Výber z denných hlásení Mestskej polície Sereď – február 2011

[2011-03-11]
Dňa 3.2.11 o 16.43 h. MsP prijala oznam od občana vo veci výrubu stromov, ku ktorému dochádza v priestore pri drevenom moste v smere do autocampingu. Hliadka na mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde a výrub stromu v priestore pod mostom na strane parkoviska vykonával bez povolenia Ľ.M., ktorý k veci uviedol, že každoročne pri povodni sa pri strome zachytáva odpad, čo spôsobuje problémy pri odtekaní vody, a preto chcel strom vypilovať. Výrub bol nahlásený na Mestský úrad Sereď.

Dňa 5.2.11 o 10.25 h. bol prijatý oznam, že na ul. Čepenskej sa po ceste pohybuje diviak, ktorý vypadol z klietky na prívesnom vozíku počas prevozu na párenie. Na miesto vyslaná hliadka spozorovala diviaka na ul. Komenského pri ZŠ. O spoluprácu bolo požiadané OO PZ Sereď. Diviak sa presunul na ul. Hornomajerskú, kde sa ho hliadka pokúsila dostať do rohu ku garážam, aby zamedzila jeho úteku. Telefonicky bol kontaktovaný poľovník, ktorý uviedol že sa už nachádza na mieste a pokúsi sa diviaka naložiť do klietky.

Dňa 5.2.11 asistovala MsP hliadke OO PZ počas vykonávania kontroly na požívanie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami. Kontrola bola vykonaná na ihrisku vo vnútri bloku ul. D. Štúra. V čase kontroly sa na mieste nachádzalo 10 osôb vo veku 13 až 16 rokov, u ktorých bola vykonaná dychová skúška. Požívanie alkoholu maloletými a mladistvými nebolo zistené.

Vo večerných hodinách dňa 5.2.11 kontaktoval strážnik jednej z ubytovní, že sa tam nachádza osoba (žena) pod vplyvom alkoholu, ktorá je v ubytovni na návšteve a dostala sa do konfliktu s dvomi ubytovanými. Žiadna zo zúčastnených strán nechcela podať oznámenie o priestupku. Spor bol na mieste urovnaný a V.K. bola z ubytovne vykázaná.

Dňa 5.2.11 vo večerných hodinách prijala MsP oznam od občana, že na ulici Spádová sa nachádza skupina detí, ktoré tam robia neporiadok. Hliadka nezistila znečisťovanie verejného priestranstva alebo poškodzovanie majetku. Zistila však, že osoby, ktoré sa na mieste nachádzali mali pri sebe fľašu vína. Z tohto dôvodu boli tieto privezené na útvar MsP za účelom vykonania dychovej skúšky, ktorá potvrdila požitie alkoholu mladistvou osobou. Toto bolo oznámené Mestskému úradu Sereď. V súvislosti s oznamom zostávajú v riešení priestupky, ktorých sa dopustili ďalšie dve prítomné osoby tým, že mladistvému umožnili alkohol požívať.

Dňa 7.2.11 hliadka MsP poskytovala súčinnosti HaZZ Galanta pri zásahu ich jednotky na ul. Fándlyho, kde došlo k zabuchnutiu bezpečnostných dverí na byte, v ktorom sa nachádzala imobilná osoba, ku ktorej sa nevedel nikto dostať. Súčinnosť OO PZ Sereď pri prevoze dvoch maloletých osôb zadržaných pri krádeži z OD Kaufland poskytovala hliadka MsP dňa 8.2.11 v popoludňajších hodinách. Vec rieši OO PZ Sereď.

8.2.11 o 16.45 h. oznámila predavačka z potravín COOP Jednota v OD Progres, že v predajni prichytili zlodeja. Hliadka vyslaná na miesto zistila, že sa jedná o J.V., ktorý sa z predajne pokúsil odcudziť 2 ks čokolád Milka v celkovej hodnote 6,56 €. Nakoľko bolo preverovaním zistené, že menovaný bol asi pred hodinou riešený štátnou políciou za krádež v Kauflande, bol predvedený na OO PZ Sereď, ktoré vec prevzalo ako prečin krádeže.

Na základe osobného podania občana bolo dňa 10.2.11 zistené, že neznáma osoba sa dopustila priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch tým, že vo vitríne pri miestnom trhovisku umiestnila tri plagáty. Hliadka MsP na mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde. Vec zostáva v riešení mestskej polície.

Po oznámení občianky dňa 11.2.11 boli zistené štyri priestupky, ktorých sa dopustili vodiči motorových vozidiel tým, že svojimi vozidlami jazdia a parkujú na nespevnenej a pôvodne zatrávnenej časti verejného priestranstva. Hliadka vyslaná na miesto zistila, že oznam sa zakladá na pravde. Všetci vodiči boli riešený v blokovom konaní.

Telefonický oznam od občana vo veci poškodzovania stĺpu na ul. Školskej prijala MsP dňa 12.2.11 o 22.41 h.. Na miesto bola vyslaná hliadka. Do príchodu hliadky bol priestor monitorovaný kamerovým systémom, na ktorom boli spozorované dve osoby, ako sa snažia zvaliť drevený stĺp. Popis osôb bol poskytnutý hliadke, ktorá sa na miesto dostavila v priebehu dvoch minút, pričom osoby boli spozorované na križovatke ulíc Vinárska - Kostolná. Hliadka ich vyzvala, aby sa za účelom zistenia totožnosti a doriešenia veci ihneď dostavili na útvar MsP. Priestupok bol doriešený uložením blokovej pokuty každému z priestupcov vo výške 15,- €. Poškodenie stĺpu a z neho vyplývajúce riziko zrútenia bolo oznámené na poruchovú službu T-Com.

Dňa 12.2.11 v skorých ranných hodinách kontaktoval MsP predavač čerpacej stanice, s tým, že tam majú troch výtržníkov pod vplyvom alkoholu, ktorí prišli na aute. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, a súčasne bolo kontaktované OO PZ, aby na miesto prišla aj ich hliadka. Jedna osoba z miesta do príchodu hliadky MsP odišla a nepodarilo sa zistiť jej totožnosť. Hliadka MsP nezistila žiadne výtržnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené osoby pod vplyvom alkoholu prišli na motorovom vozidle, vec do riešenia prevzala hliadka OO PZ.

Dňa 14.2.11 o 10.00 h. telefonicky oznámila pracovníčka recepcie Mestskej polikliniky Sereď, že tam majú pani, ktorá bola okradnutá. Hliadka MsP zistila, že ku krádeži prišlo v čase, kedy čakala v čakárni pred diabetologickou ambulanciou. Z kabelky jej niekto odcudzil peňaženku. Nakoľko došlo ku krádeži občianskeho a vodičského preukazu bolo poškodenej doporučené, aby vec oznámila na OO PZ Sereď.

Na základe preverovania oznamu od občianky mesta zo dňa 15.2.11 vo veci porušovania VZN Mesta Sereď č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, hliadka mestskej polície uložila blokovú pokutu vo výške 10,- € priestupcovi za to, že do zbernej nádoby určenej na komunálny odpad vyniesol stavebný odpad. Po výzve hliadky stavebný odpad z kontajnera odstránil a bol informovaný, že takýto odpad môže bezplatne odovzdať na zbernom dvore mesta Sereď.

Dňa 17.2.11 o 12.59 h. sa na útvar MsP dostavila pani, ktorá oznámila, že jej na Mestskej poliklinike Sereď boli odcudzené kľúče pravdepodobne osobou ženského pohlavia s blond vlasmi, chudej postavy, nevýraznej tváre, ktorá budila dojem nižšieho socio-ekonomického statusu. Kľúče jej mala odcudziť z tašky, kým sa poškodená rozprávala so zdravotnou sestrou.

Telefonický oznam od občianky o neoprávnenom podomovom predaji sme prijali dňa 19.2.11 o 12.15 h.. Vyslaná hliadka po príchode na miesto spozorovala dve osoby, ktoré mali u seba posteľnú bielizeň. Hliadka osoby previezla na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti a za priestupok, ktorého sa dopustili porušením povinností vyplývajúcich zo VZN mesta Sereď č. 7/1991, bola obom uložená bloková pokuta.

19.2.11 popoludní oznámil občan telefonicky MsP, že v areáli ZŠ Komenského na ihrisku sú tri osoby, ktoré niečo podpaľujú. Hliadka po príchode na miesto zistila, že uvedené osoby sa vybrali grilovať. Alkohol u nich zistený nebol. Hliadka grilujúcich z miesta vykázala.

Hliadka MsP dňa 20.2.11 o 02.10 h. spozorovala, že na ulici Vinárska pri obytnom bloku horí veľký plastový smetiak na komunálny odpad. Na miesto boli privolaní hasiči, ktorí oheň uhasili. Na mieste bola vyhotovená fotodokumentácia. Vec zostáva v riešení MsP.

23.2.11 o 16.39 h. bol prijatý telefonický oznam od občana, ktorým žiadal o poskytnutie pomoci osobe, ktorá leží v kríkoch pod mostom cez rieku Váh v smere do campingu. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o I.S., ktorý sa pri presune z obce Šintava do Serede pod vplyvom alkoholu pošmykol a pri páde sa skotúľal do kríkov pod mostom, z ktorých sa nevedel sa z nich dostať von. Hliadka vzhľadom na stav, v ktorom sa I.S. nachádzal, previezla ho do miesta bydliska.

Dňa 24.2.11 poskytovala MsP Sereď súčinnosť PZ OKP Galanta pri otváraní garáže na Šulekovskej ul., v ktorej sa nachádzalo odcudzené motorové vozidlo. Po prijatí žiadosti od HaZZ Galanta o príchod hliadky MsP k požiaru na Trnavskej ulici dňa 25.2.11, zabezpečovala hliadka MsP okolie požiaru počas hasenia neobývanej stavby vo dvore vedľa sociálnych bytov, kým nebol požiar bol uhasený.

Dňa 25.2.2011 o 16.54 h. MsP prijala oznam od občianky, ktorá oznámila, že na Čepeňskej ul. pri bývalom sklenárstve muž fackuje ženu. Počas presunu hliadky bolo miesto monitorované kamerovým systémom, ktorým bolo zaznamenané, že na mieste sa nachádzala hliadka OO PZ Sereď a obe osoby boli odvezené služobným vozidlom OO PZ. Hliadka MsP sa skontaktovala s hliadkou OO PZ. Po vzájomnej dohode hliadka MsP odviezla napadnutú ženu na Mestskú polikliniku na ošetrenie a po ňom ju priviezla späť na OO PZ, kde poškodená podala trestné oznámenie na svojho bývalého manžela.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond