Výsledok výberového konania na pozície riaditeľov seredských materských škôl

[2014-05-21]

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy na Komenského ul.  č. 1137/37,   926 01 Sereď sa uskutočnilo 20. 05. 2014 od 17.00 h.   

Do výberového konania sa prihlásila súčasná riaditeľka tejto materskej školy Bc. Iveta Fraňová, ktorá splnila zákonom predpísané požiadavky na zaradenie do výberového konania. Rada Materskej školy na Komenského ul., ako príslušná výberová komisia, predložila zriaďovateľovi školy – mestu Sereď návrh na vymenovanie Bc. Ivety Fraňovej do funkcie riaditeľky Materskej školy na Komenského ul.  č. 1137/37,  926 01 Sereď na ďalšie päťročné funkčné obdobie.  

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Materskej školy, Ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď sa na mestskom úrade uskutočnilo 21. 05. 2014 od 8.00 h.   

Do výberového konania sa prihlásila Beata Lukáčová, zástupkyňa elokovaného pracoviska na Fándlyho ul., ktorá splnila zákonom  predpísané požiadavky na zaradenie do výberového konania. Rada Materskej školy na Ul. D. Štúra,  ako príslušná výberová komisia, predložila zriaďovateľovi školy – mestu Sereď návrh na vymenovanie Beaty Lukáčovej do funkcie riaditeľky Materskej školy Ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď.

     Obidve riaditeľky budú primátorom mesta Sereď vymenované do funkcie od 1. júna 2014. Blahoželáme a do ďalšieho obdobia prajeme veľa pracovných úspechov, dobrých nápadov a elánu.    

    

                                                             Mgr. Silvia Kováčová, ved. odd. ŠRKŠ

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond