Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. Dlhá, Sereď

[2019-02-04]
Výrub 2 ks listnatých stromov -  Sereď,  ul. Dlhá,  parc. reg. „E“ č. 2-176/121 k. ú. Sereď.

Prílohy

  • Upovedomenie o začatom správnom konaní na vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov - ul. Dlhá, Sereď PDF [212 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond