Oznámenia od občanov pod drobnohľadom

[2011-01-17]
V minulom roku prijala mestská polícia 1414 oznamov od občanov, za ktoré ďakujeme. Mnohé z nich nám pomohli zasiahnuť tam, kde to bolo potrebné a zabezpečiť, aby sa všetci občania a návštevníci nášho mesta cítili bezpečnejšie.

Nezriedka sa však stáva aj to, že sa oznámenia od občanov pri výjazde hliadky ukážu ako neopodstatnené, niektoré s podozrením, že sa nezakladajú na pravde, iné síce nepochybne na skutočnej udalosti stoja, žiaľ, nie je možné preveriť ich, pretože sa situácia na oznámenom mieste do príchodu hliadky zmenila a oznamovateľ nevedel poskytnúť dodatočné informácie, ktoré by mohli pomôcť v dopadnutí podozrivej osoby. A stáva sa tiež, že sa situácia do príchodu hliadky upokojí a hliadka po príchode a preverovaní oznámenia môže už len skonštatovať, že „už nie je čo riešiť“.

Ak si vezmeme denné záznamy hliadok mestskej polície za obdobie prvých dvanásť dní tohto roka, prostredníctvom telefonickej linky mestskej polície bolo podaných 24 oznámení od občanov (jedno oznámenie občana bolo podané prostredníctvom OO PZ). Jedna štvrtina z nich sa ukázala ako oznámenia neopodstatnené či nepreveriteľné z dôvodu nedostatočnej kvality informácií od oznamovateľov. Niektoré z oznámení dokonca budia dojem, že sa už pri ich oznamovaní nezakladali na pravde.

Mestská polícia preveruje všetky oznámenia, ktoré občania podajú, aj oznámenia anonymné, ktoré občania podajú osobne alebo telefonicky. Na miesto uvedené oznamovateľom je vždy bezprostredne po oznámení vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá sa pokúša oznam preveriť. A to nielen tým, že skontroluje oznamovateľom nahlásené miesto, ale v prípade, že na uvedenom mieste nespozoruje osobu, o ktorej preverenie oznamovateľ žiadal, preveruje možnosť jej pohybu v blízkom okolí miesta uvedeného oznamovateľom.

Uvedomujeme si, že prevažná časť oznámení občanov je založených na skutočne spozorovanej udalosti oznamovateľa, avšak tak ako sa situácia vyvíja vo svojej dynamike, aj oznamované udalosti a podozrivé osoby sú v pohybe. A hoci od oznámenia do príchodu hliadky ubehne zvyčajne len niekoľko minút, situácia sa zvyčajne už zmenila a podozrivá osoba sa od miesta uvedeného oznamovateľom vzdialila, a nie je hliadkou spozorovaná ani v blízkom okolí. V takomto prípade sa hliadka spravidla pokúša kontaktovať oznamovateľa (ak nešlo o anonymné oznámenie) so žiadosťou o podanie podrobnejšej informácie o smere pohybu podozrivých osôb, nanešťastie, nie vždy úspešne.

Preto by sme chceli občanov upozorniť na niektoré zásady, ktoré pomôže minimalizovať počet takých oznámení, ktoré musia byť odložené, pretože podozrivé osoby neboli hliadkou spozorované, a tiež počet „zbytočných“ výjazdov našich hliadok, ktorých zásah môže byť potrebný na inom mieste a v skutočne závažnej veci.

Čo je dôležité, ak hlásite udalosť na mestskú políciu?
Predovšetkým je dôležité:
1. Oznámiť udalosť, miesto a čas spáchania, čo najrýchlejšie. Čím kratší čas od vzniku priestupku či trestného činu uplynie, tým je vyššia pravdepodobnosť odhalenia páchateľa.
2. Všímať si ako sa situácia vyvíja, napr. akým smerom podozrivé osoby idú, aby ste mohli hliadke poskytnúť dodatočné informácie o možnosti ich dopadnutia. Do tejto oblasti tiež patrí informácia oznamovateľa, že sa situácia vyvinula tak, že už nie je potrebný výjazd hliadky.
3. Všímať si okolnosti páchania priestupku či trestného činu, najmä spôsob jeho páchania, prostriedky, ktoré pri ňom boli použité.
4. Venovať pozornosť popisu podozrivej osoby/osôb. Aby hliadka vedela akú osoby či osoby hľadá, potrebuje vedieť nielen to ktorým smerom sa vydali, ale tiež informácie o tom koľko ich bolo, ako vyzerajú (akej sú postavy, čo majú oblečené, farba a dĺžka vlasov, telesné zvláštnosti ako sú napr. telesné disproporcie či deformácie, ak je to možné jazvy, piersing, osobitosti pohybu, osobitosti rečového prejavu a pod.).
5. Venovať pozornosť popisu motorového vozidla, v prípade, že bolo oznamovateľom spozorované: typ, farba, ŠPZ, špecifické znaky na aute: poškodenie, viditeľné úpravy, osobitné vybavenie a pod..
6. Venovať pozornosť prípadným svedkom udalosti.

Vážení občania, dúfame, že sme vás svojim príspevkom zameraným na „nedokonalosti“ oznámení mestskej polícii neodradili. Cieľom, ktorý sme ním sledovali nebolo poukazovať na nedostatky vo vašich oznámeniach, ale prispieť k lepšej vzájomnej spolupráci, aby ste sa mohli cítiť bezpečnejšie. Pri kontakte s nami, majte na pamäti, že oznámenia s nepresnými alebo neúplnými informáciami napomáhajú tým, ktorých konanie je v rozpore s verejným poriadkom a občianskym spolunažívaním. Na záver by sme vás chceli vyzvať, aby ste neotáľali s kontaktovaním mestskej polície v prípade, ak ste svedkami konania, ktorým niekto narúša verejný poriadok, nočný kľud alebo občianske spolunažívanie. Na kontakt s nami sú vám k dispozícii telefónne čísla 159, 031/7892541, 0903/434768, a mailová schránka mestskapolicia@sered.sk

Vaša mestská polícia
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond