Informácia o začatí správneho konania - výrub stromu Podzámska ul.

[2018-06-08]
Výrub 1 ks stromu - Sereď, ul. Podzámska , parc. reg. „C“ č. 1310 k. ú. Sereď .

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018