne DF a zaujme mesta k riesenie podnetov obcanov. I za predpokladu, ze niektore z reakcii vyznievaju skorej ako konfrontacia jednotlivcov. I to vsak moze priniest posun vpred.
12.11.2007 13:38 - Archiv DF [Milos Majko]
Obsah stareho DF ja mam archivovany - podklady vyuzijem pri dalsej cinnosti nielen v komisii. Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze to co je verejne (alebo bolo) nema byt k dispozicii vylucne po ziadosti zaujemcu. Stale si myslim, ze MsU a koniec koncov vsetky institucie by si agendu mali minimalizovat a jej riesenie urychlovat, hlavne, ak v danej veci staci vytvorit link ARCHIV DF. Inak je nutne povedat, ze prakticky denne reagovanie pana vicepripatora na prispevky v DF je vyznamnym posunom vpred a hovori to o zvysovani urovne DF a zaujme mesta k riesenie podnetov obcanov. I za predpokladu, ze niektore z reakcii vyznievaju skorej ako konfrontacia jednotlivcov. I to vsak moze priniest posun vpred.
12.11.2007 13:38 - Archiv DF [Milos Majko]
Obsah stareho DF ja mam archivovany - podklady vyuzijem pri dalsej cinnosti nielen v komisii. Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze to co je verejne (alebo bolo) nema byt k dispozicii vylucne po ziadosti zaujemcu. Stale si myslim, ze MsU a koniec koncov vsetky institucie by si agendu mali minimalizovat a jej riesenie urychlovat, hlavne, ak v danej veci staci vytvorit link ARCHIV DF. Inak je nutne povedat, ze prakticky denne reagovanie pana vicepripatora na prispevky v DF je vyznamnym posunom vpred a hovori to o zvysovani urovne DF a zaujme mesta k riesenie podnetov obcanov. I za predpokladu, ze niektore z reakcii vyznievaju skorej ako konfrontacia jednotlivcov. I to vsak moze priniest posun vpred.
12.11.2007 13:38 - Archiv DF [Milos Majko]
Obsah stareho DF ja mam archivovany - podklady vyuzijem pri dalsej cinnosti nielen v komisii. Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze to co je verejne (alebo bolo) nema byt k dispozicii vylucne po ziadosti zaujemcu. Stale si myslim, ze MsU a koniec koncov vsetky institucie by si agendu mali minimalizovat a jej riesenie urychlovat, hlavne, ak v danej veci staci vytvorit link ARCHIV DF. Inak je nutne povedat, ze prakticky denne reagovanie pana vicepripatora na prispevky v DF je vyznamnym posunom vpred a hovori to o zvysovani urovne DF a zaujme mesta k riesenie podnetov obcanov. I za predpokladu, ze niektore z reakcii vyznievaju skorej ako konfrontacia jednotlivcov. I to vsak moze priniest posun vpred.
12.11.2007 13:38 - Archiv DF [Milos Majko]
Obsah stareho DF ja mam archivovany - podklady vyuzijem pri dalsej cinnosti nielen v komisii. Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze to co je verejne (alebo bolo) nema byt k dispozicii vylucne po ziadosti zaujemcu. Stale si myslim, ze MsU a koniec koncov vsetky institucie by si agendu mali minimalizovat a jej riesenie urychlovat, hlavne, ak v danej veci staci vytvorit link ARCHIV DF. Inak je nutne povedat, ze prakticky denne reagovanie pana vicepripatora na prispevky v DF je vyznamnym posunom vpred a hovori to o zvysovani urovne DF a zaujme mesta k riesenie podnetov obcanov. I za predpokladu, ze niektore z reakcii vyznievaju skorej ako konfrontacia jednotlivcov. I to vsak moze priniest posun vpred.
12.11.2007 13:38 - Archiv DF [Milos Majko]
Obsah stareho DF ja mam archivovany - podklady vyuzijem pri dalsej cinnosti nielen v komisii. Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze to co je verejne (alebo bolo) nema byt k dispozicii vylucne po ziadosti zaujemcu. Stale si myslim, ze MsU a koniec koncov vsetky institucie by si agendu mali minimalizovat a jej riesenie urychlovat, hlavne, ak v danej veci staci vytvorit link ARCHIV DF. Inak je nutne povedat, ze prakticky denne reagovanie pana vicepripatora na prispevky v DF je vyznamnym posunom vpred a hovori to o zvysovani urovne DF a zaujme mesta k riesenie podnetov obcanov. I za predpokladu, ze niektore z reakcii vyznievaju skorej ako konfrontacia jednotlivcov. I to vsak moze priniest posun vpred.
12.11.2007 13:38 - Archiv DF [Milos Majko]
Obsah stareho DF ja mam archivovany - podklady vyuzijem pri dalsej cinnosti nielen v komisii. Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze to co je verejne (alebo bolo) nema byt k dispozicii vylucne po ziadosti zaujemcu. Stale si myslim, ze MsU a koniec koncov vsetky institucie by si agendu mali minimalizovat a jej riesenie urychlovat, hlavne, ak v danej veci staci vytvorit link ARCHIV DF. Inak je nutne povedat, ze prakticky denne reagovanie pana vicepripatora na prispevky v DF je vyznamnym posunom vpred a hovori to o zvysovani urovne DF a zaujme mesta k riesenie podnetov obcanov. I za predpokladu, ze niektore z reakcii vyznievaju skorej ako konfrontacia jednotlivcov. I to vsak moze priniest posun vpred.
12.11.2007 11:36 - DF [zástupca]
Každý prispievate?, ktorý požiada o kópiu starého DF ho dostane do svojej mailovej schránky. Pán Majko ho už obdržal.
12.11.2007 11:36 - DF [zástupca]
Každý prispievate?, ktorý požiada o kópiu starého DF ho dostane do svojej mailovej schránky. Pán Majko ho už obdržal.
12.11.2007 11:36 - DF [zástupca]
Každý prispievate?, ktorý požiada o kópiu starého DF ho dostane do svojej mailovej schránky. Pán Majko ho už obdržal.
12.11.2007 11:36 - DF [zástupca]
Každý prispievate?, ktorý požiada o kópiu starého DF ho dostane do svojej mailovej schránky. Pán Majko ho už obdržal.
12.11.2007 11:36 - DF [zástupca]
Každý prispievate?, ktorý požiada o kópiu starého DF ho dostane do svojej mailovej schránky. Pán Majko ho už obdržal.
12.11.2007 11:36 - DF [zástupca]
Každý prispievate?, ktorý požiada o kópiu starého DF ho dostane do svojej mailovej schránky. Pán Majko ho už obdržal.
12.11.2007 11:36 - DF [zástupca]
Každý prispievate?, ktorý požiada o kópiu starého DF ho dostane do svojej mailovej schránky. Pán Majko ho už obdržal.
12.11.2007 11:36 - DF [zástupca]
Každý prispievate?, ktorý požiada o kópiu starého DF ho dostane do svojej mailovej schránky. Pán Majko ho už obdržal.
12.11.2007 11:36 - DF [zástupca]
Každý prispievate?, ktorý požiada o kópiu starého DF ho dostane do svojej mailovej schránky. Pán Majko ho už obdržal.
12.11.2007 11:36 - DF [zástupca]
Každý prispievateľ, ktorý požiada o kópiu starého DF ho dostane do svojej mailovej schránky. Pán Majko ho už obdržal.
11.11.2007 15:07 - ad: archiv DF [jan novy]
Podporujem názor pána Miloša, ale zdá sa že tato forma a aj zmena v DF niekomu nármna vyhovuje, najmä ked niektoré príspevky boli pre isích ?udí nepríjemné, ale ako sa hovorí triafali do ?ierneho.
11.11.2007 15:07 - ad: archiv DF [jan novy]
Podporujem názor pána Miloša, ale zdá sa že tato forma a aj zmena v DF niekomu nármna vyhovuje, najmä ked niektoré príspevky boli pre isích ?udí nepríjemné, ale ako sa hovorí triafali do ?ierneho.
11.11.2007 15:07 - ad: archiv DF [jan novy]
Podporujem názor pána Miloša, ale zdá sa že tato forma a aj zmena v DF niekomu nármna vyhovuje, najmä ked niektoré príspevky boli pre isích ?udí nepríjemné, ale ako sa hovorí triafali do ?ierneho.
11.11.2007 15:07 - ad: archiv DF [jan novy]
Podporujem názor pána Miloša, ale zdá sa že tato forma a aj zmena v DF niekomu nármna vyhovuje, najmä ked niektoré príspevky boli pre isích ?udí nepríjemné, ale ako sa hovorí triafali do ?ierneho.
11.11.2007 15:07 - ad: archiv DF [jan novy]
Podporujem názor pána Miloša, ale zdá sa že tato forma a aj zmena v DF niekomu nármna vyhovuje, najmä ked niektoré príspevky boli pre isích ?udí nepríjemné, ale ako sa hovorí triafali do ?ierneho.
11.11.2007 15:07 - ad: archiv DF [jan novy]
Podporujem názor pána Miloša, ale zdá sa že tato forma a aj zmena v DF niekomu nármna vyhovuje, najmä ked niektoré príspevky boli pre isích ?udí nepríjemné, ale ako sa hovorí triafali do ?ierneho.
11.11.2007 15:07 - ad: archiv DF [jan novy]
Podporujem názor pána Miloša, ale zdá sa že tato forma a aj zmena v DF niekomu nármna vyhovuje, najmä ked niektoré príspevky boli pre isích ?udí nepríjemné, ale ako sa hovorí triafali do ?ierneho.
11.11.2007 15:07 - ad: archiv DF [jan novy]
Podporujem názor pána Miloša, ale zdá sa že tato forma a aj zmena v DF niekomu nármna vyhovuje, najmä ked niektoré príspevky boli pre isích ?udí nepríjemné, ale ako sa hovorí triafali do ?ierneho.
11.11.2007 15:07 - ad: archiv DF [jan novy]
Podporujem názor pána Miloša, ale zdá sa že tato forma a aj zmena v DF niekomu nármna vyhovuje, najmä ked niektoré príspevky boli pre isích ?udí nepríjemné, ale ako sa hovorí triafali do ?ierneho.
11.11.2007 15:07 - ad: archiv DF [jan novy]
Podporujem názor pána Miloša, ale zdá sa že tato forma a aj zmena v DF niekomu nármna vyhovuje, najmä ked niektoré príspevky boli pre isích ľudí nepríjemné, ale ako sa hovorí triafali do čierneho.
10.11.2007 21:19 - ARCHIV DF - este stale je problemom jeho zverejnenie? [Milos Majko]
Znovu tvrdim, ze zverejnenie archivu stareho DF je nutne. Nobstoji tvrdenie, ze kazdy diskutujuci moze svoj prispevok zopakovat znovu v novom DF. Jednotlive prispevky boli aktualne v danej dobe a v danom kontexte prave prebiehajucej diskusie. Vacsinou boli reakciou na prispevky predchadzajuce a ich vytrhnutie z kontextu a uverejnenie znovu by vyznelo zrejme dost komicky. Kazdy prispievatel ma na obsah fora narok a jeho ziadanie z MsU na CD nosici je zbytocnym plytvanim financnych prostriedkov obcanov a casu toho, kto sa bude tak zbytocnej cinnosti venovat. Zverejnenie DF v archive na nete je najlacnejskou a najefektivnejsou variantou ako pre mesto, tak pre diskutujucich.
10.11.2007 21:19 - ARCHIV DF - este stale je problemom jeho zverejnenie? [Milos Majko]
Znovu tvrdim, ze zverejnenie archivu stareho DF je nutne. Nobstoji tvrdenie, ze kazdy diskutujuci moze svoj prispevok zopakovat znovu v novom DF. Jednotlive prispevky boli aktualne v danej dobe a v danom kontexte prave prebiehajucej diskusie. Vacsinou boli reakciou na prispevky predchadzajuce a ich vytrhnutie z kontextu a uverejnenie znovu by vyznelo zrejme dost komicky. Kazdy prispievatel ma na obsah fora narok a jeho ziadanie z MsU na CD nosici je zbytocnym plytvanim financnych prostriedkov obcanov a casu toho, kto sa bude tak zbytocnej cinnosti venovat. Zverejnenie DF v archive na nete je najlacnejskou a najefektivnejsou variantou ako pre mesto, tak pre diskutujucich.
10.11.2007 21:19 - ARCHIV DF - este stale je problemom jeho zverejnenie? [Milos Majko]
Znovu tvrdim, ze zverejnenie archivu stareho DF je nutne. Nobstoji tvrdenie, ze kazdy diskutujuci moze svoj prispevok zopakovat znovu v novom DF. Jednotlive prispevky boli aktualne v danej dobe a v danom kontexte prave prebiehajucej diskusie. Vacsinou boli reakciou na prispevky predchadzajuce a ich vytrhnutie z kontextu a uverejnenie znovu by vyznelo zrejme dost komicky. Kazdy prispievatel ma na obsah fora narok a jeho ziadanie z MsU na CD nosici je zbytocnym plytvanim financnych prostriedkov obcanov a casu toho, kto sa bude tak zbytocnej cinnosti venovat. Zverejnenie DF v archive na nete je najlacnejskou a najefektivnejsou variantou ako pre mesto, tak pre diskutujucich.
10.11.2007 21:19 - ARCHIV DF - este stale je problemom jeho zverejnenie? [Milos Majko]
Znovu tvrdim, ze zverejnenie archivu stareho DF je nutne. Nobstoji tvrdenie, ze kazdy diskutujuci moze svoj prispevok zopakovat znovu v novom DF. Jednotlive prispevky boli aktualne v danej dobe a v danom kontexte prave prebiehajucej diskusie. Vacsinou boli reakciou na prispevky predchadzajuce a ich vytrhnutie z kontextu a uverejnenie znovu by vyznelo zrejme dost komicky. Kazdy prispievatel ma na obsah fora narok a jeho ziadanie z MsU na CD nosici je zbytocnym plytvanim financnych prostriedkov obcanov a casu toho, kto sa bude tak zbytocnej cinnosti venovat. Zverejnenie DF v archive na nete je najlacnejskou a najefektivnejsou variantou ako pre mesto, tak pre diskutujucich.
10.11.2007 21:19 - ARCHIV DF - este stale je problemom jeho zverejnenie? [Milos Majko]
Znovu tvrdim, ze zverejnenie archivu stareho DF je nutne. Nobstoji tvrdenie, ze kazdy diskutujuci moze svoj prispevok zopakovat znovu v novom DF. Jednotlive prispevky boli aktualne v danej dobe a v danom kontexte prave prebiehajucej diskusie. Vacsinou boli reakciou na prispevky predchadzajuce a ich vytrhnutie z kontextu a uverejnenie znovu by vyznelo zrejme dost komicky. Kazdy prispievatel ma na obsah fora narok a jeho ziadanie z MsU na CD nosici je zbytocnym plytvanim financnych prostriedkov obcanov a casu toho, kto sa bude tak zbytocnej cinnosti venovat. Zverejnenie DF v archive na nete je najlacnejskou a najefektivnejsou variantou ako pre mesto, tak pre diskutujucich.
10.11.2007 21:19 - ARCHIV DF - este stale je problemom jeho zverejnenie? [Milos Majko]
Znovu tvrdim, ze zverejnenie archivu stareho DF je nutne. Nobstoji tvrdenie, ze kazdy diskutujuci moze svoj prispevok zopakovat znovu v novom DF. Jednotlive prispevky boli aktualne v danej dobe a v danom kontexte prave prebiehajucej diskusie. Vacsinou boli reakciou na prispevky predchadzajuce a ich vytrhnutie z kontextu a uverejnenie znovu by vyznelo zrejme dost komicky. Kazdy prispievatel ma na obsah fora narok a jeho ziadanie z MsU na CD nosici je zbytocnym plytvanim financnych prostriedkov obcanov a casu toho, kto sa bude tak zbytocnej cinnosti venovat. Zverejnenie DF v archive na nete je najlacnejskou a najefektivnejsou variantou ako pre mesto, tak pre diskutujucich.
10.11.2007 21:19 - ARCHIV DF - este stale je problemom jeho zverejnenie? [Milos Majko]
Znovu tvrdim, ze zverejnenie archivu stareho DF je nutne. Nobstoji tvrdenie, ze kazdy diskutujuci moze svoj prispevok zopakovat znovu v novom DF. Jednotlive prispevky boli aktualne v danej dobe a v danom kontexte prave prebiehajucej diskusie. Vacsinou boli reakciou na prispevky predchadzajuce a ich vytrhnutie z kontextu a uverejnenie znovu by vyznelo zrejme dost komicky. Kazdy prispievatel ma na obsah fora narok a jeho ziadanie z MsU na CD nosici je zbytocnym plytvanim financnych prostriedkov obcanov a casu toho, kto sa bude tak zbytocnej cinnosti venovat. Zverejnenie DF v archive na nete je najlacnejskou a najefektivnejsou variantou ako pre mesto, tak pre diskutujucich.
10.11.2007 21:19 - ARCHIV DF - este stale je problemom jeho zverejnenie? [Milos Majko]
Znovu tvrdim, ze zverejnenie archivu stareho DF je nutne. Nobstoji tvrdenie, ze kazdy diskutujuci moze svoj prispevok zopakovat znovu v novom DF. Jednotlive prispevky boli aktualne v danej dobe a v danom kontexte prave prebiehajucej diskusie. Vacsinou boli reakciou na prispevky predchadzajuce a ich vytrhnutie z kontextu a uverejnenie znovu by vyznelo zrejme dost komicky. Kazdy prispievatel ma na obsah fora narok a jeho ziadanie z MsU na CD nosici je zbytocnym plytvanim financnych prostriedkov obcanov a casu toho, kto sa bude tak zbytocnej cinnosti venovat. Zverejnenie DF v archive na nete je najlacnejskou a najefektivnejsou variantou ako pre mesto, tak pre diskutujucich.
10.11.2007 21:19 - ARCHIV DF - este stale je problemom jeho zverejnenie? [Milos Majko]
Znovu tvrdim, ze zverejnenie archivu stareho DF je nutne. Nobstoji tvrdenie, ze kazdy diskutujuci moze svoj prispevok zopakovat znovu v novom DF. Jednotlive prispevky boli aktualne v danej dobe a v danom kontexte prave prebiehajucej diskusie. Vacsinou boli reakciou na prispevky predchadzajuce a ich vytrhnutie z kontextu a uverejnenie znovu by vyznelo zrejme dost komicky. Kazdy prispievatel ma na obsah fora narok a jeho ziadanie z MsU na CD nosici je zbytocnym plytvanim financnych prostriedkov obcanov a casu toho, kto sa bude tak zbytocnej cinnosti venovat. Zverejnenie DF v archive na nete je najlacnejskou a najefektivnejsou variantou ako pre mesto, tak pre diskutujucich.
10.11.2007 21:19 - ARCHIV DF - este stale je problemom jeho zverejnenie? [Milos Majko]
Znovu tvrdim, ze zverejnenie archivu stareho DF je nutne. Nobstoji tvrdenie, ze kazdy diskutujuci moze svoj prispevok zopakovat znovu v novom DF. Jednotlive prispevky boli aktualne v danej dobe a v danom kontexte prave prebiehajucej diskusie. Vacsinou boli reakciou na prispevky predchadzajuce a ich vytrhnutie z kontextu a uverejnenie znovu by vyznelo zrejme dost komicky. Kazdy prispievatel ma na obsah fora narok a jeho ziadanie z MsU na CD nosici je zbytocnym plytvanim financnych prostriedkov obcanov a casu toho, kto sa bude tak zbytocnej cinnosti venovat. Zverejnenie DF v archive na nete je najlacnejskou a najefektivnejsou variantou ako pre mesto, tak pre diskutujucich.
05.11.2007 18:46 - DF patri prispievatelom - je ich vcitane ich navrhov a nazorov!! [Milos Majko]
Skusim zopakovat to, co som v suvislosti z potrebou zverejnit cely obsah stareho DF v ARCHIVE napisal dna 01.11.2007: "Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze prispevky z predosleho DF by mali byt uverejnene v "ARCHIV DISKUSNEHO FORA" - samozrejme bez moznosti zasahov do nich. Myslim si, ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia ktorych prispevky maj i z pohladu sucasnosti vysoku vypovednu hodnotu. " Zvyraznim pasaz - "ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia". - a to je meritom veci. Nie to, ci si predseda komisie vyziada archiv alebo nie. Nie to, ci niektory z clenov komisie vobec DF niekedy cital. - Medzi clenmi komisii su totiz aj taki, ktori sa podla prezencnych listin v jednu hodinu nachadzali na dvoch komisiach konanych v rozdielnych zasadackach. Bez stipky hamby a ucty voci obcanom a kolegom - preto sa musime zamyslet nad podstatou pojmu moralka a cest a zbytocne nemeditovat nad tym, ci niekoho zaujimaju nazory obcana z DF... - Napriek uvedenemu verim, ze archiv DF sa na stranke mesta coskoro objavi.
05.11.2007 18:46 - DF patri prispievatelom - je ich vcitane ich navrhov a nazorov!! [Milos Majko]
Skusim zopakovat to, co som v suvislosti z potrebou zverejnit cely obsah stareho DF v ARCHIVE napisal dna 01.11.2007: "Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze prispevky z predosleho DF by mali byt uverejnene v "ARCHIV DISKUSNEHO FORA" - samozrejme bez moznosti zasahov do nich. Myslim si, ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia ktorych prispevky maj i z pohladu sucasnosti vysoku vypovednu hodnotu. " Zvyraznim pasaz - "ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia". - a to je meritom veci. Nie to, ci si predseda komisie vyziada archiv alebo nie. Nie to, ci niektory z clenov komisie vobec DF niekedy cital. - Medzi clenmi komisii su totiz aj taki, ktori sa podla prezencnych listin v jednu hodinu nachadzali na dvoch komisiach konanych v rozdielnych zasadackach. Bez stipky hamby a ucty voci obcanom a kolegom - preto sa musime zamyslet nad podstatou pojmu moralka a cest a zbytocne nemeditovat nad tym, ci niekoho zaujimaju nazory obcana z DF... - Napriek uvedenemu verim, ze archiv DF sa na stranke mesta coskoro objavi.
05.11.2007 18:46 - DF patri prispievatelom - je ich vcitane ich navrhov a nazorov!! [Milos Majko]
Skusim zopakovat to, co som v suvislosti z potrebou zverejnit cely obsah stareho DF v ARCHIVE napisal dna 01.11.2007: "Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze prispevky z predosleho DF by mali byt uverejnene v "ARCHIV DISKUSNEHO FORA" - samozrejme bez moznosti zasahov do nich. Myslim si, ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia ktorych prispevky maj i z pohladu sucasnosti vysoku vypovednu hodnotu. " Zvyraznim pasaz - "ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia". - a to je meritom veci. Nie to, ci si predseda komisie vyziada archiv alebo nie. Nie to, ci niektory z clenov komisie vobec DF niekedy cital. - Medzi clenmi komisii su totiz aj taki, ktori sa podla prezencnych listin v jednu hodinu nachadzali na dvoch komisiach konanych v rozdielnych zasadackach. Bez stipky hamby a ucty voci obcanom a kolegom - preto sa musime zamyslet nad podstatou pojmu moralka a cest a zbytocne nemeditovat nad tym, ci niekoho zaujimaju nazory obcana z DF... - Napriek uvedenemu verim, ze archiv DF sa na stranke mesta coskoro objavi.
05.11.2007 18:46 - DF patri prispievatelom - je ich vcitane ich navrhov a nazorov!! [Milos Majko]
Skusim zopakovat to, co som v suvislosti z potrebou zverejnit cely obsah stareho DF v ARCHIVE napisal dna 01.11.2007: "Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze prispevky z predosleho DF by mali byt uverejnene v "ARCHIV DISKUSNEHO FORA" - samozrejme bez moznosti zasahov do nich. Myslim si, ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia ktorych prispevky maj i z pohladu sucasnosti vysoku vypovednu hodnotu. " Zvyraznim pasaz - "ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia". - a to je meritom veci. Nie to, ci si predseda komisie vyziada archiv alebo nie. Nie to, ci niektory z clenov komisie vobec DF niekedy cital. - Medzi clenmi komisii su totiz aj taki, ktori sa podla prezencnych listin v jednu hodinu nachadzali na dvoch komisiach konanych v rozdielnych zasadackach. Bez stipky hamby a ucty voci obcanom a kolegom - preto sa musime zamyslet nad podstatou pojmu moralka a cest a zbytocne nemeditovat nad tym, ci niekoho zaujimaju nazory obcana z DF... - Napriek uvedenemu verim, ze archiv DF sa na stranke mesta coskoro objavi.
05.11.2007 18:46 - DF patri prispievatelom - je ich vcitane ich navrhov a nazorov!! [Milos Majko]
Skusim zopakovat to, co som v suvislosti z potrebou zverejnit cely obsah stareho DF v ARCHIVE napisal dna 01.11.2007: "Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze prispevky z predosleho DF by mali byt uverejnene v "ARCHIV DISKUSNEHO FORA" - samozrejme bez moznosti zasahov do nich. Myslim si, ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia ktorych prispevky maj i z pohladu sucasnosti vysoku vypovednu hodnotu. " Zvyraznim pasaz - "ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia". - a to je meritom veci. Nie to, ci si predseda komisie vyziada archiv alebo nie. Nie to, ci niektory z clenov komisie vobec DF niekedy cital. - Medzi clenmi komisii su totiz aj taki, ktori sa podla prezencnych listin v jednu hodinu nachadzali na dvoch komisiach konanych v rozdielnych zasadackach. Bez stipky hamby a ucty voci obcanom a kolegom - preto sa musime zamyslet nad podstatou pojmu moralka a cest a zbytocne nemeditovat nad tym, ci niekoho zaujimaju nazory obcana z DF... - Napriek uvedenemu verim, ze archiv DF sa na stranke mesta coskoro objavi.
05.11.2007 18:46 - DF patri prispievatelom - je ich vcitane ich navrhov a nazorov!! [Milos Majko]
Skusim zopakovat to, co som v suvislosti z potrebou zverejnit cely obsah stareho DF v ARCHIVE napisal dna 01.11.2007: "Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze prispevky z predosleho DF by mali byt uverejnene v "ARCHIV DISKUSNEHO FORA" - samozrejme bez moznosti zasahov do nich. Myslim si, ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia ktorych prispevky maj i z pohladu sucasnosti vysoku vypovednu hodnotu. " Zvyraznim pasaz - "ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia". - a to je meritom veci. Nie to, ci si predseda komisie vyziada archiv alebo nie. Nie to, ci niektory z clenov komisie vobec DF niekedy cital. - Medzi clenmi komisii su totiz aj taki, ktori sa podla prezencnych listin v jednu hodinu nachadzali na dvoch komisiach konanych v rozdielnych zasadackach. Bez stipky hamby a ucty voci obcanom a kolegom - preto sa musime zamyslet nad podstatou pojmu moralka a cest a zbytocne nemeditovat nad tym, ci niekoho zaujimaju nazory obcana z DF... - Napriek uvedenemu verim, ze archiv DF sa na stranke mesta coskoro objavi.
05.11.2007 18:46 - DF patri prispievatelom - je ich vcitane ich navrhov a nazorov!! [Milos Majko]
Skusim zopakovat to, co som v suvislosti z potrebou zverejnit cely obsah stareho DF v ARCHIVE napisal dna 01.11.2007: "Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze prispevky z predosleho DF by mali byt uverejnene v "ARCHIV DISKUSNEHO FORA" - samozrejme bez moznosti zasahov do nich. Myslim si, ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia ktorych prispevky maj i z pohladu sucasnosti vysoku vypovednu hodnotu. " Zvyraznim pasaz - "ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia". - a to je meritom veci. Nie to, ci si predseda komisie vyziada archiv alebo nie. Nie to, ci niektory z clenov komisie vobec DF niekedy cital. - Medzi clenmi komisii su totiz aj taki, ktori sa podla prezencnych listin v jednu hodinu nachadzali na dvoch komisiach konanych v rozdielnych zasadackach. Bez stipky hamby a ucty voci obcanom a kolegom - preto sa musime zamyslet nad podstatou pojmu moralka a cest a zbytocne nemeditovat nad tym, ci niekoho zaujimaju nazory obcana z DF... - Napriek uvedenemu verim, ze archiv DF sa na stranke mesta coskoro objavi.
05.11.2007 18:46 - DF patri prispievatelom - je ich vcitane ich navrhov a nazorov!! [Milos Majko]
Skusim zopakovat to, co som v suvislosti z potrebou zverejnit cely obsah stareho DF v ARCHIVE napisal dna 01.11.2007: "Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze prispevky z predosleho DF by mali byt uverejnene v "ARCHIV DISKUSNEHO FORA" - samozrejme bez moznosti zasahov do nich. Myslim si, ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia ktorych prispevky maj i z pohladu sucasnosti vysoku vypovednu hodnotu. " Zvyraznim pasaz - "ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia". - a to je meritom veci. Nie to, ci si predseda komisie vyziada archiv alebo nie. Nie to, ci niektory z clenov komisie vobec DF niekedy cital. - Medzi clenmi komisii su totiz aj taki, ktori sa podla prezencnych listin v jednu hodinu nachadzali na dvoch komisiach konanych v rozdielnych zasadackach. Bez stipky hamby a ucty voci obcanom a kolegom - preto sa musime zamyslet nad podstatou pojmu moralka a cest a zbytocne nemeditovat nad tym, ci niekoho zaujimaju nazory obcana z DF... - Napriek uvedenemu verim, ze archiv DF sa na stranke mesta coskoro objavi.
05.11.2007 18:46 - DF patri prispievatelom - je ich vcitane ich navrhov a nazorov!! [Milos Majko]
Skusim zopakovat to, co som v suvislosti z potrebou zverejnit cely obsah stareho DF v ARCHIVE napisal dna 01.11.2007: "Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze prispevky z predosleho DF by mali byt uverejnene v "ARCHIV DISKUSNEHO FORA" - samozrejme bez moznosti zasahov do nich. Myslim si, ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia ktorych prispevky maj i z pohladu sucasnosti vysoku vypovednu hodnotu. " Zvyraznim pasaz - "ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia". - a to je meritom veci. Nie to, ci si predseda komisie vyziada archiv alebo nie. Nie to, ci niektory z clenov komisie vobec DF niekedy cital. - Medzi clenmi komisii su totiz aj taki, ktori sa podla prezencnych listin v jednu hodinu nachadzali na dvoch komisiach konanych v rozdielnych zasadackach. Bez stipky hamby a ucty voci obcanom a kolegom - preto sa musime zamyslet nad podstatou pojmu moralka a cest a zbytocne nemeditovat nad tym, ci niekoho zaujimaju nazory obcana z DF... - Napriek uvedenemu verim, ze archiv DF sa na stranke mesta coskoro objavi.
05.11.2007 18:46 - DF patri prispievatelom - je ich vcitane ich navrhov a nazorov!! [Milos Majko]
Skusim zopakovat to, co som v suvislosti z potrebou zverejnit cely obsah stareho DF v ARCHIVE napisal dna 01.11.2007: "Jednoznacne vsak zastavam nazor, ze prispevky z predosleho DF by mali byt uverejnene v "ARCHIV DISKUSNEHO FORA" - samozrejme bez moznosti zasahov do nich. Myslim si, ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia ktorych prispevky maj i z pohladu sucasnosti vysoku vypovednu hodnotu. " Zvyraznim pasaz - "ze na to maju moralne pravo vsetci prispievatelia". - a to je meritom veci. Nie to, ci si predseda komisie vyziada archiv alebo nie. Nie to, ci niektory z clenov komisie vobec DF niekedy cital. - Medzi clenmi komisii su totiz aj taki, ktori sa podla prezencnych listin v jednu hodinu nachadzali na dvoch komisiach konanych v rozdielnych zasadackach. Bez stipky hamby a ucty voci obcanom a kolegom - preto sa musime zamyslet nad podstatou pojmu moralka a cest a zbytocne nemeditovat nad tym, ci niekoho zaujimaju nazory obcana z DF... - Napriek uvedenemu verim, ze archiv DF sa na stranke mesta coskoro objavi.
05.11.2007 16:53 - Stalo sa presne to, čoho som sa obával [Ľubomír Veselický]
Predsedovia komisií mali možnosť čerpať námety z DF, pokiaľ bolo živé. Ak si niekto myslí, že si od administrátora vyžiadajú ich predchájúci obsah, je na omyle. Celé diskusné fórum sa začína uberať úplne zlým smerom a iba potvrdzujú moje tvrdenia, že vedúci útvarov mesta, teda tí, ktorí sú najinformovanejší o aktuálnom dianí nie sú schopní, ochotní, či vedení k tomu, aby občanovi odpovedali na jeho konkrétnu otázku. DF môže a má byť zdrojom informácií pre poslanca, ale predovšetkým je to komunikačný kanál medzi občanom a zamestnancom mesta. Príklad najčerstvejší. Na tému týkajúcu sa komisie výstavby písal pán . D.Loffler a pýtal sa, prečo oprava chodníka na Cukrovarskej ulici stagnuje. Reagoval som a budem žiadať nápravu. Ale považujem za logické a normálne, že vedúci odboru výstavby mal okamžite reagovať a dať vecnú a stručnú odpoveď. Teraz to vyzerá tak, akoby ani on sám nevedel, že "partia hic" nerobila celý týždeň nic. Ktorýsi z diskutujúcich konštatoval, že je úplne zbytočné písať nejaké konkrétne pripomienky, lebo na ne nikto neodpovedá. Obávam sa, že mal pravdu. Reakcie zamestnancov mesta ak nerátam iniciatívu B.Koričanského - nulová. A tých niekoľko vstupov poslancov to z biedy nevytrhlo. DF tak ako je teraz nasmerované, bez zabezpečenia rýchlej spätnej väzby nie od predsedov komisií ( hoci ich z diania nevylučujem), ale od vedúcich útvarov mesta čaká postupný zániku záujmu verejnosti o písanie príspevkov do neho.
05.11.2007 16:53 - Stalo sa presne to, ?oho som sa obával [Ľubomír Veselický]
Predsedovia komisií mali možnos? ?erpa? námety z DF, pokia? bolo živé. Ak si niekto myslí, že si od administrátora vyžiadajú ich predchájúci obsah, je na omyle. Celé diskusné fórum sa za?ína ubera? úplne zlým smerom a iba potvrdzujú moje tvrdenia, že vedúci útvarov mesta, teda tí, ktorí sú najinformovanejší o aktuálnom dianí nie sú schopní, ochotní, ?i vedení k tomu, aby ob?anovi odpovedali na jeho konkrétnu otázku. DF môže a má by? zdrojom informácií pre poslanca, ale predovšetkým je to komunika?ný kanál medzi ob?anom a zamestnancom mesta. Príklad naj?erstvejší. Na tému týkajúcu sa komisie výstavby písal pán . D.Loffler a pýtal sa, pre?o oprava chodníka na Cukrovarskej ulici stagnuje. Reagoval som a budem žiada? nápravu. Ale považujem za logické a normálne, že vedúci odboru výstavby mal okamžite reagova? a da? vecnú a stru?nú odpove?. Teraz to vyzerá tak, akoby ani on sám nevedel, že "partia hic" nerobila celý týžde? nic. Ktorýsi z diskutujúcich konštatoval, že je úplne zbyto?né písa? nejaké konkrétne pripomienky, lebo na ne nikto neodpovedá. Obávam sa, že mal pravdu. Reakcie zamestnancov mesta ak nerátam iniciatívu B.Kori?anského - nulová. A tých nieko?ko vstupov poslancov to z biedy nevytrhlo. DF tak ako je teraz nasmerované, bez zabezpe?enia rýchlej spätnej väzby nie od predsedov komisií ( hoci ich z diania nevylu?ujem), ale od vedúcich útvarov mesta ?aká postupný zániku záujmu verejnosti o písanie príspevkov do neho.
05.11.2007 16:53 - Stalo sa presne to, ?oho som sa obával [Ľubomír Veselický]
Predsedovia komisií mali možnos? ?erpa? námety z DF, pokia? bolo živé. Ak si niekto myslí, že si od administrátora vyžiadajú ich predchájúci obsah, je na omyle. Celé diskusné fórum sa za?ína ubera? úplne zlým smerom a iba potvrdzujú moje tvrdenia, že vedúci útvarov mesta, teda tí, ktorí sú najinformovanejší o aktuálnom dianí nie sú schopní, ochotní, ?i vedení k tomu, aby ob?anovi odpovedali na jeho konkrétnu otázku. DF môže a má by? zdrojom informácií pre poslanca, ale predovšetkým je to komunika?ný kanál medzi ob?anom a zamestnancom mesta. Príklad naj?erstvejší. Na tému týkajúcu sa komisie výstavby písal pán . D.Loffler a pýtal sa, pre?o oprava chodníka na Cukrovarskej ulici stagnuje. Reagoval som a budem žiada? nápravu. Ale považujem za logické a normálne, že vedúci odboru výstavby mal okamžite reagova? a da? vecnú a stru?nú odpove?. Teraz to vyzerá tak, akoby ani on sám nevedel, že "partia hic" nerobila celý týžde? nic. Ktorýsi z diskutujúcich konštatoval, že je úplne zbyto?né písa? nejaké konkrétne pripomienky, lebo na ne nikto neodpovedá. Obávam sa, že mal pravdu. Reakcie zamestnancov mesta ak nerátam iniciatívu B.Kori?anského - nulová. A tých nieko?ko vstupov poslancov to z biedy nevytrhlo. DF tak ako je teraz nasmerované, bez zabezpe?enia rýchlej spätnej väzby nie od predsedov komisií ( hoci ich z diania nevylu?ujem), ale od vedúcich útvarov mesta ?aká postupný zániku záujmu verejnosti o písanie príspevkov do neho.
05.11.2007 16:53 - Stalo sa presne to, ?oho som sa obával [Ľubomír Veselický]
Predsedovia komisií mali možnos? ?erpa? námety z DF, pokia? bolo živé. Ak si niekto myslí, že si od administrátora vyžiadajú ich predchájúci obsah, je na omyle. Celé diskusné fórum sa za?ína ubera? úplne zlým smerom a iba potvrdzujú moje tvrdenia, že vedúci útvarov mesta, teda tí, ktorí sú najinformovanejší o aktuálnom dianí nie sú schopní, ochotní, ?i vedení k tomu, aby ob?anovi odpovedali na jeho konkrétnu otázku. DF môže a má by? zdrojom informácií pre poslanca, ale predovšetkým je to komunika?ný kanál medzi ob?anom a zamestnancom mesta. Príklad naj?erstvejší. Na tému týkajúcu sa komisie výstavby písal pán . D.Loffler a pýtal sa, pre?o oprava chodníka na Cukrovarskej ulici stagnuje. Reagoval som a budem žiada? nápravu. Ale považujem za logické a normálne, že vedúci odboru výstavby mal okamžite reagova? a da? vecnú a stru?nú odpove?. Teraz to vyzerá tak, akoby ani on sám nevedel, že "partia hic" nerobila celý týžde? nic. Ktorýsi z diskutujúcich konštatoval, že je úplne zbyto?né písa? nejaké konkrétne pripomienky, lebo na ne nikto neodpovedá. Obávam sa, že mal pravdu. Reakcie zamestnancov mesta ak nerátam iniciatívu B.Kori?anského - nulová. A tých nieko?ko vstupov poslancov to z biedy nevytrhlo. DF tak ako je teraz nasmerované, bez zabezpe?enia rýchlej spätnej väzby nie od predsedov komisií ( hoci ich z diania nevylu?ujem), ale od vedúcich útvarov mesta ?aká postupný zániku záujmu verejnosti o písanie príspevkov do neho.
05.11.2007 16:53 - Stalo sa presne to, ?oho som sa obával [Ľubomír Veselický]
Predsedovia komisií mali možnos? ?erpa? námety z DF, pokia? bolo živé. Ak si niekto myslí, že si od administrátora vyžiadajú ich predchájúci obsah, je na omyle. Celé diskusné fórum sa za?ína ubera? úplne zlým smerom a iba potvrdzujú moje tvrdenia, že vedúci útvarov mesta, teda tí, ktorí sú najinformovanejší o aktuálnom dianí nie sú schopní, ochotní, ?i vedení k tomu, aby ob?anovi odpovedali na jeho konkrétnu otázku. DF môže a má by? zdrojom informácií pre poslanca, ale predovšetkým je to komunika?ný kanál medzi ob?anom a zamestnancom mesta. Príklad naj?erstvejší. Na tému týkajúcu sa komisie výstavby písal pán . D.Loffler a pýtal sa, pre?o oprava chodníka na Cukrovarskej ulici stagnuje. Reagoval som a budem žiada? nápravu. Ale považujem za logické a normálne, že vedúci odboru výstavby mal okamžite reagova? a da? vecnú a stru?nú odpove?. Teraz to vyzerá tak, akoby ani on sám nevedel, že "partia hic" nerobila celý týžde? nic. Ktorýsi z diskutujúcich konštatoval, že je úplne zbyto?né písa? nejaké konkrétne pripomienky, lebo na ne nikto neodpovedá. Obávam sa, že mal pravdu. Reakcie zamestnancov mesta ak nerátam iniciatívu B.Kori?anského - nulová. A tých nieko?ko vstupov poslancov to z biedy nevytrhlo. DF tak ako je teraz nasmerované, bez zabezpe?enia rýchlej spätnej väzby nie od predsedov komisií ( hoci ich z diania nevylu?ujem), ale od vedúcich útvarov mesta ?aká postupný zániku záujmu verejnosti o písanie príspevkov do neho.
05.11.2007 16:53 - Stalo sa presne to, ?oho som sa obával [Ľubomír Veselický]
Predsedovia komisií mali možnos? ?erpa? námety z DF, pokia? bolo živé. Ak si niekto myslí, že si od administrátora vyžiadajú ich predchájúci obsah, je na omyle. Celé diskusné fórum sa za?ína ubera? úplne zlým smerom a iba potvrdzujú moje tvrdenia, že vedúci útvarov mesta, teda tí, ktorí sú najinformovanejší o aktuálnom dianí nie sú schopní, ochotní, ?i vedení k tomu, aby ob?anovi odpovedali na jeho konkrétnu otázku. DF môže a má by? zdrojom informácií pre poslanca, ale predovšetkým je to komunika?ný kanál medzi ob?anom a zamestnancom mesta. Príklad naj?erstvejší. Na tému týkajúcu sa komisie výstavby písal pán . D.Loffler a pýtal sa, pre?o oprava chodníka na Cukrovarskej ulici stagnuje. Reagoval som a budem žiada? nápravu. Ale považujem za logické a normálne, že vedúci odboru výstavby mal okamžite reagova? a da? vecnú a stru?nú odpove?. Teraz to vyzerá tak, akoby ani on sám nevedel, že "partia hic" nerobila celý týžde? nic. Ktorýsi z diskutujúcich konštatoval, že je úplne zbyto?né písa? nejaké konkrétne pripomienky, lebo na ne nikto neodpovedá. Obávam sa, že mal pravdu. Reakcie zamestnancov mesta ak nerátam iniciatívu B.Kori?anského - nulová. A tých nieko?ko vstupov poslancov to z biedy nevytrhlo. DF tak ako je teraz nasmerované, bez zabezpe?enia rýchlej spätnej väzby nie od predsedov komisií ( hoci ich z diania nevylu?ujem), ale od vedúcich útvarov mesta ?aká postupný zániku záujmu verejnosti o písanie príspevkov do neho.
05.11.2007 16:53 - Stalo sa presne to, ?oho som sa obával [Ľubomír Veselický]
Predsedovia komisií mali možnos? ?erpa? námety z DF, pokia? bolo živé. Ak si niekto myslí, že si od administrátora vyžiadajú ich predchájúci obsah, je na omyle. Celé diskusné fórum sa za?ína ubera? úplne zlým smerom a iba potvrdzujú moje tvrdenia, že vedúci útvarov mesta, teda tí, ktorí sú najinformovanejší o aktuálnom dianí nie sú schopní, ochotní, ?i vedení k tomu, aby ob?anovi odpovedali na jeho konkrétnu otázku. DF môže a má by? zdrojom informácií pre poslanca, ale predovšetkým je to komunika?ný kanál medzi ob?anom a zamestnancom mesta. Príklad naj?erstvejší. Na tému týkajúcu sa komisie výstavby písal pán . D.Loffler a pýtal sa, pre?o oprava chodníka na Cukrovarskej ulici stagnuje. Reagoval som a budem žiada? nápravu. Ale považujem za logické a normálne, že vedúci odboru výstavby mal okamžite reagova? a da? vecnú a stru?nú odpove?. Teraz to vyzerá tak, akoby ani on sám nevedel, že "partia hic" nerobila celý týžde? nic. Ktorýsi z diskutujúcich konštatoval, že je úplne zbyto?né písa? nejaké konkrétne pripomienky, lebo na ne nikto neodpovedá. Obávam sa, že mal pravdu. Reakcie zamestnancov mesta ak nerátam iniciatívu B.Kori?anského - nulová. A tých nieko?ko vstupov poslancov to z biedy nevytrhlo. DF tak ako je teraz nasmerované, bez zabezpe?enia rýchlej spätnej väzby nie od predsedov komisií ( hoci ich z diania nevylu?ujem), ale od vedúcich útvarov mesta ?aká postupný zániku záujmu verejnosti o písanie príspevkov do neho.
05.11.2007 16:53 - Stalo sa presne to, ?oho som sa obával [Ľubomír Veselický]
Predsedovia komisií mali možnos? ?erpa? námety z DF, pokia? bolo živé. Ak si niekto myslí, že si od administrátora vyžiadajú ich predchájúci obsah, je na omyle. Celé diskusné fórum sa za?ína ubera? úplne zlým smerom a iba potvrdzujú moje tvrdenia, že vedúci útvarov mesta, teda tí, ktorí sú najinformovanejší o aktuálnom dianí nie sú schopní, ochotní, ?i vedení k tomu, aby ob?anovi odpovedali na jeho konkrétnu otázku. DF môže a má by? zdrojom informácií pre poslanca, ale predovšetkým je to komunika?ný kanál medzi ob?anom a zamestnancom mesta. Príklad naj?erstvejší. Na tému týkajúcu sa komisie výstavby písal pán . D.Loffler a pýtal sa, pre?o oprava chodníka na Cukrovarskej ulici stagnuje. Reagoval som a budem žiada? nápravu. Ale považujem za logické a normálne, že vedúci odboru výstavby mal okamžite reagova? a da? vecnú a stru?nú odpove?. Teraz to vyzerá tak, akoby ani on sám nevedel, že "partia hic" nerobila celý týžde? nic. Ktorýsi z diskutujúcich konštatoval, že je úplne zbyto?né písa? nejaké konkrétne pripomienky, lebo na ne nikto neodpovedá. Obávam sa, že mal pravdu. Reakcie zamestnancov mesta ak nerátam iniciatívu B.Kori?anského - nulová. A tých nieko?ko vstupov poslancov to z biedy nevytrhlo. DF tak ako je teraz nasmerované, bez zabezpe?enia rýchlej spätnej väzby nie od predsedov komisií ( hoci ich z diania nevylu?ujem), ale od vedúcich útvarov mesta ?aká postupný zániku záujmu verejnosti o písanie príspevkov do neho.
05.11.2007 16:53 - Stalo sa presne to, ?oho som sa obával [Ľubomír Veselický]
Predsedovia komisií mali možnos? ?erpa? námety z DF, pokia? bolo živé. Ak si niekto myslí, že si od administrátora vyžiadajú ich predchájúci obsah, je na omyle. Celé diskusné fórum sa za?ína ubera? úplne zlým smerom a iba potvrdzujú moje tvrdenia, že vedúci útvarov mesta, teda tí, ktorí sú najinformovanejší o aktuálnom dianí nie sú schopní, ochotní, ?i vedení k tomu, aby ob?anovi odpovedali na jeho konkrétnu otázku. DF môže a má by? zdrojom informácií pre poslanca, ale predovšetkým je to komunika?ný kanál medzi ob?anom a zamestnancom mesta. Príklad naj?erstvejší. Na tému týkajúcu sa komisie výstavby písal pán . D.Loffler a pýtal sa, pre?o oprava chodníka na Cukrovarskej ulici stagnuje. Reagoval som a budem žiada? nápravu. Ale považujem za logické a normálne, že vedúci odboru výstavby mal okamžite reagova? a da? vecnú a stru?nú odpove?. Teraz to vyzerá tak, akoby ani on sám nevedel, že "partia hic" nerobila celý týžde? nic. Ktorýsi z diskutujúcich konštatoval, že je úplne zbyto?né písa? nejaké konkrétne pripomienky, lebo na ne nikto neodpovedá. Obávam sa, že mal pravdu. Reakcie zamestnancov mesta ak nerátam iniciatívu B.Kori?anského - nulová. A tých nieko?ko vstupov poslancov to z biedy nevytrhlo. DF tak ako je teraz nasmerované, bez zabezpe?enia rýchlej spätnej väzby nie od predsedov komisií ( hoci ich z diania nevylu?ujem), ale od vedúcich útvarov mesta ?aká postupný zániku záujmu verejnosti o písanie príspevkov do neho.
05.11.2007 16:53 - Stalo sa presne to, ?oho som sa obával [Ľubomír Veselický]
Predsedovia komisií mali možnos? ?erpa? námety z DF, pokia? bolo živé. Ak si niekto myslí, že si od administrátora vyžiadajú ich predchájúci obsah, je na omyle. Celé diskusné fórum sa za?ína ubera? úplne zlým smerom a iba potvrdzujú moje tvrdenia, že vedúci útvarov mesta, teda tí, ktorí sú najinformovanejší o aktuálnom dianí nie sú schopní, ochotní, ?i vedení k tomu, aby ob?anovi odpovedali na jeho konkrétnu otázku. DF môže a má by? zdrojom informácií pre poslanca, ale predovšetkým je to komunika?ný kanál medzi ob?anom a zamestnancom mesta. Príklad naj?erstvejší. Na tému týkajúcu sa komisie výstavby písal pán . D.Loffler a pýtal sa, pre?o oprava chodníka na Cukrovarskej ulici stagnuje. Reagoval som a budem žiada? nápravu. Ale považujem za logické a normálne, že vedúci odboru výstavby mal okamžite reagova? a da? vecnú a stru?nú odpove?. Teraz to vyzerá tak, akoby ani on sám nevedel, že "partia hic" nerobila celý týžde? nic. Ktorýsi z diskutujúcich konštatoval, že je úplne zbyto?né písa? nejaké konkrétne pripomienky, lebo na ne nikto neodpovedá. Obávam sa, že mal pravdu. Reakcie zamestnancov mesta ak nerátam iniciatívu B.Kori?anského - nulová. A tých nieko?ko vstupov poslancov to z biedy nevytrhlo. DF tak ako je teraz nasmerované, bez zabezpe?enia rýchlej spätnej väzby nie od predsedov komisií ( hoci ich z diania nevylu?ujem), ale od vedúcich útvarov mesta ?aká postupný zániku záujmu verejnosti o písanie príspevkov do neho.
05.11.2007 13:25 - DF [zástupca]
Pilotné témy použité v predchádzajúcom fóre boli archivované na DVD nosiči u administrátora stránky.Chceme aby sa problémy riešili a nie odkladali a preto predsedovia komisií majú možnosť sa týmito námetmi z DF zaoberať ak o to požiadajú resp. niektoré nedostatky neboli odstránené. Prispievateľ do fóra môže samozrejme zopakovať svoj postreh do konkrétnej témy.
05.11.2007 13:25 - DF [zástupca]
Pilotné témy použité v predchádzajúcom fóre boli archivované na DVD nosi?i u administrátora stránky.Chceme aby sa problémy riešili a nie odkladali a preto predsedovia komisií majú možnos? sa týmito námetmi z DF zaobera? ak o to požiadajú resp. niektoré nedostatky neboli odstránené. Prispievate? do fóra môže samozrejme zopakova? svoj postreh do konkrétnej témy.
05.11.2007 13:25 - DF [zástupca]
Pilotné témy použité v predchádzajúcom fóre boli archivované na DVD nosi?i u administrátora stránky.Chceme aby sa problémy riešili a nie odkladali a preto predsedovia komisií majú možnos? sa týmito námetmi z DF zaobera? ak o to požiadajú resp. niektoré nedostatky neboli odstránené. Prispievate? do fóra môže samozrejme zopakova? svoj postreh do konkrétnej témy.
05.11.2007 13:25 - DF [zástupca]
Pilotné témy použité v predchádzajúcom fóre boli archivované na DVD nosi?i u administrátora stránky.Chceme aby sa problémy riešili a nie odkladali a preto predsedovia komisií majú možnos? sa týmito námetmi z DF zaobera? ak o to požiadajú resp. niektoré nedostatky neboli odstránené. Prispievate? do fóra môže samozrejme zopakova? svoj postreh do konkrétnej témy.
05.11.2007 13:25 - DF [zástupca]
Pilotné témy použité v predchádzajúcom fóre boli archivované na DVD nosi?i u administrátora stránky.Chceme aby sa problémy riešili a nie odkladali a preto predsedovia komisií majú možnos? sa týmito námetmi z DF zaobera? ak o to požiadajú resp. niektoré nedostatky neboli odstránené. Prispievate? do fóra môže samozrejme zopakova? svoj postreh do konkrétnej témy.
05.11.2007 13:25 - DF [zástupca]
Pilotné témy použité v predchádzajúcom fóre boli archivované na DVD nosi?i u administrátora stránky.Chceme aby sa problémy riešili a nie odkladali a preto predsedovia komisií majú možnos? sa týmito námetmi z DF zaobera? ak o to požiadajú resp. niektoré nedostatky neboli odstránené. Prispievate? do fóra môže samozrejme zopakova? svoj postreh do konkrétnej témy.
05.11.2007 13:25 - DF [zástupca]
Pilotné témy použité v predchádzajúcom fóre boli archivované na DVD nosi?i u administrátora stránky.Chceme aby sa problémy riešili a nie odkladali a preto predsedovia komisií majú možnos? sa týmito námetmi z DF zaobera? ak o to požiadajú resp. niektoré nedostatky neboli odstránené. Prispievate? do fóra môže samozrejme zopakova? svoj postreh do konkrétnej témy.
05.11.2007 13:25 - DF [zástupca]
Pilotné témy použité v predchádzajúcom fóre boli archivované na DVD nosi?i u administrátora stránky.Chceme aby sa problémy riešili a nie odkladali a preto predsedovia komisií majú možnos? sa týmito námetmi z DF zaobera? ak o to požiadajú resp. niektoré nedostatky neboli odstránené. Prispievate? do fóra môže samozrejme zopakova? svoj postreh do konkrétnej témy.
05.11.2007 13:25 - DF [zástupca]
Pilotné témy použité v predchádzajúcom fóre boli archivované na DVD nosi?i u administrátora stránky.Chceme aby sa problémy riešili a nie odkladali a preto predsedovia komisií majú možnos? sa týmito námetmi z DF zaobera? ak o to požiadajú resp. niektoré nedostatky neboli odstránené. Prispievate? do fóra môže samozrejme zopakova? svoj postreh do konkrétnej témy.
05.11.2007 13:25 - DF [zástupca]
Pilotné témy použité v predchádzajúcom fóre boli archivované na DVD nosi?i u administrátora stránky.Chceme aby sa problémy riešili a nie odkladali a preto predsedovia komisií majú možnos? sa týmito námetmi z DF zaobera? ak o to požiadajú resp. niektoré nedostatky neboli odstránené. Prispievate? do fóra môže samozrejme zopakova? svoj postreh do konkrétnej témy.
03.11.2007 14:08 - Internetove noviny [Milos Majko]
Nove sukromne internetove seredske noviny su v skusobnej prevadzke uz cca tyzden a pol. Zatial sa naplnaju zakladnymi materialmi a fotodokumentaciou. V momente kedy bude redakcna rada "akcieschopna" bude projekt odblokovany pre verejnost. Odhad - koniec