Majitelia psov, poznáte svoje povinnosti?

[2011-02-10]
Vážení občania, z vašich otázok, ktoré dostáva Mestská polícia, a tiež z nedávno prebiehajúcej diskusie na SeredOnLine je zrejmé, že mnohých z vás trápi nerešpektovanie povinností držiteľmi psov.

Všeobecné podmienky držania psov upravuje zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a na území mesta Sereď Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2002 o niektorých podmienkach držania psov. Z týchto dvoch predpisov vyplývajú pre držiteľov psov a pre osoby, ktoré psa vodia, základné povinnosti, ktoré vám Mestská polícia Sereď priblíži v sérii príspevkov. V prvej časti, ktorú uverejníme zajtra, sa budeme venovať evidencii psov.

Vaša mestská polícia – odd. krim. prevencie
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond