Stanovisko MsP k príspevku Autobusová zastávka alebo výlepové miesto

[2011-02-10]
Dňa 9.2.2011 bola na SeredOnLine uverejnená informácia, že čitatelia upozornili na skutočnosť, že na autobusovej zastávke pri Progrese sú vylepené reklamné plagáty. K tejto veci Mestská polícia podáva nasledovné stanovisko:

Vylepenie plagátov na miestach, kde to nie je Všeobecne záväzným nariadením Mesta Sereď č. 4/2000 povolené, bolo MsP zistené dňa 8.2.2011 v ranných hodinách a bolo riešené ako priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Priestupca bol zistený a bola mu uložená bloková pokuta. Súčasne bol priestupca vyzvaný, aby v určenej lehote plagáty odstránil. V prípade, ak tak neurobí, bude MsP vo veci opätovne konať.

Vaša mestská polícia
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond