Kontrola požitia alkoholických nápojov

[2011-09-26]
V našej spoločnosti často krát rezonuje problém požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok v spojení s mladistvými osobami alebo s jeho požívaním na verejne prístupných miestach, čo má za následok následné znečisťovanie verejného priestranstva, ale aj porušovanie verejného poriadku, či občianskeho spolunažívania. Na území mesta Sereď upravuje podmienky predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov VZN č. 02/2006.
V kontexte s touto problematikou mestská polícia zameriava svoju činnosť aj na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok na verejne prístupných miestach a na kontrolu požitia osobami mladšími ako 18 rokov. Rovnako tomu bolo aj v období letných prázdnin, počas ktorých príslušníci mestskej polície vykonali kontroly na verejne prístupných miestach so zameraním na kontrolu požívania alkoholických nápojov a kontrolu požitia alkoholických nápojov u maloletých a mladistvých osôb.
V tomto období príslušníci mestskej polície skontrolovali dovedna 114 osôb, medzi ktorými bolo 68 mladistvých a maloletých osôb, pričom u 54 osôb nebolo zistené požitie alkoholických nápojov, u 13 osôb bolo dychovou skúškou zistené požitie alkoholických nápojov v rozsahu od 0,08 do 2,02 ‰ a u jednej osoby bolo požitie alkoholických nápojov v takej miere, že bola privolaná RZP s následným prevozom do nemocnice, pričom z lekárskej správy vyplýva, že u mladistvej osoby bolo laboratórnym vyšetrením zistené 2,02‰ etanolu v krvi.

Z celkového počtu kontrolovaných mladistvých a maloletých osôb bolo príslušníkmi mestskej polície zistené požitie alkoholických nápojov u 10 chlapcov a 3 dievčat. Za zmienku stojí aj udalosť zo začiatku letných prázdnin, kedy dňa 30.06.2011 bolo kontrolou v miestnom pohostinstve v čase okolo obeda zistené požitie alkoholických nápojov v rozsahu od 0,40 do 0,75 ‰ u 3 mladistvých a maloletých osôb, pričom k jednej mladistvej osobe musela byť z dôvodu jej bezvládneho stavu privolaná RZP. U tejto mladistvej osoby bola vykonaná dychová skúška s výsledkom 1,26‰. Podanie a požitie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov mestská polícia doriešila sankciou v zmysle zákona o priestupkoch.

V období od 02.07.2011 do 31.08.2011 bol zistený najvyšší obsah alkoholu v dychu u maloletých a mladistvých 2,02 ‰ a u osôb nad 18 rokov - 2,73‰. Za zmienku stojí množstvo oznámených správnych deliktov, ktorých sa dopustili maloleté a mladistvé osoby požívaním alkoholickým nápojov, na prejednanie ktorých je vecne príslušným orgánom obec. Kým za prvý pol rok bolo zistených 11 správnych deliktov, počas letných prázdnin bolo zistených 19 správnych deliktov. Počas letného obdobia bolo v súvislosti s porušením zákazu požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach zistených 14 priestupkov. Kontrolou mestskej polície sa na verejne prístupných miestach zistilo porušenie VZN č.02/2006 u 14 osôb starších ako 18 rokov, pričom u 6 osôb bolo dychovou skúškou zistené požitie alkoholických nápojov, u 7 osôb sa požitie alkoholických nápojov nepotvrdilo a jedna osoba sa pre zhoršený zdravotný stav, vyvolaný požitím alkoholických nápojov nepodrobila dychovej skúške.

Pri kontrole požívania alkoholických nápojov, znečisťovania verejného priestranstva, ale aj porušovania verejného poriadku, či občianskeho spolunažívania a dodržiavania VZN 02/2006 bolo skontrolovaných ďalších 32 osôb, u ktorých bolo zistené porušenie verejného poriadku a boli riešené v súlade so zákonom. Za otázku stojí, či si príslušníkmi mestskej polície kontrolované a správnym orgánom riešené mladistvé a maloleté osoby uvedomili aký nebezpečný dosah má alkohol na ich zdravie a vývoj osobnosti.

Spracovala Mgr. Daniela Kasáková
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond