Základná škola Jána Amosa Komenského Sereď v novom

[2009-09-09]
Mesto Sereď začalo v mesiaci august 2009 s realizáciou projektu Zateplenie Základnej školy J.A.Komenského Sereď ( ďalej projekt) v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program. Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie Základnej školy J.A.Komenského v Seredi vrátane jej vybavenia. Okrem nového estetického vzhľadu budovy sú jednotlivé aktivity projektu zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy: zateplením celého plášťa budovy spolu so strechou, výmenou celého vykurovacieho systému, výmenou starých okien za plastové okná, kompletnou výmenou celej podlahovej krytiny. Ďalšími aktivitami sú nové vymaľovania stien všetkých tried v tomto objekte. Tento projekt počíta aj so zmodernizovaním jednej odbornej informačnej učebne na zlepšenie vyučovacieho procesu v oblasti informačnej technológie, ktorá bude kompletne vybavená novou PC technikou. Mesto Sereď bolo úspešné v získaní prostriedkov z fondov Európskej únie a tento projekt je financovaný nasledovne: zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%), zo štátneho rozpočtu SR (10%) a zo zdrojov Mesta Sereď (5%). Celkové náklady projektu predstavujú sumu 992 346,- €. Predpoklad kompletného ukončenia prác na projekte je obdobie august 2010. Vzhľadom na to, že škola bola postavená v roku 1964, bude tento projekt pekným a hodnotným darom pre jej žiakov a učiteľov.

Základná škola Jána Amosa Komenského Sereď v novom

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond