Zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností

[2019-03-19]
Mesto Sereď  zabezpečilo dňa 14. 03. 2019 montáž štyroch kusov nádob na zber použitých jedlých olejov a tukov z domácností. Nádoby sa nachádzajú na uliciach:
 
Novomestská pri bytovom dome č. 43/42,
A. Hlinku pri bytovom dome č. 3044/14,
Jesenského pri bytovom dome č. 3000/56, 
Fándlyho pri bytovom dome č. 744/2.
 
Použité jedlé oleje musia byť v uzatvárateľných nádobách (napr. PET fľašiach) a následne umiestnené do určených zberných nádob. Zberné nádoby sú žltej farby o objeme 800 l. Do jednej nádoby je možné umiestniť 200 – 300 kusov uzavretých litrových fliaš.
 
! ZÁKAZ VYLIEVANIA OLEJA DO NÁDOBY !
 
Použité jedlé oleje a tuky nepatria do kanalizácie. Dokážu v nej vytvoriť lepivú vrstvu, na ktorú sa uchytávajú ostatné zvyšky potravín, a tým dochádza k upchatiu kanalizačnej prípojky. Ďalším dôvodom je, že zhoršujú funkcie čistiarní odpadových vôd. Olejový odpad vytvára na hladine nádrží  týchto čistiarní vrstvu, ktorá môže spôsobiť zníženie účinnosti čistiaceho procesu, a tým zhoršiť kvalitu vyčistenej vody. Jej odstránenie je veľmi náročné a nákladné.
 
AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE A TUKY?
Použité jedlé oleje (z vyprážania, vysmážania, fritovania apod.) očistíme od zvyškov ostatných potravín pomocou sitka a zlejeme do PET fľaše. Po jej naplnení  a uzatvorení ich umiestnime do zbernej nádoby na to určenej.
Menšie množstvo je možné použiť v procese kompostovania. Dôležité je nechať olej nasiaknuť do prírodného sorbentu napr. pilín. Po nasiaknutí materiál použijeme do kompostu, kde sa postupne rozloží a tak nedochádza k uvoľneniu tekutého oleja do prostredia. Použité jedlé oleje a tuky je zakázané kompostovať v tekutej forme, nakoľko by došlo ku kontaminácii pôdy.
Použité jedlé oleje a tuky v uzatvárateľných nádobách je možné odovzdať aj na zbernom dvore mesta Sereď bezodplatne.
 
DO ZBERNÝCH NÁDOB NEPATRIA MOTOROVÉ A INÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY!
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond