Chrípkové prázniny - MŠ Fándlyho a MŠ Cukrovarská

[2013-02-04]
Riaditeľka Materskej školy na ul. D.Štúra č. 2116/36 v Seredi týmto oznamuje, že z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení budú elokované triedy materskej školy na Cukrovarskej ulici (chýba 40 % detí ) a elokované triedy na Fándlyho ulici (chýba 39 % detí ) v dňoch 05.02.2013 – 08.02.2013 ( 4 pracovné dni ) zatvorené.
Odôvodnenie:
Po overovanom pretrvávaní chorobnosti na chrípku v materskej škole v čase epidemického výskytu chrípky postupuje riaditeľka v zmysle čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2005-R. Táto skutočnosť bola oznámená na RÚVZ v Galante.
Anna Túrociová, riad.MŠ
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond