Pozor na znečisťovanie verejných priestranstiev pri venčení!

[2011-02-21]
Znečisťovanie verejných priestranstiev exkrementmi psov je problém, ktorý trápi mnohých občanov. Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon) a VZN mesta Sereď č. 6/2002 o niektorých podmienkach držania psov (ďalej len VZN) pamätajú aj na možnosť znečistenia verejného priestranstva psom.

Ten, kto psa vedie je povinný vodiť psa tak, aby sa zamedzilo znečisťovaniu budov, dopravných prostriedkov, komunikácií a poškodzovaniu zelene.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

Mesto Sereď v rámci systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby, vhodné na zhromažďovanie psích výkalov, a tiež zabezpečuje priebežné odstraňovanie ich obsahu. Nádoby s označením účelu použitia sú umiestnené na miestach, na ktorých je povolený voľný pohyb psov. Exkrementy od psov sa nepovažujú za nebezpečný odpad, je ich preto možné vyhadzovať aj do zberných nádob na bežný komunálny odpad.

Mestská polícia pravidelne kontroluje dodržiavanie podmienok, ktoré držiteľom psov a osobám, ktoré psov vodia vyplývajú zo zákona a VZN. V roku 2010 bolo vykonaných takmer 670 kontrol. Priestupok v súvislosti s držaním a vodením psa bol však zistený len v 33 prípadoch. Celková suma uloženej blokovej pokuty za porušenie povinností bola 260 €.

Zo strany MsP sa vzhľadom na nedostatok svedectiev občanov nepodarilo dokázať porušenie súvisiace so znečisťovaním verejných priestranstiev konkrétnym psom a konkrétnym majiteľom.

Popri kontrole sa preto mestská polícia snaží pôsobiť aj výchovne a preventívne. Na náklady rozpočtu MsP boli opätovne aj v tomto roku zakúpené igelitové vrecká, ktoré odovzdávajú príslušníci mestskej polície držiteľovi psa alebo osobe, ktorá psa vedie, pri preverovaní plnenia zákonných povinností (minulý rok boli igelitové vrecká odovzdané 61 osobám). Ak hliadka mestskej polície pri ďalšej kontrole zistí znečisťovanie verejného priestranstva exkrementami od psa bez ich bezprostredného odstránenia z verejného priestranstva osobou, ktorá bola poučená o tejto povinnosti a boli jej vrecká odovzdané, je tejto osobe uložená sankcia – pokuta v blokovom konaní.

Mnoho psíčkarov si uvedomuje, že jednou z ich povinností pri venčení psa je bezprostredné odstránenie exkrementov z verejného priestranstva. Avšak z reakcií občanov, ktorí sa na nás obracajú v súvislosti s potrebou riešenia problému znečistených ulíc a nedávno prebiehajúcej diskusie medzi čitateľmi SeredOnLine, je zrejmé, že nie všetci si túto povinnosť plnia.

Ak sa vrátite k číslu zistených priestupkov v minulom roku (33 zistených priestupkov z takmer 670 kontrol), je zrejmé, že osoby venčiace psa sú si vedomé sankcií, ktoré im hrozia, ak hliadka mestskej polície spozoruje, že po psovi exkrementy neodstránili. A teda nie je prekvapením, že vo väčšine prípadov v prítomnosti príslušníkov mestskej polície k samotnému znečisťovaniu verejných priestranstiev výkalmi od psov nedochádza. Ak je takéto konanie MsP odhalené, zakladá sa výhradne na náhodnom spozorovaní hliadky mestskej polície.


Chceme čisté ulice?
Aj v tomto prípade platí, že čisté ulice, na ktorých sa nemusíme obávať, že počas vychádzky stúpime do „nevoňavej pamiatky po nedávno sa venčiacom psovi nezodpovedného milovníka psov“, je možné eliminovať len tým, že svojou spoluprácou s mestskou políciou pomôžete identifikovať tých psíčkarov, ktorí nedbajú na svoje povinnosti. Bez svedectva (ak zostanete v anonymite a nebudete s hliadkou MsP vo veci aktívne spolupracovať), nie je možné preukázať porušenie zákonnej povinnosti a identifikovať tých, ktorí sa správajú nezodpovedne a zanechávajú po venčení ulice a verejné priestranstvá znečistené psími exkrementmi.

Mestská polícia musí postupovať v zmysle platnej legislatívy, a teda nemôže konať a postihovať nikoho bez náležitého preverenia a dokázania priestupku. Znečistenie verejného priestranstva tým, že osoba, ktorá vedie psa neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil, je priestupkom podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý môže byť priestupcovi uložená pokuta do 65 eur. Na to aby mohla byť sankcia uložená, musí byť skutok dokázaný, aby nebol potrestaný ten, komu nebola preukázaná vina. Inak, v zmysle rešpektovania zásady „V prípade pochybnosti v prospech obvineného.“, nie je možné sankciu uložiť.

Ak chceme mať ulice čisté, je dôležité, aby ste v prípade, že ste boli svedkami toho, že konkrétna osoba venčiaca psa neodstránila psie výkaly bezprostredne po znečistení verejného priestranstva, nezostávali v anonymite a pomohli s jej identifikáciou a dokázaním porušenia povinností. Ak sama necíti potrebu plniť si svoje povinnosti, snáď, sa poučí uloženou sankciou. Oznámenie môžete podať osobne na útvare Mestskej polície Sereď, alebo telefonicky na t.č. 159, 031 789 25 41 alebo 0903 43 47 68.

Ďakujeme za spoluprácu

Vaša mestská polícia – odd. krim. prevencie
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond