So psom na vychádzke alebo venčím, venčíš, venčíme

[2011-02-11]
Počas venčenia, resp. vodenia psa mimo chovný priestor, je dôležité pamätať na viaceré povinnosti, ktoré držiteľom a osobám vodiacim psa, ukladá zákon č 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon) a VZN Mesta Sereď č. 6/2002 o niektorých podmienkach držania psov (ďalej len VZN).

Zo zákona vyplýva, že mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov psov môže psa vodiť len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v akejkoľvek situácii. Môže to byť aj osoba mladšia ako 18 rokov, v prípade, že dokáže psa ovládať, privolať ho, dať mu pokyn, ktorý pes uposlúchne. Na toto je dôležité pamätať, skôr ako vyšlete svojho potomka psa vyvenčiť. Každý držiteľ psa má povinnosť zabezpečiť, aby psa viedla osoba, ktorá je na to spôsobilá a spĺňa podmienky dané zákonom. V prípade nebezpečného psa je dôležité pamätať na to, že nebezpečného psa môže viesť len osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu.

V prípade, že sa pri kontrole zistí, že držiteľ umožnil, aby psa viedla osoba, ktorá ho neovláda a na ktorej povely pes nereaguje, alebo nebezpečného psa vedie osoba, ktorá ešte nie je plnoletá, držiteľ psa môže byť postihovaný za priestupok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý mu môže byť uložená pokuta do 165 eur.

Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie. To znamená, že držiteľ psa, alebo v prípade, že psa doprevádza iná osoba než je držiteľ psa, sú povinní vždy predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka a zvieratá. Sú povinní zabezpečiť, aby pes bezdôvodne nenapadol či nepohrýzol človeka alebo iné zviera. Súčasne sú povinní zabraňovať tomu, aby pes spôsobil škodu na majetku, napr. tým, že uhryzne iného psa, vytrhne niekomu tašku s nákupom, poškodí niekomu odev a pod., ako aj tomu, aby pes nespôsobil škodu na prírode a na životnom prostredí.

Ak osoba, ktorá psa vedie nezabráni ohrozovaniu človeka alebo iného zvieraťa psom, ktorého vedie, alebo nezabráni, aby pes útočil, dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý jej môže byť uložená pokuta do 165 eur.

Každý pes, ktorý sa pohybuje voľne mimo chovného priestoru musí byť riadne označený evidenčnou známkou psa. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie mestskej polície preukázať totožnosť psa známkou a svoju totožnosť.

Ak známkou totožnosť psa nepreukáže, dopúšťa sa priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. d) zákona č. 282/2002 Z.z., za ktorý jej môže byť uložená pokuta do 65 eur.

Zo VZN č. 6/2002 taktiež vyplýva, že na mieste, kde je voľný pohyb psov zakázaný, je možné psa vodiť len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané veľkosti a temperamentu psa, ako aj situácii tak, aby bolo možné psa v každej situácii ovládať.

Dôležité je pamätať aj na to, že na verejnom priestranstve psa nemožno uviazať, ani ponechať bez dozoru. Znamená to napr., že je zakázané ponechať psa čo i len na krátku chvíľu priviazaného pred obchodom, kým si urobíte nákup.

VZN zakazuje voľný pohyb psa bez dohľadu osoby, ktorá ho ovláda. Preto je dôležité zabezpečiť, aby vám pes z dvora neutiekol, alebo aby sa nepohyboval príliš ďaleko od vás počas venčenia a bol tak bez dohľadu.

V prípade porušenia povinností uložených držiteľom psov a osobám, ktoré psa vodia VZN Mesta Sereď č. 6/2002, dopúšťate sa priestupku podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý vám môže byť uložená pokuta do 33 eur.

Vaša mestská polícia – odd. krim. prevencie
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond